Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про комітети Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 
 N 1 від 04.10.96
 
                    Затверджено
                II Загальними зборами ПАРД
                (протокол N 1 від 4 жовтня 1996 р.)
 
              Положення
    про комітети Професійної асоціації реєстраторів і
              депозитаріїв
 
   Це Положення розроблене на основі чинного  законодавства
України  та  Статуту  Професійної  асоціації  реєстраторів і
депозитаріїв ( v0001378-96 ) (надалі - Асоціація).
   Положення визначає  порядок  створення  комітетів  та
підкомітетів Асоціації, членство в них, а також порядок їх роботи.
           1. Загальні положення
   1.1. В Асоціації можуть створюватись постійні і спеціальні
комітети.
   Постійним є комітет, який створюється на термін не менше двох
років для здійснення постійних функцій.
   Спеціальним є комітет, який створюється на обмежений термін
для вирішення окремих задач.
   1.2. Цілі і основні функції комітетів визначаються при їх
створенні.
   1.3. В рамках комітетів можуть створюватись підкомітети.
Підкомітети створюються за рішенням відповідних комітетів для
безпосереднього здійснення окремих функцій комітетів, в рамках
яких вони створюються.
   1.4. В  регіональних  представництвах  Асоціації  можуть
створюватися регіональні підкомітети відповідних комітетів.
   1.5. Комітети і підкомітети Асоціації самостійно розробляють
регламент та принципи своєї діяльності з урахуванням вимог цього
Положення.
         2. Порядок створення комітетів
   2.1. Ініціатива створення комітетів може походити від:
   не менше ніж десяти процентів від загального числа дійсних
членів Асоціації;
   не менше трьох членів Ради;
   голови Ради ПАРД;
   президента Асоціації.
   2.2. Рішення про створення постійних комітетів приймається
Радою і підлягає обов'язковому затвердженню на Загальних зборах
членів Асоціації. Загальні збори членів Асоціації можуть повністю
затвердити рішення Ради, відмінити його або внести у нього зміни
та доповнення.
   2.3. Спеціальні комітети створюються Радою для вирішення
окремих задач. Цілі створення, функції, склад і порядок роботи
спеціальних комітетів визначається Радою.
   2.4. Рада може прийняти рішення про розділ або об'єднання
постійних комітетів. Це рішення підлягає затвердженню на Загальних
зборах Асоціації.
   2.5. Рішення  про  створення підкомітетів приймаються на
засіданні комітетів, в рамках яких вони створюються. Комітети
визначають цілі створення, функції своїх підкомітетів, регламент
їх роботи і персональний склад.
   Рішення про створення підкомітетів підлягає затвердженню на
Раді ПАРД. Рада може повністю затвердити рішення  комітету,
відмінити його або внести в нього зміни та доповнення.
   2.6. На підставі цього Положення Рада затверджує положення
про окремі комітети Асоціації.
            3. Склад комітетів
   3.1. Членом комітету або підкомітету може бути представник
будь-якого члена Асоціації.
   3.2. Необхідний  кількісний  склад  постійного  комітету
визначається його головою. Будь-який член Асоціації може подати
заяву на участь у роботі відповідного постійного комітету. Заява
приймається і розглядається головою комітету, який приймає рішення
про прийняття кандидата в члени комітету за згодою з іншими
постійними членами цього комітету. Голова пропонує кандидатури
нових членів комітету на затвердження Раді.
   3.3. Кількісний і персональний склад постійних комітетів
затверджується Радою за поданням голів комітетів. Рада може
повністю затвердити рішення комітету, відмінити його або внести до
нього зміни та доповнення.
   3.4. Особи, затверджені як члени комітету Радою, є  їх
постійними  членами  і  мають право вирішального голосу при
затвердженні рішень і документів.
   Постійними членами комітетів можуть бути представники членів
Асоціації, компетентні в питаннях, що є предметом діяльності
комітетів, які активно і сумлінно беруть участь у їх роботі.
   Термін повноважень члена комітету починається з моменту його
затвердження Радою і закінчується через два роки. Будь-який член
комітету може бути призначений на додатковий термін необмежену
кількість разів.
   3.5. Будь-який член Асоціації може підключитися через свого
представника до роботи будь-якого постійного комітету або його
підкомітету. При цьому він бере участь у засіданнях комітету з
правом дорадчого голосу і не є його постійним членом.
   Член Асоціації, що запропонував проект, який розглядається на
засіданні комітету, має право бути присутнім на цьому засіданні з
дорадчим голосом, а голова даного комітету зобов'язаний повідомити
вказаного члена про час і місце проведення відповідного засідання
комітету.
   3.6. Член Асоціації має право направляти для роботи в одному
комітеті тільки одного свого представника. Один член Асоціації
може направляти своїх представників у різні комітети.
   3.7. Для роботи в комітетах можуть бути запрошені спеціалісти
і експерти з організацій, що не є членами Асоціації. Ці особи
мають право дорадчого голосу при затвердженні рішень і документів
на комітетах. Питання про оплату їх роботи вирішується президентом
Асоціації згідно з пропозицією голови відповідного комітету.
   3.8. Кількісний  і особистий склад спеціальних комітетів
визначається при їх створенні Радою у відповідності з цілями і
характером задач, поставлених перед цими комітетами.
   3.9. Склад підкомітетів формується з числа постійних членів
комітетів, у межах яких вони створюються.
   3.10. Член комітету, що є представником члена Асоціації, що
припинив своє членство в ній або що перейшов на роботу в іншу
організацію, що не є членом Асоціації, втрачає повноваження
постійного члена комітету. Він може брати участь у засіданнях
комітету в якості стороннього експерта, якщо за це рішення
проголосує половина всіх постійних членів комітету.
   3.11. Член Асоціації, представник якого втратив з будь-яких
причин повноваження постійного члена комітету, має пріоритетне
право представляти кандидатури своїх співробітників на заміщення
вакантної посади.
        4. Права і обов'язки голови комітету
   4.1. Роботою комітету керує його голова, яким може бути один
з членів Ради, або особа, висунута постійними членами даного
комітету.
   4.2. Голова комітету призначається Радою і затверджується на
Загальних зборах членів Асоціації, як правило, на один рік. Голова
комітету може бути призначений на додатковий термін, але не більше
ніж два рази підряд.
   4.3. Голова комітету виконує такі обов'язки:
   скликає засідання комітету;
   головує на них;
   представляє комітет перед Радою і Загальними зборами членів
Асоціації;
   організовує всю роботу комітету;
   звітує перед Радою і Загальними зборами членів Асоціації по
результатах діяльності комітету;
   забезпечує ведення протоколів засідань та іншої документації,
що відображає роботу комітету.
   4.4. Голова комітету звітує про діяльність комітету перед
Радою з періодичністю, що визначається Радою.
   Голова постійного комітету представляє звіт  на  щорічні
Загальні збори членів Асоціації.
   4.5. Голова має право ставити перед членами комітету і/або
Радою питання про виведення якого-небудь члена комітету з його
складу у випадках, передбачених цим Положенням.
   4.6. Голова комітету втрачає повноваження голови комітету у
випадках, коли організація втратила своє членство в Асоціації або
її представник перейшов на роботу в іншу організацію, що не є
членом Асоціації. При цьому він може брати участь у засіданнях
комітету в якості стороннього експерта, якщо за це проголосує
половина всіх постійних членів комітету.
   За рішенням Ради голова комітету, що втратив за вказаних
причин можливості представляти члена Асоціації, може зберегти свої
повноваження до закінчення їх терміну або до виборів нового голови
даного комітету.
   4.7. Голова комітету може бути звільнений з посади, яку
займає, рішенням Ради виходячи з власної ініціативи або  у
випадках, передбачених пунктами 4.6 і 6.3 цього Положення.
          5. Порядок роботи комітетів
   5.1. Кожний комітет може розробляти регламент своєї роботи з
урахуванням вимог цього Положення.
   5.2. Комітети скликаються на свої планові та позапланові
засідання. Порядок денний засідань комітетів визначається головою
відповідного комітету.
   Планові засідання постійних комітетів проводяться не рідше
одного разу на місяць. Позапланові засідання можуть проводитися за
ініціативою голови комітету або як мінімум двох постійних членів
комітету.
   5.3. Засідання організуються головою відповідного комітету. У
випадку його відсутності і за умови, що він не дав відповідних
доручень, члени комітету вибирають головуючого з числа присутніх
членів.
   5.4. Засідання комітету проводиться, якщо на ньому присутні
не менше половини його постійних членів. Якщо на засіданні немає
кворуму, голова може прийняти рішення про розпуск засідання і
призначення нової дати, часу та місця проведення повторного
засідання.
   5.5. Рішення на засіданнях комітетів приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комітету. При
рівній кількості голосів голос голови є вирішальним.
   Член комітету, який не згоден з прийнятим рішенням, має право
висловити свою особисту думку усно чи письмово. У протоколі
робиться відмітка про це (при письмовому оформлені особистої
думки)  або викладається її суть (якщо особиста думка була
викладена в усній формі). По питаннях, які підлягають затвердженню
на Раді, особиста думка члена комітету може бути представлена для
обговорення на Раді.
   5.6. На  засіданні розглядаються питання, що включені у
порядок денний. Порядок денний встановлюється головою комітету у
відповідності  з  планом  роботи комітету, дорученнями Ради,
прийнятим раніше рішенням цього комітету, запитом не менш як
п'ятьох членів Асоціації.
   За ініціативою голови комітету, його членів або будь-якої
присутньої на засіданні особи може бути прийнято рішення про
включення у порядок денний додаткових питань. За це рішення
повинні  проголосувати  не  менше половини постійних членів,
присутніх на засіданні.
   У випадку  необхідності  будь-яке  засідання  може  бути
відкладене за рішенням більшості постійних членів  комітету,
присутніх на засіданні.
   5.7. За рішенням комітету одному з його членів або стороннім
експертам  може  доручатись розробка проектів документів для
розгляду на комітеті. У випадку необхідності може створюватись
спеціальна група з членів комітету і сторонніх експертів для
розробки необхідних документів.
   5.8. Комітети  взаємодіють  з  відповідними регіональними
підкомітетами. Напрямки і процедура спільної роботи визначаються у
відповідних положеннях, що розробляються у межах Асоціації.
   5.9. Всі  засідання  комітетів  повинні  протоколюватись.
Протоколи повинні зберігатись у певному місці і бути доступними
для ознайомлення всіма членів Асоціації.
        6. Відповідальність членів комітету
   6.1. Постійні члени комітету повинні регулярно брати участь у
засіданнях комітету. Якщо член комітету не може з яких-небудь
причин бути присутнім на засіданні, він повинен повідомити про це
голову комітету. Якщо член комітету відсутній більш як на п'яти
засіданнях підряд або більш як на 25% від загальної кількості
проведених у даному році засідань, то голова комітету приймає
рішення про виведення цього члена зі складу комітету за згодою
простої більшості інших членів комітету. Це рішення підлягає
затвердженню Радою.
   6.2. Якщо виникають сумніви у компетентності члена комітету
за ініціативою голови комітету або більш як 2/3 членів комітету,
на Раду може бути винесене питання про виведення такого члена із
складу комітету. Остаточне рішення в цьому випадку приймає Рада.
   6.3. Голова  комітету,  який  не справляється зі своїми
обов'язками або недобросовісно їх виконує, може бути достроково
звільнений з цієї посади Радою.
          7. Документація комітетів
   7.1. Порядок  денний,  протоколи, а також документи, що
розробляються комітетами або  підкомітетами,  оформлюються  у
письмовому вигляді і зберігаються у голови комітету.
   7.2. Голова комітету організовує ведення протоколів засідань
комітетів/підкомітетів,  оформлення  та  розсилку всім членам
відповідного комітету/підкомітету  порядку  денного  чергового
засідання, а також іншої необхідної документації.
   7.3. Будь-який  член  Асоціації  може  ознайомитись  з
протоколами,  рішеннями  та  іншими документами, розробленими
комітетами/підкомітетами, у відділі по  супроводженню  роботи
комітетів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка