Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Вимог до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні


 
       ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА
       НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
             ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМ
              Н А К А З
 
 N 8 від 14.02.95           Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 травня 1995 р.
 vd950214 vn8             за N 124/660
 
      Про  затвердження  Вимог до  ефективного
      використання газу та охорони навколишнього
      середовища при проведенні налагоджувальних
      робіт на паливовикористовуючому обладнанні
 
   На  підставі  Закону  України  "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ), Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), Правил подачі та використання природного
газу  в народному господарстві України, затверджених наказом
Держкомнафтогазу від 1 листопада 1994 року N 355 ( z0281-94 ) та у
відповідності з  постановою  Кабінету Міністрів України від
2 вересня 1993 року за N 699 ( 699-93-п ) "Про заходи  щодо
ефективного  використання  газу в  народному  господарстві",
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію Вимоги  до  ефективного
використання газу  та  охорони  навколишнього  середовища при
проведенні налагоджувальних  робіт  на  паливовикористовуючому
обладнанні, що додаються.
   2. З введенням у дію названих Вимог не застосовувати:
   Тимчасові вимоги  органів  держгазнагляду  по  проведенню
налагоджувальних робіт та інвентаризації  джерел  викидів  на
газовикористовуючому обладнанні, затверджені Управлінням газового
нагляду СРСР 05.04.91 р. N 179.
 
 Голова Комітету              Є.М.Довжок
                         Затверджено
                     наказом Держнафтогазпрому
                     України від 14.02.95 р.
                     за N 8
               Вимоги
       до ефективного використання газу та
       охорони  навколишнього  середовища
       при проведенні налагоджувальних робіт
       на паливовикористовуючому обладнанні
   Вимоги до  ефективного  використання  газу  та  охорони
навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на
паливовикористовуючому  обладнанні (далі - Вимоги) розроблені на
підставі Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ),
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 1993 року N 699 ( 699-93-п )  "Про заходи щодо
ефективного використання газу в народному господарстві" та Правил
подачі та використання природного газу в народному  господарстві
України, затверджених наказом Держкомнафтогазу від 1 листопада
1994 року N 355 ( z0281-94 ).
   Вимоги обов'язкові  до  виконання  для органів Державної
інспекції  з  ефективного  використання  газу  (далі  -
Держгазінспекція), органів Мінекобезпеки України, спеціалізованих
налагоджувальних організацій та  газоспоживаючих  підприємств,
організацій незалежно від підпорядкованості та форм власності.
   Ці Вимоги запроваджуються з 15 травня 1995 року замість
Тимчасових  вимог  органів  держгазнагляду  по  проведенню
налагоджувальних робіт і інвентаризації  джерел  викидів  на
газовикористовуючому обладнанні, затверджених наказом Управління
газового нагляду СРСР 5 квітня 1991 року N 179.
           1. Загальні положення
   1.1. Газовикористовуюче  обладнання  підлягає  режимному
теплотехнічному налагоджуванню як при роботі на газі, так і на
резервному паливі (при необхідності на змішаних видах палива) та
повинно включати такий комплекс робіт:
   - налагоджування газовикористовуючого обладнання,  засобів
автоматичного   регулювання  та  безпеки,  теплоутилізаційних
пристроїв, допоміжного обладнання (в т.ч.  для  котелень  -
обладнання   хімводопідготовки,   водяний   режим  котлів,
пароконденсатний баланс по підприємству);
   - визначення    еколого-теплотехнічних    характеристик
газовикористовуючого обладнання;
   - виконання комплексної інвентаризації викидів забруднюючих
речовин в атмосферу.
   Остаточним результатом    проведення    налагоджування
газовикористовуючого  обладнання  є  встановлення оптимальних
еколого-теплотехнічних режимів роботи обладнання з врахуванням
технологічних умов, мінімально можливих питомих витрат палива і
викидів забруднюючих речовин в атмосферу, які не перевищують
встановлених технічних норм.
   1.2. Налагоджувальні  роботи  та  інвентаризація  викидів
забруднюючих  речовин  на  газовикористовуючому  обладнанні
проводиться спеціалізованими налагоджувальними організаціями та
налагоджувальними  службами  підприємств   незалежно   від
підпорядкованості та форм власності.
   Примітка: Під   спеціалізованими    налагоджувальними
організаціями слід розуміти організації, основним видом діяльності
яких  є  проведення  ними  пусконалагоджувальних  робіт  на
паливовикористовуючому  обладнанні,  які мають дозвіл органів
Держнаглядохоронпраці на виконання цих робіт.
   Дозвіл Держнаглядохоронпраці спеціалізованим налагоджувальним
організаціям  на  виконання  налагоджувальних  робіт  на
паливовикористоючому обладнанні видається при наявності висновків
Держгазінспекції Держнафтогазпрому і Мінекобезпеки України та
ліцензії на вид діяльності від головних або регіональних центрів з
ліцензування органів у справах містобудування та архітектури.
   1.3. Налагоджувальні організації і налагоджувальні служби
підприємств  повинні  бути   зареєстровані   в   органах
Держнаглядохоронпраці, Держгазінспекції та Мінекобезпеки України.
   1.4. Спеціалізованим   організаціям,   які   виконують
налагоджувальні роботи на паливовикористовуючому  обладнанні,
заборонено без дозволу Держнаглядохоронпраці та без ліцензії
органів Держкоммістобудування на вид діяльності займатися цими
роботами, а підприємствам  (організаціям) заборонено укладати
договори підряду з налагоджувальними організаціями, які не мають
такого дозволу та ліцензії.
   Примітка: Спеціалізовані  налагоджувальні   організації,
налагоджувальні служби підприємств, які виконують тільки режимні
випробування  (сервісне  обслуговування) на  діючому  паливо-
використовуючому  обладнанні  оформляють  документи  на право
проведення цих робіт в Держнаглядохоронпраці, Держгазінспекції та
Мінекобезпеки України без оформлення ліцензій в головному або
регіональних  центрах  з  ліцензування  органів  у  справах
містобудування та архітектури.
   1.5. Налагоджувальні  роботи  на   газовикористовуючому
обладнанні, системах автоматизації, теплоутилізаційних пристроях,
допоміжному обладнанні (в т.ч. для  котелень  -  обладнанні
хімводопідготовки), а також інвентаризація викидів забруднюючих
речовин в атмосферу повинні виконуватись на підставі методик,
погоджених в органах Держгазінспекції та Мінекобезпеки України та
затверджених у встановленому порядку.
   1.6. Налагоджувальні   організації,   які   проводять
налагоджувальні  роботи  на паливовикористовуючому обладнанні,
повинні бути забезпечені приладами, що дозволяють виконувати
виміри згідно з затвердженою методикою. Не дозволяється під час
налагоджування виконувати аналізи складу та виміри температури
викидних  димових  газів  з  використанням  щитових приладів
налагоджувального паливовикористовуючого обладнання.
   1.7. Працівники налагоджувальних організацій (підприємств)
повинні пройти навчання та перевірку на знання Правил подачі  та
використання  природного  газу  в  народному  господарстві,
затверджених наказом Держкомнафтогазу від 1 листопада 1994 року
N 355 ( z0281-94 ), технології проведення налагоджувальних робіт,
керівних, інструктивних і нормативних  документів  з  питань
використання газу та резервного палива, охорони навколишнього
природного середовища (термін проведення навчання та атестації -
один раз на три роки).
   1.8. Налагоджувальна організація повинна мати в своєму складі
постійних працівників, які допущені до виконання всього комплексу
робіт, передбачених п.1.1 цих Вимог.
    2. Порядок реєстрації і одержання в Державній
      інспекції з ефективного використання  газу
      заключень про підготовленість налагоджувальної
      організації  до проведення налагоджувальних
       робіт на паливовикористовуючому обладнанні
   2.1. Для  реєстрації  налагоджувальних  організацій  та
налагоджувальних служб підприємств необхідно подати в місцеві
органи Держгазінспекції такі документи:
   - Статут організації;
   - довідку про структуру організації;
   - наказ про перелік видів виконуваних робіт та положення про
дільницю (цех);
   - списковий склад постійних працівників, атестованих на право
виконання робіт, передбачених п.1.1. цих Вимог;
   - протокол атестації персоналу на знання Правил подачі та
використання природного газу в народному господарстві України, цих
Вимог і технології проведення налагоджувальних робіт;
   - довідку про стан приладового парку (номери приладів, дата
їх повірки та ін.), необхідного для проведення робіт в обсязі,
передбаченому п.1.1. цих Вимог;
   - методики для проведення налагоджувальних робіт в повному
обсязі, передбаченому п.1.1. та розділом 4 цих Вимог, погоджені в
місцевих  органах  Держгазінспекції,  Мінекобезпеки України і
затверджені у встановленому порядку.
   В разі  подання  вищезгаданих  документів  в  підрозділ
Держгазінспекції, налагоджувальна організація одержує  Висновок
про підготовленість налагоджувальної організації до проведення
режимно-налагоджувальних робіт (далі - Заключення) для подальшого
одержання документів на право проведення цих робіт.
   Висновок не дає право на виконання цих робіт.
   Примітки: 1. Реєстрація та одержання заключень в органах
Мінекобезпеки України проводиться у встановленому ними порядку.
        2. При оформленні ліцензії на право  проведення
пуско-налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні
головним або регіональними центрами з ліцензування органів у
справах містобудування та архітектури враховуються відповідні
висновки Держгазінспекції та Мінекобезпеки України.
   Налагоджувальні організації  зобов'язані  погоджувати  в
Держгазінспекції плани виконання налагоджувальних робіт на звітний
період (щорічно січень, лютий м-ці).
        3. Проведення налагоджувальних робіт
   3.1. Заново  змонтоване,  реконструйоване,  модернізоване
газовикористовуюче обладнання перед введенням його в експлуатацію
підлягає налагоджуванню за повним комплексом робіт, передбачених
п.1.1. цих Вимог.
   3.2. До  початку  проведення пуско-налагоджувальних робіт
налагоджувальна організація подає на погодження Держгазінспекції
(за місцем проведення налагоджувальних робіт) такі документи:
   - договір на виконання робіт;
   - програму проведення налагоджувальних робіт, погоджену з
замовником та в місцевому органі Мінекобезпеки України;
   - погоджений з замовником графік проведення налагоджувальних
робіт  (терміни  проведення  робіт  затверджуються в органах
Держгазінспекції);
   - акт прийняття під налагоджування основного та допоміжного
обладнання за підписом замовника і налагоджувальної організації;
   - наказ про призначення відповідальних осіб на виконання
робіт за програмою;
   - для діючого  обладнання  -  акт  виконання  робіт  у
відповідності з дефектною відомістю за підписом замовника та
налагоджувальної організації.
   3.3. У випадку затримки з виконанням налагоджувальних робіт з
поважних причин налагоджувальна організація та замовник подають
офіційний лист в органи Держгазінспекції з переліком причин
затримки та проханням про перенесення термінів або тимчасове
припинення налагоджувальних робіт (акт).
   3.3.1. У випадку невиконання  налагоджувальних  робіт  в
погоджені терміни з вини замовника Держгазінспекція може прийняти
рішення про припинення подачі газу до об'єкта.
   3.3.2. У випадку невиконання налагоджувальних  робіт  в
погоджені терміни налагоджувальна організація може бути усунена
від виконання робіт.
   3.3.3. При відмові замовника від послуг налагоджувальної
організації  за  укладеним  договором  в  Держгазінспекцію
направляється лист з переліком причин відмови.
   3.4. Налагоджувальні організації сумісно з підприємствами
(організаціями) зобов'язані подавати в органи Держгазінспекції та
Мінекобезпеки України звіти за результатами налагоджування діючого
обладнання в  тому  ж обсязі, як і для заново змонтованого
паливовикористовуючого обладнання.
   3.5. Налагоджування діючого газовикористовуючого обладнання
здійснюється не менш як один раз на три роки. Доцільність
проведення чергових режимно-налагоджувальних робіт на діючому
обладнанні   визначається  Держгазінспекцією  та  органами
Мінекобезпеки України шляхом обстеження підприємства та оформлення
відповідного висновку.
   3.6. Позапланові  налагоджувальні  роботи  споживач  газу
зобов'язаний проводити в таких випадках:
   - після виконання капітального ремонту газовикористовуючого
обладнання;
   - після внесення конструктивних змін, які мають вплив на
ефективність використання газу (заміна пальників, встановлення
утилізаторів тепла та ін.);
   - при систематичних відхиленнях роботи агрегата від режимних
карт;
   - при істотній зміні характеристик палива;
   - за приписом територіальних органів Держгазінспекції та
Мінекобезпеки України;
   - при переведенні котлів з одного виду теплоносія на інший (з
поданням технічной документації).
   3.7. Контроль якості виконання налагоджувальних робіт на
газовикористовуючому обладнанні (пускових та повторних), а також
інвентаризації  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферу
здійснюється органами Держгазінспекції та Мінекобезпеки України.
   3.8. Контроль  якості   режимно-налагоджувальних  робіт
здійснюється поетапно:
   - погодження режимних карт після проведення Держгазінспекцією
"фотографії" роботи паливовикористовуючого обладнання не менш як
на  двох  навантаженнях,  вказаних  в режимній карті (копія
"фотографії" роботи обладнання додається до акта перевірки);
   - перевірка відповідності коефіцієнту корисної дії (ККД),
коефіцієнту  використання  палива  (КВП)  обладнання  після
налагоджування  паспортним  значенням за зворотним та прямим
балансами у відповідності з показаннями встановлених приладів
обліку витрати газу, теплової енергії;
   - перевірка екологічних показників, зафіксованих у режимних
картах  та  технічному звіті на відповідність стандартам та
екологічним нормативам;
   - перевірка якості налагоджування технологічного обладнання
(котельні, технологічного виробництва) та відповідності основних
показників (відсоток продувки, повернення конденсату, питома норма
витрати  палива  на одиницю відпущеного тепла чи продукції,
виробленої з використанням газу) паспортним, проектним значенням;
   - перевірка та погодження технічного звіту за результатами
налагоджування в повній відповідності з розділом 4 цих Вимог в
місцевих органах Держгазінспекції та Мінекобезпеки України.
   3.9. Після перевірки якості налагоджувальних робіт органами
Держгазінспекції складається акт за  відповідною  формою  за
підписами представників інспекції, налагоджувальної організації та
замовника. До   акта   додаються   "фотографії"   роботи
газовикористовуючого обладнання.
   Примітка: Технічний  звіт  та  акти  перевірки  якості
налагоджувальних робіт зберігаються в організаціях не менш як три
роки.
   3.10. При    незадовільній    якості    виконаних
режимно-налагоджувальних робіт або не виконанні в повному обсязі
робіт, передбачених п.1.1. цих Вимог, налагоджувальна організація
зобов'язана виконати ці роботи повторно за рахунок винуватців. У
випадку повторення неякісного проведення режимно-налагоджувальних
робіт Держгазінспекція подає матеріали в головний або регіональні
центри  з  ліцензування органів у справах містобудування та
архітектури про позбавлення ліцензії налагоджувальної організації.
   3.11. Одержані дані за результатами проведення комплексного
налагоджування та інвентаризації викидів забруднюючих речовин
заносяться в технічний звіт, який погоджується в місцевих органах
Мінекобезпеки України.
   3.12. Для     перевірки     якості     проведених
режимно-налагоджувальних робіт замовник забезпечує транспорт для
інспектора Держгазінспекції.
   3.13. Після погодження режимних карт та звіту інспектор
Держгазінспекції несе персональну відповідальність за результати
перевірки якості режимно-налагоджувальних робіт.
     4. Загальні вимоги до змісту технічних звітів
        про проведені налагоджувальні роботи
   4.1. Технічний звіт повинен висвітлювати весь комплекс робіт
(див. п.1.1) по налагоджуванню газовикористовуючого обладнання,
засобів автоматичного регулювання та безпеки, теплоутилізаційних
пристроїв, допоміжного  обладнання  (в  т.ч.  для котелень -
обладнання хімводопідготовки), містити результати джерел викидів
забруднюючих речовин і включати такі розділи:
   1. Вступ, в якому подані копії всіх документів на право
проведення налагоджувальних робіт; копії всіх документів згідно з
п.3.2  цих Вимог, характеристика  налагодженого  паливо-  та
тепловикористовуючого обладнання (основного, утилізаційного та
допоміжного),  систем автоматичного регулювання  та  безпеки;
приводиться  коротка  технічна  характеристика  обладнання та
технологічних процесів і дані про склад, теплоту спалювання
палива,  (обов'язково  копія  документа,  завіреного місцевою
газозбутовою організацією).
   2. Програма та умови проведення робіт, в якому коротко
описуються: затверджена програма та умови проведення робіт (з
переліком термінів їх виконання), стан, специфічні особливості
тепловикористовуючого  устаткування,  допоміжного  обладнання,
способи та схеми вимірювання параметрів роботи  обладнання,
перелік використаних приладів (штатних та додатково встановлених)
і пристосувань; в розділі подати акт про виконання переліку
зауважень та недоробок (дефектна відомість).
   3. Результати  роботи,  в якому висвітлюються результати
кінцевого опрацювання матеріалів та аналіз одержаних  даних;
результати  повинні  бути систематизовані у вигляді таблиць,
графіків, режимних, технологічних карт, а також містити розрахунок
економічної ефективності виконаних робіт (для діючого обладнання),
включаючи зміни питомої витрати та річної економії палива:
   - "фотографію" роботи газовикористовуючого обладнання  до
початку режимно-налагоджувальних робіт (на діючих підприємствах)
та попередні виміри викидів забруднюючих речовин в атмосферу,
погоджені з замовником та в Держгазінспекції;
   - зведені відомості за результатами випробувань;
   - режимні карти основного, утилізаційнного та допоміжного
обладнання при роботі на газі, резервних та змішаних видах палива
(в т.ч. для котелень - обладнання хімводопідготовки). В режимних
картах повинні бути подані результати прямих вимірів викидів
забруднюючих речовин  від  кожного  агрегата  при  різних
навантаженнях, включаючи економічні показники роботи обладнання,
погоджені з замовником та в Держгазінспекції;
   - графіки залежності параметрів alfa, tвг CO2max, q2, q5,
ККД, впит, Вгаз, рг, рв від продуктивності при різних показниках
технологічного  процесу  відповідно  до  вимог  методики
налагоджувальних робіт, програми та технології затверджених у
встановленому порядку та погоджених в Держгазінспекції.
   Для зручності  в  роботі  персоналу,  який  обслуговує
паливовикористовуюче обладнання, налагоджувальна організація подає
графік  співвідношення  "газ-повітря" в табличному вигляді з
мінімальним інтервалом тиску газу і повітря. Графіки складаються
індивідуально для кожної одиниці налагоджуваного обладнання:
   - графіки залежності концентрації викидів оксидів азоту і
оксиду вуглецю від надлишку повітря і навантаження;
   - графік залежності витрати газу від тиску перед пальниками
для газовикористовуючого обладнання, яке не має обліку витрати
газу;
   - графік співвідношення "газ-повітря" при роботі обладнання в
автоматичному режимі, накладений на графік, одержаний в результаті
налагоджування топкових процесів;
   - відомості про границі  регулювання  та  спрацьовування
регуляторів безпеки і технологічних процесів, необхідні графіки
регулювання;
   - зведення про нормовий ККД технологічної установки або ККД
"нетто"  налагоджених котлів і котлоагрегатів, норму витрати
умовного палива на одиницю готової продукції або на одиницю
виробленого тепла;
   - зведення про наявність, налагодження та працездатність
приладів обліку витрати палива, теплоенергії, контролю за складом
викидних димових газів;
   - зведення (для котелень) про витрату палива на власні
потреби, про частку повернення конденсату в  котельню,  про
середньозважений ККД "нетто" котельні та норми витрати умовного
палива на відпущене тепло, про відсоток неперервної продувки
котлів;
   - рекомендації про раціональні завантаження обладнання в
залежності від пори року, загального навантаження, виду палива,
вимог технології та інш.;
   - акти про налагоджування та увімкнення в роботу автоматики
регулювання  роботи  паливоспоживаючого,  утилізаційного  і
допоміжного обладнання;
   - акт  про  технічний  стан теплової схеми котельні та
працездатність допоміжного обладнання  (сепаратор  неперервної
продувки, деаератор та ін.);
   - інструкція  з  раціонального  використанння  газу  для
експлуатаційного персоналу;
   - виписка з розпорядження підприємства (організації) про
призначення відповідальних осіб по контролю за якістю спалювання
газу та за економне і раціональне його використання;
   - зведені    еколого-теплотехнічні     характеристики
газовикористовуючого обладнання;
   - звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин;
   - акт про закінчення робіт за  підписом  замовника  та
налагоджувальної організації.
   4. Висновки та пропозиції, в яких  приводиться  аналіз
досягнутих  результатів  та  перераховуються  рекомендовані
організаційно-технічні заходи, спрямовані на покращення роботи
газовикористовуючого  обладнання, погоджений з замовником план
заходів та пропозицій на зниження викидів забруднюючих речовин в
атмосферу.
   5. Контроль  за  якістю  налагоджувальних  робіт   на
паливовикористовуючому обладнанні та погодження технічного звіту
проводиться за місцем розташування  підприємства (організації)
місцевим підрозділом Держгазінспекції, незалежно  від  району
розміщення  та реєстрації  налагоджувальної  організації, яка
здійснила налагоджувальні роботи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка