Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Службу Президента України з питань територій


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
   Про затвердження Положення про Службу Президента України
            з питань територій
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
   1. Затвердити Положення про Службу Президента України з
питань територій (додається).
   2. Раднику Президента України - Керівнику Служби Президента
України з питань територій В. М. Руденку подати пропозиції щодо
формування Служби Президента України з питань територій.
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 23 вересня 1992 року
   N 146/92-рп
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
               Розпорядженням Президента України
               від 23 вересня 1992 року N 146/92-рп
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Службу Президента України з питань територій
            I. Загальні засади
   1. Служба Президента України з питань територій (надалі
іменується - Служба) є структурним підрозділом Адміністрації
Президента України і створюється для забезпечення  взаємодії
Президента України з  Представниками  Президента  України  в
областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах міст
Києва і Севастополя, з обласними, Київською та Севастопольською
міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також для здійснення контролю за виконанням
указів і розпоряджень Президента України.
   2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України
( 888-09 ), законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, цим Положенням.
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
             II. Структура
   3. Очолює Службу Радник Президента України - Керівник Служби
Президента України з питань територій (надалі - Керівник Служби),
який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом
України і працює під безпосереднім  керівництвом  Президента
України.
   
   4. Структура Служби  і  чисельність  її  працівників
затверджуються Президентом України  за  поданням  Секретаря
Адміністрації Президента України.
   5. Працівники Служби призначаються на посаду та звільняються
з посади Секретарем Адміністрації Президента України за поданням
Керівника Служби.
   6. Керівник Служби:
   керує діяльністю Служби і несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Службу завдань;
   забезпечує  виконання  доручень  Президента  України,
перспективних і поточних планів роботи Служби;
   визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками
Служби, забезпечує підвищення їх кваліфікації;
   затверджує за погодженням із  Секретарем  Адміністрації
Президента України посадові інструкції працівників Служби;
   забезпечує взаємодію Служби з відповідними  структурними
підрозділами Секретаріату Верховної Ради  України,  органами
громадських об'єднань;
   забезпечує підготовку проектів указів  та  розпоряджень
Президента України з питань, віднесених до компетенції Служби.
   Керівник Служби може виконувати також інші  обов'язки,
покладені на нього Президентом України.
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
            III. Повноваження
   7. Служба за дорученням Президента України уповноважена:
   забезпечувати  взаємозв'язок  Президента  України   з
Представниками Президента України в областях, містах Києві та
Севастополі, районах, районах міст Києва і  Севастополя,  з
обласними, Київською і Севастопольською міськими,  районними,
районними у  містах  Києві  та  Севастополі  державними
адміністраціями,  органами  місцевого  і    регіонального
самоврядування;
   здійснювати контроль за виконанням місцевими  державними
адміністраціями указів і розпоряджень  Президента  України,
дотриманням Положення про місцеву державну адміністрацію;
   брати участь в експертизі Законів України з питань діяльності
місцевих органів державної виконавчої влади, які  подаються
Верховною Радою України на підпис Президентові України;
   брати участь у підготовці проектів законодавчих актів з
питань діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, що
вносяться Президентом України у Верховну Раду України в порядку
законодавчої ініціативи;
   попередньо розглядати подання  Представників  Президента
України в областях, містах Києві та Севастополі про загальну
чисельність, структуру і фонд оплати праці працівників місцевих
державних адміністрацій і вносити на розгляд Президента України
пропозиції з цих питань;
   отримувати у відповідних державних органах, установах і
організаціях необхідні документи і матеріали;
   давати роз'яснення з питань організації діяльності місцевих
державних адміністрацій щодо виконання ними функцій, визначених
Положенням про місцеву державну адміністрацію;
   брати участь у засіданнях колегій  при  Представниках
Президента України в областях, містах Києві та  Севастополі,
районах, районах міст Києва і Севастополя;
   вносити Президентові України пропозиції про  скасування
розпоряджень Представників Президента України в областях, містах
Києві та Севастополі, що суперечать законодавству.
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
           IV. Функції та завдання
   8. Діяльність Служби здійснюється  на  основі  річних
перспективних і квартальних планів роботи, погоджених з Секретарем
Адміністрації Президента України,  а  також  індивідуальних
квартальних планів роботи працівників  Служби,  затверджених
Керівником Служби.
   9. Для здійснення повноважень, наданих Президентом України,
Служба:
   систематично інформує Президента України про  діяльність
місцевих державних адміністрацій по  виконанню  указів  і
розпоряджень Президента України;
   отримує розпорядження Представників Президента України в
областях, містах Києві та Севастополі;
   аналізує нормативні акти органів державної виконавчої влади
України в частині додержання ними законодавства, що регулює
діяльність місцевих державних адміністрацій,  їх  відділів,
управлінь та інших служб;
   бере участь у розробці нормативних актів, що регулюють
діяльність місцевих державних адміністрацій, готує пропозиції для
Президента України про підвищення ефективності функціонування
органів державної виконавчої влади;
   оперативно  розглядає  внесені  місцевими  державними
адміністраціями, Кабінетом Міністрів України,  міністерствами,
іншими центральними органами державної виконавчої влади питання,
що входять до компетенції Служби; готує для доповіді Президентові
України проекти відповідних документів або пропозиції про порядок
дальшого розгляду і вирішення поставлених питань;
   перевіряє самостійно або спільно з відповідними Службами
Президента України, апаратом  Кабінету  Міністрів  України,
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади роботу місцевих державних адміністрацій щодо виконання
указів і розпоряджень Президента України, а також вказівок і
доручень Президента України;
   вивчає, узагальнює та поширює практику і досвід роботи, нові
форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій по
забезпеченню економічного і соціально-культурного розвитку, надає
їм практичну допомогу в організації контролю  і  перевірки
виконання, поліпшенні організаторської та управлінської роботи,
інструктує кадри з питань, віднесених до їх компетенції;
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
   N 406/94 від 21.07.94 )  
   забезпечує організаційну підготовку нарад  і  семінарів
керівників місцевих державних адміністрацій, складає відповідні
заходи щодо реалізації критичних зауважень  і  пропозицій,
висловлених учасниками нарад (семінарів), і здійснює контроль за
їх виконанням;
   розглядає за дорученням Президента України та Секретаря
Адміністрації Президента України заяви і скарги, які надходять до
Адміністрації Президента України, і готує по них пропозиції,
контролює організацію особистого прийому громадян, розгляд їх
звернень до місцевих державних адміністрацій;
   разом з Юридичною та іншими Службами Президента України
забезпечує попередній розгляд проектів  типових положень  про
відділи, управління та  інші  служби  місцевих  державних
адміністрацій і готує висновки з цих питань Президентові України;
   сприяє вдосконаленню системи навчання  кадрів  місцевих
державних адміністрацій, підготовки і перепідготовки їх на курсах
підвищення ділової кваліфікації, надає методичну і практичну
допомогу в організації цієї роботи;
   подає у встановленому порядку висновки та пропозиції з питань
адміністративно-територіального поділу України, а також  бере
участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення територіального
устрою України;
   узагальнює, аналізує і готує пропозиції щодо  зміцнення
матеріально-технічної бази місцевих державних  адміністрацій,
забезпечення їх адмінприміщеннями,  обладнанням,  технічними
засобами;
   забезпечує складання інформаційно-довідкових  матеріалів,
необхідних для роботи Адміністрації Президента України та місцевих
державних адміністрацій.
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                  М. ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка