Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по сприянню малим підприємствам і підприємництву


 
           П О С Т А Н О В А
         від 29 червня 1992 р. N 358
              Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95 ) 
      Питання Державного комітету України по
    сприянню малим підприємствам і підприємництву
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95 ) 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
сприянню малим підприємствам і підприємництву, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету  України  по  сприянню  малим
підприємствам і підприємництву у кількості 65 одиниць.
   3. Дозволити Державному комітетові України по сприянню малим
підприємствам і підприємництву мати двох заступників  голови
Комітету, в тому числі одного першого.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 1991 р. N 208 ( 208-91-п ) "Про
затвердження Положення про Державний комітет України по сприянню
малим підприємствам і підприємництву" (ЗП України, 1991 р., N 9,
ст.83).
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           К. МАСИК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України           В. ПЄХОТА
   Інд.25
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95 ) 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 червня 1992 р. N 358
             П О Л О Ж Е Н Н Я
     про Державний комітет України по сприянню малим
         підприємствам і підприємництву
   1. Державний комітет України по сприянню малим підприємствам
і підприємництву (Держпідприємництво України) є  центральним
органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів
України.
   2. Держпідприємництво України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Держпідприємництво України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держпідприємництва  України  є
здійснення державної  підтримки  і  координації  розвитку
підприємництва, в тому числі малого бізнесу, реалізація стратегії
державної політики розвитку суспільного виробництва, сприяння
структурній перебудові економіки, формування системи заходів щодо
забезпечення економічної самостійності України.
   До сфери державної підтримки  належать  всі  суб'єкти
підприємництва незалежно від обраних ними організаційних форм
підприємницької діяльності та форм власності, на яких  вони
засновані.
   4. Держпідприємництво України відповідно до покладених на
нього завдань:
   розробляє разом з регіональними та галузевими формуваннями
підприємців, органами державної виконавчої влади та виконкомами
місцевих Рад народних депутатів  пропозиції  про  розвиток
підприємництва, в тому числі малих підприємств;
   бере участь разом з іншими центральними органами державної
виконавчої влади в розробці основних напрямів конверсії оборонного
комплексу з метою сприяння розвитку малого бізнесу;
   сприяє розміщенню держзамовлення для малих підприємств, у
тому числі на конкурсній  основі,  та  забезпеченню  їх
матеріально-технічними ресурсами, створенню нових робочих місць і
підвищенню рівня зайнятості населення;
   розробляє разом з органами державної виконавчої  влади,
регіональними та галузевими формуваннями підприємців пропозиції
про утворення і функціонування фінансових, інноваційних, страхових
фондів;
   сприяє суб'єктам підприємницької діяльності в забезпеченні
дотримання вимог екологічної безпеки;
   надає підтримку суб'єктам  підприємницької  діяльності,
об'єднанням підприємців і сприяє захисту їх інтересів;
   готує пропозиції про вдосконалення системи оподаткування у
сфері малого бізнесу;
   сприяє створенню підприємств та організацій по забезпеченню
суб'єктів підприємницької  діяльності  матеріально-технічними
ресурсами, інформаційними, консультативними та іншими  видами
послуг;
   створює інформаційний банк даних з проблем розвитку малих
підприємств і підприємництва;
   готує пропозиції щодо вдосконалення обліку і звітності в
малих підприємствах та інших підприємницьких структурах;
   забезпечує інформування Кабінету Міністрів України про стан і
перспективи розвитку малих підприємств і підприємництва;
   надає допомогу суб'єктам підприємництва, їх об'єднанням у
зовнішньоекономічній  діяльності,  налагодженні  зв'язків  з
іноземними партнерами,  організації  міжнародних  конференцій,
симпозіумів і семінарів з проблем підприємництва;
   готує пропозиції щодо ліцензування і квотування експорту та
імпорту в інтересах малого бізнесу;
   організує за участю регіональних та галузевих формувань
підприємців підготовку спеціалістів  з  питань  організації
підприємництва, у тому числі за кордоном, сприяє  створенню
науково-технічних, навчальних, консультативних центрів;
   бере участь разом з відповідними центральними та місцевими
органами державної виконавчої влади, регіональними і галузевими
формуваннями малих підприємств і підприємців у підготовці та
виданні навчально-методичної літератури, нормативно-довідкових,
рекламних матеріалів, необхідних для розвитку підприємництва;
   сприяє разом з регіональними і галузевими  формуваннями
підприємців, відповідними центральними та місцевими  органами
державної виконавчої влади  роздержавленню  підприємств  та
демонополізації виробництва;
   створює експертні комісії для оцінки регіональних програм і
проектів малого бізнесу.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 386 ( 386-95-п ) від 01.06.95 ) 
   5. Держпідприємництво України при виконанні покладених на
нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Держпідприємництво України має право:
   одержувати безплатно від Мінстату України статистичні та інші
аналітичні матеріали з питань, що належать до  компетенції
Комітету;
   залучати на договірній основі фахівців, в тому  числі
зарубіжних, для проведення консультацій з проблем розвитку та
удосконалення законодавства, розвитку малого бізнесу.
   7. Держпідприємництво України у межах своєї компетенції видає
на основі і на виконання чинного законодавства накази, організує
та контролює їх виконання.
   Держпідприємництво України в необхідних випадках видає разом
з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої
влади, органами регіонального і місцевого самоврядування  та
громадськими об'єднаннями спільні акти.
   8. Держпідприємництво  України  очолює  голова,  який
призначається Кабінетом Міністрів України.
   Голова Держпідприємництва України має заступників, яких за
його поданням призначає Кабінет Міністрів України.  Розподіл
обов'язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова  Держпідприємництва  України  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції Держпідприємництва України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку підприємництва в Україні у
Комітеті створюється колегія в складі голови Комітету (голова
колегії), заступників голови за посадою, а також інших керівних
працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів  розвитку  малого  бізнесу,  обговорення
найважливіших програм, наукових доповідей  і  альтернативних
проектів  у  Держпідприємництві   України    утворюється
науково-консультативна рада з висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-консультативної ради і положення про  неї
затверджуються головою Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держпідприємництва України затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   12. Держпідприємництво України є юридичною особою,  має
самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку  із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка