Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи поліпшення водогосподарської ситуації на гірничорудних підприємствах Кривбасу


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 23 вересня 1996 р. N 1168
                Київ
     Про заходи поліпшення водогосподарської ситуації
       на гірничорудних підприємствах Кривбасу
 
   З метою запобігання аваріям на гірничорудних підприємствах
Кривбасу Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  план  заходів поліпшення водогосподарської
ситуації на гірничорудних підприємствах  Кривбасу  згідно  з
додатком.
   2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за поданням
Міністерства промисловості відповідних розрахунків і обгрунтувань
під час формування проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України та Державного бюджету України на
1997 і  наступні  роки передбачати разом з Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією фінансування робіт з будівництва
водогосподарських споруд гірничорудних підприємств Кривбасу в
межах реальних можливостей бюджету.
   3. Міністерству  промисловості  забезпечити до 1 листопада
1996 р. розроблення і погодження в установленому порядку концерном
"Укррудпром"  щорічних  регламентів  скидання  мінералізованих
зворотних вод у р. Інгулець на період до завершення будівництва
споруд глибокого доочищення господарсько-побутових стоків, що
надходять  до хвостосховища Північного гірничо-збагачувального
комбінату.
 
   Прем'єр-міністр України              П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 33
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 23 вересня 1996 р. N 1168
                ПЛАН
     заходів поліпшення водогосподарської ситуації
       на гірничорудних підприємствах Кривбасу
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Зміст роботи      |Термін |Вар- |Замовник|Виконавець|Прогнозні   |Ефективність
            |вико- |тість,|    |     |джерела    |
            |нання, |тис. |    |     |фінансування |
            |роки  |гри- |    |     |       |
            |    |вень |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------------
Продовження   пошуку 1996 -  40  Мінпром Укрводока- інноваційний  запобігання
технічних рішень щодо 1997          налпроект фонд Мінпрому аварійному
перенесення  обвідного                          скиданню мі-
каналу   з   метою                          нералізова-
запобігання   впливу                          них вод у
гідротехнічних  споруд                          р. Інгулець,
Новокриворізького   і                          можливість
Південного                                підготовки
гірничо-збагачувальних                          майданчика
комбінатів  (ГЗК)  на                          під нове
басейн р. Інгульця                            хвостосхо-
                                     вище
 
Продовження розроблення  -"-  108   -"-  Інститут    -"-    одержання
проекту і будівництво             "Хімтех-         товарного
дослідно-промислової              нологія"         брому,
установки демінераліза-                          технічної
ції шахтних вод на шах-                          кухонної
ті "Родіна"                                солі, талої
                                     води
 
Дослідження джерел ант-  -"-   60   -"-  Інститут    -"-    регулювання
ропогенного навантажен-             колоїдної         антропоге-
ня на р. Інгулець                хімії  і        нного
                        хімії води        навантаження
                        Національ-
                        ної акаде-
                        мії наук
 
Завершення будівництва 1996 - 9560 Дніпро- будівельні державний і  припинення
споруд глибокого доочи- 1998     петров- організа- місцевий бюд- надходження
щення господарсько-по-        ська   ції    жети, місцеві господарсь-
бутових   стоків  у        обласна м. Кривого позабюджетні  ко-побутових
м. Кривому Розі            і Криво- Рога    фонди охорони стоків до
                    різька       навколишнього хвостосхо-
                    міська       природного   вища
                    держад-       середовища   Північного
                    мініст-              ГЗК
                    рації
 
Вибір земельної ділянки  -"-     Інгуле- Дніпропет- кошти     припинення
та розроблення проекту        цький  ровська  Інгулецького  нарощування
першої  черги  нового        ГЗК   обласна  ГЗК      греблі дію-
хвостосховища Інгулець-             держадмі-         чого хвос-
кого ГЗК                    ністрація         тосховища
                        Укрводока-        зменшення
                        налпроект         техногенного
                                     ризику
 
Продовження   науко- IV    30  Мінпром Інститут  інноваційний  обгрунтуван-
во-дослідних робіт для квар-         колоїдної фонд Мінпрому ня способу
проведення аналізу ме- тал          хімії і          утилізації
тодів переробки шахтних 1996          хімії води        мінералізо-
вод з розробленням ре-             Національ-        ваних
комендацій щодо їх ути-             ної акаде-        шахтних вод
лізації                     мії наук         Кривбасу
 
Реконструкція та розши- 2000 -    Дніпро- будівельні державний   поліпшення
рення  очисних споруд 2010     петров- органі-   і місцевий  екологічного
каналізації в м. Криво-        ська   зації    бюджети    стану річок
му Розі                обласна м. Кривого        Інгулець  і
                    і Криво- Рога           Саксагань
                    різька
                    міська
                    держад-
                    мініст-
                    рації
 
Будівництво  колектора 2003     Криво-  будівельні державний   поліпшення
глибокого закладання (1        різька  органі-   і місцевий  екологічного
етап) у м. Кривому Розі        міська  зації м.  бюджети    стану річок
                    держад- Кривого          Інгулець  і
                    мініст- Рога           Саксагань
                    рація
 
Будівництво систем ін- 1996 -    Новокри- спеціалі-  кошти під-  припинення
женерного захисту від 1998     ворізь- зовані   приємств   забруднення
надходження мінералізо-        кий,   органі-          р. Інгульця
ваних вод у р. Інгу-          Центра- зації
лець:                 льний,
горизонтальні дрени          Півден-
водознижувальні            ний та
свердловини              Інгуле-
дренажні насосні            цький
станції шламонако-           ГЗК
пичувачів "Об'єдна-
не", "Войкове"
 
Будівництво нового рус- 1998 -    Мінпром   -"-     -"-    запобігання
ла  обвідного  каналу 2003                       аварійному
Криворізького металур-                          скиданню
гійного комбінату                             мінералізо-
                                     ваних вод у
                                     р. Інгулець
 
Будівництво першої чер- 2000 -    Інгуле- спеціалі-  державний   припинення
ги нового хвостосховища 2005     цький  зовані   і місцевий  забруднення
із захисними спорудами        гірничо- органі-   бюджети,   р. Інгульця
для водного басейну          збагачу- зації    місцеві
                    вальний       позабюджет-
                    комбінат       ні фонди
                              охорони
                              навколиш-
                              нього при-
                              родного
                              середовища
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка