Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 800/2000 від 14.06.2000 )
     Питання Комітету по Державних преміях України
           в галузі науки і техніки
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 70/99 від 27.01.99 ) 
   З метою сприяння розвитку і поширенню наукової та технічної
культури, вихованню новаторства і хисту до творчості у працівників
наукової та науково-технічної сфери п о с т а н о в л я ю:
   1. Підпорядкувати Комітет по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України Президентові
України та надалі іменувати його - Комітет по Державних преміях
України в галузі науки і техніки.
   2. Затвердити Положення про Комітет по Державних преміях
України в галузі науки і техніки (додається).
   3. Затвердити Положення про Державні премії України в галузі
науки і техніки (додається).
   4. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям, у
яких працюють члени Комітету по Державних преміях України в галузі
науки і техніки та члени його секцій, створювати умови, необхідні
для участі таких осіб у роботі Комітету.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 28 березня 1995 року
     N 263/95
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 28 березня 1995 року N 263/95
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Комітет по Державних преміях України
           в галузі науки і техніки
 
   1. Комітет по Державних преміях України в галузі науки і
техніки (далі - Комітет) є спеціальним державним органом, на який
покладається присудження Державних премій України в галузі науки і
техніки (далі - Державні премії).
   Комітет підпорядкований Президентові України.
   2. Комітет у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
(888-09) і законами України, іншими актами законодавства України.
   3. Комітет відповідно до мети його діяльності:
   1) приймає та попередньо розглядає роботи, висунуті  на
здобуття  Державних премій, здійснює контроль за додержанням
установленого порядку їх висунення, відбирає роботи для участі у
конкурсі на здобуття Державних премій, публікує у пресі їх список
із зазначенням авторів;
   2) організовує громадське обговорення  конкурсних  робіт,
проводить їх усебічний розгляд;
   3) надсилає для експертного розгляду роботи, висунуті на
здобуття Державних премій, до Національної Академії наук України,
Академії медичних наук України, Української академії аграрних
наук, Академії педагогічних наук України, академії правових наук
України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
наукових, творчих та інших організацій, вищих навчальних закладів
України, здійснює контроль за додержанням установленого порядку
експертного  розгляду робіт, висунутих на здобуття Державних
премій; ( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   4) аналізує матеріали обговорення, надіслані зауваження та
пропозиції, приймає рішення про присудження Державних премій і
подає його на затвердження Президентові України;
   5) організовує вручення Дипломів і Почесних знаків лауреатів
Державних премій в урочистій обстановці;
   6) виплачує лауреатам Державних премій  грошову  частину
Державних премій;
   7) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів
Державних премій у засобах масової інформації.
   4. Комітет має право:
   1) утворювати секції та експертні комісії з окремих галузей
науки і техніки для попереднього розгляду робіт, висунутих на
здобуття Державних премій. Порядок роботи секцій і експертних
комісій визначається президією Комітету;
   2) залучати до рецензування і експертного розгляду робіт,
висунутих на здобуття Державних премій, учених та спеціалістів,
оплата праці яких здійснюється відповідно  до  законодавства
України. Порядок рецензування і  експертного  розгляду робіт
визначається президією Комітету;
   3) відряджати членів Комітету, членів його секцій, експертів
або експертні  комісії для ознайомлення з результатами робіт,
висунутих на здобуття Державних премій. Витрати, пов'язані з
відрядженням зазначених  осіб,  провадяться  відповідно  до
встановленого кошторису.
   5. Комітет утворюється у складі Голови, заступників Голови та
членів Комітету.
   Комітет очолює  Голова,  який  призначається  Президентом
України. Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Президент України.
   Склад Комітету формується з видатних учених та провідних
спеціалістів Національної академії наук України, Академії медичних
наук  України,  Української академії аграрних наук, Академії
педагогічних  наук  України, Академії правових наук України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових
та інших організацій, вищих навчальних закладів, громадських
організацій. Склад Комітету затверджує Президент України строком
на п'ять років. ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Роботою Комітету керує президія Комітету у складі 11 осіб на
чолі з Головою Комітету.
   Персональний склад президії  Комітету  затверджує  Голова
Комітету.
   6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводять
в міру необхідності.
   Засідання Комітету вважається правомочним за наявності не
менш як 2/3 його складу.
   Рішення Комітету про допущення робіт до конкурсу на здобуття
Державних премій  і  присудження Державних премій приймається
таємним голосуванням.
   Для допущення до конкурсу роботи мають набрати більшість
голосів, а для присудження Державних премій - не менш як 3/4
голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У випадку, коли
кількість робіт, що набрали необхідну для преміювання кількість
голосів, перевищує кількість Державних премій, президія Комітету
має право шляхом таємного голосування визначити премійованих.
   Якщо на здобуття Державної премії висунуто роботу члена
Комітету (члена його секції), він не бере  участі  протягом
відповідного поточного року в роботі Комітету або секції.
   7. При Комітеті утворюється постійно діючий робочий орган -
апарат, очолюваний ученим секретарем, який за посадою є членом
президії Комітету. Учений секретар призначається Головою Комітету.
   Структуру і штатний розпис апарату Комітету затверджує Голова
Комітету.
   8. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 28 березня 1995 року N 263/95
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державні премії України в галузі науки
              і техніки
 
   1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі -
Державна премія) присуджується:
   за видатні  наукові  дослідження,  які сприяють дальшому
розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно
впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет
вітчизняної науки у світі;
   за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і
технологій, нових  способів  і  методів   лікування   та
профілактики захворювань, що відповідають рівню найвищих світових
досягнень;
   за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем
охорони навколишнього природного  середовища  та  забезпечення
екологічної безпеки;
   за підручники для середніх загальноосвітніх,  професійних
навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають
сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань,
істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
   2. На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові
роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менш
як за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи у
галузі техніки, матеріалів, технологій.
   3. Присуджується щорічно двадцять Державних премій, у тому
числі:
   до двох - за підручники;
   до трьох - за роботи, що становлять державну таємницю.
Порядок розгляду таких робіт визначається президією Комітету по
Державних преміях України в галузі науки і техніки.
   Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом
України.
   4. Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться
установами Національної академії наук України, Академії медичних
наук  України,  Української академії аграрних наук, Академії
педагогічних  наук  України, Академії правових наук України,
керівними  органами громадських наукових та науково-технічних
організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових
організацій, вищих навчальних закладів при забезпеченні широкої
гласності. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Висунення підручників  на  здобуття  Державної  премії
провадиться колегією Міністерства освіти України.
   Роботи, раніше відзначені Державною премією, на здобуття
Державної премії повторно не висуваються.
   5. Колектив претендентів, робота якого  висувається  на
здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти чоловік і
повинен включати лише осіб, які були безпосередніми учасниками
виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш  визначним.
Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого
висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх
роботи шляхом таємного голосування.
   Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські
функції.
   До складу колективу претендентів, робота яких висувається на
здобуття Державної премії, не включаються особи, удостоєні за цю
роботу державної нагороди України, включені у поточному році до
колективу претендентів  за іншу роботу, висунуту на здобуття
Державної премії.
   Громадяни іноземних держав, особи без громадянства можуть
бути включеними до колективу претендентів, робота яких висувається
на здобуття Державної премії.
   Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.
   Лауреатам Державної  премії за наявності нових визначних
досягнень може бути присуджена за нові роботи Державна премія
повторно, але не раніше, ніж через п'ять років попереднього
присудження.
   6. Роботи, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються
Комітетом по Державних преміях України в галузі науки і техніки
(далі - Комітет) щорічно до 1 квітня.
   Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається
президією Комітету.
   7. Роботи,  висунуті  на  здобуття  Державної  премії,
розглядаються Комітетом і відбираються для участі у конкурсі на
здобуття Державної премії.
   8. Для  широкого  ознайомлення  громадськості з роботами,
відібраними для участі в конкурсі, їх список із зазначенням
колективів претендентів публікується у липні поточного року в
газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших друкованих
засобах масової інформації.
   9. Роботи, допущені до конкурсу, обговорюються на нарадах,
наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і вчених рад,
зборах трудових  колективів,  у громадських   наукових   та
науково-технічних організаціях. Засоби масової інформації сприяють
висвітленню обговорення конкурсних робіт.
   Матеріали обговорення, зауваження та пропозиції надсилаються
до Комітету, приймаються ним для розгляду до 1 жовтня і беруться
до уваги під час прийняття рішення про присудження Державної
премії.
   Обговорення робіт,  колективів  претендентів  у  Комітеті
проходить в обстановці творчої дискусії, високої вимогливості та
принциповості, з  грунтовним  аналізом достовірності одержаних
результатів та  визначенням  відповідності  робіт установленим
вимогам.
   10. Рішення про присудження Державної премії приймається
членами Комітету таємним голосуванням і набирає чинності після
затвердження його Президентом України.
   Указ Президента України про присудження Державних премій
публікується в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших
друкованих засобах масової інформації до 31 грудня поточного року.
   11. Особам, удостоєним Державної премії, присвоюється звання
"Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки", в
урочистій обстановці  вручаються  Диплом  і  Почесний  знак
установлених зразків. Опис Диплома і Почесного знака лауреата
Державної премії затверджує Президент України.
   При присудженні Державної премії колективу осіб грошова її
частина ділиться між ними порівну.
   12. Диплом  і Почесний знак померлого або нагородженого
посмертно лауреата Державної премії залишаються в його сім'ї (або
їй передаються) як пам'ять. Невиплачена грошова частина Державної
премії переходить у спадщину в установленому порядку.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України              Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка