Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про президента Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 
 N 2 від 04.10.96
 
                  Затверджено
             II Загальними зборами ПАРД
             (протокол N 2 від 4 жовтня 1996 р.)
             Із змінами та доповненнями,
             затвердженими IX Загальними зборами ПАРД
             (протокол від 25 лютого 2000 р.)
 
              Положення
    про президента Професійної асоціації реєстраторів і
              депозитаріїв
 
   Це Положення розроблене на основі чинного  законодавства
України  та  Статуту  професійної  асоціації  реєстраторів і
депозитаріїв ( v0001378-96 ) (далі -  Асоціація).  Положення
визначає статус, функції та повноваження президента Асоціації,
процедуру виборів, порядок роботи та взаємодії з іншими органами
управління Асоціації.
   Дане Положення приймається Радою ПАРД  і  затверджується
Загальними зборами членів Асоціації і може бути змінено, доповнено
або відмінено Радою ПАРД з подальшим затвердженням на Загальних
зборах.
          Стаття 1. Статус президента
   1.1. Президент є вищою посадовою особою виконавчого органу
ПАРД. Він організовує виконання поточних та перспективних планів,
здійснює повсякденне керівництво діяльністю Асоціації.
   1.2. При виконанні  своїх  функцій  президент  керується
законодавством України, підзаконними нормативними актами органів
державної влади, Статутом Асоціації  (  v0001378-96  ),  цим
Положенням та іншими документами Асоціації, що затверджуються
Загальними зборами та Радою ПАРД.
        Стаття 2. Повноваження президента
   2.1. Президент в межах своїх повноважень діє від імені
Асоціації, представляючи її як на території України, так і за її
межами. Президент укладає  угоди,  у  тому  числі  трудові,
розпоряджається  майном  та  грошовими  коштами  Асоціації у
банківських установах в рамках бюджету ПАРД, формує штат постійних
співробітників Асоціації, здійснює інші функції відповідно до
Статуту ( v0001378-96 ), рішень Загальних  зборів  та  Ради
Асоціації.
   2.2. Президент має право приймати рішення з поточних питань
діяльності Асоціації та її внутрішніх справ, за винятком питань,
віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації та
Ради ПАРД.
   2.3. Президент зобов'язаний:
   2.3.1. Організовувати виконання рішень  Загальних  зборів
Асоціації та Ради ПАРД.
   2.3.2. Здійснювати повідомлення усіх членів Асоціації про
чергові та позачергові Загальні збори поштовим повідомленням.
   2.3.3. Виконувати доручення Ради ПАРД з будь-яких питань
стосовно оцінки стану поточної діяльності Асоціації в цілому, її
структурних та виробничих підрозділів, філій, дочірніх товариств,
представництв  і  відділень,  а  також  ретроспективного  і
перспективного аналізу такої діяльності.
   2.3.4. Скликати позачергові засідання Ради ПАРД по заяві
будь-яких двох членів Ради ПАРД.
   2.3.5. Розробляти  штатний  розпис і умови оплати праці
працівників Асоціації і представляти їх на затвердження Раді ПАРД.
В разі звільнення посадових осіб, що перебувають у трудових
відносинах з ПАРД, президент виносить питання на чергове засідання
Ради. При звільненні головного бухгалтера - на засідання Ради за
участю Ревізійної комісії.
   2.3.6. Повідомляти про засідання Ради не менше ніж за тиждень
до засідання за дорученням голови Ради кожного члена Ради у
письмовій формі у порядку, установленому Радою (за винятком
позачергових). Повідомлення містить порядок денний, час і місце
засідання. До нього додаються всі необхідні документи, пов'язані з
порядком денним.
   2.4. Президент має право:
   2.4.1. У відповідності зі  Статутом  (  v0001378-96  ),
нормативними документами та рішеннями Загальних зборів членів
Асоціації розпоряджатися майном і коштами Асоціації згідно з
затвердженим Загальними зборами кошторисом витрат та доходів і в
окремих випадках  відповідно  рішенням,  затвердженим  Радою,
розпоряджатися майном і коштами Асоціації на засадах та на цілі,
що прямо не передбачені кошторисом, але такими, що визнані
необхідними для забезпечення нормального функціонування органів
Асоціації та її розвитку.
   2.4.2. Розробляти проект бюджету Асоціації та представляти
його на затвердження Раді ПАРД.
   2.4.3. Видавати  накази,  розпорядження,  розробляти  і
затверджувати  інструкції,  обов'язкові  для  співробітників
Асоціації.
   2.4.4. Приймати участь у розробці нормативних документів, що
регулюють діяльність Асоціації, перспективних і поточних планів
розвитку.
   2.4.5. Представляти на затвердження Раді ПАРД кандидатуру
віце-президента.
   2.4.6. Бути присутнім на засіданнях Ради з правом дорадчого
голосу. В тому випадку, якщо президент є членом Ради, то він має
вирішальний голос.
   2.4.7. Пропонувати питання для включення до порядку денного
засідань Ради.
   2.5. Рада своїм рішенням може делегувати президенту частину
своїх повноважень і тим самим поширювати перелік питань, які
входять до його компетенції.
   2.6. Президент звітує про свою діяльність Загальним зборам і
щоквартально Раді Асоціації.
   Щоквартально президент звітує перед Радою щодо кошторису за
попередній квартал та надає проект кошторису на наступний квартал.
    Стаття 3. Процедура виборів і контроль за діяльністю
              президента
   3.1. Рада призначає президента Асоціації з  обов'язковим
затвердженням на Загальних зборах.
   3.2. У випадку відхилення Загальними зборами запропонованої
кандидатури Рада пропонує іншу кандидатуру. У випадку трикратного
відхилення Загальними зборами всіх запропонованих кандидатур у
межах  Загальних  зборів утворюється узгоджувальна комісія у
кількості 8 осіб (у складі: 4 особи - від Ради і 4 особи - обрані
Загальними зборами представники дійсних членів Асоціації).
   Узгоджувальна комісія має право  запропонувати  Загальним
зборам  не більше двох кандидатур на посаду президента. Та
кандидатура, яка набере більшу кількість голосів, вважається
затвердженою в якості президента.
   3.3. Рада ПАРД розробляє і укладає контракт з президентом
Асоціації, який призначений Загальними зборами Асоціації. Контракт
укладається терміном на два роки.
   3.4. Контроль за діяльністю президента здійснює Рада.
   3.5. У випадку неможливості виконання президентом  своїх
обов'язків  його заміщає віце-президент. При цьому до нього
переходять всі повноваження президента.
   Віце-Президент призначається Радою за поданням президента.
          Стаття 4. Заключні положення
   4.1. Всі питання діяльності президента, не відображені у
цьому Положенні, регулюються чинним  законодавством  України,
Статутом Асоціації  (  v0001378-96  ),  іншими  внутрішніми
нормативними документами Асоціації, а також контрактом.
   4.2. Це Положення набуває чинності після його прийняття
Радою.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка