Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію Концепції професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 березня 1996 р. N 235-р
                Київ
       Про реалізацію Концепції професійної
       підготовки, перепідготовки та підвищення
        кваліфікації незайнятого населення
 
   1. Міністерствам, відомствам, Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям:
   забезпечити реалізацію  заходів,  передбачених  Концепцією
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
незайнятого населення,  схваленої постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1996 року N 150 ( 150-96-п );
   щорічно починаючи з 1997 року подавати Мінпраці не пізніше 1
лютого інформацію про хід реалізації зазначеної Концепції.
   2. Мінпраці щорічно не пізніше 1 березня подавати Кабінету
Міністрів України узагальнену інформацію про  хід  реалізації
Концепції професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації незайнятого населення.
   3. Міністерствам  і  відомствам  забезпечити  розроблення
проектів законодавчих актів і нормативних документів згідно з
додатком.
 
   Прем'єр-міністр України             Є.МАРЧУК
   Інд.26
                      Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 27 березня 1996 р. N 235-р
               ПЕРЕЛІК
   проектів законодавчих актів і нормативних документів,
   які необхідно розробити відповідно до виконання першого
    етапу реалізації Концепції професійної підготовки,
      перепідготовки та підвищення кваліфікації
           незайнятого населення
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
             |      |Термін внесен-|
             |      |ня до Кабінету| Хто затвер-
     Назва     | Виконавці |Міністрів   |   джує
             |      |України або  |
             |      |виконання   |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Проект постанови Кабі- Мінпраці    березень
 нету Міністрів України Міносвіти    1999 р.
 щодо вдосконалення ор- Мінекономіки
 ганізації та проведення Мінмолодь-
 професійного  навчання спорт
 незайнятого населення  Мінсоцзахист
             Мінфін
             Мінюст
             Міноборони
 
 Проект Положення  про Мінпраці    травень   Мінпраці
 центр організації про- Міносвіти    1996 р.
 фесійного навчання не-
 зайнятого   населення
 державної служби зайня-
 тості
 
 Проект Положення  про   -"-     вересень   Мінпраці
 навчальний заклад дер-         1996 р.   за погод-
 жавної служби зайнятос-                женням  з
 ті                          Міносвіти
 
 Зміни і доповнення до   -"-     листопад   Мінпраці
 Положення  про органі-         1996 р.   Міносвіти
 зацію професійної під-
 готовки,   підвищення
 кваліфікації і перепід-
 готовки  вивільнюваних
 працівників і незайня-
 того населення
 
 Методичні рекомендації Мінпраці    1997 рік   Мінпраці
 щодо формування модуль- Науко-
 ної системи професійно- во-дослідний
 го навчання незайнятого центр  з
 дорослого населення та проблем
 методики  розроблення зайнятості
 модульних  навчальних населення
 програм         та  ринку
             праці На-
             ціональної
             академії
             наук   і
             Мінпраці
 
 Типові навчальні плани Мінпраці,    1996 -    Міносвіти
 та програми професійно- Міносвіти    2000 роки  Мінпраці
 го навчання незайнятого
 дорослого населення, у
 тому числі модульного
 навчання
 
 Проект нормативів кад- Мінпраці    травень   Мінпраці
 рового   забезпечення         1997 р.
 підрозділів  державної
 служби зайнятості, що
 займаються організацією
 професійного  навчання
 незайнятого населення
 
 Пропозиції щодо  ство- Мінпраці    жовтень
 рення при Мінпраці Ук- Міносвіти    1996 р.
 раїнського інституту з Мінфін
 питань освіти та праці
 незайнятого населення
 
 Проект нормативів мате- Мінпраці    грудень   Мінпраці
 ріально-технічного за-         1997 р.
 безпечення центрів ор-
 ганізації професійного
 навчання  незайнятого
 населення   державної
 служби зайнятості
 
 План спільної  роботи Мінпраці    щорічно   Міжгалузе-
 Мінпраці,  Міносвіти, Міносвіти          ва Рада з
 інших  заінтересованих                питань
 міністерств і відомств                профорієн-
 щодо організації профе-                тації
 сійного навчання незай-                та профе-
 нятого населення                   сійної ос-
                            віти  не-
                            зайнятого
                            населення
 
 Механізм взаємодії нав- Мінпраці    жовтень   Мінпраці
 чальних закладів (підп- Міносвіти    1998 р.   за погод-
 риємств,  організацій,                женням  з
 установ) та центрів ор-                Міносвіти
 ганізації професійного
 навчання  незайнятого
 населення   державної
 служби зайнятості щодо
 професійного  навчання
 незайнятих громадян за
 направленням   служби
 зайнятості
 
 Перелік  інтегрованих Міносвіти    грудень   Міносвіти
 професій         Мінпраці    1998 р.   Мінпраці
 
 Методика визначення со- Мінпраці    вересень   Мінпраці
 ціальної та економічної Міносвіти    1999 р.
 ефективності та якості Науко-
 професійного  навчання во-дослідний
 незайнятого населення  центр  з
             проблем
             зайнятості
             населення
             та  ринку
             праці На-
             ціональної
             академії
             наук   і
             Мінпраці
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка