Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за рахунок коштів Фонду соціального страхування України


 
        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 46 від 28.12.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 січня 1995 р.
 vd941228 vn46            за N 21/557
 
    Про затвердження Положення про порядок фінансування
    санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за
    рахунок коштів Фонду соціального страхування України
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду Соцстраху
  N 3 ( z0199-97 ) від 17.04.97 )
   Правління   Фонду   соціального  страхування  України,
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити  Положення  про  порядок   фінансування
санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України (додається).
   2. Типове Положення про санаторій-профілакторій професійних
спілок, затверджене постановою Секретаріату ВЦРПС і Державного
Комітету СРСР по праці і соціальних питаннях N 33-8/764 від 23
грудня 1987 року, вважати таким, що не застосовується на території
України.
 
 Голова правління              О. В. Єфіменко
                        Затверджено
                   постановою правління  Фонду
                   соціального   страхування
                   України від 28.12.94 N 46
        Положення про порядок фінансування
      санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення
      в них за рахунок коштів Фонду соціального
            страхування України
   1. Загальні Положення
   1.1. Дане Положення визначає умови та порядок фінансування
санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду  соціального
страхування України, направлення до них громадян на оздоровлення.
   1.2. Розпорядниками  коштів  соціального  страхування  в
санаторії-профілакторії  є  його  головний лікар та головний
бухгалтер.
   1.3. Контроль за виконанням коштів соціального страхування в
санаторіях-профілакторіях здійснюється органами Фонду соціального
страхування України, відповідними галузевими комітетами профспілок
(обласними, територіальними, груповими тощо, а при відсутності -
центральними).
        2. Умови, яким повинен відповідати
      санаторій-профілакторій, що фінансується
        за рахунок коштів Фонду соціального
            страхування України
   2.1. Санаторій-профілакторій  є  лікувально-профілактичним
закладом санаторного типу, призначеним для проведення лікувальної
і оздоровчої роботи серед застрахованих громадян, членів сімей
застрахованих осіб, а також серед студентів вищих навчальних та
професійних навчально-виховних закладів, непрацюючих пенсіонерів -
колишніх працівників підприємства (організації, установи), на
балансі якого знаходиться санаторій-профілакторій.
   2.2. Основними функціями санаторію-профілакторію є: зміцнення
здоров'я громадян,  профілактика  різних  їх  захворювань  та
формування у них навиків здорового способу життя.
   2.3. Санаторій-профілакторій забезпечує:
   - оздоровлення і лікування працюючих, в основному,  без
відриву від виробничої діяльності, а також в період їх відпусток;
   - безперервність і повноту лікувально-оздоровчого процесу,
його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з
закладами охорони здоров'я;
   - проведення різноманітних оздоровчих і лікувальних заходів
переважно за допомогою немедикаментозної терапії і в тому числі
нетрадиційних методів лікування;
   - надання повноцінного раціонального і дієтичного харчування.
   2.4. Санаторій-профілакторій функціонує:
   2.4.1. В  спеціально  збудованому  або  пристосованому
приміщенні, в якому створено необхідну лікувально-оздоровчу базу і
яке відповідає вимогам санітарних норм і правил,  галузевому
стандарту безпеки праці;
   2.4.2. Як заклад стаціонарного, амбулаторного (з харчуванням
або без  харчування)  та  змішаного  типу  з стаціонарною і
амбулаторною формами обслуговування; ( Підпункт 2.4.2 пункту 2.4
в редакції Постанови Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 ) від
17.04.97 )
   2.4.3. Для оздоровлення  працівників одного або  кількох
підприємств, організацій  чи  установ  різних  форм власності
(далі - підприємство) незалежно від місця їх розташування та
галузевого і відомчого підпорядкування; ( Підпункт 2.4.3 пункту
2.4 в редакції Постанови Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 ) від
17.04.97 )
   2.4.4. Для цілорічного оздоровлення батьків з дітьми (в
санаторії-профілакторії на 200 і більше місць може створюватися
спеціальне відділення).
   2.5. Санаторій-профілакторій підпорядковується адміністрації
підприємства і працює під методичним керівництвом і фінансовим
контролем відповідного відділення Фонду соціального страхування
України, галузевого комітету профспілки.
   Взаємини між санаторієм-профілакторієм, підприємством  та
профспілковим комітетом цього підприємства визначаються окремою
угодою вказаних сторін, в якій з урахуванням галузевих нормативів
визначаються умови  оздоровлення  в  санаторії-профілакторії
відповідних контингентів працюючих та членів їх сімей. Питання,
пов'язані з    організацією    направлення    осіб   у
санаторій-профілакторій, покладаються на профспілковий комітет.
( Абзац другий пункту 2.5 в редакції Постанови Фонду Соцстраху N
3 ( z0199-97 ) від 17.04.97 )
   В разі відсутності на підприємстві профспілкової організації
питання діяльності    санаторію-профілакторію    регулюються
адміністрацією підприємства  за  погодженням  з його трудовим
кодективом та виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального
страхування України.
   2.6. Відкриття   і   закриття   санаторію-профілакторію
здійснюється адміністрацією   підприємства   (при  наявності
попередньої згоди  трудового  колективу)  за  погодженням  з
відповідним галузевим  профспілковим  органом  та  виконавчою
дирекцією відділення Фонду соціального страхування України.
   Кількість місць в санаторіях-профілакторіях встановлюється
відповідно до існуючих галузевих нормативів, але не менш ніж
50 місць.
   2.7. В разі потреби в наданні додаткових платних послуг в
санаторіях-профілакторіях  можуть створюватися госпрозрахункові
відділення і кабінети (в тому числі: зубопротезні, косметичні,
діагностичні та інші). Вказані підрозділи створюються і працюють
згідно з чинним законодавством.
   2.8.  Робота  санаторію-профілакторію  організується  за
графіком заїздів до 14 змін в оздоровниці цілорічної дії та до
10-11 змін в санаторії-профілакторії, якщо на його базі в літній
період функціонує оздоровчий табір. На  підставі  клопотання
підприємства - власника санаторію-профілакторію, погодженого з
відповідним галузевим профспілковим органом та відділенням Фонду,
правлінням Фонду соціального страхування України може прийматися
рішення про функціонування санаторію-профілакторію за сезонним
графіком роботи. ( Абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду  Соцстраху N 3 ( z0199-97 ) від
17.04.97 )
   Між заїздами робиться перерва до 2 днів для проведення
санітарної обробки приміщень санаторію-профілакторію.
   2.9. Термін лікування в санаторії-профілакторії - 24 дні. Цей
термін може бути скорочений за рахунок вихідних днів або у зв'язку
з умовами роботи підприємства до 21 дня.
   2.10. Санаторій-профілакторій очолює головний лікар. Головний
лікар санаторію-профілакторію   призначається   на   посаду
адміністрацією підприємства.  Кандидатура  на  вказану  посаду
адміністрацією підприємства та відповідним галузевим комітетом
профспілок погоджується з виконавчою дирекцією відділення Фонду
соціального страхування України, яка приймає з цього питання
відповідне рішення.
   На посаду головного лікаря призначається особа, яка має вищу
спеціальну медичну освіту, відповідну підготовку по фізіотерапії і
курортології та практичний досвід роботи в організації охорони
здоров'я.
   Для забезпечення своєчасного введення санаторію-профілакторію
в експлуатацію головний лікар може бути прийнятий на роботу до
його відкриття,  але  не більш ніж за 4 місяці до початку
функціонування.
   Головний бухгалтер,  сестра-господарка  або  завідуючий
господарством, старша медична сестра,  шеф-кухар  або  кухар
приймаються на роботу не більше ніж за 2 тижні до відкриття
санаторію-профілакторію. При закритті санаторію-профілакторію на
капітальний ремонт відповідно до штатів санаторію-профілакторію
можуть утримуватися за рахунок коштів соціального страхування
терміном  до  3 місяців головний лікар, головний бухгалтер,
сестра-господарка або завідуючий господарством.
   У випадку  роботи  санаторію-профілакторію  за  сезонним
графіком штатні одиниці його персоналу утримуються за рахунок
коштів  соціального страхування лише у передбачений графіком
період. А також в разі потреби такі штатні одиниці, як головний
лікар,  головний  бухгалтер, сестра-господарка або завідуючий
господарством, старша медична сестра, шеф-кухар або кухар, крім
вказаного  періоду,  можуть  утримуватися  за рахунок коштів
соціального страхування додатково протягом двох тижнів до початку
першого  заїзду і не більше одного місяця після закінчення
останнього заїзду. ( Пункт 2.10 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Постановою Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 ) від 17.04.97 )
      3. Порядок фінансування, обліку і звітності
        санаторію-профілакторію по коштах
           соціального страхування
   3.1. Рішення     про    відкриття    фінансування
санаторію-профілакторію за рахунок коштів соціального страхування
приймається правлінням Фонду соціального страхування України на
підставі:
   - подання відповідного галузевого профспілкового органу і
виконавчої дирекції відділення Фонду соціального  страхування
України про відкриття фінансування санаторію-профілакторію;
   - акту  державної  приймальної  комісії  про  прийняття
санаторію-профілакторію в експлуатацію;
   - гарантійного  листа  адміністрації  підприємства  про
забезпечення фінансування   на  господарське  утримання  і
обслуговування санаторію-профілакторію,  вирішення  транспортних
проблем, пов'язаних з його функціонуванням;
   - заключення відповідних органів про дозвіл на експлуатацію
медичного устаткування, апаратури та її обслуговування.
   3.2. Рішення про призупинення або припинення фінансування
санаторію-профілакторію приймається правлінням Фонду соціального
страхування України:
   а) за  поданням  підприємства та відповідного галузевого
профспілкового органу і виконавчої дирекції відділення Фонду
соціального страхування України закриття санаторію-профілакторію;
   б) за  поданням  виконавчої  дирекції  відділення  Фонду
соціального страхування України у випадках:
   - невідповідності   рівня    лікувально-профілактичного
обслуговування в санаторії-профілакторії існуючим вимогам для
закладів такого типу;
   - при припиненні роботи санаторію-профілакторію на термін, що
перевищує два місяці, у зв'язку з відсутністю коштів на його
господарське утримання.
   3.3. За рахунок  коштів соціального страхування  України
проводяться витрати  на  харчування,  лікування,  культурне
обслуговування осіб, які оздоровлюються, відповідно до нормативів,
затверджених правлінням Фонду соціального страхування України, а
також на оплату праці та підвищення кваліфікації працівників
санаторію-профілакторію, консультації спеціалістів.
   Виконавчі дирекції відділень Фонду та галузеві профоргани,
які мають бюджети, в межах статті бюджету "Оздоровлення працюючих
та членів їх сімей" планують і щорічно затверджують кошториси
витрат по утриманню санаторіїв-профілакторіїв.
   Планове фінансування санаторіїв-профілакторіїв за  рахунок
коштів соціального  страхування  повинно зменшуватись на суму
коштів, що надійшли  від  продажу  путівок  підприємствам  і
організаціям та часткової оплати за путівки.
   Витрати на утримання  санаторіїв-профілакторіїв,  в  яких
оздоровлюються студенти вищих навчальних і професійно-технічних
закладів, можуть проводитись централізовано відділеннями Фонду
соціального страхування України в межах загальної статті бюджету
"Оздоровлення працюючих та членів їх сімей".
   Правлінням відповідного відділення Фонду може затверджуватися
перелік санаторіїв-профілакторіїв  регіону  з  високим  рівнем
медичного обслуговування  для  оздоровлення працівників різних
галузей і членів їх сімей. Їх оздоровлення здійснюється  на
підставі договорів,     які     укладаються     між
санаторіями-профілакторіями, зазначеними у переліку, та виконавчою
дирекцією відділення  Фонду.  Оплата  і  розподіл  путівок
здійснюється виконавчою дирекцією в порядку, встановленому для
путівок на санаторно-курортне лікування.
( Пункт 3.3 в редакції Постанови Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 )
від 17.04.97 )
   3.4. Будівництво,  ремонт,  благоустрій  території  і
господарське утримання   санаторію-профілакторію   (опалення,
освітлення, прибирання  території  і  приміщень,  охорона,
водопостачання, абонемента плата  за  користування  телефоном,
витрати на  придбання  і  транспортування  палива, постачання
продуктів харчування,  медикаментів,  транспортні  витрати  на
доставку осіб, які оздоровляються в санаторії-профілакторії і на
роботу, придбання  кухонного  обладнання,  м'якого  інвентаря,
медичного устаткування, медапаратури, а також інші господарські
витрати) здійснюються за рахунок власних коштів підприємства.
Обладнання  санаторію-профілакторію  проводиться  підприємством
відповідно до типового Табелю оснащення санаторіїв-профілакторіїв
з  урахуванням  особливостей  виробництва, рівня і структури
захворюваності працівників підприємства (галузі, регіону).
   Адміністрація підприємства,  відповідно  до  колективного
договору, може здійснювати  додаткове  фінансування  з  метою
поліпшення харчування  і  лікування  осіб, які перебувають в
санаторії-профілакторії, виділяти додаткові штатні одиниці  за
рахунок  коштів  підприємства,  стимулювати  працю  персоналу
санаторію-профілакторію  шляхом  становлення  доплат,  надання
матеріальної допомоги, преміювання тощо.
   Адміністрація підприємства при можливості може утримувати
штат санаторію-профілакторію  за  рахунок  власних коштів, що
залишаються у розпорядженні трудового  колективу після  сплати
податків. У цьому випадку витрати за рахунок коштів соціального
страхування провадяться тільки на  харчування,  лікування  та
культурне  обслуговування  осіб,  які  оздоровлюються  в
санаторії-профілакторії. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом третім
згідно з Постановою Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 ) від
17.04.97 )
   3.5. Санаторій-профілакторій відкриває розрахунковий рахунок
в установах банків, має круглу печатку і штамп.
   3.6. Бухгалтерський   облік    і    звітність   в
санаторії-профілакторії ведеться згідно з чинним законодавством.
   3.7. У    випадку    систематичного    невиконання
санаторієм-профілакторієм плану оздоровлення і відсутності попиту
на путівки, правлінням відділення Фонду соціального страхування
України  за  поданням  його виконавчої дирекції здійснюється
корегування штатів  санаторію-профілакторію  і  обсягів  його
фінансування відповідно до середньорічних показників оздоровлення.
   3.8. Витрати на утримання санаторію-профілакторію за рахунок
коштів Фонду соціального страхування, які проведені з порушенням
встановленого порядку  і заподіяли бюджету Фонду збитків, не
приймаються до заліку і підлягають відшкодуванню бюджету Фонду.
       4. Права і обов'язки головного лікаря
       санаторію-профілакторію як розпорядника
        коштів Фонду соціального страхування
   4.1. Головний лікар санаторію-профілакторію має право:
   4.1.1. Наймати та звільняти працівників згідно з чинним
законодавством і представляти санаторій-профілакторій в державних
органах, судах і арбітражних судах, органах Фонду соціального
страхування України  та  профспілок,  громадських  та  інших
організаціях;
   4.1.2. Затверджувати штатний розклад санаторію-профілакторію
згідно з штатними нормативами для санаторіїв-профілакторіїв при
наявності відповідного  рішення  органів  Фонду  соціального
страхування України;
   4.1.3. Перерозподіляти в межах загальної чисельності і фонду
заробітної плати штати санаторію-профілакторію, які утримуються за
рахунок коштів соціального страхування, крім тих, що виділені для
обслуговування спеціалізованих лікувальних кабінетів;
   4.1.4. Укладати разом з адміністрацією підприємства угоди з
іншими організаціями на продаж, відповідно до пункту 5.8. цього
Положення, путівок або курсівок на амбулаторне лікування (при
неповному завантаженні санаторію-профілакторію);
   4.1.5. Укладати разом з адміністрацією підприємства угоди з
господарствами на  постачання  без  посередників  продуктів
харчування, а також, в разі необхідності, організовувати закупівлю
продовольчої продукції на ринках.
   4.2. Головний лікар несе відповідальність за:
   4.2.1. Використання коштів, організацію лікування харчування
і обслуговування в санаторії-профілакторії;
   4.2.2. Ефективне   використання   штатного   персоналу,
матеріально-технічної бази і підвищення кваліфікації спеціалістів,
своєчасне впровадження в практику роботи санаторію-профілакторію
кращих  форм  і  методів  організації  праці,  оздоровлення,
профілактики захворювань;
   4.2.3. Достовірність і своєчасність подання статистичної і
фінансової звітності;
   4.2.4. Дотримання правил експлуатації медичного устаткування
і техніки  безпеки  в  роботі  з  технічним  обладнанням  в
санаторії-профілакторії.
   4.3. Головний лікар забезпечує:
   4.3.1. Визначення на підприємстві за участю закладів охорони
здоров'я стану здоров'я, захворюваності працюючих і причин витрати
робочого часу в зв'язку з хворобами, розробку і реалізацію заходів
поліпшення здоров'я працівників та зниження рівня тимчасової
непрацездатності;
   4.3.2. Складання плану оздоровлення та подання його  на
погодження профспілковому комітетові;
   4.3.3. Щорічне  звітування  перед  трудовим  колективом
підприємства про результати роботи санаторію-профілакторію.
        5. Порядок і умови направлення осіб
      на оздоровлення до санаторію-профілакторію
   5.1. Направлення осіб до санаторію-профілакторію, які за
станом здоров'я  та  умовами  праці  потребують  санаторного
оздоровлення та  фізіотерапевтичного  лікування  забезпечується
профспілковим комітетом відповідно до графіку заїздів.
   5.2. Медичний  відбір  осіб   для   направлення   в
санаторій-профілакторій проводиться   лікувально-профілактичними
закладами, що обслуговують підприємство,  за  участю  лікарів
санаторію-профілакторію.
   До санаторію-профілакторію не направляються і не приймаються
особи, які потребують стаціонарного  лікування,  спеціального
догляду, а також такі, що хворіють інфекційними, психічними,
венеричними  захворюваннями,  злоякісними   новоутвореннями,
алкоголізмом, хворі в період тимчасової непрацездатності та ті, що
потребують спеціальної реабілітації.
   Як вняток,    за    рішенням   головного   лікаря
санаторію-профілакторію та лікуючого лікаря  закладу  охорони
здоров'я до оздоровниці можуть прийматися особи, які потребують
реабілітаційного  лікування   після   перенесеної   травми
опорно-рухового апарату, а також особи, які за станом здоров'я
переведені тимчасово на легшу роботу.
   5.3. Путівки та курсівки до санаторію-профілакторію видаються
профспілковим комітетом: працюючим - за місцем роботи, студентам
вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладів - за
місцем навчання.
   Повторне направлення до санаторію-профілакторію протягом року
може здійснюватися як виняток не більш ніж ще на один термін за
рішенням профспілкового комітету на підставі спільного висновку
головного лікаря  санаторію-профілакторію  та лікуючого лікаря
закладів охорони здоров'я.
   Перебування в санаторії-профілакторії може бути продовжене
профспілковим  комітетом  на  кількість  днів  тимчасової
непрацездатності, якщо особа захворіла під час знаходження в
санаторії-профілакторії.
   5.4. Путівки  і  курсівки за рахунок коштів соціального
страхування до санаторію-пофілакторію видаються безкоштовно або
за оплатою 10, 30, 50 відсотків вартості путівки, а також за повну
вартість.
   Норми видачі безкоштовних путівок, або з оплатою часткової їх
вартості визначаються   рішенням   профспілкового   комітету
підприємства.
   5.5. Суми за часткову або повну оплату вартості путівок
вносяться особам,  яким  видаються  путівки,  як  до  каси
профспілкового комітету  підприємства  при  якому  функціонує
оздоровниця для зарахування на окремий субрахунок і послідуючого
щомісячного їх перерахування  санаторію-профілакторію,  так  і
безпосередньо на розрахунковий рахунок санаторію-профілакторію.
   5.6. Облік путівок та курсівок здійснюється профспілковим
комітетом в книзі обліку (форма N 13).
   5.7. В  разі  відсутності  на підприємстві профспілкової
організації питання видачі та обліку путівок і курсівок до
санаторію-профілакторію вирішується адміністрацією підприємства.
   5.8. Підприємства, які не мають санаторіїв-профілакторіїв,
можуть придбавати путівки та курсівки до санаторіїв-профілакторіїв
інших підприємств за рахунок коштів соціального страхування по
статті "На санаторно-курортне обслуговування трудящих та членів їх
сімей" з оплатою їх повної вартості. При цьому належні суми за
придбані   путівки    перераховуються    на    рахунок
санаторію-профілакторію  і  використовуються  на  утримання
санаторію-профілакторію. ( Абзац перший пункту 5.8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду Соцстраху N 3 ( z0199-97 )
від 17.04.97 )
   У вказаному випадку часткова оплата за путівку вноситься
особою, якій видається путівка, до каси підприємства де вона
працює.
   5.9. За згодою трудового колективу, закріпленою колективним
договором, профспілковий комітет та адміністрація підприємства
мають право:
   5.9.1. Провадити  в  санаторії-профілакторії  оздоровлення
працівників разом з членами сім'ї, для чого організовується
необхідна кількість заїздів для лікування батьків разом з дітьми з
наданням працівникам та членам їх сімей, відповідно до пункту 5.4.
цього  Положення,  путівок  за  рахунок  коштів  соціального
страхування. Рішення про видачу путівок члену сім'ї, який працює
на  іншому  підприємстві, приймається на підставі клопотання
профспілкової організації підприємства, де працює або навчається
член сім'ї;
   5.9.2. Видавати в окремих випадках на пільгових  умовах
путівки студентам профісійних навчально-виховних закладів, які
проходять виробничу практику  на  робочих  місцях,  вчителям
(викладачам) і майстрам виробничого навчання загальноосвітніх шкіл
і професійних навчально-виховних  закладів,  для  яких  дане
підприємство є базовим, медичним і формацевтичним працівникам, які
безпосередньо обслуговують його трудовий колектив;
   5.9.3. Організовувати в санаторії-профілакторії амбулаторне
оздоровлення по пільгових курсівках дітей, які знаходяться у
дитячих  дошкільних  закладах,  а  в  канікулярний період -
оздоровлення дітей шкільного віку по пільгових путівках  та
курсівках за рахунок коштів соціального страхування.
   5.9.4. Зберігати в санаторії-профілакторії, який діє на базі
оздоровчого табору, штати медичних працівників і забезпечувати
функціонування  лікувальних  кабінетів  для  амбулаторного
оздоровлення хворих і ослаблених дітей по пільгових курсівках в
період роботи оздоровчого табору.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка