Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Раду Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 
 N 1 від 10.07.96
 
                  Затверджено
             I Загальними зборами ПАРД
             (протокол N 1 від 10 липня 1996 р.)
             Із змінами та доповненнями,
             затвердженими V Загальними зборами ПАРД
             (протокол N 1 від 6 лютого 1998 р.)
             Із змінами та доповненнями, затвердженими
             VIII Загальними зборами ПАРД
             (протокол N 1 від 14 травня 1999 р.)
             Із змінами та доповненнями, затвердженими
             IX Загальними зборами ПАРД
             (протокол від 25 лютого 2000)
 
              Положення
  про Раду Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
 
   Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства
України та  Статуту  Професійної  асоціації  реєстраторів  і
депозитаріїв ( v0001378-96 ) (ПАРД) (далі - Асоціація).
   Положення визначає статус, склад, функції та повноваження
Ради Асоціації (далі - Рада), процедуру виборів, порядок роботи і
взаємодії з іншими органами управління Асоціації.
   Це Положення  приймається,  змінюється,  доповнюється або
відміняється за рішенням Ради, а в разі отримання  статусу
саморегулівної  організації  - за погодженням з ДКЦПФР - і
затверджується Загальними зборами Асоціації.
         Стаття 1. Правовий статус Ради
   1.1. Рада є вищим керівним органом Асоціації протягом часу
між Загальними зборами членів Асоціації.
   1.2. В своїй діяльності  Рада  керується  законодавством
України,  підзаконними  актами органів державного врядування,
Статутом Асоціації ( v0001378-96 ), цим Положенням та іншими
документами  Асоціації,  що приймаються Загальними зборами і
відносяться до діяльності Ради ПАРД та його членів.
          Стаття 2. Повноваження Ради
   2.1. Рада має право приймати рішення по всіх  питаннях
діяльності Асоціації та її внутрішніх справах, за винятком питань,
що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів членів
Асоціації.
   Рада повинна приймати рішення з питань, що відносяться у
відповідності до Статуту Асоціації ( v0001378-96 ) до компетенції
Загальних зборів Асоціації, у випадках, коли Загальні збори
Асоціації своїм рішенням прямо делегують повноваження Загальних
зборів Асоціації з відповідних питань Раді із внесенням конкретних
обмежень вказаних повноважень щодо часу прийняття рішень і змісту
вказаних повноважень або без внесень.
   2.2. Рада може утворювати з своїх членів комітети і комісії
та передавати на їх розгляд питання, що відносяться до компетенції
Ради.
   2.3. Рада має такі прямі повноваження:
   2.3.1. скликання чергових та позачергових Загальних зборів,
визначення порядку денного,  формування  списків  запрошених.
Організаційна підготовка Загальних зборів покладається Радою на
спеціально створену Комісію по підготовці Загальних зборів членів
Асоціації;
   2.3.2. прийняття перед початком фінансового року бюджету ПАРД
з  наступним  обов'язковим затвердженням на Загальних зборах
(прийнятий Радою бюджет вступає в силу з моменту його прийняття
Радою);
   2.3.3. організація виконання рішень Загальних зборів;
   2.3.4. розгляд та затвердження регламенту Ради;
   2.3.5. розробка організаційної структури Асоціації;
   2.3.6. розробка  нормативних  документів,  що  регулюють
діяльність Асоціації, перспективних і поточних планів розвитку з
наступним їх затвердженням на найближчих Загальних зборах членів
Асоціації;
   2.3.7. підготовка змін до Статуту Асоціації ( v0001378-96 ) з
наступним їх затвердженням на найближчих Загальних зборах членів
Асоціації. У випадку необхідності внесення змін до Статуту ПАРД,
пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність  з  чинним
законодавством України, рішення про внесення таких змін має право
прийняти Рада, з наступним інформуванням членів Асоціації в
місячний термін. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів
Ради;
   2.3.8. виносити на Загальні збори членів Асоціації проект
положень про Загальні збори членів Асоціації, про Раду, про
Ревізійну комісію, а також пропозиції щодо внесення змін і
доповнень в їх діючі тексти;
   2.3.9. затвердження Положення про правління і президента
Асоціації;
   2.3.10. здійснення  контролю  за  діяльністю правління і
президента;
   2.3.11. призначення президента Асоціації і внесення його
кандидатури для затвердження Загальними зборами членів Асоціації;
   2.3.12. розробка  і  укладання  контракту  з президентом
Асоціації, призначеним Загальними зборами членів Асоціації;
   2.3.13. затвердження по представленню президента кандидатури
віце-президента;
   2.3.14. розробка  порядку прийняття в члени Асоціації з
наступним затвердженням цього порядку на найближчих Загальних
зборах членів Асоціації;
   2.3.15. визначення розміру і порядку сплати вступних  і
членських внесків з наступним їх затвердженням на найближчих
Загальних зборах членів Асоціації;
   2.3.16. прийняття до Асоціації нових членів;
   2.3.17. створення та ліквідація комітетів і комісій Асоціації
з наступним затвердженням цього рішення на найближчих Загальних
зборах членів Асоціації;
   2.3.18. призначення  голів  комітетів  з  наступним  їх
затвердженням на найближчих Загальних зборах членів Асоціації;
   2.3.19. затвердження за представленням голів комітетів і
комісій їх персонального складу;
   2.3.20. рішення  питань  представництва  Асоціації  в
національних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;
   2.3.21. затвердження  за  пропозицією президента штатного
розпису Асоціації та умов оплати праці співробітників Асоціації;
   2.3.22. давати прямі доручення президенту та іншим виконавчим
органам Асоціації з будь-яких питань, що стосуються оцінки стану
поточної  діяльності  Асоціації  в цілому, її структурних і
виробничих підрозділів, філіалів, дочірніх компаній, представництв
і відділень, а також ретроспективного і перспективного аналізу
такої діяльності;
   2.3.23. звільняти з посади і призупиняти членство в Раді на
підставі і в порядку, передбаченим цим Положенням;
   2.3.24. визначати  розміри і форми компенсаційних виплат
членам Ради в порядку, передбаченим цим Положенням;
   2.3.25. прийняття  рішень  про  притягнення  до майнової
відповідальності посадових осіб Асоціації;
   2.3.26. створення,  реорганізація  і  ліквідація філій і
представництв, затвердження положень (статутів)  про  них  з
наступним  інформуванням про прийняття цих рішень найближчих
Загальних зборів;
   2.3.27. підготовка рішень про реорганізацію і ліквідацію
Асоціації з наступним їх затвердженням на найближчих Загальних
зборах членів Асоціації;
   2.3.28. затвердження щорічних планів роботи ПАРД.
   2.3.29. Рішення  Ради  обов'язкові  для виконання іншими
органами ПАРД.
   2.3.30. Рада  здійснює  нагляд за фінансово-господарською
діяльністю ПАРД. Щоквартально Рада заслуховує звіт президента ПАРД
про виконання бюджету. У разі необхідності затверджує зміни до
бюджету ПАРД на наступний квартал.
   Рада затверджує розроблений президентом штатний розпис і
умови оплати праці співробітників Асоціації.
   Рада розглядає питання щодо звільнення посадових осіб, що
перебувають у трудових відносинах з ПАРД. При звільненні головного
бухгалтера питання розглядається на засіданні Ради за участю
Ревізійної комісії.
   Щоквартально Рада заслуховує звіт президента щодо кошторису
за попередній квартал та проект кошторису на наступний квартал.
       Стаття 3. Права та обов'язки членів Ради
   3.1. Головним завданням членів Ради є розробка політики для
досягнення цілей, що стоять перед Асоціацією.
   3.2. Член Ради має право:
   3.2.1. Вибирати  та бути обраним головою Ради, а також
головуючим на її засіданнях.
   3.2.2. Виступати за дорученням Ради від її імені в органах
управління Асоціації.
   3.2.3. На  компенсацію  транспортних, представницьких, на
відрядження та інших витрат, які цей член Ради несе в процесі
виконання своїх обов'язків, у межах норм, що встановлюються
рішенням Ради.
   3.2.4. На грошову винагороду за виконання своїх обов'язків
члена Ради в період підготовки і проведення засідань Ради,
підготовки  і  проведення Загальних зборів членів Асоціації,
переговорів і відряджень та інших заходів Асоціації, в тому числі
тих, що організуються виконавчими органами Асоціації, в межах
норм, що встановлюються рішенням Ради,  і  в  порядку,  що
визначається Головою Ради.
   3.2.5. В межах, що визначаються Загальними зборами членів
Асоціації, Радою і президентом Асоціації, виконувати дії від імені
Асоціації і представляти її в українських, іноземних і міжнародних
організаціях, установах і підприємствах.
   3.3. Член Ради зобов'язаний:
   3.3.1. Регулярно бути присутнім на засіданнях Ради.
   3.3.2. Виконувати рішення, які прийняті Загальними зборами
членів Асоціації і Радою.
   3.3.3. Інформувати  виконавчі  органи  Асоціації,  які
відповідальні за технічні питання організації засідань Ради, про
зміни свого постійного місця проживання і постійного місця роботи.
   3.3.4. Негайно повідомляти Раді про підписання трудових і
інших індивідуальних контрактів або подання заяв про прийом на
роботу  в державні організації і установи, статус службовця
(співробітника, керівника) якого не  сумісний  з  виконанням
обов'язків члена Ради у відповідності до чинного законодавства
України.
        Стаття 4. Склад і формування Ради
   4.1. Рада обирається Загальними зборами ПАРД у кількості не
менше ніж п'ять осіб та не більше ніж п'ятнадцять осіб терміном на
один рік з числа представників членів Асоціації першого та другого
рівня або сторонніх експертів. При цьому сторонні експерти повинні
складати не більше 1/3 всіх членів Ради.
   Склад Ради кожний рік оновлюється на 1/3 від загальної
кількості членів Ради. При цьому в першу чергу переобранню
підлягають ті особи, які є членами Ради більший строк, ніж інші
члени.
   4.1.1. У Раді повинно бути забезпечено представництво членів
Асоціації, які займаються різними видами професійної діяльності та
достатньо представляють регіони України.
   4.1.2. Питання про представництво у Раді членів другого рівня
та сторонніх експертів вирішується Загальними зборами Асоціації у
кожному конкретному випадку.
   4.1.3. У випадку, якщо до бюлетенів з виборів Ради не внесено
представників певного виду професійної діяльності і до бюлетенів з
виборів  членів  Ради  не  внесено представників цього виду
діяльності, голова Ради попереднього складу спільно з президентом
ПАРД вносять до списку таких осіб.
   4.2. Кількісний склад Ради визначається Загальними зборами
членів Асоціації і може бути ним збільшений або зменшений.
   4.3. Членом Ради не може бути член Ревізійної  комісії
Асоціації. Не допускається висування до Ради осіб, які вже дали
згоду балотуватися до Ревізійної комісії.
   4.4. Право на висування кандидатів до Ради мають:
   - член Асоціації (першого або другого) - тільки  свого
представника;
   - голова Ради Асоціації - тільки стороннього експерта;
   - президент Асоціації - тільки стороннього експерта;
   - Рада, якщо рекомендує кандидатів більшістю голосів своїх
членів - тільки стороннього експерта.
   4.5. Дані про кандидатів, що балотуються до Ради, повинні
бути надані до Ради не пізніше семи днів до дати проведення
Загальних зборів членів Асоціації.
   Висування кандидатів у члени Ради безпосередньо на Загальних
зборах членів Асоціації не допускається.
   4.5.1. Дані надаються у вигляді письмового подання, яке
повинно містити наступні відомості:
   - ким і на якій підставі висувається кандидат;
   - прізвище, ім'я та по батькові кандидата, місце його роботи
і займана посада.
   До цього документа повинна бути прикладена письмова заява
кандидата із згодою балотуватися в члени Ради. Також у заяві
повинні бути вказані паспортні дані кандидата, його місце роботи і
займана посада, адреса і контактні телефони.
   4.6. До бюлетеня для голосування по виборах членів Ради
вносяться у  відповідності з п.п. 4.5 - 4.6 прізвища  всіх
кандидатів. При голосуванні учасник Загальних зборів Асоціації
підтримує, голосує проти або утримується від голосування по кожній
кандидатурі.
   4.6.1. Виборчі бюлетені по виборах членів Ради ПАРД містять
список, до якого включені всі висунуті в установленому вище
порядку кандидатури.
   4.6.2. Голосування по виборах Ради проводиться за рейтинговим
кумулятивним принципом: кожний член Асоціації першого рівня має
кількість голосів, яка відповідає кількості членів Ради; він може
подавати будь-яку кількість голосів у межах наявних у нього
голосів за кожного обраного ним кандидата.
   Голосування проводиться відкрито із застосуванням бюлетенів,
якщо зборами не прийнято інше рішення.
   Голосування вважається дійсним, якщо в ньому прийняли участь
більше 50% присутніх на Загальних зборах членів Асоціації першого
рівня.
   Обраними до Ради вважаються особи, які набрали більшість
голосів. У випадку, якщо представник певного виду не проходить за
загальною процедурою, до складу  Ради  включається  той  із
представників цього виду, який набрав голосів більше (без зміни
загальної кількості членів Ради).
   Загальні збори можуть обрати інший спосіб обрання Ради.
   4.6.3. З кандидатів складається список в порядку зменшення
кількості поданих за них голосів. Число кандидатів, що дорівнює
кількості членів Ради, які переобираються, що очолюють цей список,
вважаються обраними до Ради. Якщо внаслідок рівності голосів,
поданих за кандидатів, список буде містити більше кандидатів, ніж
число вакансій, то організовується додатковий тур голосування по
виборах з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів.
   4.6.4. Сторонні експерти повинні складати не більше 1/3
членів Ради. Кандидатури представників членів Асоціації другого
рівня та сторонніх експертів обираються до Ради тільки у випадку
підтримки не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах членів
Асоціації першого рівня.
   4.7. При відсутності необхідної кількості кандидатів у члени
Ради в останньому з'являються вакантні місця, що заповнюються у
відповідності з даним Положенням.
   4.8. Член Ради не може бути звільнений із займаної посади до
закінчення строку його повноважень за виключенням випадків, що
передбачені п. п. 4.10 - 4.11 цього Положення.
   4.9. Член Ради, який є представником члена Асоціації на
момент виборів, але який потім змінив місце роботи або не має з
будь-яких причин можливості представляти цього члена в Асоціації,
може зберегти свої повноваження члена Ради рішенням останньої, у
якості стороннього експерта.
   У випадку відсутності позитивного рішення Ради його місце
стає вакантним і заповнюється відповідно до цього Положення.
   4.10. Член Ради може бути звільнений із займаної посади
рішенням Ради, яке приймається кваліфікованою більшістю його
членів, за такими підставами:
   4.10.1. власна ініціатива (власне бажання) члена Ради;
   4.10.2. член Ради по причині хвороби або з інших причин не
може особисто виконувати покладені на нього функції терміном
більше ніж 2 місяці, що повинно бути підтверджено висновком лікаря
або іншим офіційним документом;
   4.10.3. визнання  члена  Ради  недієздатним  в  порядку,
встановленим чинним законодавством України;
   4.10.4. член Ради не з'являється на три засідання підряд без
поважних причин.
   4.11. Список членів Ради із зазначенням розподілу обов'язків
між ними розсилається членам Асоціації протягом тридцяти днів
після їх обрання Загальними зборами членів Асоціації.
    Стаття 5. Вибори голови Ради і президента Асоціації
   5.1. Голова Ради відповідає за організацію і проведення
засідань Ради Асоціації і обирається на один рік з числа членів на
її засіданні, яке проводиться під час Загальних зборів членів
Асоціації безпосередньо після оголошення на ньому результатів
виборів до Ради.
   Голова Ради організовує та контролює виконання рішень Ради
ПАРД. Голова Ради в межах своїх повноважень організовує здійснення
діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації перспективних
планів ПАРД, представляє інтереси ПАРД у взаємовідносинах з іншими
організаціями та державними органами.
   5.2. Обрання Голови Ради здійснюється відкритим голосуванням,
при цьому кожний член Ради має один голос.
   Рішення про  обрання  Голови  Ради доводиться до відома
Загальних зборів членів Асоціації.
   5.3. Рада  призначає президента Асоціації з обов'язковим
наступним затвердженням на Загальних зборах.
   У випадку  відхилення  Загальними  зборами запропонованої
кандидатури Рада пропонує нову кандидатуру. У випадку трикратного
відхилення Загальними зборами всіх запропонованих кандидатур в
межах Загальних зборів створюється узгоджувальна  комісія  у
кількості 8 осіб (у складі: 4 особи - від Ради і 4 особи - обрані
Загальними зборами представники членів Асоціації першого рівня).
   Узгоджувальна комісія  має  право запропонувати Загальним
зборам до двох кандидатур на посаду президента. Та кандидатура,
яка набере більшу кількість голосів, вважається затвердженою на
посаду президента.
        Стаття 6. Організація роботи Ради
   6.1. На засіданнях Ради головує голова Ради. У випадку його
відсутності та при умові, що він не надав відповідних доручень,
члени Ради обирають головуючого з кількості наявних членів.
   Для кворуму на засіданнях необхідна присутність більшості
членів Ради. Президент присутній на засіданнях Ради з правом
дорадчого голосу.
   Член Ради зобов'язаний особисто приймати участь у засіданні,
участь у засіданні представника члена Ради не припускається. За
рішенням Ради представник члена Ради може бути присутнім на
засіданні без права участі в її роботі.
   6.2. Члени Ради приймають рішення і організують роботу на
власний розсуд з врахуванням плану підготовки питань, що винесені
на розгляд Ради.
   У порядку денному засідання додатково включаються питання,
запропоновані для розгляду не менше 5% членів Асоціації першого
рівня,  членами  Ради, рішенням Ревізійної комісії, а також
президентом та віце-президентом Асоціації.
   Ініціатор включення додаткових питань до порядку денного Ради
звертається до  голови  Ради  з  відповідною  заявою  чітко
сформульованого  запропонованого  питання  та документами, що
підтверджують його повноваження, не менше ніж за тиждень до
чергового  засідання Ради. Голова Ради зобов'язаний включити
запропоноване питання до порядку денного чергового засідання.
   Ініціатор (представник 5% членів Асоціації першого рівня,
член Ревізійної комісії, президент, віце-президент) має право бути
присутнім на засіданні Ради на розгляді запропонованого ним
додатково включеного до порядку денного питання з  дорадчим
голосом.
   6.3. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не менше
одного  разу  на  місяць. Позачергові засідання Ради можуть
скликатися через президента Асоціації іншими двома членами Ради.
   6.4. Повідомлення про засідання Ради направляється щонайменше
за тиждень до засідання президентом Асоціації за дорученням голови
Ради кожному члену Ради у письмовій формі в порядку, встановленому
Радою (за винятком позачергових засідань). Повідомлення містить
порядок  денний засідання, час і місце засідання. До нього
додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним.
   Засідання Ради правомочне, якщо на ньому особисто присутні
більше половини її членів.
   Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку
рівності голосів голос голови Ради має вирішальне значення.
   У випадку відсутності кворуму протягом семи днів повинно бути
скликано позачергове засідання Ради з тим же порядком денним.
   Член Ради, що не приймав участі в засіданнях Ради протягом
трьох місяців або не був присутнім більш ніж на половині засідань
Ради протягом шести місяців, автоматично вибуває з Ради ПАРД. На
черговому засіданні Ради до її складу повинен бути включений новий
член Ради, який на попередніх виборах до Ради набрав найбільшу
кількість голосів.
   6.5. На  засіданні Ради можуть розглядатися питання, не
зазначені в повідомленні. При цьому за їх включення до порядку
денного повинні проголосувати 2/3 присутніх членів Ради. У випадку
необхідності будь-яке засідання Ради може бути відкладеним за
згодою усіх присутніх членів Ради.
   6.6. Засідання Ради носять, як правило, закритий характер.
   6.7. Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів
присутніх на засіданні його членів. Всі члени Ради мають один
вирішальний голос, у випадку рівності голосів вирішальним є голос
головуючого.
   Член Ради, який не згоден з думкою більшості членів Ради, має
право протягом доби з часу закінчення засідання подати свою
особисту думку для додання до протоколу.
   Рішення, підписане всіма членами,  котрі  в  даний  час
знаходяться на території України, має таку ж силу, що і рішення
Ради, прийняте на її засіданні.
   У випадку, коли жодна з пропозицій не підтримується більшістю
членів Ради, вирішення цього питання переноситься на Загальні
збори членів Асоціації.
   6.8. Хід і результати роботи засідань Ради вносяться до
протоколу.  Відповідальним  за організацію ведення протоколу,
зберігання протоколів, забезпечення конфіденційності інформації,
що містяться в них, а також підготовку і розсилку матеріалів до
чергового засідання Ради є секретар.
   Рада призначає  секретаря Ради, який забезпечує також і
ведення протоколів Загальних зборів членів Асоціації.
   6.9. Протоколи всіх засідань Ради ведуться в установленому
нею порядку. Всі протоколи повинні бути підписані головуючим і
секретарем Ради. Протоколи засідань, які не містять комерційної
таємниці, повинні бути доступні для ознайомлення кожному з членів
Асоціації у визначеному Радою місці. Всі протоколи повинні бути
доступні членам Ради і Ревізійної комісії.
         Стаття 7. Прикінцеві положення
   7.1. Всі питання діяльності Ради, що не відображені цим
Положенням, регулюються чинним законодавством України, Статутом
Асоціації  та  іншими  внутрішніми  нормативними  документами
Асоціації.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка