Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про статут редакції журналу Верховної Ради України "Віче"


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
 N 2401-III ( 2401-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.141 )
          Про статут редакції журналу
         Верховної Ради України "Віче"
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити статут редакції журналу Верховної Ради України
"Віче" (додається).
   2. Управлінню Справами Верховної Ради України  разом  з
редакцією  журналу  розробити проект договору про виробничі,
фінансові і майнові відносини між засновником і редакцією і подати
його на затвердження Президії Верховної Ради України.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 30 квітня 1992 року
     N 2305-XII
 
 
Прийнято загальними зборами         ЗАТВЕРДЖЕНО
колективу редакції журналу    Президією Верховної Ради України
     "Віче"          від 30 квітня 1992 р. N 2305-XII
24 лютого 1992 р.
(Протокол N 2 від
24 лютого 1992 р.)
 
               СТАТУТ
         редакції журналу Верховної Ради
             України "Віче"
 
           I. Загальні положення
   Журнал "Віче" засновано постановою Верховної Ради України від
9 жовтня 1991 року ( 1638-12 ) та постановою Президії Верховної
Ради України від 9 грудня 1991 року ( 1950-12 ).
   У своїй діяльності редакція керується Конституцією України
( 888-09 ), законодавством республіки, постановами та іншими
рішеннями Верховної Ради України та її Президії, Законом про пресу
та інші засоби масової інформації.
   Редакція діє на підставі цього Статуту, є юридичною особою,
має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі
своїм найменуванням.
   Місцезнаходження редакції - 252047, Київ-47, пр. Перемоги,
50.
   Редакційний Статут регулює відносини засновника, головного
редактора і редакції, повноваження журналістського колективу.
   Виробничі, майнові і фінансові відносини засновника (видавця)
і редакції журналу будуються на основі чинного законодавства і
договору.
      II. Завдання і принципи діяльності редакції
   Головним завданням редакції є всебічне висвітлення діяльності
Верховної Ради України,  теоретичних  і  практичних  проблем
конституційного будівництва суверенної демократичної держави.
   Журнал за  окремим дорученням засновника публікує закони
України, інші законодавчі акти Верховної Ради України та їх
проекти, що потребують широкого обнародування.
   У своїх публікаціях журнал забезпечує широку гласність у
роботі постійних комісій та комітетів, проводить офіційну лінію
Верховної  Ради  України з соціально-економічних, політичних,
екологічних та інших важливих питань життя республіки, сприяє
всебічному розвитку правових та духовних засад незалежної України.
   Редакція може друкувати матеріали з альтернативними точками
зору на суспільно-політичні процеси в республіці.
   Засновник спрямовує діяльність журналу.
   Редакція забезпечує видання журналу українською та російською
мовами щомісяця обсягом 8,4 друкованого аркуша.
   За погодженням із засновником, редакція може видавати журнал
(або дайджест) іншими мовами.
   Виходячи з інтересів журналу, фінансово-економічного плану,
редакція  укладає  угоди  з  поліграфічними  підприємствами,
Держкомекономіки  України,  Держкомзв'язку, іншими органами і
організаціями про випуск та розповсюдження журналу.
   Редакція самостійно визначає чисельність штатного персоналу,
затверджує структуру, встановлює посадові оклади працівникам, але
не нижче мінімального розміру, встановленого законодавством, може
засновувати свої кореспондентські пункти в республіці та за її
межами.
   Заснування кооперативів,   малих   підприємств   для
рекламно-комерційної  та іншої діяльності, яка не суперечить
чинному законодавству, здійснюється за погодженням між засновником
і редакцією.
   Редакція не допускає до друку матеріали, що ставлять на меті
зміну шляхом насильства конституційного ладу і в  будь-якій
протизаконній формі територіальної цілісності держави, а також
підрив її безпеки, розпалювання  національної  і  релігійної
ворожнечі.
   Редакція не називає осіб, які надали відомості з умовою
нерозголошення їх імен, не розголошує даних попереднього слідства,
крім випадків, передбачених  законом,  не  розголошує  іншої
інформації, забороненої в установленому порядку.
   Листи громадян  і  оригінали матеріалів, що надійшли до
редакції, зберігаються в архіві редакції один рік.
          III. Керівництво редакцією
   Роботою редакційної колегії і трудовим колективом  керує
головний редактор, який призначається і звільняється Президією
Верховної Ради України.
   Головний редактор представляє  журнал  у  відносинах  із
засновником, видавцем, авторами, державними органами, громадськими
об'єднаннями та громадянами, юридичними особами, а також у суді.
   Головний редактор несе повну відповідальність за додержання
журналом законодавства про пресу, цього Статуту, напрямок та зміст
видання, договору між засновником і редакцією.
   Відповідальність журналістів за достовірність матеріалів та
додержання інших вимог, що ставляться до публікацій, визначається
Законом України "Про пресу" та іншими законами України.
   В редакції створюється редакційна колегія. До редколегії,
крім головного редактора, входять за посадою його заступники та
відповідальний секретар, інші працівники, а також відомі  в
республіці громадські діячі, парламентарії, спеціалісти.
   Члени редколегії  призначаються  і звільняються Президією
Верховної Ради України за поданням головного редактора.
   Редколегія є дорадчим органом. Вона здійснює концептуальне
планування роботи, визначає позицію журналу з конкретних питань і
проблем.
   Принципові розходження між головним редактором і редколегією
розглядаються загальними зборами з  присутністю  представників
Засновника.
   Обов'язки головного редактора та інших працівників редакції
визначають "Правила внутрішнього розпорядку" та "Функціональні
обов'язки працівників редакції журналу".
           IV. Трудові відносини
   Трудові відносини між редакцією в особі головного редактора і
співробітниками можуть здійснюватися у формі контракту.
   Контракт з  творчими  і технічними працівниками редакція
укладає на строк від одного до трьох років. Якщо до обумовленого
строку жодна з сторін не ставить питання про розірвання контракту,
він вважається пролонгованим ще  на  один  строк.  Редактор
зобов'язаний повідомити співробітника про наступне розірвання
контракту не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку
контракту.
            V. Трудовий колектив
   Трудовий колектив редакції здійснює свої повноваження через
загальні збори.
   До компетенції загальних зборів колективу редакції входить:
   - визначення за погодженням з профспілковою організацією форм
і систем оплати праці співробітників;
   - розподіл госпрозрахункового доходу редакції;
   - затвердження правил внутрішнього розпорядку;
   - затвердження проекту плану економічного і  соціального
розвитку редакції (за погодженням із Засновником).
        VI. Госпрозрахунковий доход журналу,
          його розподіл і використання
   Журнал будує роботу на основі господарського розрахунку
у відповідності з законодавства.
   Госпрозрахунковий доход журналу формується на нормативному
розподілі  прибутку,  одержаного після часткового чи повного
відшкодування прямих матеріальних витрат на видання. З одержаного
доходу проводяться належні розрахунки, визначаються єдиний фонд
оплати праці, фонди розвитку виробництва і соціального розвитку
колективу.
          VII. Комерційна діяльність
   Редакція вправі випускати періодичні і разові додатки до
основного видання, іншу друковану продукцію та надавати журнальну
площу для публікацій авторефератного характеру на комерційній
основі, укладати угоди з спільними підприємствами й інофірмами на
рекламу їх продукції і послуг з оплатою в конвертованій валюті.
При цьому редакція одержує обумовлений угодою процент прибутку в
конвертованій валюті з переведенням на редакційний рахунок.
         VIII. Облік, звітність, контроль
   Редакція делегує    видавництву    ведення    своїх
фінансово-господарських справ,   без   права   здійснювати
фінансово-банківські операції без відома і погодження з редакцією,
а у випадку самостійного їх ведення має право на створення власної
планово-бухгалтерської служби.
   Ревізія і  перевірка  діяльності  редакції  здійснюються
органами, яким відповідно до законодавства надано таке право, а
також особами, уповноваженими Президією Верховної Ради України.
    IX. Перейменування і припинення діяльності журналу
   Зміна назви журналу здійснюється за рішенням засновника.
Журнал припиняє свою діяльність за рішенням засновника, або суду.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка