Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні напрями вдосконалення законотворчої і контрольної діяльності Верховної Ради України


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про основні напрями вдосконалення законотворчої
     і контрольної діяльності Верховної Ради України
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Розроблені відповідно  до  пропозицій  постійних  комісій
Верховної Ради України і народних депутатів України основні
напрями  вдосконалення законотворчої і контрольної діяльності
Верховної Ради України та заходи по їх реалізації схвалити
(додаються).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 29 травня 1992 року
     N 2393-XII
 
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
      вдосконалення законотворчої і контрольної
        діяльності Верховної Ради України
 
   Виходячи із  пропозицій, внесених постійними комісіями і
народними  депутатами  України  щодо  поліпшення  організації
діяльності Верховної Ради України, її Президії та постійних
комісій, а також враховуючи зауваження, висловлені з цих питань на
нараді з представниками постійних комісій і депутатських груп 6
квітня 1992 року, пропонується визначити такі основні напрями
вдосконалення законотворчої і контрольної роботи Верховної Ради
України.
     I. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ І ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   1. Забезпечити чітке планування роботи Верховної Ради, її
Президії, постійних комісій,  визначення  періоду  проведення
пленарних засідань, роботи народних депутатів у комісіях та у
виборчих округах. Пропонується встановити порядок, за яким один
тиждень на  місяць  відводиться  для пленарних засідань, два
тижні - для роботи народних депутатів у постійних комісіях і один
тиждень  - у виборчих округах. Планування чергової сесії і
формування графіку підготовки законопроектів проводити за участю
керівників постійних комісій, завідуючих секторами, відповідальних
працівників адміністрації Президента України і Кабінета Міністрів.
   Своєчасно (не пізніш як за тиждень) повідомляти народних
депутатів про порядок денний наступних засідань. Обговорення і
затвердження порядку денного проводити у понеділок на вечірньому
засіданні за участю лише народних депутатів.
   Запровадити заслуховування звітів Президії, її членів перед
Верховною Радою про їх діяльність.
   Регулярно (раз на два  місяці)  практикувати  проведення
закритих засідань Верховної Ради з питань внутрішнього життя,
аналізу роботи парламенту.
   2. Встановити, що реєстрація народних депутатів на пленарних
засіданнях проводиться двічі на день біля столів реєстрації за
особистим підписом кожного депутата. Виплата добових та оплата за
утримання номерів у готелях проводиться за час фактичної роботи
народних депутатів по  виконанню  депутатських  обов'язків  у
м. Києві.
   Пропонується періодично повідомляти в  засобах  масової
інформації про депутатів, які без поважних причин не беруть участі
в пленарних засіданнях чи роботі комісій, розглядати такі факти в
Комісії мандатній і з питань депутатської етики, а також у
відповідних комісіях.
   3. З метою поліпшення організації діяльності Верховної Ради
вважається за доцільне провести з народними депутатами роботу, щоб
більшість з них працювала у Верховній Раді на постійній основі. З
числа цих депутатів утворити законодавчу асамблею. Зазначений
орган як постійно діючий можна було б наділити правами прийняття
законів та інших актів Верховної Ради,  що  не  потребують
конституційної більшості голосів. Тоді Верховна Рада в повному
складі збиралася б лише в разі необхідності прийняття законодавчих
актів двома третинами голосів депутатів.
   Слід прискорити прийняття Регламенту Верховної Ради України,
законів про постійні комісії, про статус народного депутата, про
Конституційний Суд, про законотворення. Постійний Регламент можна
було б приймати по окремих розділах і главах.
   Пропонується надалі припинити повну трансляцію сесії  по
телебаченню і радіо, а подавати виклад роботи сесії у вигляді
репортажів, інтерв'ю окремих народних депутатів. В повному обсязі
має  подаватися розгляд найбільш актуальних питань, а також
провадитися трансляція у випадках, визначених Верховною Радою.
   На сесіях не повинні порушуватися послідовність надання слова
народному депутату, а також ставитися на голосування пропозиції,
які не вносилися у письмовій формі і не обговорювалися в комісіях.
Доцільно  утворити парламентську комісію з питань додержання
процедури.
   4. Керівництву  Верховної  Ради,  Президії  підвищити
відповідальність голів постійних комісій, Кабінету Міністрів,
підрозділів Секретаріату за додержання строків і якість підготовки
законопроектів. Створити групу висококваліфікованих спеціалістів з
числа вчених з метою остаточного опрацювання законопроектів перед
прийняттям їх Верховною Радою.
   Верховною Радою не повинні розглядатися законопроекти без їх
юридичної експертизи, економічного обгрунтування  і  прогнозу
наслідків від їх впровадження, а також без визначення джерел
фінансування додаткових витрат.
   Не виносити на сесію обговорення законопроектів, які були
вручені депутатам менш як за тиждень (за винятком особливо
термінових питань).
   Доцільно запровадити практику розгляду  законопроектів  у
третьому  читанні, оскільки пропозиції, узагальнені провідною
комісією для розгляду законопроекту у другому читанні, потребують
більш глибокого вивчення у комісіях та узгодження перед їх
остаточним прийняттям.
   Проекти законодавчих актів з питань економічної  реформи
повинні в обов'язковому порядку погоджуватись з комісією з питань
економічної  реформи  і  управління  народним  господарством.
Обговорення цих документів, як правило, проводити на спільних
засіданнях комісій за участю одного із  заступників  Голови
Верховної Ради.
   Систематично забезпечувати  постійні  комісії  довідковою
інформацією про зарубіжне законодавство, зокрема країн колишнього
СРСР з питань, що вносяться на розгляд Верховної Ради.
   Проводити напередодні  розгляду  законопроектів  на сесії
зустрічі і консультації з провідними фахівцями, економістами,
вченими  для  обговорення  концепції  або  окремих  положень
законопроекту, прогнозування наслідків його реалізації.
   Розробити і затвердити порядок підготовки і  проходження
законопроектів,  інших  документів  у  постійних  комісіях,
Секретаріаті Верховної Ради та введення в дію прийнятих Верховною
Радою законів. Ширше впроваджувати комп'ютеризацію законотворчого
процесу, ефективніше  використовувати  для  цього  можливості
інформаційно-аналітичного  відділу.  Розробити  і  запровадити
аналітично-експертну систему, яка б дозволила в автоматичному
режимі виявляти суперечності в самому проекті закону, суперечності
між проектом закону і чинним законодавством, здійснювати контроль
законопроекту на його повноту та відсутність зайвих положень.
   Створити при Секретаріаті Верховної Ради групу перекладачів
для забезпечення народних  депутатів  перекладами  зарубіжних
законодавчих актів.
        II. ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Забезпечити належну координацію роботи постійних комісій.
Практикувати періодичне заслуховування звітів Голів постійних
комісій на Президії Верховної Ради.
   Систематично інформувати народних  депутатів  на  сесії
Верховної Ради з питань, що обговорювались або мають розглядатися
на засіданнях Президії.
     III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Розглянути питання  про  скорочення  кількості  постійних
комісій,  можливе  їх  об'єднання,  перерозподіл  функцій та
оптимізацію чисельного складу.  Доцільно  було  б  визначити
стабільний перелік постійних комісій Верховної Ради України.
   Поліпшити взаємодію між постійними комісіями, зокрема у
питаннях підготовки проектів законодавчих актів. Узгодження всіх
позицій необхідно проводити на спільних засіданнях комісій, а
вирішення принципових положень має здійснюватись на пленарних
засіданнях.
   При доопрацюванні проектів законодавчих актів, комісії які є
провідними, мають обов'язково запрошувати народних депутатів для
узгодження поданих ними пропозицій.
   З метою ширшого залучення народних депутатів до участі в
роботі інших комісій систематично інформувати  їх  про  час
проведення засідань всіх постійних комісій та питання, які на них
мають розглядатись.
   При постійних  комісіях  створити  підпорядковані  їм
секретаріати  для  організаційно-технічного  та інформаційного
забезпечення їх діяльності. Інші пропозиції зводяться до того, щоб
підвищити координуючу функцію відділу комісій Верховної Ради,
зберігши підпорядкування секретаріатів постійних  комісій  як
відповідним комісіям, так і цьому відділу.
   Розробити систему навчання народних депутатів, насамперед
керівників постійних комісій.
       IV. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ
        ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Створити Центр науково-практичного забезпечення законотворчої
роботи при Верховній Раді і його філіали при Інституті держави і
права  АН України, Українській юридичній академії, Інституті
юридичних проблем економіки, Львівському і Одеському державних
університетах.
   Вирішити питання про створення при Українській юридичній
академії структурного підрозділу - науково-дослідного інституту
проблем законодавства України, надавши йому статус юридичної
особи.
   Поліпшити інформування народних депутатів з питань наукових
розробок у відповідних галузях.
   Визначити статус позаштатних наукових консультантів комісій,
розробити порядок оплати експертів, науковців та фахівців, що
залучаються до законотворчої роботи.
     V. РОБОТА СЕКРЕТАРІАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      ПО ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ
     ВЕРХОВНОЇ РАДИ, ЇЇ ПРЕЗИДІЇ ТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Кардинально оптимізувати  структуру  та  правовий  статус
Секретаріату,  привести  чисельність  його  працівників  у
відповідність з потребами Верховної Ради та постійних комісій.
Укомплектувати підрозділи Секретаріату професійними кадрами і
організувати їх підготовку та перепідготовку.
   Реформувати групу наукових консультантів і відділ у питаннях
законодавства Секретаріату. Зміцнити підрозділ, що обслуговує
Комісію у питаннях законодавства і законності. Встановити порядок,
за яким працівники відділу у питаннях законодавства і групи
наукових  консультантів  повинні брати безпосередню участь в
опрацюванні законопроектів разом з комісіями.
   Звільнити постійні комісії від розгляду звернень і листів
громадян з питань їх особистих справ або суто побутового і
господарського  характеру,  доручивши  розгляд  цих  листів
відповідному підрозділу Секретаріату.
   Створити кільцеву систему інформаційної служби, включивши до
неї Секретаріат Верховної Ради, Адміністрацію Президента України,
колегію Державної Думи України, Секретаріат Кабінету Міністрів
України, Мінстат, Мінфін, Мінекономіки України, науково-дослідні
інститути АН України. Зміцнити Прес-центр Секретаріату і розширити
його функції у висвітленні роботи Верховної Ради України.
   Оперативно інформувати комісії Верховної Ради про прийняті
Укази Президента, важливіші рішення Кабінету Міністрів України, а
також про проведення державних і міжнародних заходів за участю
перших осіб, а також про заходи, проведення яких планується.
    VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, ЇЇ ПРЕЗИДІЇ ТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Поліпшити матеріально-технічне  і  фінансове  забезпечення
діяльності  постійних комісій, зокрема комп'ютерною технікою,
створити належні умови праці і побуту народних депутатів і
працівників Секретаріату.
   Визначити порядок фінансування робіт, пов'язаних з розробкою
в комісіях проектів законодавчих актів.
   Зміцнити матеріально-технічну базу бібліотеки Верховної Ради
України.  Вона  повинна  мати обов'язковий примірник книг з
економічних, міжнародних, політичних, правових питань.
   VII. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
        УКРАЇНИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПРЕЗИДЕНТА
         ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   Відпрацювати систему  контролю за своєчасним  і  повним
виконанням законів та постанов Верховної Ради, механізм реагування
на депутатські запити, критичні зауваження і пропозиції депутатів.
   Ввести в практику  періодичне  заслуховування  органів
державного управління про хід реалізації прийнятих законів.
   Не менше одного разу на місяць в приміщенні парламенту
організовувати  зустрічі  народних  депутатів  з  керівниками
міністерств  і відомств. Кабінету Міністрів України подавати
письмову інформацію про прийняті Урядом рішення і постанови, а
також доповідати про економічну ситуацію на Україні.
   Встановити  порядок,  який   би  забезпечував  участь
заінтересованих постійних комісій Верховної Ради в  розгляді
проектів законодавчих актів у Кабінеті Міністрів України.
   Ввести  в практику  ознайомлення  комісій  з  проектами
підзаконних актів, які готуються у Кабінеті Міністрів України.
   Пропонується обмежити призначення представниками Президента
народних депутатів України.
   Передбачити, що народні депутати України не повинні працювати
в будь-якому органі виконавчої  влади,  а  також  займатися
підприємницькою діяльністю.
 
               ЗАХОДИ
  по реалізації основних напрямів вдосконалення законотворчої
     і контрольної діяльності Верховної Ради України
 
------------------------------------------------------------------
    Зміст заходів    |  Строк  | Відповідальні за
              | виконання | виконання
----------------------------+------------+------------------------
      1        |   2   |     3
------------------------------------------------------------------
     1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ І ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Підготувати пропозиції  до 15   Постійні комісії Верхов-
щодо    питань,    які  червня  ної Ради України, разом
пропонується  включити  до  1992   з Кабінетом Міністрів і
проекту  порядку  денного  року   Секретаріат  Верховної
чергової   шостої  сесії       Ради України
Верховної  Ради  України
дванадцятого скликання.
   Затвердити     план  до 25   Постійні комісії Верхов-
підготовки     проектів  червня  ної Ради України Кабінет
законодавчих  актів,  які  1992   Міністрів    України,
планується  розглянути  на  року   Секретаріатом Верховної
шостій сесії Верховної Ради        Ради України
України.
   Розробити плани роботи  до 20   Постійні комісії
постійних комісій Верховної  червня  Верховної Ради України
Ради  України  на  друге  1992
півріччя   1992   року,  року
обговорити і затвердити їх
на засіданнях комісій.
   Внести на обговорення  вересень Президія Верховної Ради
Верховної  Ради  України  1992   України
пропозиції       щодо  року
вдосконалення   розпорядку
роботи  чергової  шостої
сесії, за яким один тиждень
на місяць відводиться для
пленарних  засідань,  два
тижні - для роботи народних
депутатів  у   постійних
комісіях і один тиждень - у
виборчих округах.
   Своєчасно (не пізніш як       Секретаріат Верховної
за  тиждень)  повідомляти       Ради України
народних  депутатів  про
порядок  денний  наступних
засідань.
   Заслуховувати    на       Президія Верховної Ради
засіданні  Верховної  Ради       України
України звіти Президії та
окремих  постійних комісій
про їх діяльність.
   Практикувати проведення  Один   Президія Верховної Ради
закритих засідань Верховної  раз на  України
Ради  України  з  питань  два-три
внутрішнього життя, аналізу  місяці
роботи парламенту.
   Обговорити у Верховній  вересень Президія Верховної Ради
Раді    питання    про  1992   України
забезпечення присутності на  року
пленарних     засіданнях
необхідної     кількості
народних   депутатів  та
вдосконалення  порядку  їх
реєстрації.
   Обговорити у Верховній  вересень Президія Верховної Ради
Раді України питання  про  1992   України
поліпшення  організації її  року
діяльності,  зокрема  про
роботу  більшості народних
депутатів у Верховній Раді
на  постійній основі, про
можливі структурні  зміни,
утворення    законодавчої
асамблеї.
   Прискорити  прийняття  червень, Президія Верховної Ради
Регламенту  Верховної Ради  жовтень  України,  Комісія  у
України (можливо по окремих  1992   питаннях законодавства і
розділах і главах), Законів  року   законності  разом  з
про постійні комісії, про       іншими заінтересованими
статус народного депутата,       комісіями
про Конституційний Суд, про
законотворення.
   Повідомляти в засобах       Комісія мандатна  і з
масової  інформації  про       питань   депутатської
депутатів, які без поважних       етики та інші комісії
причин не беруть участі в       Верховної Ради України
пленарних  засіданнях  чи
роботі комісій, розглядати
такі  факти  в  Комісії
мандатній  і  з  питань
депутатської етики, а також
у відповідних комісіях за
поданням    Секретаріату
Верховної Ради.
   Внести пропозиції щодо  вересень Президія Верховної Ради
перегляду      порядку  1992   України,  Комісія  з
висвітлення  роботи  сесії  року   питань  гласності  та
Верховної Ради України по       засобів масової інфор-
телебаченню і радіо.           мації
   Забезпечити   суворе       Кабінет Міністрів Укра-
додержання   встановлених       їни,  постійні комісії
строків  і  високу якість       Верховної Ради України,
підготовки     проектів       Секретаріат  Верховної
законодавчих  актів,  їх       Ради України
юридичну     експертизу,
економічне обгрунтування і
прогнозування наслідків, в
тому числі екологічних, від
їх впровадження.
   Забезпечувати постійні       Секретаріат Верховної
комісії      довідковою       Ради України
інформацією про  зарубіжне
законодавство, зокрема країн
колишнього СРСР з питань, що
вносяться   на   розгляд
Верховної Ради.
   Проводити  напередодні       Постійні комісії
розгляду законопроектів на       Верховної Ради України,
сесії    зустрічі    і       Секретаріат Верховної
консультації  з провідними       Ради України
фахівцями,   економістами,
вченими  для  обговорення
концепції  або   окремих
положень   законопроекту,
прогнозування наслідків його
реалізації.
   Встановити порядок, за       Керівництво Верховної
яким Голова Верховної Ради і       Ради України
його  заступники проводять
обговорення   на   сесії
законопроектів відповідно до
розподілу  обов'язків  між
ними.
   Розробити і затвердити  до 1   Комісія у питаннях зако-
порядок   підготовки   і  вересня  нодавства і законності,
проходження законопроектів,  1992   Секретаріат  Верховної
інших документів у постійних  року   Ради України за погодже-
комісіях,    Секретаріаті       нням з іншими постійними
Верховної Ради та введення в       комісіями
дію  прийнятих  Верховною
Радою законів.
   Підготувати пропозиції  до 1   Секретаріат Верховної
щодо подальшої комп'ютери-  серпня  Ради України
зації законотворчого процесу,  1992
розробки  і  впровадження  року
аналітично-експертної
системи підготовки проектів
законодавчих актів.
   Створити      при  до 1   Секретаріат Верховної
Секретаріаті Верховної Ради  вересня  Ради України
групу  перекладачів  для  1992
забезпечення    народних  року
депутатів    перекладами
зарубіжних   законодавчих
актів.
        II. ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Забезпечити   належну       Президія Верховної Ради
координацію роботи постійних       України
комісій,  чіткий  порядок
розподілу  обов'язків  між
комісіями  по  підготовці
законопроектів та контроль
за виконанням  планів  їх
розробки.
   Інформувати  народних       Президія Верховної Ради
депутатів на сесії Верховної       України
Ради   з   питань,  що
обговорювались  або  мають
розглядатися на засіданнях
Президії.
     III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Внести  на  розгляд  вересень Президія Верховної Ради
Верховної  Ради  України  1992   України
питання   про   можливе  року
скорочення     кількості
постійних  комісій,   їх
об'єднання,   перерозподіл
функцій  та  оптимізацію
чисельного      складу,
визначення    стабільного
переліку постійних комісій
Верховної Ради України.
   Поліпшити   взаємодію       Перший заступник, зас-
між  постійними комісіями,       тупник Голови Верховної
зокрема   у   питаннях       Ради, Голови постійних
підготовки     проектів       комісій Верховної Ради
законодавчих     актів.       України
Узгодження  всіх  позицій
проводити  на   спільних
засіданнях   комісій,  а
обговорення   принципових
положень   проводити  на
пленарних  засідання.  При
доопрацюванні    проектів
законодавчих актів комісіям,
які    є   провідними,
обов'язково   запрошувати
народних  депутатів  для
узгодження  поданих  ними
пропозицій.
   З   метою   ширшого       Секретаріат  Верховної
залучення народних депутатів       Ради України за погод-
до участі в роботі інших       женням  з  постійними
комісій інформувати їх про       комісіями
час проведення засідань всіх
постійних   комісій   та
питання, які на них мають
розглядатись.
   Розробити    систему  до 1   Секретаріат Верховної
навчання народних депутатів,  вересня  Ради України
насамперед    керівників  1992
постійних комісій.       року
       VI. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОТВОРЧОЇ
        ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Внести  на  розгляд  до 1   Комісія у питаннях зако-
Президії  Верховної  Ради  липня   нодавства і законності,
України  пропозиції  щодо  1992   Секретаріат  Верховної
створення       Центру  року   Ради України за погодже-
науково-практичного            нням  з  відповідними
забезпечення  законотворчої       організаціями
роботи при Верховній Раді і
його філіалів при Інституті
держави і права АН України,
Українській    юридичній
академії,     Інституті
юридичних проблем економіки,
Львівському  і  Одеському
державних університетах, а
також   створення   при
Українській    юридичній
академії    структурного
підрозділу         -
науково-дослідного Інституту
проблем    законодавства
України.
   Забезпечити інформува-       Секретаріат Верховної
ння народних  депутатів  з       Ради України
питань наукових розробок у
відповідних галузях.
   Підготувати і внести на  до 1   Секретаріат, Управління
Президію  Верховної  Ради  липня   Справами Верховної Ради
України  пропозиції  щодо  1992   України
визначення      статусу  року
позаштатних     наукових
консультантів    комісій,
порядку  оплати експертів,
науковців та фахівців, що
залучаються до законотворчої
роботи, а  також  порядку
фінансування     робіт,
пов'язаних з розробкою  в
комісіях законопроектів.
 
     V. РОБОТА СЕКРЕТАРІАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      ПО ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ
     ВЕРХОВНОЇ РАДИ, ЇЇ ПРЕЗИДІЇ ТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Кардинально  оптимізу-  травень- Президія Верховної Ради,
вати структуру Секретаріату,  червень  Секретаріат  Верховної
визначити  його  правовий  1992   Ради  за  погодженням
статус, привести чисельність  року   з постійними комісіями
його   працівників   у
відповідність з  потребами
Верховної Ради та постійних
комісій.   Укомплектувати
підрозділи   Секретаріату
професійними  кадрами  і
організувати їх підготовку
та перепідготовку.
   Реформувати    групу  червень- Президія Верховної Ради
наукових  консультантів  і  липень  України,   Секретаріат
відділ    у   питаннях  1992   Верховної Ради України
законодавства Секретаріату.  року
Зміцнити  підрозділ,  що
обслуговуватиме всі комісії
Верховної  Ради  з питань
законодавства і законності.
Встановити порядок, за яким
працівники   відділу   у
питаннях  законодавства  і
групи наукових консультантів
повинні брати безпосередню
участь   в   опрацюванні
законопроектів  у комісіях
перед кожним читанням.
   Звільнити   постійні  червень- Секретаріат  Верховної
комісії   від   розгляду  липень  Ради України за погодже-
звернень і листів громадян з  1992   нням   з  постійними
питань їх особистих справ  року   комісіями
або  суто  побутового  і
господарського  характеру,
доручивши розгляд цих листів
відповідному   підрозділу
Секретаріату.
   Створити    кільцеву  до 1   Секретаріат Верховної
систему    інформаційної  вересня  Ради України
служби, включивши до  неї  1992
Секретаріат Верховної Ради,  року
адміністрацію   Президента
України, колегію Державної
Думи України,  Секретаріат
Кабінету Міністрів України,
Мінстат,       Мінфін,
Мінекономіки    України,
науково-дослідні  інститути
АН України.
   Зміцнити   Прес-центр  до 1   Секретаріат Верховної
Секретаріату  і  розширити  липня   Ради України
його функції у висвітленні  1992
роботи  Верховної   Ради  року
України.
   Оперативно інформувати       Секретаріат  Верховної
комісії Верховної Ради про       Ради  України разом з
прийняті Укази Президента,       адміністрацією Президен-
важливіші рішення Кабінету       та України і Кабінетом
Міністрів  України,  про       Міністрів України
проведення  державних  і
міжнародних  заходів  за
участю перших осіб, а також
про заходи, проведення яких
планується.
        VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І ФІНАНСОВЕ
       ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ,
         ЇЇ ПРЕЗИДІЇ ТА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
   Поліпшити матеріально-  протягом Управління  Справами і
технічне   і   фінансове  1992   Секретаріат  Верховної
забезпечення   діяльності  року   Ради України за погодже-
постійних комісій, зокрема       нням   з  постійними
комп'ютерною    технікою,       комісіями
множильною     технікою,
телефаксами,    створити
належні умови праці і побуту
народних     депутатів,
працівників   Секретаріату
Верховної    Ради    і
секретаріатів   постійних
комісій.
   Зміцнити  матеріально-  протягом Секретаріат Верховної
технічну  базу  бібліотеки  1992   Ради України
Верховної  Ради  України.  року
Забезпечити наявність в ній
обов'язкового   примірника
книг   з   економічних,
міжнародних,   політичних,
правових питань.
    VII. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ВЕРХОВНОЇ
      РАДИ УКРАЇНИ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ПРЕЗИДЕНТА ТА
          КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   Відпрацювати  систему  до 1   Кабінет Міністрів
контролю за своєчасним  і  липня   України, Секретаріат
повним виконанням законів та  1992   Верховної Ради України
постанов  Верховної  Ради,  року
механізм  реагування  на
депутатські запити, критичні
зауваження  і  пропозиції
депутатів.
   Ввести  в  практику       Президія, постійні
заслуговування    органів       комісії Верховної Ради
державного управління  про       України
хід  реалізації  прийнятих
законів і державних програм
у Верховній Раді і постійних
комісіях.
   Організовувати зустрічі       Керівництво  Верховної
народних   депутатів   з       Ради разом з Президентом
керівниками міністерств  і       України та керівництвом
відомств   в  приміщенні       Кабінету   Міністрів,
Верховної  Ради  України.       Секретаріат  Верховної
                     Ради України
 
   Подавати до Верховної       Кабінет Міністрів
Ради   України  письмову       України
інформацію  про  прийняті
Урядом рішення і постанови,
а  також  доповідати  про
економічну  ситуацію  на
Україні.
   Встановити   порядок,       Кабінет Міністрів
який би забезпечував участь       України
заінтересованих  постійних
комісій  Верховної Ради в
розгляді      проектів
законодавчих   актів   у
Кабінеті Міністрів України.
   Ввести  в  практику       Кабінет Міністрів
ознайомлення  комісій  з       України
проектами підзаконних актів,
які  готуються у Кабінеті
Міністрів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка