Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Поділля


 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 квітня 1995 р. N 279
                Київ
        Про розроблення проекту Державної
         програми соціально-економічного
             розвитку Поділля
   ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
    N 384-р ( 384-96-р ) від 08.06.96 
                    Постановою КМ
    N 1313 ( 1313-96-п ) від 28.10.96 )
   З метою створення організаційно-правових та економічних умов
для комплексного розвитку продуктивних сил  Поділля  Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Міністерству економіки разом з Вінницьким, Тернопільським
та Хмельницьким облвиконкомами, відповідними міністерствами і
відомствами   розробити   проект   Державної   програми
соціально-економічного розвитку Поділля (далі - Програма) і до 1
липня 1996 р. подати його Кабінетові Міністрів України. Концепцію,
технічне завдання і техніко-економічне обгрунтування  проекту
Програми розробити до 1 грудня 1995 року.
   2. Визначити  замовником  розроблення  проекту  Програми
Міністерство  економіки,  головним  виконавцем  -  Інститут
регіональних досліджень Національної академії наук (м. Львів).
   3. Для організації роботи з підготовки проекту Програми
утворити Координаційну раду у складі згідно з додатком N 1.
   Надати голові  Координаційної  ради  право  залучати  в
установленому порядку до розроблення проекту Програми окремих
фахівців і наукових працівників та отримувати від міністерств,
відомств, інших організацій необхідну інформацію.
   Міністерствам і відомствам підготувати і подати до 1 липня
1995 р. головному виконавцеві проекту Програми матеріали згідно з
додатком N 2.
   У складі проекту  Програми передбачити  розділ  "Охорона
навколишнього природного середовища. ( Абзац в редакції Постанови
КМ N 1313 ( 1313-96-п ) від 28.10.96 )
   4. Під час розроблення проекту зазначеної Програми врахувати
завдання затверджених програм, що реалізуються у даному регіоні,
зокрема Національної програми виробництва технологічних комплексів
машин і устаткування для сільського господарства, харчової і
переробної промисловості, Програми розвитку меліорації земель в
Україні на 1994-2000 роки, Програми розвитку лісогосподарського і
лісопромислового комплексів України на період до 2015 року та
узгодити його з проектами розроблюваних Державної програми охорони
навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів України на період до 2005 року, Національної
програми соціального відродження села на 1995-2005 роки.
   5. Міністерству економіки в межах бюджетних асигнувань, що
передбачаються  йому  на  фінансування  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських  робіт,  профінансувати  розроблення
проекту Програми в обсязі 50 відсотків від загальної суми витрат
відповідно до кошторису.
   Рекомендувати Вінницькому, Тернопільському та Хмельницькому
облвиконкомам передбачити виділення головному виконавцеві коштів
для забезпечення розроблення проекту Програми.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України         Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.18
                     Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 12 квітня 1995 р. N 279
               СКЛАД
     Координаційної ради з питань розроблення проекту
      Державної програми соціально-економічного
             розвитку Поділля
 
 МІНІН          - заступник Міністра економіки (голова
 Леонід Васильович     Координаційної ради)
 
 ДОЛІШНІЙ         - директор Інституту регіональних
 Мар'ян Іванович      досліджень Національної академії
              наук (заступник голови Коорди-
              наційної ради)
 
 АНДРУШКІВ        - перший заступник голови
 Богдан Миколайович     Тернопільського облвиконкому
              (заступник голови Координаційної
              ради)
 БОНДАРЧУК        - заступник голови Вінницького обл-
 Іван Миколайович      виконкому
 
 ДАРМАНСЬКИЙ       - заступник голови Хмельницького
 Микола Миколайович     облвиконкому
 
 БУКОВИНСЬКИЙ       - заступник Міністра фінансів
 Станіслав Альбінович
 
 ГРЕВЦОВ         - заступник Міністра сільського
 В'ячеслав Дмитрович    господарства і продовольства
 
 ЛЯЩОВ          - заступник Міністра машинобудування,
 Вадим Трохимович      військово-промислового комплексу
              і конверсії
 КУЛІЧЕНКО        - заступник Міністра промисловості
 Валентин Арсентійович
 
 ПРИСЯЖНЮК        - заступник голови Держкоммістобу-
 Василь Федорович      дування
 
 ЛИТВИНЕНКО        - перший заступник директора Державного
 Віктор Степанович     центру зайнятості Мінпраці
 
 ІЗОВІТ          - заступник голови Держкомлегтексу
 Валентина Аркадіївна
 
 ХРИСТЕНКО        - заступник голови Держхарчопрому
 Валерій Іванович
 
 АЛІЄВ          - заступник голови Держводгоспу
 Кемалій Алієвич
 
 НАУМЕНКО         - заступник голови Держкомтуризму
 Геннадій Пилипович
 
 ТКАЧОВ          - начальник управління Мінекобезпеки
 Анатолій Олександрович
 
 КАЛЕТНИК         - начальник управління Мінлісгоспу
 Микола Миколайович
 
 ЛАВРИК          - начальник відділу ДКНТ
 Микола Іванович
 
 ПИЛА           - заступник директора НДЕІ Мінекономіки
 Василь Іванович
 
 НОВІКОВ         - начальник підвідділу Мінекономіки
 Владислав Іванович
 
 КАРДАНЕЦЬ        - провідний спеціаліст Мінекономіки
 Наталія Петрівна      (секретар Координаційної ради)
 
 СЕДУН 
 Микола Васильович    - начальник Головного управління
              культурно-просвітницької роботи
              Мінкультури
 
 КУЗЬМЕНКО 
 Сергій Олександрович   - заступник Міністра енергетики та
              електрифікації
 
  ( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
   N 384-р ( 384-96-р ) від 08.06.96 )
       Міністр
   Кабінету Міністрів України     В. ПУСТОВОЙТЕНКО
                  Додаток N 2
          до постанови Кабінету Міністрів України
               від 12 квітня 1995 р. N 279
               ПЕРЕЛІК
   матеріалів, що підлягають підготовці для використання
     під час розроблення проекту Державної програми
       соціально-економічного розвитку Поділля
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
       Назва       | Відповідальні за підготовку
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Аналіз існуючого  природно-ре- Національна академія наук
 сурсного і соціально-економічно- Мінстат
 го потенціалу та екологічної си- Мінекобезпеки
 туації у регіоні         Держкоммістобудування
                  Вінницький, Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
     Пропозиції щодо:
 удосконалення структури, техніч- Міненерго
 ного переозброєння та екологіза- Мінмашпром
 ції паливно-енергетичного, маши- Мінпром
 нобудівного, військово-промисло- Міноборони
 вого, лісопромислового комплек- Мінлісгосп
 сів                Мінекобезпеки
 
 розвитку і вдосконалення спеціа- Мінсільгосппрод
 лізаці  сільськогосподарського Держводгосп
 виробництва            Держсадвинпром
                  Українська академія аграрних
                  наук
                  Вінницький, Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку переробних галузей  з Держхарчопром
 виробництва продовольчих товарів Держсадвинпром
                  Мінсільгосппрод разом з
                  Укоопспілкою
                  Вінницький, Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку легкої, місцевої про- Держкомлегтекс
 мисловості та народних промислів Укрмісцевпром
                  Вінницький,
                  Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
розвитку  зовнішньоекономічної  МЗЕЗ
діяльності та експортного потен-  Мінстат
ціал залучення іноземних інвес-  Мінмашпром
тицій               Мінпром
                  Мінсільгосппрод
                  Держхарчопром
                  Держкомлегтекс
                  Укрбудматеріали
                  Вінницький,
                  Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку транспорту та дорожнь- Мінтранс
 ого господарства
 
 здійснення водоохоронних та во-  Держводгосп
 догосподарських заходів      Держжитлокомунгосп
                  Мінлісгосп
                  Вінницький,
                  Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку рекреаційної індустрії  Держкоммістобудування
                  МОЗ
                  Мінекобезпеки
                  Держкомтуризм
                  Вінницький,
                  Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку будівельного комплексу  Держкоммістобудування
                  Укрбуд
                  Украгропромбуд
                  Укрбудматеріали
                  Держводгосп
 
 розвитку науково-технічного  та ДКНТ
 інноваційного потенціалу     Національна академія наук
                  Українська академія аграрних
                  наук разом з відповідними
                  міністерствами і відомствами
 
 удосконалення регіональної сис- Держкоммістобудування
 теми розселення          Вінницький,
                  Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
 
 розвитку соціальної інфраструк-  Вінницький,
 тури               Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
                  Міносвіти
                  Мінкультури
                  МОЗ
                  Мінсільгосппрод
                  Держкоммістобудування
                  Держжитлокомунгосп
                  Національна академія наук
 
 забезпечення зайнятості населен- Вінницький,
 ня                Тернопільський і
                  Хмельницький облвиконкоми
                  Мінпраці
 
 відновлення та розвитку культур- Мінкультури
 но-історичної спадщини      Держкоммістобудування
                  разом з Товариством охорони
                  пам'яток історії та
                  культури
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка