Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
    ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 190/ЛП-7 від 19.02.97       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 березня 1997 р.
 vd970219 vn190/ЛП-7         за N 91/1895
 
  Про затвердження Інструкції щодо умов і правил здійснення
  посередницької діяльності з приватизаційними паперами та
          контролю за їх дотриманням
 
   З метою вдосконалення механізму видачі ліцензій на здійснення
посередницької  діяльності  з  приватизаційними  паперами,
забезпечення надійного захисту інтересів громадян України при
використанні  приватизаційних паперів, враховуючи напрацьований
досвід, а також на виконання Законів України "Про внесення змін до
Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 283/96-ВР ),
"Про підприємництво" ( 698-12 ) та постанов Кабінету Міністрів
України від 17.05.94 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" і від
08.08.95 р. N 618 ( 618-95-п ) "Питання Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити  Інструкцію щодо умов і правил здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю
за їх дотриманням (додається).
   2. Департаменту  розвитку  фондового  ринку  та  відділу
впровадження загальнодержавної системи ліцензування Ліцензійної
палати (Хоменко Л.Г.) у встановленому порядку:
   2.1. Провести  реєстрацію  Інструкції  в установленому в
Міністерстві юстиції України порядку та забезпечити дотримання
цього наказу при видачі ліцензій.
   2.2. Довести до відома працівників департаменту розвитку
фондового  ринку  та працівників відділів Ліцензійної палати
Інструкцію щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності
з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням.
   3. Інструкцію щодо умов і правил здійснення посередницької
діяльності  з  приватизаційними  паперами та контролю за їх
дотриманням, затверджену наказом Фонду державного майна України
від 14.01.94 р. N 26 ( z0110-94 ), та Зміни та доповнення до
Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності
з  приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням,
затверджені наказом Фонду державного майна України від 26.12.94 р.
N 841 ( z0029-95 ), вважати такими, що втратили чинність.
   4. Відділу  контрольно-координаційної  роботи  Ліцензійної
палати  (Апатенко О.П.) передбачити у планах-графіках роботи
здійснення контролю за діяльністю посередників щодо дотримання
умов  і  правил  здійснення  посередницької  діяльності  з
приватизаційними паперами.
   5. Відділу ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру
Ліцензійної палати  (Небильцов  В.Я.)  забезпечити  щомісячне
включення  інформації  про  видачу  ліцензій  на  здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами Фондом до
Єдиного державного ліцензійного реєстру.
   6. Прес-центру   Фонду   забезпечити   опублікування
зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України наказу Фонду
державного майна України та Ліцензійної палати при  Міністерстві
економіки України з додатком.
   7. Посередникам (торгівцям цінними паперами), які отримали
ліцензію   на  здійснення  посередницької  діяльності  з
приватизаційними паперами в Фонді державного майна України, в
місячний  термін  після  державної  реєстрації привести свої
документи, які подавались до Фонду державного майна України при
отриманні ліцензії, у відповідність з вимогами Інструкції.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на М.Васіну -
директора Департаменту розвитку фондового ринку та на першого
заступника Голови Ліцензійної палати - С. Третьякова.
 
 Перший Заступник Голови Фонду            Є.Григоренко
 
 Заступник Міністра економіки
 Голова Ліцензійної палати                В.Маринін
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України та Ліцензійної палати
                  при  Міністерстві економіки
                  України  від   19.02.97 р.
                  N 190/ЛП-7
   Інструкція щодо умов і правил здійснення посередницької
   діяльності з приватизаційними паперами та контролю за
             їх дотриманням
           1. Загальні положення
   1.1. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами -
це комерційна  діяльність,  яка  проводиться  шляхом  обміну
приватизаційних паперів на паї, акції та здійснюється посередником
від свого імені, за дорученням, за рахунок і на ім'я власників
приватизаційних паперів.
   1.2. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється тільки за наявності ліцензії Фонду державного майна
України (далі - Фонд). Фонд видає ліцензії на посередницьку
діяльність  (додаток  1) у порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 17.05.94 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих  видів
діяльності", та відповідно до Закону України "Про приватизаційні
папери" ( 2173-12 ).
   1.3. Посередницьку діяльність з приватизаційними паперами
мають право здійнювати юридичні особи, які мають статус торгівця
цінними  паперами, і в майні яких державна частка не перевищує
25 відсотків.
   1.4. Посередники  мають  право  здійснювати посередницьку
діяльність з приватизаційними паперами на всій території України з
моменту видачі ліцензії протягом трьох років.
   1.5. Термін дії ліцензії  на  здійснення  посередницької
діяльності з приватизаційними паперами подовжується за рішенням
Фонду на термін, що не перевищує строк обігу приватизаційних
паперів.
  2. Порядок отримання ліцензії на здійснення посередницької
       діяльності з приватизаційними паперами
   2.1. Для отримання ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з приватизаційними паперами, посередник подає до Фонду
такі документи:
   - заяву на видачу ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з приватизаційними паперами (додаток 2);
   - нотаріально засвідчені копії установчих документів;
   - довідку про склад уповноважених осіб посередника, яка
повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові
кожної особи, уповноваженої від імені посередника здійснювати
посередницьку  діяльність  з  приватизаційними  паперами,  із
зазначенням займаної посади, виробничого  стажу,  відсутності
заборони суду займатися певною діяльністю та наявності вищої
освіти або необхідної кваліфікації;
   - нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв або
документів, що підтверджують наявність вищої економічної освіти
осіб, уповноважених здійснювати посередницькі операції від імені
юридичної особи;
   - висновок аудитора (аудиторської фірми ) про фінансовий стан
засновників (юридичних осіб) посередника, який має бути складений
на підставі підсумків роботи засновників за останній квартал перед
датою подання заяви на отримання ліцензії та повинен містити
відомості щодо фінансових можливостей засновників, а також про
частку державного майна в статутних фондах засновників на дату
створення посередника та на дату подання документів до Фонду;
   - висновок аудитора (аудиторської фірми) про повну сплату
статутного фонду посередника, який повинен містити відомості про
документи, на підставі яких зроблено висновок про повну сплату
статутного фонду (назва документа, його номер та дата складання);
загальний  обсяг  статутного  фонду відповідно до установчих
документів; розподіл статутного фонду на частки (паї, акції) по
кожному засновнику, акціонеру, учаснику, виражені в абсолютній
сумі та у відсотках; форму внесення вкладу (грошові кошти,
матеріальні  цінності, нематеріальні активи, цінні папери із
зазначенням емітента, номінальної (курсової) вартості); частку
державного майна в статутному фонді посередника;
   - у разі внесення до статутного фонду посередника цінних
паперів додатково подаються: акт прийому-передачі цінних паперів
до обслуговуючого банку; документ, що підтверджує право власності
на цінні папери (засновників та посередника);  довідка  про
котирування цінних паперів;
   - довідку з банку про сплату статутного фонду;
   - інформацію згідно з додатком 3;
   - нотаріально засвідчену копію угоди між посередником і
комерційним банком про обслуговування посередницьких операцій;
   - нотаріально засвідчену копію дозволу Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності по
випуску і обігу цінних паперів.
   При отриманні ліцензії посередник подає до Фонду документ, що
засвідчує  оплату  за  отримання  ліцензії  в  розмірі  12
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (р/р 100269, розділ
12, параграф 6, Печерське відділення УСБ, МФО 322090, отримувач -
відділення Державного казначейства Печерського району, код ЗКПО
24368911).
   2.2. Посередники  мають  право  займатися  посередницькою
діяльністю з приватизаційними паперами за наявності договору з
комерційним банком про обслуговування операцій з приватизаційними
паперами, який повинен відповідати вимогам зразкового договору,
затвердженого наказом Фонду та Національного банку України від
25.07.95 N 959/80 ( z0284-95 ).
  3. Умови та правила здійснення посередницької діяльності з
          приватизаційними паперами
   3.1. Суб'єкти посередницької діяльності з приватизаційними
паперами повинні дотримуватись таких правил:
   3.1.1. Працівники посередників (не менше трьох чоловік), які
своїм підписом засвідчують проведення посередницьких операцій з
приватизаційними паперами, повинні мати вищу економічну освіту або
кваліфікаційні свідоцтва про  закінчення  навчальних  курсів,
програма яких погоджена з Фондом.
   3.1.2. Посередники здійснюють посередницьку діяльність  з
приватизаційними паперами в розмірі, що не перевищує розміру їх
статутного фонду.
   3.1.3. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється виключно в інтересах клієнта та  за  наявності
укладеного  з  ним  договору,  що містить предмет договору,
повноваження, зобов'язання та права сторін щодо предмета договору,
реквізити сторін договору.
   3.1.4. Позабалансові рахунки  в  комерційному  банку  на
обслуговування власників приватизаційних паперів відкриваються за
наявності відповідної ліцензії Фонду.
   3.1.5. У  місячний  термін  після отримання ліцензії на
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами
посередник зобов'язаний подати до Фонду:
   - перелік усіх відділень, філій та представництв посередника,
що здійснюватимуть  посередницьку діяльність з приватизаційними
паперами, із зазначенням даних про склад посадових осіб відповідно
до абз. 4 п.2.1.;
   - зразок договору про надання посередницьких послуг.
   3.1.6. Посередники у 10-денний термін з моменту одержання
ліцензії зобов'язані повідомити регіональне відділення Фонду за
місцем державної реєстрації посередника  шляхом  подання  до
регіонального  відділення  копії  ліцензії  на  здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами.
   3.1.7. Посередники несуть відповідальність за достовірність
поданих документів.
   3.1.8. Посередники щокварталу подають до Фонду довідку про
використання приватизаційних паперів, що надійшли до посередника
(додаток 4), та звіт про рух приватизаційних паперів (додаток 5).
   3.1.9. Посередники у 10-денний термін повідомляють Фонд про
всі зміни та доповнення, що вносяться до їх статутних документів і
до складу осіб, які своїм підписом  засвідчують  проведення
посередницьких операцій з приватизаційними паперами.
   3.1.10. Посередники   зобов'язані   повідомляти  органи
Антимонопольного комітету України про придбання паїв,  акцій
підприємств, що приватизуються.
   3.1.11. Посередники  повинні  одержувати  згоду  органів
Антимонопольного комітету України на  дії  щодо  економічної
концентрації у випадках і в порядку, передбачених нормативними
актами.
   3.2. У разі збільшення або зменшення розміру статутного фонду
посередник подає до Фонду такі документи:
   - протокол зборів засновників;
   - нотаріально засвідчену копію статуту;
   - довідку з банку про сплату статутного фонду;
   - аудиторський висновок щодо розміру та формування статутного
 фонду.
   3.3. У випадку, якщо протягом року з моменту видачі ліцензії
посередницька  діяльність  з  приватизаційними  паперами  не
здійснювалася, ліцензія на здійснення посередницької діяльності з
приватизаційними  паперами  анулюється.  Анульована  ліцензія
поновленню не підлягає.
    4. Контроль за дотриманням умов і правил здійснення
   посередницької діяльності з приватизаційними паперами
   4.1. Контроль за дотриманням посередниками умов і правил
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами,
вимог чинного законодавства з цих питань здійснюється Фондом та
Ліцензійною палатою при Міністерстві економіки України.
   Контроль за  дотриманням  вимог  чинного антимонопольного
законодавства при здійсненні  діяльності  з  приватизаційними
паперами здійснює Антимонопольний комітет України.
   Антимонопольний комітет України у разі виявлення порушень
чинного антимонопольного законодавства може звернутися до Фонду з
обов'язковим для розгляду поданням про зупинення дії ліцензії.
   4.2. При  виявленні  порушень  умов і правил здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами Фонд або
Ліцензійна палата при Міністерстві економіки України може дати
розпорядження про їх усунення чи зупинити дію ліцензії  на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   4.3. При  повторному  порушенні  правил  посередницької
діяльності  з  приватизаційними  паперами ліцензія може бути
анульована за рішенням Фонду  або  Ліцензійної  палати  при
Міністерстві економіки України.
                       Додаток 1
                 до Інструкції щодо умов і правил
                 здійснення    посередницької
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами та контролю  за  їх
                 дотриманням
         Фонд державного майна України
               Ліцензія
       на здійснення посередницької діяльності
          з приватизаційними паперами
               N ___
 
__________________________________________________________________
  (найменування та юридична адреса торгівця цінними паперами)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності)
__________________________________________________________________
Ліцензія діє на всій території України.
   Дата видачі ліцензії: "___" ____________ 199__ р.
   Ліцензія видана строком на _________________ роки
   і дійсна до "___" ______________________ 199__ р.
   Перший Заступник
   Голови Фонду державного майна
   України
                        М.П.
                Київ
                       Додаток 2
                 до Інструкції щодо умов і правил
                 здійснення    посередницької
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами та контролю  за  їх
                 дотриманням
 
Реєстраційний N ______             До Фонду державного
"___" _________ 199 р.             майна України
               Заява
            на видачу ліцензії
 
Заявник
Юридична особа
Держава
Керівник
Ідентифікаційний код заявника за ЗКПО
Адреса
Телефон         Телефакс         Телекс
   Прошу видати ліцензію на здійснення посередницької діяльності
з приватизаційними паперами.
   _________________              ________________
     (дата)                    (підпис)
                       Додаток 3
                 до Інструкції щодо умов і правил
                 здійснення    посередницької
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами та контролю  за  їх
                 дотриманням
 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 1. Повне найменування посередника,        код ЗКПО  |
 |  що подав документи на отримання              |
 |  ліцензії на здійснення посередницької           |
 |  діяльності з приватизаційними паперами           |
 |                          * код    |
 | 2. Відомча підпорядкованість                 |
 |                                |
 | 3. Область     Район                   |
 | 4. Адреса                           |
 | 5. Факс    Телефон                    |
 | 6. Форма власності                      |
 |                                |
 | 7. Організаційно-правова форма господарювання         |
 |                                |
 | 8. Вид діяльності                       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   * код заповнюється згідно з даними Міністерства статистики
України
                       Додаток 4
                 до Інструкції щодо умов і правил
                 здійснення    посередницької
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами та контролю  за  їх
                 дотриманням
 
____________________________________________
(номер ліцензії на право здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними
паперами та розмір статутного фонду,
на який отримана ліцензія)
____________________________________________
____________________________________________
(повна назва посередника, адреса та
N телефону на момент надання довідки).
               Довідка
       про використання приватизаційних паперів
       за __________________ квартал 199__ року
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | N |Дата|Код та повне наймену-|Кількість|Загальна|Сплачено при-|
 |п/п|прид|вання об'єкта, що  |акцій  |вартість|ватизаційними|
 |  |бан-|приватизується    |     |акцій  |паперами (за |
 |  |ня |           |     |    |номіналом)  |
 |  |  |           | (шт.) | (грн.) | (грн.)   |
 |———|————|—————————————————————|—————————|————————|—————————————|
 | 1 | 2 | 3 |   4    |  5  |  6  |   7    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
      Керівник                (прізвище)
  М.П.
      Головний бухгалтер           (прізвище)
                       Додаток 5
                 до Інструкції щодо умов і правил
                 здійснення    посередницької
                 діяльності з  приватизаційними
                 паперами та контролю  за  їх
                 дотриманням
 
____________________________________________
(номер ліцензії банку на право здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними
паперами та статутний фонд, на який видана
ліцензія)
____________________________________________
____________________________________________
(повна назва банку, адреса та N телефону
на момент надання довідки).
                Звіт
         про рух приватизаційних паперів
        за ___________ квартал 199__ року
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Вид прива-|Код|Вартість при-|Надходжен|Вкладення при|Вартість |
 |тизаційних|ряд|ватизаційних |ня за зві|ватизаційних |невикорис-|
 |паперів  |ка |паперів на по|тний пері|паперів в об'|таних при-|
 |     |  |чаток звітно-|од    |єкти, що при-|ватизацій-|
 |     |  |го періоду  |     |ватизуються |них папе- |
 |     |  |       |     |       |рів на кі-|
 |     |  |       |     |       |нець звіт-|
 |     |  |       |     |       |ного пері-|
 |     |  |       |     |       |оду    |
 |     |  | (гривень) |(гривень)| (гривень) | (гривень)|
 |——————————|———|—————————————|—————————|—————————————|——————————|
 |  1   | 2 |   3   |  4  |   5    |  6   |
 |——————————|———|—————————————|—————————|—————————————|——————————|
 |Майнові се|  |       |     |       |     |
 |ртифікати |010|       |     |       |     |
 |——————————|———|—————————————|—————————|—————————————|——————————|
 |     |  |       |     |в т.ч. заре- |     |
 |     |  |       |     |зервовано в |     |
 |     |  |       |     |РЦСА     |     |
 |——————————|———|—————————————|—————————|—————————————|——————————|
 |Житлові  |  |       |     |       |     |
 |чеки   |011|       |     |       |     |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
      Голова правління            (прізвище)
  М.П.
      Головний бухгалтер           (прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка