Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення спеціалізованих сертифікатних аукціонів за компенсаційні сертифікати


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 395 від 05.04.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 квітня 1996 р.
 vd960405 vn395            за N 161/1186
 
    Про затвердження Положення про порядок проведення
    спеціалізованих  сертифікатних  аукціонів  за
          компенсаційні сертифікати
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
                Фонду державного майна 
       N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 
       N 894 ( z0408-97 ) від 18.08.97 )
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 1996 року N 161 ( 161-96-п )  "Про порядок обігу
сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат
від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та
колишнього Укрдержстраху" та постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 1996 року N 363 ( 363-96-п ) "Про порядок продажу
акцій відкритих акціонерних товариств за компенсаційні сертифікати
через центри сертифікатних аукціонів" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити   Положення   про   порядок  проведення
спеціалізованих сертифікатних  аукціонів  за   компенсаційні
сертифікати (додається).
   2. Скасувати наказ  Фонду  державного майна України від
13 лютого 1996 року N 141.
   3. Директору   Департаменту   систем   продажу  акцій
Лєдомській С.Ю. забезпечити:
   3.1. Державну реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції
України.
   3.2. Публікацію  Положення  у  Державному  інформаційному
бюлетені "Про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Григоренка Є.М.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 05.04.96 р. N 395
              Положення
    про порядок проведення спеціалізованих сертифікатних
       аукціонів за компенсаційні сертифікати
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено на виконання Указу Президента
України від 24 листопада 1994 року N 698/94 "Про компенсацію
громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в
установах Ощадного банку та Укрдержстраху", Указу Президента
України від 26 листопада 1994 року N 699/94 "Про заходи щодо
забезпечення прав громадян  на  використання  приватизаційних
майнових сертифікатів" та постанови Кабінету Міністрів України
"Про порядок обігу сертифікатів, отриманих громадянами України як
компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах
Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху" від 7 лютого 1996 року
N 161 ( 161-96-п ).
   1.2. Під  компенсаційними   сертифікатами   розуміються
сертифікати,  які  видаються  установами  Ощадного  банку та
правонаступниками Укрдержстраху відповідно до Указу Президента
України N 698/94 від 24 листопада 1994 року "Про компенсацію
громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в
установах Ощадного банку та Укрдержстраху".
   1.3. Спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні
сертифікати (надалі - спеціалізований аукціон) - це конкурентний
спосіб продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі  приватизації,  фізичним  та  юридичним  особам  за
компенсаційні сертифікати.
   Спеціалізований аукціон  проводиться  спільно  органами
приватизації та  системою  центрів  сертифікатних  аукціонів.
Проведення спеціалізованих аукціонів складається з таких етапів:
   - підготовка пакетів акцій відкритих акціонерних товариств до
продажу на спеціалізованому аукціоні;
   - подання заяв на участь  у  спеціалізованому  аукціоні
фізичними та юридичними особами;
   - попередня обробка заяв та даних;
   - підбиття  та  затвердження  підсумків  спеціалізованого
аукціону;
   - публікація підсумків спеціалізованого аукціону;
   - розрахунки з позабюджетним фондом приватизації за продані
на  спеціалізованому  аукціоні  пакети  акцій  та підготовка
відповідної звітності;
   - оформлення документів, що підтверджують право власності
покупців на придбані акції.
   1.4. Це Положення визначає порядок проведення спеціалізованих
аукціонів, порядок взаємодії державних органів приватизації та
центрів  сертифікатних  аукціонів,  умови  участі покупців в
аукціонах.
   1.5. Продаж акцій на спеціалізованих аукціонах здійснюється
через систему центрів сертифікатних аукціонів, до складу якої
входять Український центр сертифікатних аукціонів (далі - УЦСА) та
Регіональні центри сертифікатних аукціонів (далі - РЦСА), а також
створені ними пункти приймання заяв (далі - ППЗ) на участь в
аукціоні.
      2. Підготовка до спеціалізованого аукціону
   2.1. Рішення щодо продажу  акцій  відкритих  акціонерних
товариств на спеціалізованому аукціоні приймає відповідний орган
приватизації.
   2.2. До продажу на спеціалізованих аукціонах пропонуються
пакети акцій, що підлягають продажу за компенсаційні сертифікати
згідно з планом розміщення акцій.
   За рішенням органу приватизації  до  пакету  акцій,  що
підлягають продажу на спеціалізованому аукціоні, можуть бути
включені акції, що залишились  непроданими  за  результатами
пільгового продажу, сертифікатного аукціону за приватизаційні
майнові сертифікати, конкурсу та інших способів продажу акцій. У
цьому випадку орган приватизації в тижневий термін затверджує
уточнений план розміщення акцій. Уточнені плани розміщення акцій,
які  потребують  узгодження  з  Кабінетом Міністрів України,
затверджуються у встановленому порядку.
   2.3. Орган приватизації в двотижневий термін після прийняття
рішення щодо продажу акцій відкритого акціонерного товариства на
спеціалізованому аукціоні:
   - складає та затверджує інформаційне повідомлення про продаж
пакету акцій на спеціалізованому аукціоні;
   - передає до Фонду державного майна України (далі - ФДМУ)
затверджені інформаційне повідомлення про продаж пакету акцій на
спеціалізованому аукціоні, інформацію про випуск акцій, план
розміщення акцій, копію баланса підприємства за останній звітний
період, засвідченого податковою інспекцією, копію акта оцінки
майна підприємства та копію свідоцтва про присвоєння підприємству
статистичних кодів.
   2.4. Інформаційне повідомлення про продаж пакету акцій на
спеціалізованому аукціоні містить таку інформацію про відкрите
акціонерне товариство:
   - повна назва та місцезнаходження відкритого акціонерного
товариства;
   - назва підприємства до перетворення у відкрите акціонерне
товариство;
   - код підприємства за ЗКПО (ДРЗОУ);
   - розмір статутного фонду;
   - номінальна вартість акцій;
   - кількість  акцій,  що  пропонуються на спеціалізований
аукціон;
   - розміри пакетів (% від статутного фонду) та результати
продажу акцій підприємства  на  сертифікатних  аукціонах  за
приватизаційні майнові сертифікати:
    - процент продажу пакета акцій, який пропонувався на
сертифікатний аукціон;
    - аукціонна ціна акцій, що склалася на аукціоні;
   - площа земельної ділянки;
   - середньоспискова кількість працівників;
   - балансова вартість основних фондів;
   - процент зносу основних фондів;
   - балансовий прибуток;
   - дебіторська заборгованість;
   - кредиторська заборгованість;
   - основні види продукції (робіт, послуг), що випускаються, та
їх обсяг за останній рік в натуральних та грошових показниках.
   Інформаційне повідомлення може додатково містити відомості
про розподіл акцій за видами продажу згідно з типовим планом
розміщення акцій у процентному співвідношенні до статутного фонду.
   2.5. ФДМУ на підставі одержаних від відповідних органів
приватизації документів про об'єкти приватизації, пакети акцій
яких виставляються на спеціалізовані аукціони:
   - перевіряє інформаційні повідомлення про продаж пакетів
акцій на спеціалізованому аукціоні на відповідність іншим даним,
одержаним від органів приватизації;
   - складає  та  затверджує  щомісячні  графіки проведення
спеціалізованих аукціонів;
   - передає УЦСА затверджені графіки проведення спеціалізованих
аукціонів та іншу інформацію, яка необхідна для проведення цих
аукціонів;
   - забезпечує відповідно до затверджених щомісячних графіків
проведення  спеціалізованих аукціонів публікацію інформаційних
повідомлень про початок цих аукціонів у  газеті  "Відомості
приватизації".
   2.6. УЦСА забезпечує передачу всім РЦСА інформації  про
виставлені об'єкти, необхідної для прийняття заяв на придбання
акцій у спеціалізованих аукціонах, не пізніше ніж за п'ять днів до
початку прийняття заяв на ці аукціони.
      3. Умови участі в спеціалізованому аукціоні
   3.1. Для участі в спеціалізованих аукціонах покупці подають
заяви на придбання акцій на спеціалізованому аукціоні (надалі -
заяви) та вносять компенсаційні сертифікати на суму, що вказана в
заяві.
   Кількість заяв  та  компенсаційних  сертифікатів, поданих
покупцем на одне або декілька підприємств, не обмежується.
   Сума компенсаційних  сертифікатів,  поданих  покупцем  на
спеціалізований аукціон по одному об'єкту приватизації, повинна
бути кратною одному мільйону карбованців.
   3.2. Всі покупці для участі в спеціалізованому аукціоні
подають заяви без обмеження аукціонної ціни акцій.
   3.3. Подані заяви на придбання акцій на спеціалізованому
аукціоні не можуть бути відкликані покупцем.
   3.4. Прийняті від покупця до ППЗ або до РЦСА компенсаційні
сертифікати поверненню не підлягають, за винятком випадків зняття
пакету акцій об'єкта з продажу на спеціалізованому аукціоні,
перенесення аукціону або недопущення заяви до участі в аукціоні.
Повернення компенсаційних сертифікатів власникам здійснюється за
рішенням ФДМУ у порядку, який встановлюється УЦСА.
   Компенсаційні сертифікати, не прийняті до сплати за акції за
підсумками аукціону, можуть бути заявлені покупцями на інші
спеціалізовані аукціони.
   3.5. Прийняття заяв від юридичних осіб здійснюють РЦСА, від
фізичних осіб - РЦСА та ППЗ, відкриті за рішенням відповідних
РЦСА.
   3.6. Прийняття заяв здійснюється у терміни, зазначені в
опублікованому  інформаційному  повідомленні  про  початок
сертифікатного аукціону.
   3.7. Покупці мають право отримати від працівників мережі
центрів сертифікатних аукціонів інформацію та консультації з
наступних питань:
   - загальні умови проведення спеціалізованого аукціону;
   - термін проведення чергового аукціону та опубліковані дані
про об'єкти приватизації, акції яких запропоновано для продажу;
   - результати вже проведених спеціалізованих аукціонів;
   - порядок подання та складання заяви на придбання акцій на
спеціалізованому аукціоні;
   - вимоги щодо документів, які покупець повинен пред'явити або
додати до заяви на реєстрацію та заяви на придбання акцій;
   - порядок подання компенсаційних сертифікатів для участі в
аукціоні та сплати за придбані акції;
   - порядок отримання інформації про результати участі  в
аукціоні.
   3.8. РЦСА забезпечують рівні умови участі всіх покупців в
спеціалізованих  аукціонах та конфіденційність інформації про
прийняті заяви та заявлені суми компенсаційних сертифікатів.
   4. Порядок подання заяв і компенсаційних сертифікатів
            фізичними особами
   4.1. Для придбання акцій на спеціалізованому аукціоні фізична
особа заповнює заяву за встановленою ФДМУ  формою  у  двох
примірниках українською або російською мовою.
   4.2. В заяві вказується:
   - інформація про покупця (прізвище, ім'я та по батькові,
реквізити документа, що посвідчує особу покупця, адреса покупця);
   - інформація про об'єкт приватизації, акції якого бажає
придбати покупець, та сума компенсаційних  сертифікатів,  що
заявляються на аукціон за обраним об'єктом;
   - зобов'язання покупця щодо  виконання  умов  участі  в
спеціалізованому аукціоні;
   - інформація про представника покупця у разі, якщо заяву
подає представник.
   4.3. Разом  із  заявою  покупець-фізична  особа  подає
компенсаційні сертифікати на будь-яку суму, яка вказана в заяві, у
готівковій формі або перераховує їх в безготівковій формі.
   Перерахування компенсаційних  сертифікатів в безготівковій
формі здійснюється у відповідності з порядком обліку, зберігання і
погашення компенсаційних сертифікатів в установах банків, що
встановлюється Національним банком України разом з ФДМУ згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 року
N 161 ( 161-96-п ) "Про порядок обігу сертифікатів, отриманих
громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових
заощаджень  в  установах  Ощадного  банку  та  колишнього
Укрдержстраху".
   При поданні заяви фізична особа пред'являє документ, що
посвідчує особу покупця.
   Заяви з готівковими компенсаційними сертифікатами подаються
до будь-якого ППЗ та РЦСА, з безготівковими сертифікатами -
виключно до РЦСА.
   4.4. Всі дії, пов'язані із заповненням заяви на придбання
акцій, запропонованих до продажу на спеціалізованому аукціоні,
виконуються безпосередньо фізичною особою-покупцем  або  його
представником.
   4.5. Представником покупця вважається фізична особа, яка є
законним представником покупця-фізичної особи за своїм статусом
(батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) або за довіреністю
від покупця та виконує від імені покупця дії по заповненню і
поданню заяви на придбання акцій на ім'я покупця.
   Представник покупця подає з заявою документ, що посвідчує
особу представника, та довіреність від покупця на подання заяви.
Замість довіреності законні представники - батьки, усиновителі,
опікуни, піклувальники, - пред'являють один з таких документів:
   - свідоцтво  про  народження  покупця  -  коли покупець
неповнолітній;
   - документ,   що   підтверджує  повноваження  опікуна
(піклувальника).
   4.6. Заява від покупців з обмеженою дієздатністю (інваліди,
особи з фізичними вадами тощо) може бути заповнена на їх прохання
іншою особою, в тому числі консультантами пункту приймання заяв,
за умови особистого подання покупцем цієї заяви та засвідчення
заяви його власноручним підписом.
   4.7. Довіреність від покупця на подання заяви може бути
засвідчена  нотаріально  або організацією, в якій довіритель
(покупець)   працює,   навчається   або   виховується,
житлово-експлуатаційною  організацією  за  місцем  проживання,
сільською (селищною)  Радою  народних  депутатів,  військовою
частиною,   а   також   адміністрацією   стаціонарного
лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває, або
закладу за місцем ув'язнення довірителя. Якщо представник покупця
не є громадянином України, довіреність підлягає обов'язковому
нотаріальному засвідченню.
   4.8. Працівник ППЗ перевіряє:
   - правильність заповнення заяви;
   - дійсність поданих готівкових компенсаційних сертифікатів
або зарахування на рахунок РЦСА безготівкових компенсаційних
сертифікатів на відповідність їх загальної вартості тій сумі, що
вказана в заяві;
   - перевіряє особу покупця (за документами, поданими покупцем
або його представником) на відповідність даним, вказаним в заяві;
   - у разі подання заяви представником покупця перевіряє особу
представника  (за  документами,  поданими  представником)  на
відповідність даним, вказаним в заяві.
   4.9. Якщо під час перевірки не виявлено помилок, працівник
ППЗ:
   - отримує підпис покупця або його представника на заяві;
   - в присутності покупця реєструє заяву;
   - погашає  подані  покупцем  готівкові  компенсаційні
сертифікати;
   - засвідчує заяву підписом та печаткою (штампом) ППЗ та
повертає покупцю (представнику покупця) один примірник повністю
оформленої заяви.
   4.10. У разі виявлення помилок заява повертається покупцю
разом з сертифікатами.
   4.11. Компенсаційні сертифікати в безготівковій формі, які
заявляються на спеціалізований аукціон, повинні на момент подання
заяви знаходитись на акумуляційному рахунку РЦСА.
   Для цього покупець перераховує відповідну суму компенсаційних
сертифікатів на акумуляційний рахунок відповідного РЦСА.
   Для підтвердження  зарахування  покупець  пред'являє  до
бухгалтерії РЦСА копію документа про перерахування сертифікатів з
відміткою банку. Якщо сертифікати зараховано, на зворотному боці
обох примірників заяви покупця вказуються реквізити документа про
перерахування та проставляється відмітка бухгалтерії РЦСА про
зарахування.
   Під час прийняття заяви з безготівковими компенсаційними
сертифікатами наявність коштів на рахунку РЦСА перевіряється за
відміткою бухгалтерії РЦСА на заяві.
   5. Порядок подання заяв і компенсаційних сертифікатів
            юридичними особами
   5.1. Брати участь у спеціалізованому аукціоні в порядку, що
встановлюється цим Положенням, має право без спеціального дозволу
будь-яка юридична особа, що:
   - може бути визнана покупцем об'єктів приватизації згідно зі
статтею 8 Закону України "Про приватизацію майна  державних
підприємств" ( 2163-12 );
   - придбає акції за власні компенсаційні сертифікати від свого
імені та на своє ім'я.
   5.2. Всі дії щодо подання заяви та компенсаційних коштів
юридичної особи для участі в спеціалізованому аукціоні виконує
уповноважена особа покупця.
   Уповноважена особа  покупця - це фізична особа, яка на
підставі посадових повноважень або довіреності від юридичної
особи-покупця безпосередньо виконує в РЦСА від імені покупця всі
дії, що передбачені цим Положенням.
   5.3. Для  придбання  акцій  на спеціалізованому аукціоні
покупцем-юридичною особою уповноважена особа  покупця повинна
скласти та подати до будь-якого РЦСА заяву за встановленою ФДМУ
формою у двох примірниках українською або російською мовою. Заява
повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної
особи.
   5.4. В заяві вказується:
   - інформація про покупця (код за ЗКПО (ДРЗОУ), повна назва,
адреса місцезнаходження, частка державної власності у майні);
   - інформація про об'єкт приватизації, акції якого бажає
придбати  покупець,  та сума компенсаційних сертифікатів, що
заявляються на аукціон за обраним об'єктом;
   - реквізити платіжного доручення про перерахування заявленої
суми компенсаційних сертифікатів на рахунок РЦСА;
   - інформація про уповноважену особу покупця;
   - зобов'язання покупця щодо  виконання  умов  участі  в
спеціалізованому аукціоні.
   5.5. Юридичні особи для участі в спеціалізованих аукціонах
заявляють компенсаційні сертифікати, які на момент подання заяви
повинні знаходитись на акумуляційному рахунку РЦСА. Зарахування
компенсаційних сертифікатів на рахунок РЦСА здійснюється виключно
в безготівковій формі шляхом їх перерахування з банку-депозитарія
покупця з використанням платіжного доручення. Сума, вказана в
платіжному дорученні, повинна дорівнювати сумі, вказаній в заяві
на участь в аукціоні. Назва об'єкта приватизації в платіжному
дорученні не вказується.
   Відкриття юридичною  особою  рахунку  в  установі банку,
акумулювання  та  перерахування  компенсаційних  сертифікатів
здійснюються у відповідності з порядком обліку, зберігання і
погашення компенсаційних сертифікатів в установах банків, що
встановлюється Національним банком України разом з ФДМУ згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 року N 161
( 161-96-п  ) "Про  порядок  обігу  сертифікатів, отриманих
громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових
заощаджень в  установах  Ощадного  банку  та  колишнього
Укрдержстраху".
   5.6. Для підтвердження зарахування покупець пред'являє до
бухгалтерії  РЦСА  платіжне  доручення  про  перерахування
компенсаційних сертифікатів з відміткою банку та копію цього
доручення.  Якщо  сертифікати  зараховано  на  рахунок РЦСА,
бухгалтерія РЦСА проставляє на копії платіжного доручення покупця
відмітку  про  зарахування  сертифікатів  та  отримує підпис
уповноваженої особи покупця в журналі реєстрації надходження
компенсаційних сертифікатів до РЦСА.
   5.7. При поданні заяви до РЦСА уповноважена особа покупця
додає до заяви наступні документи:
   1) нотаріально завірену копію свідоцтва  про  присвоєння
покупцю статистичних кодів (ЗКПО та ін.);
   2) декларацію про розподіл статутного фонду,  засвідчену
підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою юридичної
особи;
   3) копію платіжного доручення на перерахунок компенсаційних
коштів з банку-депозитарія покупця на рахунок РЦСА з відміткою
бухгалтерії РЦСА про отримання сертифікатів;
   4) довіреність від покупця,  що  засвідчує  повноваження
уповноваженої  особи  щодо  виконання  дій, передбачених цим
Положенням;
   5) паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
   5.8. Працівник РЦСА перевіряє:
   - правильність заповнення заяви;
   - розмір державної частки в статутному фонді покупця, який не
повинен перевищувати 25 відсотків;
   - зарахування на рахунок РЦСА безготівкових компенсаційних
сертифікатів та відповідність їх загальної вартості тій сумі, що
вказана в заяві. Перевірка здійснюється за копією платіжного
доручення  з  відміткою  бухгалтерії  РЦСА  про  зарахування
сертифікатів. На платіжному дорученні не повинно бути кода ЗКПО
об'єкта приватизації, що свідчить про те, що вказані компенсаційні
сертифікати заявляються на аукціон вперше;
   - повноваження та дані уповноваженої особи покупця  (за
документами,  поданими уповноваженою особою) на відповідність
даним, вказаним в заяві.
   5.9. Якщо під час перевірки не виявлено помилок, працівник
РЦСА:
   - отримує підпис уповноваженої особи на заяві;
   - в присутності покупця реєструє заяву та засвідчує обидва
примірники заяви підписом та печаткою (штамп) РЦСА;
   - в присутності покупця вписує в копію платіжного доручення
код ЗКПО об'єкта приватизації, на спеціалізований аукціон за яким
прийнято заяву від покупця, ставить свій підпис та печатку (штамп)
РЦСА;
   - залишає в РЦСА один примірник оформленої заяви, копію
платіжного доручення та декларацію про розподіл статутного фонду;
   - повертає уповноваженій особі  покупця  один  примірник
повністю оформленої заяви та всі інші подані документи.
   5.10. У разі виявлення помилок заява повертається покупцю
разом з поданими документами для переоформлення.
   6. Первинна обробка заяв та компенсаційних сертифікатів
             в ППЗ та РЦСА
   6.1. ППЗ здійснюють первинну обробку заяв і сертифікатів,
прийнятих від громадян, та їх передачу до відповідних РЦСА у
порядку, який визначає УЦСА.
   6.2. РЦСА здійснюють обробку заяв та сертифікатів, прийнятих
від ППЗ та безпосередньо від покупців, у порядку, який визначає
УЦСА.
   6.3. РЦСА формує на електронних носіях інформацію про заяви
на придбання акцій, подані на конкретні спеціалізовані аукціони по
всьому регіону, і передає її в УЦСА не пізніше десяти днів після
закінчення прийняття заяв на придбання акцій.
   РЦСА забезпечують проведення належної перевірки інформації,
що передається до УЦСА.
   РЦСА несуть відповідальність за повноту і достовірність даних
та додержання термінів їх передачі.
   6.4. Готівкові компенсаційні сертифікати, прийняті ППЗ від
фізичних осіб, передаються до РЦСА у погашеному вигляді згруповані
в пакети по 100 штук окремо за номіналами 1 млн.крб. та 2 млн.крб.
Один пакет сертифікатів кожного номіналу може бути неповним.
   РЦСА обліковує  та  зараховує  прийняті  компенсаційні
сертифікати на відповідний позабалансовий рахунок РЦСА, відкритий
в установі банку для акумуляції компенсаційних сертифікатів, у
порядку, встановленому Національним банком України.
     7. Підбиття підсумків спеціалізованого аукціону
   7.1. Підсумки спеціалізованого аукціону підбиваються постійно
діючою аукціонною комісією (надалі - аукціонна комісія), яка
створюється ФДМУ. Склад аукціонної комісії затверджується ФДМУ.
Очолює її голова, який повинен бути представником ФДМУ. Комісія
несе відповідальність за достовірність підсумків спеціалізованого
аукціону.
   7.2. УЦСА  отримує від РЦСА дані про заяви, подані на
спеціалізований аукціон, здійснює вхідний контроль  отриманої
інформації та її об'єднання у порядку, який встановлює УЦСА.
   За результатами об'єднання даних аукціону УЦСА готує та не
пізніше п'ятнадцяти днів після завершення терміну приймання заяв
на аукціон подає на розгляд аукціонної комісії такі документи:
   - перелік  підприємств, запропонованих на спеціалізований
аукціон з урахуванням змін, внесених ФДМУ;
   - протокол змін у переліку підприємств, запропонованих на
спеціалізований аукціон;
   - протокол результатів консолідації даних про прийняті заяви;
   - звіт про перевірку заяв;
   - перелік заяв, що не допущені до участі в спеціалізованому
аукціоні.
   7.3. Аукціонна  комісія  у  п'ятиденний термін розглядає
результати консолідації даних для проведення аукціону на підставі
поданих документів та приймає рішення про допущення заяв до участі
в аукціоні, яке оформлюється протоколом.
   7.4. Після затвердження протоколу результатів консолідації
даних аукціонною комісією, УЦСА у триденний термін проводить
розрахунок  результатів  аукціону та готує зведений протокол
аукціонної комісії про результати спеціалізованого аукціону, до
якого додаються протоколи результатів аукціону по кожному об'єкту
з переліком переможців аукціону по об'єкту.
   7.5. При проведенні розрахунку аукціону УЦСА на підставі
аналізу поданих заяв та загальної вартості заявлених в них
компенсаційних коштів визначає:
   - курс аукціону (кількість акцій, яка припадає на один
компенсаційний сертифікат мінімального номіналу);
   - заяви, що перемогли в аукціоні;
   - суму компенсаційних сертифікатів, прийнятих до сплати за
акції за кожною заявою, що перемогла в аукціоні, та кількість
придбаних за заявою акцій.
( Пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   7.6. Зведений  протокол  про  результати спеціалізованого
аукціону  містить  таку  інформацію  по  кожному  відкритому
акціонерному  товариству,  акції якого було запропоновано на
спеціалізований аукціон:
   - повна назва та юридична адреса;
   - код за ЗКПО (ДРЗОУ);
   - розмір статутного фонду;
   - загальна кількість акцій, запропонованих для продажу на
спеціалізованому аукціоні;
   - загальна кількість заяв, що надійшли від фізичних осіб;
   - загальна кількість заяв, що надійшли від юридичних осіб;
   - загальна сумарна вартість компенсаційних  сертифікатів,
заявлених на участь у спеціалізованому аукціоні;
   - загальна кількість заяв від фізичних осіб, що перемогли за
результатами аукціону;
   - загальна кількість заяв від юридичних осіб, що перемогли за
результатами аукціону;
   - загальна сумарна вартість компенсаційних сертифікатів, що
прийнято до сплати за результатами аукціону;
   - номінальна вартість акцій за результатами аукціону (з
урахуванням дроблення, якщо воно здійснено);
   - курс аукціону;
   - загальна кількість проданих акцій;
   - залишок акцій,  не  реалізованих  на  спеціалізованому
аукціоні.
   В зведеному протоколі вказуються  його  номер  та  дата
складання.
( Пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   7.7. Протоколи результатів аукціону по кожному об'єкту з
переліком  переможців  аукціону по об'єкту, що додаються до
зведеного протоколу про  результати  аукціону,  містять  всю
інформацію згідно з п.7.6 цього Положення та додатково перелік
переможців аукціону із зазначенням кількості придбаних кожним з
них акцій.
   7.8. Розрахунок результатів аукціону по кожному окремому
підприємству,  акції  якого  пропонуються  до  продажу  на
спеціалізованому аукціоні, здійснюється з дотриманням таких вимог:
   - при  розрахунку  вважається, що всі учасники аукціону
розраховуються за акції компенсаційними сертифікатами мінімальної
номінальної вартості - один мільйон карбованців в  грошових
одиницях 1995 року, що дорівнює 10 гривням (далі - компенсаційний
сертифікат мінімального номіналу); ( Абзац другий пункту 7.8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1370
( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   - за кожний компенсаційний сертифікат мінімального номіналу
за результатами аукціону може бути придбана тільки ціла кількість
акцій (з урахуванням можливого дроблення акцій);
   - акції продаються за однаковим для всіх переможців курсом
аукціону; ( Абзац четвертий пункту 7.8 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   - кожна заява, яка була допущена до участі в аукціоні за
рішенням аукціонної комісії, задовольняється на повну сумарну
вартість заявлених у ній компенсаційних сертифікатів;
   - незалежно  від співвідношення попиту та пропозиції на
спеціалізованому аукціоні за його результатами повинно  бути
продано не менше 95 відсотків запропонованого до продажу пакету
акцій.
   7.9. Курс аукціону розраховується як частка від ділення
загальної кількості запропонованих до продажу акцій акціонерного
товариства на загальну кількість всіх компенсаційних сертифікатів,
заявлених  на  спеціалізований аукціон по цьому акціонерному
товариству, перераховану в компенсаційні сертифікати мінімального
номіналу. ( Пункт 7.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N
1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   7.10. Якщо курс аукціону не є цілим числом, здійснюється
зменшення (округлення) курсу аукціону до найближчого  цілого
числа, тобто відкидання його дробної частки. Таке округлення
збільшує аукціонну ціну, зменшує кількість акцій, що припадає на
кожний сертифікат, та створює залишок нереалізованих акцій.
( Пункт 7.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96 )
   7.11.  Якщо  залишок  акцій,  нереалізованих  внаслідок
округлення  курсу  аукціону,  перевищує  5  відсотків  від
запропонованої до продажу кількості акцій,  комісія  приймає
рішення про  необхідність  дроблення  акцій.  При  дробленні
номінальна вартість акції зменшується, а їх кількість зростає у
число разів, яке дорівнює коефіцієнту дроблення. При  цьому
обирається такий коефіцієнт дроблення, при якому залишок акцій,
нереалізованих внаслідок округлення курсу аукціону, не перевищує
5 відсотків від запропонованої до продажу кількості акцій. У
випадку здійснення дроблення акцій до мінімальної номінальної
вартості  забезпечується   мінімально   можливий   залишок
нереалізованих акцій, який може перевищувати 5 відсотків від
запропонованої до продажу кількості акцій.
( Пункт 7.11 в редакції Наказу Фонду державного майна N 894 
( z0408-97 ) від 18.08.97 )
   7.12. ФДМУ затверджує рішення комісії про зміни номінальної
вартості акцій та їх кількості. При цьому здійснюється дроблення
усіх випущених  акцій.  ФДМУ  повідомляє  відповідний  орган
приватизації про прийняте рішення. Орган приватизації доводить
прийняте рішення до емітента. Емітент зобов'язаний зареєструвати
відповідні зміни у порядку та в терміни, встановлені Порядком про
реєстрацію випуску  акцій  відкритих  акціонерних  товариств,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.03.95 р.
N 47 ( z0094-95 ).
   7.13. Кількість акцій, яку придбає за результатами аукціону
кожний з його учасників, визначається як добуток курсу аукціону та
кількості заявлених учасником сертифікатів мінімального номіналу.
   7.14. У разі, якщо сума компенсаційних сертифікатів, поданих
на спеціалізований аукціон по окремому підприємству, виявилась
меншою за сумарну номінальну вартість акцій цього підприємства,
запропонованих на аукціон, аукціонна ціна може бути визначена
меншою за номінальну вартість вказаних акцій. При цьому за
результатами аукціону повинно бути продано не менше 95 відсотків
пакета, запропонованого до продажу.
   7.15. Аукціонна  комісія  підписує зведений протокол про
результати спеціалізованого аукціону та не пізніше двадцяти п'яти
днів після закінчення прийняття заяв на придбання акцій у цьому
аукціоні передає його разом з додатком (протоколами результатів
аукціону по кожному об'єкту з переліком переможців аукціону по
об'єкту) на затвердження до ФДМУ.
        8. Затвердження та розповсюдження
        підсумків спеціалізованого аукціону
   8.1. ФДМУ  затверджує  зведений  протокол  про  підсумки
спеціалізованого  аукціону  разом  з  додатком  (протоколами
результатів аукціону по кожному об'єкту з переліком переможців
аукціону по об'єкту) протягом п'яти днів після його одержання від
аукціонної комісії.
   Затверджений зведений протокол разом з протоколами по кожному
об'єкту залишається в ФДМУ. ФДМУ передає УЦСА копію затвердженого
зведеного протоколу про результати спеціалізованого аукціону.
   8.2. УЦСА у тижневий термін з дати одержання затвердженого
зведеного протоколу передає його копії  до  всіх  РЦСА  та
регіональних відділень ФДМУ.
   8.3. Разом із зведеним протоколом УЦСА передає кожному РЦСА:
   - протоколи результатів аукціону з переліком переможців по
кожному об'єкту, який знаходиться в області зазначеного РЦСА;
   - інформацію, необхідну для надсилання витягів з протоколу
про результати спеціалізованого аукціону усім його переможцям, які
подали заяви на участь в аукціоні в області зазначеного РЦСА.
   8.4. УЦСА у двотижневий термін з дати одержання затвердженого
зведеного протоколу про результати спеціалізованого аукціону готує
інформацію для внесення в реєстр акціонерів власників акцій, що
придбано за результатами спеціалізованого аукціону, та забезпечує
протягом одного місяця передання цієї інформації у паперовому та
електронному вигляді кожному акціонерному товариству, акції якого
продано на спеціалізованому аукціоні, або його реєстродержателю.
   8.5. РЦСА  передає кожному емітенту, який знаходиться в
області РЦСА, протоколи результатів аукціону по продажу акцій
зазначеного емітента з переліком переможців аукціону у тижневий
термін з дати одержання результатів аукціону.
   8.6. РЦСА передає кожному переможцю аукціону, який подав
заяву на участь в аукціоні в області зазначеного РЦСА, витяг з
протоколу про результати спеціалізованого аукціону у тижневий
термін з дати одержання результатів аукціону.
   8.7. Витяг  з  протоколу про результати спеціалізованого
аукціону повідомляє покупця про виникнення права власності покупця
на придбані ним акції.
   8.8. Право власності на акції виникає у покупця з моменту
затвердження зведеного протоколу про підсумки спеціалізованого
аукціону. Зведений протокол про підсумки спеціалізованого аукціону
разом з додатком у вигляді протоколу результатів аукціону по
окремому об'єкту з переліком переможців виконує функції договору
купівлі-продажу акцій і є підставою для внесення власників акцій
до реєстру акціонерів.  Власник  акцій  може  розпоряджатись
придбаними на аукціоні акціями з моменту внесення його до реєстру
акціонерів.
   8.9. РЦСА та регіональне відділення ФДМУ однієї області
забезпечують у двотижневий термін з дати одержання результатів
аукціону  зарахування  до  позабюджетного  фонду приватизації
компенсаційних сертифікатів, поданих на аукціон через РЦСА та його
ППЗ та прийнятих до сплати за результатами аукціону.
   8.10. Після затвердження зведеного протоколу про підсумки
спеціалізованого  аукціону УЦСА забезпечує у місячний термін
публікацію  в  газеті  "Відомості  приватизації"  зазначеного
протоколу, за винятком переліку переможців.
        9. Визнання недійсними результатів
          спеціалізованого аукціону
   9.1. Результати спеціалізованого аукціону в цілому або в
частині продажу акцій окремому покупцю (окремим покупцям) можуть
бути визнані ФДМУ недійсними, якщо аукціон проведено з порушенням
вимог  цього  Положення  та  з  інших підстав, передбачених
законодавством.
   9.2. Спори   про   визнання   недійсними  результатів
спеціалізованого аукціону в цілому або в частині продажу акцій
окремому  покупцю  (окремим покупцям) вирішуються у порядку,
визначеному законодавством.
 
 10. Організація роботи з інформацією. Контроль за проведенням
     спеціалізованих аукціонів. Облік та звітність
   10.1. Правила  роботи  з  інформацією,  що  стосується
спеціалізованого аукціону, режим доступу до цієї інформації та
система її захисту визначаються "Положенням про режим доступу до
інформації,  що  відноситься  до  сертифікатного  аукціону",
затвердженим наказом ФДМУ від 14 листопада 1995 року N 1378
( z0450-95  ),  з  дотриманням положень Закону України "Про
інформацію" ( 2657-12 ).
   10.2. Контроль за дотриманням вимог щодо організації та
проведення спеціалізованого аукціону і оформлення документів, що
засвідчують право власності покупців на придбані акції, здійснює
ФДМУ.
   10.3. ФДМУ затверджує форми обліку, звітності та обсяги
інформації, що подаються до ФДМУ системою центрів сертифікатних
аукціонів щодо проведених спеціалізованих аукціонів.
   10.4. РЦСА у визначені ФДМУ терміни подає УЦСА звіт про хід
продажу акцій і використання компенсаційних сертифікатів.
   10.5. УЦСА у визначені ФДМУ терміни подає ФДМУ звіт про хід
продажу акцій і використання компенсаційних сертифікатів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка