Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль щодо взаємної допомоги у митних питаннях


               Угода
      між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль
       щодо взаємної допомоги у митних питаннях
 
   Уряд України  і Уряд Держави Ізраїль (далі - Договірні
Сторони);
   Враховуючи, що порушення митного законодавства завдають шкоди
економічним і соціальним інтересам обох країн, а також їхнім
законним інтересам у сфері торгівлі;
   Враховуючи важливість забезпечення правильного застосування
мита, інших податків, зборів чи нарахувань на імпорт та експорт
товарів, а також належного виконання вимог законодавства щодо
заборон, обмежень і контролю;
   Будучи переконаними в тому, що  зусилля  в  запобіганні
порушенням  митного  законодавства і забезпеченні правильного
стягнення імпортного та експортного мита, інших податків можуть
виявитися більш ефективними завдяки співробітництву їх митних
органів;
   Враховуючи Рекомендації Ради Митного Співробітництва (ВМО)
про взаємну адміністративну допомогу від 5 грудня 1953 р.;
   Домовились про таке:
              Визначення
 
               Стаття 1
   Для цілей цієї Угоди
   1. "Митне  законодавство"  -  це  положення, встановлені
законодавчими актами та правилами, що регулюються митними органами
щодо імпорту, експорту і транзиту товарів або будь-якої іншої
митної процедури, які регламентують стягнення митними органами
мита, інших податків, зборів чи нарахувань або засоби застосування
заборон, обмежень і контролю.
   2. "Порушення" - будь-яке порушення, а також будь-яка спроба
порушення митного законодавства.
   3. "Митний орган" означає: в Україні - Державний митний
комітет України, в Державі Ізраїль - Департамент митниць та
Податку на Добавлену Вартість Міністерства фінансів.
   4. "Запитуюча сторона" - означає компетентний митний орган
однієї з Договірних Сторін, що надсилає прохання про надання
допомоги у митних справах або отримує таку допомогу.
   5. "Запитувана сторона" - означає компетентний митний орган
однієї з Договірних Сторін, що одержує прохання про надання
допомоги у митних справах або надає таку допомогу.
   6. "Контрольована поставка" - означає  метод,  за  яким
допускається  вивезення,  транзит чи ввезення незаконних або
підозрюваних щодо їх незаконності партій наркотичних засобів,
психотропних речовин чи речовин, що їх замінюють, на території
Договірних Сторін з відома та під наглядом їх компетентних органів
з метою виявлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин.
           Сфера застосування Угоди
               Стаття 2
   1. Договірні Сторони через їхні митні органи і  згідно
положеннями цієї Угоди надають одна одній взаємну допомогу:
   a) з метою  забезпечення  належного  додержання  митного
законодавства;
   b) з  метою  відвернення,   розслідування,   судового
переслідування та припинення порушень митного законодавства;
   c) у випадках  передачі  або  надання  документів  щодо
застосування митного законодавства;
   2. Допомога за  цією  Угодою  надається  відповідно  до
законодавства, що діє на території запитуваної Договірної Сторони,
і в межах її компетенції.
   3. Дія цієї Угоди поширюється виключно на адміністративну
взаємодопомогу між митними органами  Договірних  Сторін.  Її
положення  не дають права з боку будь-якої приватної особи
одержувати, вилучати чи виключати будь-які докази чи перешкоджати
виконанню запиту.
            Передача інформації
               Стаття 3
   1. Митні органи надають одні одним по одержанні прохання всю
інформацію, що дає змогу встановити правильність:
   a) стягнення мита, інших податків, зборів чи нарахувань, що
провадиться митними органами при ввезенні та вивезенні товарів,
зокрема, інформацію, яка допомагає визначити вартість товарів для
митних цілей, встановити їхню тарифну класифікацію та походження;
   b) застосування імпортних та експортних заборон і обмежень;
   c) використання національних правил походження товарів, якщо
інше не  передбачено  угодами,  укладеними  однією  чи обома
Договірними Сторонами.
   2. Якщо митний орган, до якого звернено прохання, не має
запитуваної інформації, він шукає таку інформацію згідно  з
законодавством,  що  діє на території запитуваної Договірної
Сторони.
               Стаття 4
   Митні органи по отриманні запиту надають одні одним, по
одержанні прохання, будь-яку іншу інформацію, яка вказує на те,
що:
   a) товари, ввезені на територію однієї Договірної Сторони,
були законно вивезені з території іншої Договірної Сторони;
   b) товари, вивезені з території однієї Договірної Сторони,
були законно ввезені на територію іншої Договірної Сторони;
   c) товари, яким надано режим сприяння щодо вивезення з
території однієї Договірної Сторони, були належним чином ввезені
на територію іншої Договірної Сторони; при цьому розуміється, що
буде також надаватися інформація про будь-які способи митного
контролю, що застосовувалися до товарів.
               Стаття 5
   Митний орган однієї Договірної Сторони з власної ініціативи
чи на запит надає митному органу іншої Договірної Сторони всю
інформацію, що може бути використана ним для виявлення порушень
митного законодавства, зокрема, стосовно:
   a) визначених осіб, про яких відомо, що вони вчинили, або які
підозрюються у вчиненні порушення митного законодавства, що діє на
території іншої Договірної Сторони;
   b) нових засобів і  методів,  що  використовуються  для
незаконного обігу товарів;
   c) товарів, про які відомо, що вони є об'єктами незаконного
обігу на митній території іншої Договірної Сторони;
   d) транспортних засобів, про які відомо або які підозрюються
в тому, що вони використовуються у ході вчинення порушень митного
законодавства, що діє на території іншої Договірної Сторони.
               Стаття 6
   Митний орган однієї Договірної Сторони з власної ініціативи
чи за запитом надає митному органу іншої Договірної Сторони
відомості, протоколи чи завірені копії документів, що містять усю
наявну інформацію про дії, виявлені або заплановані, які є або
вважаються такими, що становлять порушення митного законодавства,
яке діє на території цієї Договірної Сторони.
               Стаття 7
   1. Оригінали справ документів запитуються лише у випадках,
коли завірених копій недостатньо. За запитом, копії таких справ,
документів чи інші матеріали належним чином засвідчуються. Надані
справи та документи підлягають поверненню.
   2. Документи, передбачені цією Угодою, можуть передаватися
засобами комп'ютерного зв'язку з цією метою в будь-якій формі. Вся
інформація, необхідна для тлумачення чи використання матеріалів,
переданих такими засобами, повинна подаватися одночасно.
   3. Передані оригінали справ, документів та інших матеріалів
повертаються при першій нагоді; права митного органу, до якого
звернено прохання, чи третіх сторін відносно цього залишаються
незайманими. За запитом, оригінали, необхідні  для  судового
розгляду чи подібних цілей, повертаються без затримки.
         Нагляд за особами, товарами і
           транспортними засобами
               Стаття 8
   Митний орган однієї Договірної Сторони з власної ініціативи,
за письмовим узгодженням з іншою Договірною Стороною чи на запит
митного органу іншої Договірної Сторони, здійснює нагляд за:
   a) переміщенням,  особливо  в'їздом і виїздом, по своїй
території, визначених осіб, про яких відомо, що вони порушують або
підозрюються  у  порушенні митного законодавства, що діє на
території іншої Договірної Сторони;
   b) будь-якими транспортними засобами, про які відомо, що вони
використовуються або підозрюються у використанні для вчинення
порушення  митного законодавства, що діє на території іншої
Договірної Сторони;
   c) переміщенням товарів на територію чи з території однієї
Договірної Сторони, про яке митними властями іншої Договірної
Сторони повідомлено, що воно здійснюється з істотним порушенням
законодавства чи викликає підозру щодо цього.
           Контрольована поставка
               Стаття 9
   1. Якщо це допускається основними принципами їх національного
законодавства, Договірні Сторони вживають необхідних заходів, у
межах  своїх  можливостей,  для  належного  застосування  на
міжнародному  рівні  на  основі  досягнутих домовленостей чи
узгоджених заходів контрольованої поставки з метою виявлення осіб,
причетних до не законного обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин, та застосування до таких  осіб  правових  заходів,
передбачених чинним законодавством Договірних Сторін.
   2. Рішення  про  застосування  контрольованої  поставки
приймається у кожному конкретному випадку. Договірні Сторони
можуть, у разі необхідності, за умови його відповідності до вимог
їх національного законодавства, враховувати фінансові домовленості
та досягнуте взаєморозуміння.
   3. Незаконний вантаж, контрольована поставка якого домовлена,
може бути, за  взаємним  узгодженням  компетентних  органів,
перехоплено і переміщено через кордон так, щоб наркотики і
психотропні речовини залишились у недоторканому вигляді, або з їх
вилученням чи заміною повністю або частково.
             Виконання запиту
              Стаття 10
   1. Запитуваний  митний  орган  робить все необхідне для
виконання запиту і за наявності прохання докладає зусиль для
пошуку офіційних та юридичних шляхів, необхідних для виконання
цього запиту.
   2. Митний орган однієї Договірної Сторони, за запитом митного
органу  іншої  Договірної  Сторони,  проводить  необхідне
розслідування, включаючи опитування експертів та свідків чи осіб,
які підозрюються в тому, що вчинили порушення, і  здійснює
вивірення, перевірку, інспекцію та пошук фактів, пов'язаних з
питаннями що відносяться до цієї Угоди.
   3. За  запитом,  запитуваний митний орган, наскільки це
можливо, дозволяє офіційним особам запитуючого митного органу бути
присутніми в країні запитуваного митного органу, у випадках, коли
його офіційні особи проводять розслідування, що відносяться до
запитуючого митного органу.
   4. Запитуючий митний орган, в разі, якщо таке прохання було
висловлено, повідомляється про час та місце дій, що будуть
виконуватись у відповідь на прохання, щоб такі дії могли бути
скоординовані.
   5. Офіційні особи запитуючого митного органу уповноважені
проводити  розслідування про порушення митного законодавства,
можуть просити, щоб запитуваний митний орган дослідив певні книги,
реєстраційні журнали та інші документи чи носії інформації і надав
їх копії чи будь-яку іншу інформацію, що стосується порушення.
   6. Запитуючий митний орган не буде використовувати докази чи
інформацію, що була отримана в рамках цієї Угоди, для інших цілей,
ніж зазначено в запиті без попередньої згоди запитуваного митного
органу.
            Експерти і свідки
              Стаття 11
   За запитом митного органу однієї Договірної Сторони, митний
орган іншої Договірної Сторони, на свій розсуд, уповноважує своїх
працівників, за їх згодою, виступити свідками в  судах  чи
адміністративних процесах на території іншої Договірної Сторони і
представити такі відомості, документи чи інші матеріали або їх
завірені копії, які можуть бути необхідними для таких процесів.
   Такі офіційні особи  дають  свідчення  стосовно  фактів,
встановлених ними під час виконання своїх службових обов'язків.
Запитувана Сторона повинна бути проінформована відносно дати та
виду слухання і в якій якості офіційна особа виступає.
   Запрошення офіційних осіб митних органів в якості експертів
та  свідків  має  бути  зроблене  у відповідності з чинним
законодавством Договірних Сторін.
       Використання інформації та документів
              Стаття 12
   1. Інформація, документи  та  інші  відомості,  одержані
відповідно до цієї Угоди можуть використовуватися тільки для
цілей, визначених цією Угодою. Ці вимоги не застосовуються до
інформації,  документів  та  інших  відомостей, пов'язаних з
порушеннями, що стосуються наркотичних засобів і психотропних
речовин.  Така  інформація може бути передана іншим органам
запитуючої сторони, за умови, що вони безпосередньо займаються
боротьбою з нелегальним обігом наркотиків.
   2. Матеріали розслідування, інформація та інші дані, в якій
би формі вони не отримувались однією з Договірних Сторін в рамках
цієї Угоди, мають конфіденційний характер, на них поширюються
вимоги законодавства щодо службової таємниці і вони одержують
такий же захист, який передбачено для інформації та документів
такого виду  законодавством,  що діє на території Договірної
Сторони, яка цю інформацію отримала.
   3. Митні органи Договірних Сторін можуть, проте, відповідно
до цілей цієї Угоди і в її межах, використовувати у протоколах,
повідомленнях,  свідченнях,  розслідуваннях  і  наданих судам
звинуваченнях як докази, інформацію та документи, отримані згідно
з цією Угодою.
   Доказова сила такої інформації та документів, а також їх
використання в судах визначається національним законодавством.
            Виконання документів
              Стаття 13
   1. Митний орган однієї Договірної Сторони, за запитом митного
органу іншої Договірної Сторони виконує документи запитуючого
митного органу. Доказом виконання є квитанція адресату з датою
виконання, чи сертифікат, де описана процедура і дата виконання.
   2. У  межах  своїх можливостей запитуваний митний орган
повертає доказ виконання по формі, вказаній у запиті. Якщо
документ не може бути виконаний взагалі чи у вказаній формі,
запитуючий митний орган інформується про це з поясненням причин.
             Передача запиту
              Стаття 14
     A. Форма та зміст запиту про допомогу
   1. Запит про допомогу відповідно до цілей цієї  Угоди,
робиться  у письмовій формі. До запиту додаються документи,
необхідні для реалізації таких запитів. У випадках, що не терплять
зволікання, можуть прийматись усні запити, але вони негайно
підтверджуються у письмовій формі.
   2. Запит, зроблений згідно з вимогами пункту 1 цієї статті,
повинен містити таку інформацію:
   a) назва митного органу, який робить запит;
   b) запитувані заходи;
   c) об'єкт і причина запиту;
   d) стисле викладення суті справи, а також закони, правила,
постановляючі і розпорядчі документи та інші правові акти стосовно
справи;
   e) найбільш точні і вичерпні дані щодо фізичних і юридичних
осіб, які є предметом розслідування;
   f) зв'язок між очікуваною допомогою та справою якої вона
стосується.
   3. Запит подається державною мовою запитуваної Договірної
Сторони, англійською чи іншою мовою, прийнятною для запитуваного
митного органу.
   4. Якщо запит не відповідає встановленій  формі,  можна
зажадати внесення до нього змін і доповнень. При цьому не повинна
порушитися послідовність виконання запобіжних заходів.
             B. Канал зв'язку
   1. Допомога здійснюється шляхом безпосереднього зв'язку між
відповідними митними органами.
   2. В разі, якщо запитуваний митний орган не є тією установою,
що може виконати запит, він, після відповідних консультацій,
негайно передає запит у відповідну установу, що може виконати
прохання, згідно з повноваженнями наданими йому законом, або
сповіщає запитуючий митний орган про процедуру, якої  треба
дотримуватись для виконання такого запиту.
      Винятки із зобов'язань про взаємну допомогу
              Стаття 15
   1. Якщо реалізація запиту про допомогу на думку запитуваного
митного  органу  може  заподіяти  шкоду  його  суверенітету,
громадському порядку, безпеці чи іншим суттєвим інтересам або
спричинити порушення промислової, комерційної чи  професійної
таємниці, у такій  допомозі може бути відмовлено в цілому або
частково чи її може бути надано залежно від додержання певних умов
або вимог.
   2. Якщо запит про допомогу не може бути  реалізований,
запитуючий митний орган невідкладно про це повідомляється з
посиланням на причини відмови і можливі наслідки виконання запиту.
   3. Надання допомоги може бути відстрочене запитуваним митним
органом на підставі, що це може вплинути на хід розслідування,
судового  переслідування  чи  судочинства.  У  цьому випадку
запитуваний митний орган проводить консультації з запитуючим
митним органом з метою визначення чи може така допомога бути
надана в термін, чи за умов, потрібних для цього запитуваному
митному органу.
               Витрати
              Стаття 16
   1. Договірні  Сторони не будуть приймати претензії щодо
відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, за
винятком  витрат  на  свідків,  оплати  експертів та послуг
перекладачів, що не є державними службовцями.
   2. Якщо для виконання запиту потрібні чи будуть потрібні
витрати значного обсягу, Договірні Сторони якнайшвидше проводять
консультації з метою визначення умов, за яких прохання було б
виконане, а також способу, яким будуть нестись витрати.
             Обмін допомогою
              Стаття 17
   1. Обмін допомогою, передбаченою цією Угодою, здійснюється
безпосередньо між митними органами Договірних Сторін.
   2. Митні органи Договірних  Сторін  можуть  організувати
безпосередній зв'язок між своїми підрозділами, що забезпечують
розслідування порушень.
            Застосування Угоди
              Стаття 18
   Договірні Сторони погодились, що Державний митний комітет в
Україні та Департамент митниць та податку на Добавлену Вартість в
Державі Ізраїль будуть:
   a) здійснювати  безпосередній  зв'язок з метою вирішення
питань, що виникають в процесі виконання цієї Угоди;
   b) після  консультацій,  можуть  видавати адміністративні
розпорядження для впровадження цієї Угоди;
   c) докладуть  взаємних  зусиль для вирішення проблем чи
сумнівів, що виникають при тлумаченні чи застосуванні Угоди.
 
       Набуття чинності і закінчення строку дії
              Стаття 19
   1. Ця Угода діє протягом невизначеного строку.
   2. Договірні Сторони повідомляють одна одну по дипломатичних
каналах про виконання всіх вимог національного законодавства,
необхідних для набуття чинності Угодою. Угода набуває чинності
через 60 днів після отримання останнього повідомлення.
   3. Договірні Сторони погоджуються зустрітись для перегляду
цієї Угоди за запитом чи наприкінці п'ятого року з дати набуття
нею чинності, якщо вони письмово не повідомлять одна одну, що в
такому перегляді нема потреби.
   4. Ця Угода може бути денонсована письмовим повідомленням по
дипломатичних каналах і втрачає чинність через шість місяців з дня
отримання однією із Договірних Сторін письмового повідомлення про
намір іншої Договірної Сторони припинити її дію.
   На посвідчення чого, особи що підписалися нижче, належним
чином уповноважені своїми урядами, підписали цю Угоду.
   Вчинено в м. Єрусалим 25 листопада 1996 року, який відповідає
14 дню кіслєв  5757 року в двох примірниках, українською, мовою
іврит та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У
разі розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди приймається
за основу текст, викладений англійською мовою.
 
 Міжнародне приватне право
 Двосторонні міжнародні договори України, т. 2
 Видавництво Port-Roual, 2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка