Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про ревізійну комісію Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 
 
 N 1 від 04.10.96           Затверджено
                    III Загальними зборами ПАРД
                    (протокол N 1)
 
              Положення
      про ревізійну комісію Професійної асоціації
        реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
 
   Положення   розроблене на  підставі  Статуту   ПАРД
( v0001378-96 ).
       1. Правовий статус ревізійної комісії
   1.1. Ревізійна комісія є контрольним органом ПАРД, що виконує
функції внутрішнього контролю за діяльністю ПАРД, виконанням
бюджету та використанням коштів, а також забезпеченням виконання
статутних положень усіма органами управління ПАРД.
   1.2. У своїй діяльності ревізійна комісія керується чинним
законодавством України,  Статутом  ПАРД ( v0001378-96 ), цим
Положенням, а також іншими документами ПАРД, що мають відношення
до діяльності ревізійної комісії.
   1.3. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам ПАРД.
          2. Склад ревізійної комісії
   2.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами ПАРД
строком на два роки з числа представників дійсних та асоційованих
членів ПАРД у кількості трьох членів. Висунення кандидатів у члени
ревізійної  комісії  здійснюється  безпосередньо  на  зборах.
Голосування проводиться окремо по кожному кандидату в члени
ревізійної  комісії. Кандидат приймається у члени ревізійної
комісії простою більшістю голосів дійсних членів ПАРД, присутніх
на зборах.
   2.2. Голова ревізійної  комісії  обирається  на  першому
засіданні ревізійної комісії із складу членів ревізійної комісії,
обраних загальними зборами ПАРД.
   2.3. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Ради
ПАРД, президент та головний бухгалтер ПАРД.
         3. Функції ревізійної комісії
   3.1. Ревізійна  комісія  здійснює  регулярні  перевірки
фінансової діяльності ПАРД та документації, що відноситься до цієї
діяльності, не рідше ніж один раз на рік та надає загальним зборам
ПАРД звіт про проведену роботу.
   3.2. Ревізійна комісія може здійснювати надзвичайні перевірки
за дорученням загальних зборів членів ПАРД, Ради ПАРД, за вимогою
не менш як 20 % дійсних та асоційованих членів ПАРД, а також за
власною ініціативою.
   3.3. При здійсненні перевірок ревізійна комісія здійснює
наступні дії:
   - перевіряє фінансову документацію ПАРД, порівнює її з даними
первинного бухгалтерського обліку;
   - перевіряє законність укладених від імені ПАРД договорів і
здійснених угод;
   - перевіряє цілі та статті витрат бюджету (кошторису) ПАРД;
   - аналізує  фінансовий  стан ПАРД, її платоспроможність,
виявляє резерви та можливості покращання фінансового стану ПАРД і
виробляє рекомендації з цих питань для органів управління ПАРД;
   - аналізує відповідність ведення  бухгалтерського  обліку
чинним нормативним актам;
   - перевіряє правильність складання бухгалтерського балансу
ПАРД;
   - готує висновки щодо річного бухгалтерського звіту, без
якого  загальні  збори  не  мають  права  схвалювати річний
бухгалтерський баланс;
   - перевіряє правоспроможність рішень, прийнятих Радою ПАРД та
президентом ПАРД, їх відповідність Статуту ( v0001378-96 ) і
рішенням загальних зборів ПАРД.
     4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії
   4.1. Члени ревізійної комісії для здійснення своїх функцій
мають право:
   - вимагати від членів Ради ПАРД, посадових осіб ПАРД надання
всіх необхідних документів, вивчення яких відповідає функціям і
повноваженням  ревізійної комісії. Ці документи повинні бути
представлені ревізійній комісії протягом п'яти днів;
   - вимагати особистого пояснення від штатних працівників ПАРД,
включаючи всіх посадових осіб, з питань, що знаходяться  у
компетенції ревізійної комісії;
   - вимагати скликання засідань Ради ПАРД, загальних зборів
ПАРД у випадках, коли виявлені порушення у фінансовій діяльності
чи існує загроза подальшого існування ПАРД;
   - вимагати рішення з питань, що знаходяться у компетенції
Ради ПАРД та загальних зборів ПАРД;
   - скликати загальні збори ПАРД у випадку, якщо Рада ПАРД
протягом місяця не зробила це за вимогою Ревізійної комісії;
   - ставити  перед  органами управління ПАРД питання щодо
відповідальності штатних працівників ПАРД, включаючи посадових
осіб, у випадку порушення ними статутних положень.
   4.2. Члени ревізійної комісії зобов'язані:
   - вимагати від Ради ПАРД позачергового скликання загальних
зборів членів ПАРД, якщо виникла небезпека щодо  подальшого
існування ПАРД, чи виявлені фінансові зловживання;
   - своєчасно надавати звіти про результати перевірок загальним
зборам і Раді ПАРД;
   - додержуватись конфіденційності інформації, до якої члени
Ревізійної комісії мають доступ при виконанні своїх функцій, і не
використовувати цю інформацію в особистих цілях чи в інтересах
організацій, представниками яких вони є.
   4.3. Якщо протягом терміну дії повноважень члена ревізійної
комісії виникли обставини, що заважають виконанню ним своїх
функцій чи несумісні з їх виконанням, цей член ревізійної комісії
зобов'язаний повідомити про це Раду ПАРД протягом тижня з того
моменту, як йому стали відомі ці обставини. В цьому випадку Рада
ПАРД звільняє члена ревізійної комісії від наданих повноважень і
на найближчих загальних зборах ПАРД обирається  новий  член
ревізійної комісії.
         5. Засідання ревізійної комісії
   5.1. Ревізійна  комісія  вирішує  всі  питання на своїх
засіданнях. Засідання комісії проводяться за затвердженим планом,
а також перед початком перевірки та за її результатами.
   Будь-який член ревізійної комісії може вимагати скликання
надзвичайного засідання Комісії у випадку виявлення порушень, що
потребують невідкладного розгляду ревізійною комісією.
   5.2. Засідання    ревізійної    комісії   вважаються
правоспроможними, якщо на них присутні два її члена.
   5.3. Кожному члену ревізійної комісії належить один голос.
Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю  голосів
присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є
голос голови ревізійної комісії.
   5.4. Члени ревізійної комісії у випадку своєї незгоди з
думкою більшості мають право зафіксувати у протоколі засідання чи
оформити окремим документом свою думку і довести її до відома
органів управління ПАРД.
   5.5. Ревізійна комісія з свого складу вибирає голову і
секретаря. Голова ревізійної комісії:
   - скликає і проводить засідання ревізійної комісії;
   - організовує поточну роботу ревізійної комісії;
   - представляє її на засіданнях і зборах органів управління
ПАРД;
   - підписує  документи, що виходять від імені ревізійної
комісії.
   Секретар ревізійної комісії:
   - організує ведення протоколів її засідання;
   - забезпечує  доведення  до адресатів актів і висновків
ревізійної комісії;
   - забезпечує зберігання документів ревізійної комісії.
   5.6. На кожному засіданні  ревізійної  комісії  ведеться
протокол.  Всі  протоколи, акти, висновки та інші документи
ревізійної комісії зберігаються в установленому головою ревізійної
комісії місці і порядку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка