Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
        Питання Апарату Ради національної
          безпеки і оборони України
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Укази Президента
   N 673/97 ( 673/97 ) від 24.07.97 
   N 980/98 ( 980/98 ) від 04.09.98 
   N 62/2000 ( 62/2000 ) від 13.01.2000
   N 41/2001 ( 41/2001 ) від 24.01.2001 )
 
 
   Відповідно до Указу Президента України  від  30  серпня
1996 року N 772 ( 772/96 ) "Про Раду національної безпеки і
оборони України" п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити Положення про Апарат Ради національної безпеки
і оборони України (додається), а також структуру, штатний розпис і
граничну чисельність працівників цього Апарату згідно з додатками
NN 1,2 ( відсутні в БД ).
   2. Поширити  на співробітників Апарату Ради національної
безпеки і оборони України (далі - Апарат Ради) чинність Указу
Президента України від 22 червня 1995 року N 463 ( 463/95 ) "Про
надбавки до  грошового  забезпечення  військовослужбовцям  та
заробітної плати працівникам Служби безпеки України.
   3. Главі Адміністрації Президента України:
   передати на баланс Апарату Ради обладнання та устаткування,
яке перебувало в користуванні Секретаріату Ради національної
безпеки при Президентові України;
   забезпечити Апарат  Ради  відповідно  до  його граничної
чисельності та особливого характеру  роботи  приміщеннями  з
необхідним обладнанням робочих місць і наступним їх господарським
обслуговуванням та автотранспортом на умовах безплатної оренди.
 
   Президент України                  Л.КУЧМА
   м. Київ, 4 жовтня 1996 року
       N 927/96
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                  від 4 жовтня 1996 року N 927/96
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Апарат Ради національної безпеки
            і оборони України
 
   1. Апарат Ради національної безпеки і оборони України (далі -
Апарат  Ради)  є  органом виконавчої влади, який забезпечує
діяльність Ради національної безпеки і оборони України (далі -
Рада).
   2. У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами, розпорядженнями
і вказівками Президента України, рішеннями Ради, а також цим
Положенням.
   3. Основними  завданнями  Апарату  Ради  є  підготовка
інформаційно-аналітичних матеріалів, пропозицій та проектів рішень
відповідно до повноважень Ради та її Секретаря.
   4. Для виконання основних завдань Апарат Ради:
   1) збирає, нагромаджує і опрацьовує дані щодо стану та
розвитку зовнішньо- і внутрішньополітичної ситуації;
   2) розробляє прогнози змін умов і факторів, які впливають на
стан національної безпеки і оборони;
   3) вивчає і оцінює потенційну та реальну загрозу національним
інтересам, визначає засоби і шляхи її відвернення та локалізації;
   4) обгрунтовує пріоритети зовнішньої, зовнішньоекономічної,
військової,   військово-технічної,   ядерної,   екологічної,
інформаційної та інших напрямів політики національної безпеки;
   5) координує проведення аналітичних та прогнозних досліджень
стратегічних,     геополітичних,    соціально-економічних,
державно-правових та інших аспектів національної безпеки;
   6)  аналізує  з  питань національної безпеки і оборони
діяльність органів виконавчої влади, на які покладено здійснення
державної політики у зовнішній, зовнішньоекономічній, військовій
і  військово-технічній  сферах,  опрацьовує рекомендації щодо
комплексного  забезпечення  національних  інтересів  та готує
висновки щодо проектів нормативно-правових актів і міжнародних
договорів України з цих питань;
   7) забезпечує постійний моніторинг стану та ходу виконання
концепцій,  державних  програм,  нормативно-правових актів та
доручень Президента України з питань національної безпеки і
оборони;
   8) здійснює організаційне і методологічне забезпечення роботи
міжвідомчих комісій та інших консультаційно-дорадчих органів у
сфері національної безпеки і оборони;
   9) узагальнює пропозиції:
   а) щодо  вдосконалення  механізмів координації діяльності
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони;
   б) підвищення рівня роботи правоохоронних органів з питань
захисту територіальної цілісності держави, зміцнення державної
безпеки  та  громадського  порядку,  посилення  боротьби  зі
злочинністю, додержання прав і свобод людини;
   в) проектів воєнної доктрини, концепції та державних програм
будівництва Збройних Сил, інших військових формувань України, їх
структури, чисельного складу та розташування, розвитку озброєнь і
військової техніки, повноважень, організації та порядку діяльності
органів військового управління;
   г) утворення міжвідомчих комісій та інших органів у сфері
національної безпеки і оборони, їх функцій та персонального
складу;
   д) стосовно проекту Закону про Державний бюджет України та
звіту про його виконання в частині, що стосується фінансування
національної безпеки і оборони;
   е) складу  делегацій  України та директив для участі в
міжнародних заходах з питань безпеки і оборони, готує висновки на
звіти про їхню роботу;
   10) налагоджує системи інформаційного забезпечення діяльності
Ради;
   11) підбирає кадри Апарат Ради, контролює та перевіряє їх
роботу;
   12) оформляє документи про засідання Ради, веде діловодство
Апарату Ради;
   13) планує і впроваджує спеціальні заходи щодо запобігання
несанкціонованому витоку інформації з Апарату Ради, технічної
безпеки його робочих приміщень, додержання режиму таємності;
   14) виконує за дорученням Секретаря Ради інші функції.
   5. Апарат Ради має право:
   1) одержувати у встановленому порядку від державних та інших
органів, установ, організацій документи і матеріали, необхідні для
забезпечення діяльності Ради;
   2) користуватися  в  установленому  порядку  державними
бібліотеками, інформаційними системами, масивами та мережами і
архівами державних підприємств, установ і організацій;
   3) надавати органам  виконавчої  влади  науково-методичні
розробки з питань національної безпеки і оборони;
   4) формувати групи експертів (консультантів) для опрацювання
окремих проблем національної безпеки і оборони та вироблення
узгоджених рішень, залучати, у тому числі на договірній основі, до
їх складу науковців, спеціалістів, працівників міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади.
   6. Відповідні працівники Апарату Ради мають право брати
участь  у  засіданнях  Кабінету  Міністрів  України, колегій
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
міжвідомчих  комісій, інших органів під час розгляду питань
національної безпеки і оборони.
   7. Апарат Ради у процесі виконання покладених на нього
завдань  взаємодіє  з  відповідними  міністерствами,  іншими
центральними  органами виконавчої влади, місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
   8. Секретар Ради здійснює керівництво Апаратом Ради, визначає
повноваження, обов'язки та відповідальність посадових осіб та
працівників Апарату Ради.
   9. Безпосереднє керівництво Апаратом Ради здійснює керівник
Апарату Ради.
   10. Керівника Апарату Ради, його двох заступників, першого
помічника Секретаря Ради, керівників управлінь та самостійних
відділів Апарату Ради призначає на посади і звільняє з посад
Президент України за поданням Секретаря Ради.
   Інших працівників Апарату Ради призначає на посади і звільняє
з посад Секретар Ради.
   11. За поданням Секретаря Ради у встановленому порядку можуть
бути відряджені для роботи (проходження служби) в Апараті Ради
військовослужбовці  Збройних Сил України та інших військових
формувань.
   12. Працівників Апарату Ради в установленому порядку може
бути  представлено до державних нагород, присвоєння чергових
рангів, військових та інших спеціальних і почесних звань.
   13. Апарат Ради забезпечується фізичним  та  спеціальним
технічним захистом, відповідними засобами урядового, спеціального
та відомчого зв'язку.
   14. Кошторис витрат Апарату Ради затверджує Секретар Ради.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка