Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про управління майном, що є у загальнодержавній власності і розташоване на території Автономної Республіки Крим


            П О С Т А Н О В А
          від 5 травня 1995 р. N 316
                Київ
     Про управління майном, що є у загальнодержавній
     власності і розташоване на території Автономної
             Республіки Крим
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1484 ( 1484-2000-п ) від 28.09.2000 )
   З метою  впорядкування  управління  майном,  що  є  у
загальнодержавній власності і розташоване на території Автономної
Республіки Крим, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Затвердити перелік розташованих та території Автономної
Республіки Крим підприємств, установ і організацій, заснованих на
загальнодержавній власності (надалі - підприємства), що належать
до сфери управління міністерств та інших підвідомчих Кабінетові
Міністрів України органів державної виконавчої влади згідно з
додатком.
   Фонду державного майна, Міністерству економіки, Міністерству
статистики у разі необхідності вносити в установленому порядку до
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін та доповнень
зазначеного переліку.
   2. Міністерствам, іншим підвідомчим Кабінетові  Міністрів
України органам державної виконавчої влади забезпечити до 1 липня
1995 р. укладання або перегляд у разі необхідності  діючих
контрактів з керівниками підприємств, що належать до їхньої сфери
управління згідно з додатком до цієї постанови.
   3. Керівникам підприємств, зазначених у додатку до цієї
постанови, у разі необхідності подати в установленому порядку до 1
липня 1995 р. пропозиції про внесення змін до статутів підприємств
і забезпечити їх перереєстрацію згідно з чинним законодавством.
   4. Фонду  державного  майна  забезпечити  приведення  у
відповідність з законодавством України договорів оренди майна
підприємств,  заснованих  на  загальнодержавній власності, що
розташовані на території Автономної Республіки Крим.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.25
                   Додаток
           до постанови Кабінету Міністрів України
               від 5 травня 1995р. N 316
               ПЕРЕЛІК
    розташованих на території Автономної Республіки Крим
     підприємств, установ і організацій, заснованих
     на загальнодержавній власності, що належать до
     сфери управління міністерств, інших підвідомчих
      Кабінету Міністрів України органів державної
             виконавчої влади
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Підприємства,установи і орга- Органи державної  виконавчої
 нізації, що належать до сфери влади, до сфери  управління
 управління органів державної яких  належать підприємства,
 виконавчої влади України    установи і організації
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Міські управління,  районні,      МВС
 міськрайонні відділи міліції,
 лінійні відділи міліції в ае-
 ропорту, на ст. Сімферополь, в
 портах Керч та Ялта
 ОІН ГУМВС Криму  (м.Сімферо-      - " -
 поль)
 Установа ОУ-85/185 (м.Сімферо-      - " -
 поль)
 Установа ОУ-85/186  (м.Керч)      - " -
 Установа ОУ-85/II-23 (м.Керч)      - " -
 Установа ОУ-85/102 (м.Сімферо-      - " -
 поль)
 Головне управління МВС України      - " -
 в Криму (м.Сімферополь)
 Санаторій "Алупка" (м.Ялта)       - " -
 Дитячий спеціалізований сана-      - " -
 торій "Дзержинець" (м.Євпато-
 рія)
 Санаторій "Сокіл"  (м.Судак)      - " -
 Пансіонат з лікуванням "Буре-      - " -
 вісник" (м.Євпаторія)
 Пансіонат для батьків з дітьми      - " -
 (в стадії будівництва) (м.Єв-
 паторія)
 Пансіонат "Hадія" науково-ви-    Мінчорнобиль
 робничого об"єднання "Прип'-
 ять" (смт Щебетівка, Судацький
 район)
 Оздоровчий комплекс "Автомобі-    Мінтранс
 ліст" (с.Нижньозаморське, Ле-
 нінський район)
 Феодосійський морський торго-      - " -
 вий порт
 Євпаторійський морський торго-      - " -
 вий порт
 Ялтинський морський  торговий      - " -
 порт
 Керченський морський торговий      - " -
 порт
 Авторемонтний завод імені Куй-      - " -
 бишева (м.Сімферополь)
 Піонерський табір  "Лучистий"      - " -
 Південнозахідної   залізниці
 (м.Євпаторія)
 Пансіонат-табір Південної за-      - " -
 лізниці (м.Євпаторія)
 Пансіонат "Феодосія"  Криво-      - " -
 різького відділення Придніп-
 ровської залізниці (м.Феодо-
 сія)
 Пансіонат "Львівський  заліз-      - " -
 ничник" Львівської  залізниці
 (м.Судак)
 Кримське відділення  Придніп-      - " -
 ровської залізниці (м.Сімферо-
 поль)
 Станція Сімферополь  Придніп-      - " -
 ровської залізниці
 Станція Джанкой Придніпровсь-      - " -
 кої залізниці Станція  Керч
 Придніпровської залізниці
 Сімферопольська  механізована      - " -
 дистанція вантажнорозвантажу-
 вальних робіт Придніпровської
 залізниці
 Локомотивне депо N6  станції      - " -
 Керч Придніпровської залізниці
 Локомотивне депо N5  станції
 Сімферополь  Придніпровської
 залізниці
 Локомотивне депо станції Джан-      - " -
 кой Придніпровської залізниці
 Вагонне депо N14 станції Керч
 Придніпровської залізниці
 Вагонне депо N10 станції Джан-      - " -
 кой Придніпровської залізниці
 Сімферопольська вагонна діль-      - " -
 ниця Придніпровської залізниці
 Керченська дистанція колії N2      - " -
 Придніпровської залізниці
 Сімферопольська дистанція ко-      - " -
 лії N1 Придніпровської заліз-
 ниці
 Джанкойська дистанція колії N3      - " -
 Придніпровської залізниці
 Дистанція захисних лісонасад-      - " -
 жень Придніпровської залізниці
 (м.Сімферополь)
 Дистанція сигналізації і зв'-      - " -
 язку N2 станції Сімферополь
 Придніпровської залізниці
 Дистанція сигналізації і зв'-      - " -
 язку N3 станції Джанкой Прид-
 ніпровської залізниці
 Сімферопольська   дистанція      - " -
 енергопостачання Придніпровсь-
 кої залізниці
 Дистанція цивільних споруд N4      - " -
 станції Сімферополь Придніп-
 ровської залізниці
 Дистанція цивільних споруд N5      - " -
 станції Джанкой Придніпровсь-
 кої залізниці
 Кримська дистанція водопоста-      - " -
 чання   санітарно-технічних
 пристроїв Придніпровської за-
 лізниці (м.Сімферополь)
 Сімферопольська дистанція во-      - " -
 допостачання  Придніпровської
 залізниці
 Відділ матеріально-технічного      - " -
 постачання Кримського відді-
 лення Придніпровської залізни-
 ці (м.Сімферополь)
 Спорткомбінат   "Локомотив"      - " -
 Кримського відділення Придніп-
 ровської залізниці (м.Сімферо-
 поль)
 Будівельно-монтажний   поїзд      - " -
 N646 станції Джанкой Дорбудт-
 ресту Придніпровської залізни-
 ці
 Кримська спецавтобаза робітни-      - " -
 чого постачання Придніпровсь-
 кої залізниці (м.Сімферополь)
 Айвазовські механічні дорожні
 майстерні  вантажної  служби
 Придніпровської   залізниці
 (м.Феодосія)
 Пансіонат-табір імені Гагаріна      - " -
 Придніпровської   залізниці
 (м.Євпаторія)
 Сімферопольський технікум за-      - " -
 лізничного транспорту
 Пансіонат "Львівський  заліз-      - " -
 ничник" Львівської залізниці
 (м.Судак)
 Євпаторійське   міжгалузеве      - " -
 підприємство   залізничного
 транспорту Українського об'єд-
 нання "Укрпромзаліздортранс"
 Джанкойське міжгалузеве підп-
 риємство промислового заліз-
 ничного транспорту Українсько-
 го об'єднання "Укрпромзаліз-
 дортранс"
 Красноперекопське міжгалузеве      - " -
 підприємство промислового за-
 лізничного  транспорту Укра-
 їнського об'єднання "Укрпром-
 заліздортранс"
 Сімферопольське  міжгалузеве      - " -
 підприємство промислового за-
 лізничного  транспорту Укра-
 їнського об'єднання "Укрпром-
 заліздортранс"
 Сімферопольський  електротех-      - " -
 нічний завод
 Дирекція обслуговування паса-      - " -
 жирів при Придніпровській за-
 лізниці (м.Сімферополь)
 Джанкойські центральні  меха-      - " -
 нічні майстерні Українського
 об'єднання "Укрпромзаліздорт-
 ранс"
 Авіакомпанія    "Кримавіа"      - " -
 (м.Сімферополь)
 Заводське авіапідприємство ае-      - " -
 ропорт  цивільної  авіації
 (м.Сімферополь)
 Кримське зональне  агентство      - " -
 повітряних сполучень (м.Сімфе-
 рополь)
 Алуштинський   профілакторій      - " -
 "Політ"
 Санаторно-курортний  комплекс      - " -
 цивільної  авіації  "Мрія"
 (м.Ялта)
 Об'єднана дирекція будівництва      - " -
 здравниць та інших об'єктів
 цивільної авіації Автономної
 Республіки Крим (м.Ялта)
 Будівельно-монтажне управління      - " -
 N21 цивільної авіації (м.Сім-
 ферополь)
 Кримська дослідна станція Інс-    Українська академія
 титуту овочівництва і баштан-    аграрних наук
 ництва (з дослідним господарс-
 твом)  (с.Укромне,  Сімферо-
 польський район)
 Науково-виробничий центр м'яс-      - " -
 ного птахівництва (з дослідним
 господарством) (Сімферопольсь-
 кий район)
 Кримська дослідна станція Інс-      - " -
 титуту  експериментальної  і
 клінічної ветеринарної медици-
 ни (м.Сімферополь)
 Кримська дослідна станція Інс-      - " -
 титуту садівництва (з дослід-
 ним господарством) (с.Малень-
 ке, Сімферопольський район)
 Кримська державна   сільсь-      - " -
 ко-господарська дослідна стан-
 ція (з дослідним господарс-
 твом) (Красногвардійський ра-
 йон)
 Дослідне господарство "Чорно-      - " -
 морське" Кримської державної
 сільськогосподарської дослід-
 ної станції (с.Сизівка, Саксь-
 кий район)
 Кримський філіал   Інституту      - " -
 гідротехніки  і  меліорації
 (м.Сімферополь)
 Дослідне господарство Кримсь-      - " -
 кого філіалу Інституту гідро-
 техніки і меліорації (с.Желя-
 бівка, Нижньогірський район)
 Науково-виробниче  об'єднання      - " -
 "Селта" (м.Сімферополь)
 Інститут ефіроолійних та лі-      - " -
 карських рослин (з центральним
 дослідно-виробничим господарс-
 твом та головним спеціальним
 конструкторським бюро) (м.Сім-
 ферополь)
 Інститут винограду і вина "Ма-      - " -
 гарач" (м.Ялта)
 Дослідно-виробнича база Інсти-      - " -
 туту винограду і вина "Мага-
 рач" (м.Ялта)
 Передгірське дослідне  госпо-      - " -
 дарство Інституту винограду і
 вина "Магарач" (с.Віліне, Бах-
 чисарайський район)
 Степове дослідне господарство      - " -
 Інституту  винограду і вина
 "Магарач" (с. Дмитрівка, Джан-
 койський район)
 Кримський філіал   грунтової      - " -
 мікробіології Інституту земле-
 робства (с.Гвардійське, Сімфе-
 ропольський район)
 Науково-експериментальний фі-      - " -
 тоцентр (м.Ялта)
 Державний Нікітський ботаніч-      - " -
 ний сад (з дослідним госпо-
 дарством) (м.Ялта)
 Степове відділення Державного      - " -
 Нікітського ботанічного саду
 (з  дослідним господарством)
 (смт  Гвардійське,  Сімферо-
 польський район)
 Дослідне господарство  "При-      - " -
 морське" Державного Нікітсько-
 го ботанічного саду (с.Фрун-
 зенське, Алуштинський район)
 Кримська дослідна станція тю-      - " -
 тюнництва Інституту винограду
 і вина "Магарач" (з дослідним
 господарством)   (с.Табачне,
 Бахчисарайський район)
 Кримський філіал   Інституту      - " -
 землеустрою (м.Сімферополь)
 Дослідне господарство  "Дніп-      - " -
 ровське" дослідної станції ри-
 су  (с.Вишнівка, Краснопере-
 копський район)
 Кримське   науково-виробниче      - " -
 підприємство з мікрозрошення
 Інституту гідротехніки і мелі-
 орації (с.П'ятихатка, Красног-
 вардійський район)
 Дослідне  господарство "Джан-      - " -
 койський  інтродукційнокаран-
 тинний питомник"  Державного
 Нікітського ботанічного  саду
 (с.Медведівка,  Джанкойський
 район)
 Інспектура по випробуванню та    Мінсільгосппрод
 охороні сортів Мінсільгосппрод
 рослин (м.Сімферополь)
 Кримська зональна  норматив-      - " -
 но-дослідна станція по праці
 (м.Сімферополь)
 Кримський сільськогосподарсь-      - " -
 кий інститут імені Калініна
 (м.Сімферополь)
 Навчально-дослідне господарс-      - " -
 тво "Комунар" (м.Сімферополь)
 Бахчисарайський  будівельний      - " -
 технікум Кримський  технікум
 меліорації  і  механізації
 сільського господарства (смт
 Совєтське)
 Прибережнянський радгосп-тех-      - " -
 нікум (Сакський район)
 Кримська школа   управління      - " -
 сільським    господарством
 (Сакський район)
 Сімферопольський завод "Сіза-      - " -
 кор"
 Прикордонна державна інспекція      - " -
 по карантину рослин (м.Сімфе-
 рополь)
 Радгосп-технікум   Кримської      - " -
 дослідної станції садівництва
 (с.Ліснівка, Сакський район)
 Кримське об'єднання  "Сортна-      - " -
 сіннєовоч" (м.Сімферополь)
 Джанкойське відділення "Сорт-      - " -
 насіннєовоч"
 Євпаторійське    відділення      - " -
 "Сортнасіннєовоч"
 Радгосп імені Кірова (Перво-      - " -
 майський район)
 Радгосп   Красноперекопський      - " -
 (Красноперекопський район)
 Радгосп Феодосійський   (Со-      - " -
 вєтський район)
 Держплемптахозавод імені Фрун-      - " -
 зе (Сакський район)
 Держплемптахозавод "Кримсь-       - " -
 кий" (Сакський район)
 Кримське    племоб'єднання      - " -
 (м.Сімферополь)
 Джанкойське  племпідприємство      - " -
 Нижньогірське племпідприємство      - " -
 Приморське  племпідприємство      - " -
 (Ленінський район)
 Євпаторійське племпідприємство      - " -
 Держплемзавод "Славне"  (Роз-      - " -
 дольненський район)
 Держплемзавод імені Тимірязєва      - " -
 (Джанкойський район)
 Кримське виробниче об'єднання      - " -
 елеваторної і зернопереробної
 промисловості (м.Сімферополь)
 Азовське хлібоприймальне підп-      - " -
 риємство
 Бахчисарайське хлібоприймальне      - " -
 підприємство
 Воїнський комбінат  хлібопро-      - " -
 дуктів
 Джанкойський елеватор          - " -
 Євпаторійський комбінат  хлі-      - " -
 бопродуктів
 Керченський комбінат хлібопро-      - " -
 дуктів
 Дирекція по будівництву нав-      - " -
 чального комбінату
 Нижньогірський елеватор         - " -
 Октябрьський комбінат хлібоп-      - " -
 родуктів  (Красногвардійський
 район)
 Сакське хлібоприймальне підп-      - " -
 риємство
 Сімферопольський комбінат хлі-      - " -
 бопродуктів
 Совєтський комбінат хлібопро-      - " -
 дуктів
 Урожайненський комбінат  хлі-      - " -
 бопродуктів (смт Красногвар-
 дійське,  Красногвардійський
 район)
 Стерегущенське хлібоприймальне      - " -
 підприємство
 Феодосійське  хлібоприймальне      - " -
 підприємство
 Кримська експедиція по захисту      - " -
 хлібопродуктів (м.Сімферополь)
 Сімферопольська  інформацій-      - " -
 но-обчислювальна станція
 Ленінське   хлібоприймальне      - " -
 підприємство
 Кримська станція захисту рос-      - " -
 лин (м.Сімферополь)
 Кримська республіканська про-      - " -
 ектно-вишукувальна станція хі-
 мізації (м.Сімферополь)
 Державна  хлібна  інспекція      - " -
 (м.Сімферополь)
 Південний науковий  центр по      - " -
 агроекології (м.Саки)
 Кримське республіканське підп-    Мінзв'язку
 риємство електрозв'язку "Крим-
 телеком"
 Кримське республіканське підп-      - " -
 риємство поштового   зв'язку
 "Кримпошта"
 Радіотелевізійний передаваль-      - " -
 ний центр Автономної Республі-
 ки Крим (м.Сімферополь)
 Республіканське училище олім-    Мінмолодьспорт
 пійського резерву
 Кримське республіканське підп-      - " -
 риємство спортивних  лотерей
 Міжнародний дитячий центр "Ар-      - " -
 тек" (смт Гурзуф)
 Міжнародний молодіжний  табір      - " -
 "Гурзуф" (смт Гурзуф)
 Військові містечка:
 1 (вул.Павленка,9, м.Сімферо-    Міноборони
 поль)
 5 (вул.Пушкіна,8,  м.Сімферо-      - " -
 поль)
 7 (вул.Ескадронна,8-10, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 11 (вул.Горького,18, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 12    (вул.Р.Люксембург,19,      - " -
 м.Сімферополь)
 15 (вул.Леніна,9,  м.Сімферо-      - " -
 поль)
 23 (вул.Мокроусова,4, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 27а (вул.Р.Люксембург, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 29 (вул.Желябова,12, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 40 (вул.Запорізька,2, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 51(вул.Горького,22, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 59    (вул.Індустріальна,2,      - " -
 м.Сімферополь)
 76 (Алуштинське шосе,68,м.Сім-      - " -
 ферополь)
 80 (пр.Перемоги,211, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 81 (вул.Шполянська,21, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 82 (пр.Перемоги,213, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 85 (ст.Бітумна, м.Сімферополь)      - " -
 86 (вул.Автозаводська, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 110a(пров.Тупий,5б, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 112 (вул.К.Маркса,60, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 114 (вул.Жильцової,18, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 119 (вул.Севастопольська,117,      - " -
 м.Сімферополь)
 200 (вул.Гужова,1, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 202 (пров.Елеваторний, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 215 (вул.Козлова,91, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 216 (с.Лозове, м.Сімферополь)      - " -
 224    (вул.Воровського,25,
 м.Сімферополь)
 230 (с.Лугове, м.Сімферополь)      - " -
 232 (вул.Крайня,46, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 233 (вул.Зенітна,7, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 238 (вул.Київська,7, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 239 (вул.Залізнична,5, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 245 (вул.Залізнична,5, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 246 (вул.Дибенка,16, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 251(с.Свобода,    Сімферо-      - " -
 польський район)
 252 (с.Шкільне, Сімферопольсь-      - " -
 кий  район)
 254 (с.Шкільне, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 253 (с.Мазанка, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 257 (вул.Тургєнєва,46, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 25 (с.Софіївка, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 261 (с.Сергіївка,   Сімферо-      - " -
 польський район)
 262 (с.Сергіївка,   Сімферо-      - " -
 польський район)
 267  (вул.Севастопольська,2,      - " -
 м.Сімферополь)
 268 (вул.Набережна,85а, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 269 (вул.Київська,130а, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 270 (вул.Набережна,83, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 276 (вул.Дорожна,10, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 277    (вул.Воровського,65,      - " -
 м.Сімферополь)
 278 (вул.Калініна,7, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 279 (вул.Київська,93, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 280 (вул.Київська,93, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 200а (вул.Зубкова,8, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 200б (вул.Широка,6, м.Сімферо-      - " -
 поль)
 200в (вул.Хромченка,23, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 245а (вул.Федотова,33, м.Сім-      - " -
 ферополь)
 25 (с.Баранівка,   Сімферо-      - " -
 польський район)
 26,27 (с.Перевальне, Сімферо-      - " -
 польський район)
 499 (с.Плодове, Бахчисарайсь-      - " -
 кий район)
 499а (с.Плодове, Бахчисарайсь-      - " -
 кий район)
 499б (с.Плодове,            - " -
 Бахчисарайський район)
 1 (м.Бахчисарай)             - " -
 41 (м.Бахчисарай)            - " -
 239 (м.Бахчисарай)            - " -
 1а (с.Мазанка, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 2а (с.Мазанка, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 3а (с.Мазанка, Сімферопольсь-      - " -
 кий район)
 2б (Білогірський район)         - " -
 4а (с.Курортне,  Білогірський      - " -
 район)                  - " -
 35 (Білогірський район)         - " -
 36 (Білогірський район)         - " -
 37 (Білогірський район)         - " -
 38 (Білозерський район)         - " -
 220 (м.Джанкой)             - " -
 1 (с.Ларіно, Азовський район)      - " -
 1 (с.Калинівка, Азовський ра-      - " -
 йон)
 1 (с.Солене Озеро, Джанкойсь-      - " -
 кий район)
 1 (вул.Гаркаєва, м.Феодосія)       - " -
 6 (вул.Чкалова, м.Феодосія)       - " -
 6а (вул.Чкалова, м.Феодосія)       - " -
 16  (вул.Пименова-Тимірязєва,      - " -
 м.Феодосія)
 19  (вул.Пименова-Тимірязєва,      - " -
 м.Феодосія)
 21 (вул.В.Коробкова, м.Феодо-      - " -
 сія)
 24 (вул.Московська,  м.Феодо-      - " -
 сія)
 30 (вул.Федька, м.Феодосія)       - " -
 55 (вул.Федька, м.Феодосія)       - " -
 60 (вул.Назукіна, м.Феодосія)      - " -
 61 (вул.Полтавська, м.Феодо-      - " -
 сія)
 66 (с.Приморське,            - " -
 Феодосійський район)
 67 (с.Приморське, Феодосійсь-      - " -
 кий район)
 68 (вул.Дорожна, м.Феодосія)       - " -
 75 (вул.Федька, м.Феодосія)       - " -
 76 (вул.Чкалова, м.Феодосія)       - " -
 79 (станція Айвазовська, м.Фе-      - " -
 одосія)
 80 (пр.Леніна, м.Феодосія)        - " -
 83(вул.В.Коробкова,  м.Феодо-      - " -
 сія)
 39 (вул.Шаумяна, м.Феодосія)       - " -
 б/н (вул.Енгельса, м.Феодосія)      - " -
 85 (вул.Енгельса, м.Феодосія)      - " -
 82,84 (с.Приморське,  Феодо-      - " -
 сійський район)
 20 (вул.Федька, м.Феодосія)       - " -
 86 (бул.Старшинова,  м.Феодо-      - " -
 сія)
 88 (вул.Кримська, м.Феодосія)      - " -
 2 (Укріплена фортеця, м.Керч)      - " -
 6 (вул.2-ї п'ятирічки, м.Керч)      - " -
 69 (Феодосійське шосе, м.Керч)      - " -
 89,90 (вул.Зарічна, м.Керч)       - " -
 93 (мис Чауда, Ленінський ра-      - " -
 йон)
 1 (смт Совєтське)            - " -
 1,70 (с.Багерово,  Ленінський      - " -
 район)
 59 (м.Старий Крим)            - " -
 1а (с.Первомайське)           - " -
 3 (м.Судак)               - " -
 4 (мис Меганом, Судацький ра-      - " -
 йон)
 5 (мис Меганом, Судацький ра-      - " -
 йон)
 б/н (мис Бугаз, Судацький ра-      - " -
 йон)
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 7 (м.Судак)               - " -
 83 (с.Кіровське)             - " -
 92 (Кіровський  район,  рад-      - " -
 госп"Красный луч")
 92а (с.Кіровське)            - " -
 73 (мис Іллі, м.Керч)          - " -
 87 (висота 303, м.Керч)        - " -
 81 (с.Батальне, Ленінський ра-      - " -
 йон)
 2 (с.Мусове, Ленінський район)      - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 б/н (м.Судак)              - " -
 64 (с.Капкани, Ленінський ра-      - " -
 йон)
 1 (с.Завітне, Ленінський ра-      - " -
 йон)
 1 (с.Ленінське)             - " -
 б/н (мис Казантип, Ленінський      - " -
 район)
 б/н (Ленінський район)          - " -
 2 (мис Казантип,  Ленінський      - " -
 район)
 б/н (мис Казантип, Ленінський      - " -
 район)
 1 (Судацький район)           - " -
 98 (мис Француженка, Судацький      - " -
 район)
 б/н (мис  Меганом, Судацький      - " -
 район)
 82 (с.Мисове, Ле-            - " -
 нінський район)
 66а (с.Іллінка, Совєтський ра-      - " -
 йон)
 1 (с.Первомайське, Кіровський      - " -
 район)
 57 (с.Гончарівка,  Кіровський      - " -
 район)
 1 (м.Судак)               - " -
 2 (м.Судак)               - " -
 6 (м.Судак)               - " -
 2 (с.Оползневе, Ялтинський ра-      - " -
 йон)
 7 (Нікітський ботанічний сад      - " -
 м.Ялта)
 815 (г.Ай-Петрі, м.Ялта)         - " -
 6а (вул.Мухіна, м.Ялта)         - " -
 15 (вул.Мухіна, м.Ялта)         - " -
 4,113 (вул.Свердлова, м.Ялта)      - " -
 940 (вул.Дзержинського, м.Ял-      - " -
 та)
 184 (вул.Весняна, м.Ялта)        - " -
 188 (вул.Свердлова, м.Ялта)       - " -
 239 (пров.Курчатова, м.Ялта)       - " -
 244 (вул.Свердлова, м.Ялта)       - " -
 245 (вул.Жовтнева, м.Ялта)        - " -
 183 (вул.Кірова, м.Ялта)         - " -
 246 (вул.Жовтнева, м.Ялта)        - " -
 140 (вул.Морська, м.Ялта)        - " -
 227 (вул.Морська, м.Ялта)        - " -
 230  (вул.Кірова,69, м.Ялта)      - " -
 8 (військовий радгосп "Євпато-      - " -
 рійський"  м.Євпаторія)
 77 (вул.Пушкіна,16, м.Євпато-      - " -
 рія)
 77 (вул.Леніна,7, м.Євпато-       - " -
 рія)
 13 (4-й Мікрорайон, м.Євпато-      - " -
 рія)
 188 (вул.Полтавська,9, м.Євпа-      - " -
 торія)
 21 (вул.Перекопська,17, м.Єв-      - " -
 паторія)
 32 (вул.Бєлінського,3, м.Євпа-      - " -
 торія)
 61 (вул.Пушкіна,35, м.Євпато-      - " -
 рія)
 76 (вул.Свердлова,21, м.Євпа-      - " -
 торія)
 106 (вул.Пушкіна,1/19, м.Євпа-      - " -
 торія)
 167 (вул.60-річчя   СРСР,39,      - " -
 м.Євпаторія)
 192 (Алея дружби, м.Євпаторія)      - " -
 194 (вул.Пушкіна,79, м.Євпато-      - " -
 рія)
 3 (вул.Пушкіна,79,  м.Євпато-      - " -
 рія)
 4 (вул.Чернишевського,2, м.Єв-      - " -
 паторія)
 70 (вул.Фрунзе,28,  м.Євпато-      - " -
 рія)
 87 (вул.Леніна,18,  м.Євпато-      - " -
 рія)
 207 (вул.60-річчя   СРСР,35,      - " -
 м.Євпаторія)
 203 (вул.Горького,  м.Євпато-      - " -
 рія)
 103   (вул.Бр.Буслаєвих,15,      - " -
 м.Євпаторія)
 5 (Північно-східна   частина      - " -
 міста Євпаторія)
 31 (вул.Курортна, м.Саки)        - " -
 211,47 (с.Шалаши  Солдатські,      - " -
 Сакський район)
 213 (с.Заозерне, Сакський ра-      - " -
 йон)
 168 (вул.Зелена, м.Саки)         - " -
 184 (с.Лиманне, Сакський ра-      - " -
 йон)
 26 (колгосп імені  Горького,      - " -
 Євпаторійський  район)
 193 (с.Хуторок, Сакський ра-      - " -
 йон)
 6 (смт  Чорноморське)         - " -
 11 (с.Тарханкут, Чорноморський      - " -
 район)
 б/н (Чорноморський район)        - " -
 б/н (с.Медвєдєвка, Чорноморсь-      - " -
 кий  район)
 1 (радгосп Маяк,Чорноморський      - " -
 район)
 7 (смт Чорноморське)           - " -
 1 (с.Оленівка,  Чорноморський      - " -
 район)
 2 (смтРоздольне)             - " -
 б/н (смтРоздольне)           - " -
 205 (с.Мирне, Сакський район)      - " -
 201 (с.Прибрежне, Сакський ра-      - " -
 йон)
 212 (с.Уютне, Сакський район)      - " -
 69 (Михайлівське шосе, м.Саки)      - " -
 189 (с.Вітіне, Сакський район)      - " -
 10 (м.Саки)               - " -
 1 (вул.Нагорна, смт Партеніт)      - " -
 2 (вул.Нагорна, смт Партеніт)      - " -
 3 (вул.Партенітська, смт Пар-      - " -
 теніт)
 4 (вул.Партенітська, смт Пар-      - " -
 теніт)
 70 (г.Кастель,  Алуштинський      - " -
 район)
 502 (с.Семидвір'я, Алуштинсь-      - " -
 кий район)
 5 (с.Семидвір'я, Алуштинський      - " -
 район)
 6 (с.Семидвір'я, Алуштинський      - " -
 район)
 7 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 8 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 9 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 10 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 11 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 12 (с.Сімеїз, Алуштинський ра-      - " -
 йон)
 107 (с.Сімеїз,  Алуштинський      - " -
 район)
 109 (с.Сімеїз,  Алуштинський      - " -
 район)
 186 (Севастопольське   шосе,      - " -
 м.Алупка)
 196а (Севастопольське  шосе,      - " -
 м.Алупка)
 185 (Севастопольське   шосе,      - " -
 м.Алупка)
 197 (вул.Зелена, м.Алупка)        - " -
 10 (вул.Льотчиків, м.Алупка)       - " -
 189 (вул.Льотчиків, м.Алупка)      - " -
 191 (вул.Військова,36, м.Алуп-      - " -
 ка)
 195 (вул.Льотчиків,4, м.Алуп-      - " -
 ка)
 30 (вул.Санаторна, смт Гурзуф)      - " -
 32 (вул.Санаторна,6, смт Гур-      - " -
 зуф)
 31 (вул.Санаторна 1,3,5, смт      - " -
 Гурзуф)
 33 (вул.Санаторна 1,3,5, смт      - " -
 Гурзуф)
 35 (вул.Пролетарська,16,  смт      - " -
 Гурзуф)
 37 (вул.Санаторна, смт Гурзуф)      - " -
 38 (вул.Ленінградська,14, смт      - " -
 Гурзуф)
 42 (вул.Подвойського,34  смт      - " -
 Гурзуф)
 39 (вул.Нагірна,3, смт Гурзуф)      - " -
 72 (вул.Ленінградська,8,  смт      - " -
 Гурзуф)
 96 (вул.Ленінградська,8,  смт      - " -
 Гурзуф)
 208 (с.Роздольне)            - " -
 8 (смт Чорноморське, Оленівсь-      - " -
 кий   район)
 13,60,61,62  (вул.Алупкінська      - " -
 м.Ялта)
 57 (вул.Алупкінська м.Ялта)       - " -
 4 (с.Новофедорівка, м.Саки)       - " -
 13 (с.Гаспра, м.Ялта)          - " -
 1 (м.Феодосія)              - " -
 2 (м.Феодосія)              - " -
 3 (м.Феодосія)              - " -
 13 (с.Північне, Феодосійський      - " -
 район)
 184 (с.Каменоломня)           - " -
 б/н (вул.Запорізька, м.Сімфе-      - " -
 рополь)
 Військові радгоспи:           - " -
 "Азовський"  (м.Керч)          - " -
 "Гурзуфський" (смт Зуя, Біло-      - " -
 гірський район)
 "Євпаторійський" (м.Євпаторія)     - " -
 "Південний" (селище Південне,      - " -
 Ленінський район)
 Санаторії:                - " -
 "Крим" (смт Фрунзенське)         - " -
 "Фрунзенське" (смт Фрунзенсь-      - " -
 ке)
 "Алуштинський" (м.Алушта)        - " -
 "Сакський" (м.Саки)           - " -
 "Судацький" (м.Судак)          - " -
 "Євпаторійський" (м.Євпаторія)      - " -
 "Феодосійський"  (м.Феодосія)      - " -
 "Ялтинський" (м.Ялта)          - " -
 "Перлина" (м.Ялта)            - " -
 "Алупкінський"   (м.Алупка)      - " -
 "Гурзуфський"  (смт  Гурзуф)      - " -
 Турбаза "Кічкіне" (смт Гаспра)      - " -
 Піонертабір (м.Євпаторія)        - " -
 Дитячий санаторій   "Чайка"      - " -
 (м.Євпаторія)
 Дитячий санаторій    "Маяк"      - " -
 (м.Євпаторія)
 Дитячий клінічний  санаторій      - " -
 (м.Євпаторія)
 Кримське державне  лісогоспо-    Мінлісгосп
 дарське об'єднання "Кримліс"
 (м.Сімферополь)
 Бахчисарайський  держлісгосп      - " -
 Білогірський    держлісгосп      - " -
 Джанкойський    держлісгосп      - " -
 Євпаторійський   держлісгосп      - " -
 Куйбишевський   держлісгосп
 Кримський природний заповідник      - " -
 (м.Алушта)
 Ленінський     держлісгосп      - " -
 Роздольненський  держлісгосп      - " -
 Сімферопольське державне лі-      - " -
 со-мисливське   господарство
 Старокримське державне лісо-      - " -
 мисливське  господарство
 Судацьке державне   лісомис-      - " -
 ливське господарство
 Ялтинський гірськолісовий при-      - " -
 родний  заповідник
 Державне мисливське господарс-      - " -
 тво "Холодна гора" (м.Біло-
 гірськ)
 Державне мисливське господарс-      - " -
 тво "Алуштинське" (м.Алушта)
 Державне мисливське господарс-      - " -
 тво "Бахчисарайське" (м.Бахчи-
 сарай)
 Державне мисливське господарс-      - " -
 тво "Зарічанське" (с.Зарічне,
 Джанкойський район)
 Алуштинський    держлісгосп      - " -
 Кримська гірська лісова науко-      - " -
 во-дослідна станція (м.Алушта)
 Держуправління охорони навко-   Мінекобезпеки
 лишнього природного середовища
 (м.Сімферополь)
 Феодосійська дільниця Держінс-      - " -
 пекції охорони Чорного моря
 Ялтинська дільниця Держінспек-      - " -
 ції охорони Чорного моря
 Сімферопольський   державний   Міносвіти
 університет
 Кримський інститут природоохо-      - " -
 ронного будівництва (м.Сімфе-
 рополь)
 Керченський  судномеханічний      - " -
 технікум
 Ялтинський комерційний техні-      - " -
 кум
 Сімферопольський технікум хар-      - " -
 чової промисловості
 Сімферопольський   юридичний      - " -
 технікум
 Сімферопольський  автотранс-      - " -
 портний  технікум
 Сімферопольський  комерційний      - " -
 технікум
 Сімферопольський технікум гро-      - " -
 мадського харчування
 Керченський морський техноло-      - " -
 гічний  інститут
 Оздоровчо-спортивні   табори      - " -
 закладів освіти:
 "Студентський"  Харківського      - " -
 державного політехнічного уні-
 верситету  (с.Малий  Маяк,
 м.Алушта)
 "Політехнік-1" державного уні-      - " -
 верситету
 "Львівська політехніка" (с.Ро-      - " -
 бітничий куток, м.Алушта)
 Сімферопольського  державного      - " -
 університету (м.Алушта)
 Харківського авіаційного інс-      - " -
 титуту (с.Рибацьке, м.Алушта)
 Сімферопольський   державний    Мінкультури
 цирк
 Ялтинський державний цирк        - " -
 Санаторій "Ветеран" (м.Алушта)    Мінсоцзахист
 Сімферопольське  експеримен-      - " -
 тальне   протезноортопедичне
 підприємство
 Санаторії:                МОЗ
 "Здравниця" (м.Євпаторія)        - " -
 Імені Сакко і Ванцетті (м.Єв-      - " -
 паторія)
 "Родина" (м.Євпаторія)          - " -
 "Південний" (м.Євпаторія)        - " -
 Імені Н.К.Крупської (м.Євпато-      - " -
 рія)
 "Ювілейний" (м.Євпаторія)        - " -
 "Зірочка" (м.Євпаторія)         - " -
 "Іскра" (м.Євпаторія)          - " -
 "Орлятко" (м.Євпаторія)         - " -
 "Зміна" (м.Євпаторія)          - " -
 "Хвиля" (м.Феодосія)           - " -
 Імені Дзержинського (м.Алупка)      - " -
 "Передгірний" (м.Алупка)         - " -
 "Радуга" (м.Алупка)           - " -
 "Шахтар" (м.Алупка)           - " -
 "Сосняк" (м.Ялта)            - " -
 Імені Чехова (м.Ялта)          - " -
 "Червоний Маяк" (м.Сімеїз)        - " -
 Імені Баранова (м.Сімеїз)        - " -
 "Гірське сонце" (м.Алупка)        - " -
 Імені Боброва (м.Алупка)         - " -
 "Долоси" (м.Ялта)            - " -
 "Піонер" (м.Сімеїз)           - " -
 Імені Семашка (м.Сімеїз)         - " -
 Імені Леніна (м.Сімеїз)         - " -
 "Приморськ" (м.Сімеїз)          - " -
 "Москва" (м.Сімеїз)           - " -
 "Старий Крим" (Кіровоградський      - " -
 район)
 "Сонячний" (м.Алупка)          - " -
 "Южнобережный" (м.Ялта)         - " -
 Український науково-дослідний      - " -
 інститут дитячої курортології
 та фізіотерапії (м.Євпаторія)
 Кримське об'єднання санаторіїв      - " -
 (м.Ялта)
 Кримська протичумна станція       - " -
 (м.Сімферополь)
 Євпаторійський    пансіонат      - " -
 Кримського  медінституту  із
 спеціалізованим лікувальноді-
 агностичним центром  "Медики
 Чорнобилю"
 Кримська  ремонтно-будівельна      - " -
 госпрозрахункова   дільниця
 (м.Алупка)
 Ремонтно-будівельне управління      - " -
 Кримського    медінституту
 (м.Сімферополь)
 Кущова пральня (м.Алупка)        - " -
 Кримський Державний  медичний      - " -
 інститут (м.Сімферополь)
 Медичне училище при Кримському      - " -
 медичному інституті (м.Сімфе-
 рополь)
 Поліклініка Кримського медич-      - " -
 ного інституту (м.Сімферополь)
 Санаторій    "Южнобережный"      - " -
 Кримського об'єднання санато-
 ріїв (м.Алупка)
 Дитячий санаторій "Лучезарный"      - " -
 (м.Євпаторія)
 Феодосійська портова санітар-      - " -
 но-епідеміологічна станція Ук-
 раїнського наукововиробничого
 об"єднання "Медицина транспор-
 ту"
 Ялтинська портова   санітар-      - " -
 но-епідеміологічна станція Ук-
 раїнського науково-виробничого
 об'єднання "Медицина транспор-
 ту"
 "Медично-санітарна   частина      - " -
 порту Феодосія" Українського
 наукововиробничого об'єднання
 "Медицина транспорту"
 Керченська портова  санітар-      - " -
 но-епідеміологічна станція на
 водному транспорті
 Керченська портова лікарня на      - " -
 водному транспорті
 Спільне підприємство "Зелений      - " -
 мис" при санаторії "Южнобереж-
 ный" (м.Сімферополь)
 Санітарно-епідеміологічна        - " -
 станція Кримського відділення
 Придніпровської   залізниці
 (м.Сімферополь)
 Санітарно-епідеміологічна        - " -
 станція Джанкойської лінійної
 дільниці Придніпровської за-
 лізниці
 Пансіонат "Київ" (м.Керч)     Укрресурси
 Пансіонат "Райдуга" (с.Пісча-      - " -
 не, Бахчисарайський район)
 Державна телерадіомовна компа-   Держтелерадіо
 нія "Крим" (м.Сімферополь)
 Кримський технічний центр те-      - " -
 лебачення  і  радіомовлення
 (м.Сімферополь)
 Об'єднана дирекція будівництва    Держводгосп
 Північно-Кримського   каналу
 (м.Сімферополь)
 Виробниче конструкторсько-тех-    Держкоматом
 нологічне підприємство  "Рем-
 технологія"  м.Щолкіне,  Ле-
 нінський район)
 Державне підприємство "Кримсь-      - " -
 кий науково-інженерний центр"
 (м.Щолкіне, Ленінський район)
 Мале підприємство "Кримспеце-      - " -
 нергокомплект" (м.Щолкіне, Ле-
 нінський район)
 Спеціалізоване ремонтно-буді-   Держжитлокомунгосп
 вельне управління "Кримліфт"
 (м.Сімферополь)
 Оздоровчий табір  "Сонячний"   Держхарчопром
 (смт Курортне)
 Кримська астрофізична обсерва-      ДКНТ
 торія  (с.Наукове,  Бахчиса-
 райський район)
 Кримський військово-будівель-      СБУ
 ний відділ (м.Ялта)
 В/Ч 2616 (м.Сімферополь)         - " -
 В/Ч 2616 (м.Ялта)            - " -
 В/Ч 29971 (м.Ялта)            - " -
 В/Ч 61330-ДЯ (м.Ялта)          - " -
 В/Ч 71557 "Л" (м.Ялта)          - " -
 Будівлі та споруди Головного      - " -
 управління Служби безпеки Ук-
 раїни в Автономній Республіці
 Крим (м.Сімферополь)
 Будівлі та споруди підрозділу      - " -
 Головного  управління Служби
 безпеки України в Автономній
 Республіці Крим (м.Алушта)
 Будівлі та споруди Управління,      - " -
 Головного управління  Служби
 безпеки України в Автономній
 Республіці Крим (м.Ялта)
 Будівлі та споруди підрозділів      - " -
 Управління, Головного управ-
 ління Служби безпеки України в
 Автономній  Республіці  Крим
 (м.Ялта)
 Будівлі та споруди міськвідді-      - " -
 лу Головного управління Служби
 безпеки України в Автономній
 Республіці Крим (м.Джанкой)
 Будівлі та споруди міськвідді-      - " -
 лення  Головного  управління
 Служби безпеки України в Авто-
 номній   Республіці   Крим
 (м.Красноперекопськ)
 Будівлі та споруди райвідді-      - " -
 лень  Головного  управління
 Служби безпеки України в Авто-
 номній Республіці Крим (м.Бі-
 логірськ)
 Санаторій "Чорномор'є" (м.Ял-      - " -
 та)
 Будинок відпочинку   "Чорно-      - " -
 мор'є" (м.Ялта)
 Об'єднаний санаторій "Євпато-      - " -
 рія": дитячий санаторій (м.Єв-
 паторія)
 санаторій для батьків з дітьми      - " -
 (м.Євпаторія)
 дитячий оздоровчий табір "Вог-      - " -
 ник" (м.Євпаторія)
 оздоровчий комплекс  "Парус"      - " -
 (м.Саки)
 Комбінат "Кримрадгоспвинпром"   Держкомсадвинпром
 (м.Сімферополь)
 Радгосп-завод "Бурлюк" (c.Каш-      - " -
 тани, Бахчисарайський район)
 Радгосп-завод  "Виноградний"      - " -
 (c.Кольчугіно, Сімферопольсь-
 кий район)
 Радгосп-завод "Євпаторійський"      - " -
 (c.Вересаєве, Сакський район)
 Радгосп-завод   "Жемчужный"      - " -
 (c.Львівське, Кіровський ра-
 йон)
 Радгосп-завод    "Завєтноє"      - " -
 (c.Новосілки, Сімферопольський
 район)
 Радгосп-завод імені 1 Травня      - " -
 (смт Первомайське, Первомайсь-
 кого району)
 Радгосп-завод імені  Чкалова      - " -
 (смт Поштове, Бахчисарайський
 район)
 Радгосп-завод "Нижньогірський"      - " -
 (с.Листвинне,  Нижньогірський
 район)
 Радгосп-завод   "Коктебель"      - " -
 (м.Феодосія)
 Радгосп-завод    "Плодове"      - " -
 (с.Плодове,  Бахчисарайський
 район)
 Радгосп-завод   "Передгір'я"      - " -
 (с.Криничне, Білогірський ра-
 йон)
 Радгосп-завод "Сонячна долина"      - " -
 (с.Сонячна долина, Судацький
 район)
 Радгосп-завод імені Семиренка      - " -
 (с.Пруди, Совєтський район)
 Радгосп-завод    "Сонячний"      - " -
 (с.Скворцове, Сімферопольський
 район)
 Радгосп-завод "Феодосійський"      - " -
 (м.Феодосія)
 Радгосп-завод    "Янтарний"      - " -
 (с.Пожарське, Сімферопольський
 район)
 Агрофірма "Золоте поле" (с.Зо-      - " -
 лоте поле, Кіровський район)
 Агрофірма "Прибережна" (с.Мед-      - " -
 ведєво, Чорноморський район)
 Агрофірма "Ягідна"  (с.Лісно-      - " -
 сілля, Сімферопольський район)
 Багерівський виноробний завод      - " -
 Бахчисарайський виноробний за-      - " -
 вод
 Білогірський виноробний завод      - " -
 Краснопартизанський виноробний      - " -
 завод
 Ленінський виноробний завод       - " -
 Новоселівський виноробний за-      - " -
 вод
 Октябрський виноробний завод       - " -
 Первомайський виноробний завод      - " -
 Сімферопольський  виноробний      - " -
 завод
 Завод шампанських вин "Новий      - " -
 світ" (м.Судак)
 Сакський винзавод   радгосп      - " -
 "Весна" (с.Кісточківка, Нижнь-
 огірський район)
 Радгосп "Побєда" (с.Жемчужина,      - " -
 Нижньогірський район)
 Радгосп "Примор'є" (с.Ізобіль-      - " -
 не, Нижньогірський район)
 Радгосп "Грушівський" (с.Гру-      - " -
 шівка, Судацький район)
 Радгосп    "Старокримський"      - " -
 (с.Первомайське,  Кіровський
 район)
 Радгосп "Нижньогірський плодо-      - " -
 розсадник" (с.Зелене, Нижнь-
 огірський район)
 Радгосп "Долинний" (с.Верхнь-      - " -
 оріччя, Бахчисарайський район)
 Радгосп імені    Комінтерна      - " -
 (с.Залізничне, Бахчисарайський
 район)
 Експериментальне плодорозсад-      - " -
 ницьке  господарство  "Мир"
 (Красногвардійський район)        - " -
 Інститут "Укрдіпросад" (м.Сім-
 ферополь)
 Проектно-конструкторський тех-      - " -
 нологічний інститут "Плодмашп-
 роект" (м.Сімферополь)
 Державне майно,   орендоване      - " -
 підприємством "Діоніс" (м.Сім-
 ферополь)
 Виробничо-аграрне  об'єднання      - " -
 "Масандра" (м.Ялта)
 в тому числі:              - " -
 Ялтинський головний  винзавод      - " -
 "Масандра"
 Радгосп-завод "Лівадія" (м.Ял-      - " -
 та)
 Радгосп-завод "Гурзуф" (м.Ял-      - " -
 та)
 Радгосп-завод    "Таврида"      - " -
 (м.Алушта)
 Радгосп-завод     "Алушта"      - " -
 (м.Алушта)
 Радгосп-завод "Малоріченський"      - " -
 (м.Алушта)
 Радгосп-завод "Привітний" (Су-      - " -
 дацький район)
 Радгосп-завод  "Веселівський"      - " -
 (Судацький район)
 Радгосп-завод "Судак"  (м.Су-      - " -
 дак)
 Радгосп-завод    "Морський"      - " -
 (с.Морське)
 Кримська   науково-дослідна    Укрфітотерапія
 станція  лікарняних  рослин
 (Сімферопольський район)
 Радгосп "Райдуга"  (Сімферо-      - " -
 польський район)
 Карадазька філія інституту бі-      НАН
 ології південних морів імені
 О.Ковалевського (Судацький ра-
 йон)
 Карадазький державний заповід-      - " -
 ник (Судацький район)
 Кримська філія Інституту архе-      - " -
 ології (м.Сімферополь)
 Кримське відділення  сходоз-      - " -
 навства імені А.Ю.Кримського
 (м.Сімферополь)
 Будинок творчості вчених "Ка-      - " -
 цівелі" (смт Кацівелі)
 Дитяча дошкільна установа са-      - " -
 наторного типу (смт Кацівелі)
 Виробниче енергетичне  об"єд-     Міненерго
 нання  "Крименерго" (в тому
 числі 23 структурних підрозді-
 ли) (м.Сімферополь)
 Спеціалізоване   управління      - " -
 "Крименергомонтажвентиляція"
 (с.Щолкіне, Ленінський район)
 Кримський  науково-дослідний      - " -
 проектний інститут з промисло-
 вої енергії та використання
 нетрадиційних джерел енергії
 (м.Сімферополь)
 Підприємство "Південне" (м.Су-      - " -
 дак)
 Управління будівництва Кримсь-      - " -
 кої АЕС (с.Щолкіне, Ленінсько-
 го району)
 Управління магістральних авто-     Укравтодор
 мобільних доріг "Перший Упр-
 дор" (м.Сімферополь)
 Управління по будівництву, ре-      - " -
 монту та експлуатації автомо-
 більних доріг (м.Сімферополь)
 Дирекція автомобільних доріг,      - " -
 що будуються (м.Сімферополь)
 Бахчисарайський завод "Дорін-      - " -
 дустрія"
 Державне геологічне підприємс-    Держкомгеологія
 тво "Кримгеологія" (м.Сімферо-
 поль)
 Український державний інститут      - " -
 мінеральних ресурсів (м.Сімфе-
 рополь)
 Механічний завод (м.Феодосія)      - " -
 Військова частина 2161 (м.Сім-    Держкомкордон
 ферополь)
 Господарська зона  в/ч  2161      - " -
 (м.Сімферополь)
 Прикордонна застава "Стерегу-      - " -
 ще" (с.Стерегуще,Роздольненсь-
 кий район)
 Загін прикордонного  контролю      - " -
 прикордонна  застава "Чорно-
 морська"  (смт  Чорноморсь-
 ке,Чорноморський район)
 Прикордонна застава "Онуківка"      - " -
 (смт Онуківка, Чорноморський
 район)
 Прикордонна застава "Поповка"      - " -
 (с.Поповка, Сакський район)
 Загін прикордонного  контро-      - " -
 лю, прикордонна   комендату-
 ра, прикордонна застава "Євпа-
 торія" (м.Євпаторія)
 Прикордонна застава "Андріїв-      - " -
 ка" (смт Андріївка,Чорноморсь-
 кий район)
 Прикордонна застава  "Форос"      - " -
 (смт Форос,Ялтинський район)
 Прикордонна застава "Кастро-      - " -
 піль" (смт Кастропіль,Ялтинсь-
 кий район)
 Прикордонна застава  "Алупка"      - " -
 (м.Алупка)
 Прикордонна  комендатура,при-      - " -
 кордонна  застава  "Лівадія"
 (смт Лівадія, Ялтинський ра-
 йон)
 Прикордонна застава  "Гурзуф"      - " -
 (смт Гурзуф, Ялтинський район)
 Прикордонна застава "Кіпарис-      - " -
 на" (смт Кіпарисне,Алуштинсь-
 кий район)
 Прикордонна застава  "Алушта"      - " -
 (Алуштинський район)
 Прикордонна застава "Привітне"      - " -
 (смт Привітне,Судацький район)
 Прикордонна застава  "Судак"      - " -
 (м.Судак)
 Прикордонна застава "Планерсь-      - " -
 ке" (смт Планерське, Феодо-
 сійський район)
 Контрольно-пропускний  пункт,      - " -
 прикордонна  комендатура,при-
 кордонна  застава "Феодосія"
 (м.Феодосія)
 Прикордонна застава  "Чорно-      - " -
 морськ" (смт Чорноморськ,Ле-
 нінський район)
 Прикордонна застава "Завєтне"      - " -
 (смт Завєтне,Ленінський район)
 Загін прикордонного контролю,      - " -
 прикордонна застава "Аршинце-
 во" (Ленінський район)
 Загін прикордонного контролю,      - " -
 контрольно-пропускний  пункт
 (м.Ялта)
 Загін прикордонного  контролю      - " -
 (м.Керч)
 Дитячий оздоровчий    табір      - " -
 (Сакський район)
 Польовий навчальний центр (смт      - " -
 Шкільне,Сімферопольський  ра-
 йон)
 Військова частина 1472 (м.Фео-      - " -
 досія)
 Військова частина 1473 (м.Ял-      - " -
 та)
 Військова частина     1472      - " -
 (м.Керч)
 Будинок відпочинку "Прикордон-      - " -
 ник" (смт Лівадія,Ялтинський
 район)
 Центр "Авіасистема" (м.Керч)     Мінмашпром
 Діловий центр   "Конверсія"      - " -
 (м.Керч)
 Завод "Альбатрос" (м.Керч)        - " -
 Суднобудівний завод  "Залив"      - " -
 імені Б.Є.Бутоми (м.Керч)
 Льотно-випробувальне підприєм-      - " -
 ство (м.Кіровське)
 Виробниче об'єднання  "Море"      - " -
 (м.Приморськ)
 Науково-дослідний технологіч-      - " -
 ний інститут  функціональної
 мікроелектроніки  (м.Сімферо-
 поль)
 Техноторговий центр "Кінескоп"      - " -
 (м.Сімферополь)
 Завод "Фіолент"  (м.Сімферо-      - " -
 поль)
 Підприємство "Оргтехавтомати-      - " -
 зація" (м.Сімферополь)
 Конструкторсько-технологічне       - " -
 бюро "Судокомпозит" (м.Феодо-
 сія)
 Підприємство "Вертольот" (смт      - " -
 Приморське)
 Науково-виробниче підприємство      - " -
 "Пошук" (смт Приморське)
 Науково-дослідний інститут ае-      - " -
 ропружних систем (м.Феодосія)
 Феодосійський приладобудівний      - " -
 завод
 Наукова база "Ай-Петрі" (м.Фе-      - " -
 одосія)
 Державне підприємство "Співд-      - " -
 ружність" (смт Орджонікідзе)
 Фірма   "КримавтоЗАЗсервіс"      - " -
 (м.Ялта)
 Спеціальне конструкторське бю-      - " -
 ро "Лукул" (м.Євпаторія)
 Завод оптичний (м.Феодосія)       - " -
 Кримська госпрозрахункова ді-    Мінвуглепром
 лянка виробничого об'єднання
 "Артемвугілля" (смт Коктебель)
 База відпочинку "Вимпел" ви-      - " -
 робничого об'єднання "Артемву-
 гілля" (м.Феодосія)
 Пансіонат "Шахтарські  зорі"      - " -
 шахтоуправління "Жовтневе" ви-
 робничого об'єднання "Донець-
 квугілля" (с.Медведеве, Чорно-
 морський  район)
 Пансіонат "Шахтар" шахтоуправ-      - " -
 ління "Куйбишевське" виробни-
 чого об'єднання "Донецьквугіл-
 ля" (с.Морське, Судацький ра-
 йон)
 Пансіонат "Сонячне  каміння"      - " -
 шахти імені Засядька (с.Морсь-
 ке, Судацький район)
 Пансіонат відпочинку "Донбас"      - " -
 (м.Ялта)
 Пансіонат "Блакитна   хвиля"      - " -
 тресту "Краснодонвуглебуд" ви-
 робничого об'єднання "Красно-
 донвугілля" (м.Алушта)
 Дитячий табір-пансіонат  "За-      - " -
 хідний Донбас" (м.Алушта)
 Науково-дослідний і  проект-   Держнафтогазпром
 но-пошуковий  інститут  "ДПІ
 Шельф" (м.Сімферополь)
 Кримське об"єднання по забез-      - " -
 печенню    нафтопродуктами
 (м.Сімферополь)
 Феодосійське державне підпри-      - " -
 ємство по забезпеченню нафтоп-
 родуктами
 Кримське державне підприємство      - " -
 по газопостачанню та газифіка-
 ції "Кримгаз" (м.Сімферополь)
 Керченське державне підприємс-      - " -
 тво по газопостачанню та гази-
 фікації "Керчгаз"
 Державне виробниче підприємс-      - " -
 тво по видобутку і транспорту
 нафти і газу "Чорноморнафто-
 газ" (м.Сімферополь)
 Керченський завод скловиробів   Укрбудматеріали
 Сімферопольський  склотарний      - " -
 завод
 Підприємство по буровибуховим      - " -
 роботам    "Кримвибухпром"
 (м.Сімферополь)
 Кримський  навчально-курсовий      - " -
 комбінат (м.Сімферополь)
 Кримський центр  стандартиза-    Держстандарт
 ції, метрології та сертифіка-
 ції
 Мале державне   підприємство    Держкомтуризм
 "Кримінтурбуд" (м. Ялта)
 Готель    "Ореанда"-Таврида      - " -
 (м.Ялта)
 Підприємство  мотель-кемпінг      - " -
 "Поляна казок" (м.Ялта)
 Кримське виробниче об"єднання     Мінпром
 "Титан" (с.Ісходне Краснопере-
 копського району)
 Сиваський анілінофарбовий за-     - " -
 вод (м.Армянськ)
 Камиш-Бурунський залізорудний     - " -
 комбінат (м.Керч)
 Перекопський бромний   завод     - " -
 (м.Красноперекопськ)
 Кримський содовий    завод     - " -
 (м.Красноперекопськ)
 Сімферопольський завод пластмас     - " -
 Ремонтне-будівельно-монтажне
 управління N6 (м.Армянськ)
 Будівельно-монтажне управління     - " -
 N4 (м.Армянськ)
 Сакське   науково-виробниче     - " -
 об"єднання "Йодобром"
 Сакський хімічний завод Управ-     - " -
 ління   "Укрчорметгеологія"
 (м.Керч)
 Керченський політехнічний тех-     - " -
 нікум
 Феодосійський  політехнічний     - " -
 технікум
 Керченське виробниче об"єднан-    Мінрибгосп
 ня   рибної  промисловості
 (м.Керч)
 В складі:
 Керченський рибоконсервний за-     - " -
 вод
 Керченський рибообробний ком-     - " -
 бінат
 Аршинцевський рибообробний за-     - " -
 вод (м.Керч)
 Завод "Фрегат" (м. Керч)        - " -
 Фірма "Воля" (м. Керч)         - " -
 Виробничий  науково-технічний     - " -
 центр "Керч-Молюск" (м.Керч)
 Готель "Міжрейсовий  будинок     - " -
 відпочинку рибаків" (м.Керч)      - " -
 Будівельно-монтажне управління     - " -
 (м.Керч)
 Керченський морський  рибний     - " -
 порт
 Виробниче пошукове об"єднання     - " -
 промислової розвідки і науко-
 во-дослідного флоту Південного
 басейну    "Південрибпошук"
 (м.Керч)
 Південний  науково-дослідний     - " -
 інститут  морського  рибного
 господарства  і океанографії
 "ПівденНДРІО" (м.Керч)
 Кримське  Азово-Чорноморське     - " -
 басейнове управління, відтво-
 рення, охорони рибних ресурсів
 і  регулювання  рибальства
 (м.Керч)
 Ялтинський рибокомбінат         - " -
 Кримський     рибокомбінат     - " -
 (м.Красноперекопськ)
 Кримська пересувна механізова-     - " -
 на колона N6 (м.Краснопере-
 копськ)
 Об"єднаний санаторій  "Нижня   Господарське управління
 Ореанда" з пансіонатом "Морсь-   Верховної Ради України
 кий прибій" (м.Ялта)
 Санаторій   "Чорноморський"   Лікувально-оздоровче об'єднан-
 (м.Ялта)              ня при Кабінеті Міністрів Ук-
                  раїни   
 Санаторій "Дніпро" (м.Ялта)       - " -
 Будинок      відпочинку   Фонд державного майна
 "Айвазовське" (с. Партеніт)
 Санаторій "Пушкіно" (смт Гур-   Господарське управління
 зуф)                Кабінету Міністрів України
                     - " -
 Пансіонат "Радуга" (с. Піщане,      - " -
 Бахчисарайський район)
 Піонертабір-пансіонат  імені      - " -
 Дзержинського
 ОП "Бріз" (м.Ялта)         Фонд державного майна
 Санаторій "Росія" (м.Ялта)        - " -
 Санаторій "Форос" (c.Форос)       - " -
 Санаторій "Південний" (с.Форос)     - " -
 Санаторій "Сімеїз" (м.Ялта)       - " -
 Пансіонат "Дюльбер" (м.Ялта)       - " -
 Санаторій "Ай-Даніль" (смт
 Гурзуф)                 - " -
 Санаторій "Гірський" (c.Ліва-      - " -
 дія)
 Санаторій "Таврія" (м.Євпато-      - " -
 рія)
 Санаторно-оздоровчий комплекс      - " -
 "Прометей" (м.Євпаторія)
 Готель "Естераль" (м.Євпато-      - " -
 рія)
 Будинок відпочинку "Аю-Даг"     Мінекономіки
 (c.Гурзуф)
 Санаторій-профілакторій  "Па-   Об'єкти, які  відповідно  до
 рус"  (м.Керч)           статті 4 Угоди між Російською
 Санаторій "Україна" (с.Місхор)   Федерацією і Україною про вза-
 Санаторій "Комунар" (с.Місхор)   ємне визнання прав і регулю-
 Лікувально оздоровчий комплекс   вання відносин власності від
 "Північний" (м.Євпаторія)      15 січня 1993 р., можуть бути
 Пансіонат "Орбіта" (м.Євпато-   віднесені  до власності Ро-
 рія)                сійської Федерації
 Дитячий сад санаторного типу      - " -
 "Рябінка" (м.Євпаторія)         - " -
 Пансіонат "Сонечко" (м.Євпато-      - " -
 рія)
 Дитячий сад  N10  "Сонечко"      - " -
 (м.Євпаторія)
 Республіканський санаторно-ре-      - " -
 абілітаційний центр для дітей
 (м.Євпаторія)
 Пансіонат "Росія"  (м.Євпато-      - " -
 рія)
 Дитячий санаторій імені Шев-      - " -
 ченка (м.Євпаторія)
 Санаторій   "Первомайський"      - " -
 (м.Євпаторія)
 Спортивно-оздоровчий   табір      - " -
 (м.Євпаторія)
 Пансіонат "Південний" (м.Євпа-      - " -
 торія)
 Пансіонат"Волга" (м.Алушта)       - " -
 Піонертабір    "Медвежонок"      - " -
 (м.Алушта)
 Пансіонат "Нева" (м.Алушта)       - " -
 Пансіонат     "Рибальське"      - " -
 (м.Алушта)
 Пансіонат "Промінь" (м.Алушта)      - " -
 База  відпочинку   "Дубна"      - " -
 (м.Алушта)
 Пансіонат "Рассвет" (м.Алушта)      - " -
 База   відпочинку  "Кулон"      - " -
 (м.Алушта)
 База відпочинку    "Казка"      - " -
 (м.Алушта)
 Спортивно-оздоровчий   табір      - " -
 "МАІ" (м.Алушта)
 Спортивно-оздоровчий   табір      - " -
 "МЕІ" (м.Алушта)
 Пансіонат "Алушта" (м.Алушта)      - " -
 Санаторій "МЗЧ-1" (м.Алушта)       - " -
 Пансіонат "Альбатрос"  (буду-      - " -
 ється) (м.Алушта)
 Пансіонат "Прибій" (м.Алушта)      - " -
 Пансіонат "Голуба    хвиля"      - " -
 (м.Алушта)
 Санаторний корпус   "Алушта"      - " -
 (м.Алушта)
 Санаторій "Місхор" (м.Алушта)      - " -
 Пансіонат-профілакторій  "По-      - " -
 літ" (м.Судак)
 Піонертабір "Липецьк"  (м.Су-      - " -
 дак)
 Санаторій "Новий світ" (м.Су-      - " -
 дак)
 База відпочинку    "Восход"      - " -
 (м.Судак)
 Пансіонат "Зоряний" (м.Судак)      - " -
 Пансіонат "Долина роз" (м.Су-      - " -
 дак)
 Оздоровчий табір   "Кузбас"      - " -
 (м.Судак)
 Профілакторій "Сонячна долина"
 (м.Судак)
 База відпочинку "Хімік" (м.Су-      - " -
 дак)
 Пансіонат "Медвежонок" (буду-      - " -
 ється) (м.Судак)
 База відпочинку    "Долина"      - " -
 (м.Судак)
 Пансіонат "Восток" (м.Судак)       - " -
 База відпочинку "Зеніт" (м.Су-      - " -
 дак)
 Санаторій "Соснова    роща"      - " -
 (м.Ялта)
 Санаторій "Зорі Росії" (м.Ял-      - " -
 та)
 Санаторій "Нефтянник Башкирии"      - " -
 (м.Ялта)
 Пансіонат "Кастрополь" (м.Ял-      - " -
 та)
 Санаторій імені   Куйбишева      - " -
 (частина) (м.Ялта)
 Санаторій "Комунари" (м.Ялта)      - " -
 Санаторій "Золотий пляж" (час-      - " -
 тина) (м.Ялта)
 Санаторій "Енергетик" (м.Ялта)      - " -
 Пансіонат "Сонячна   долина"      - " -
 (Чорноморський район)
 Пансіонат "Прибережний" (Чор-      - " -
 номорський район)
 Піонертабір "Москвич" (Чорно-      - " -
 морський район)
 База відпочинку "Елочка" (Чор-      - " -
 номорський район)
 База відпочинку "Дача Курчатова"     - " -
 (Чорноморський район)
 Пансіонат "Відпочинок" (Чорно-      - " -
 морський район)
 База відпочинку студентів-ху-      - " -
 дожників (Чорноморський район)
 Санаторій "Меллас"   (Чорно-      - " -
 морський район)
 Пансіонат "Уют" (Бахчисарайсь-      - " -
 кий район)
 Пансіонат "Бригантина" (Бахчи-      - " -
 сарайський район)
 Пансіонат "Наука"  (Бахчиса-      - " -
 райський район)
 Пансіонат "Хімік" (м.Феодосія)      - " -
 Санаторій "Понізовка" (м.Фео-      - " -
 досія)
 Оздоровчий пансіонат "Півден-      - " -
 ний" (м.Феодосія)
 Пансіонат "Береговий" (м.Фео-      - " -
 досія)
 База відпочинку    "Вимпел"      - " -
 (м.Феодосія)
 Філіал бази відпочинку "Вим-      - " -
 пел" (м.Феодосія)
 Піонертабір "Ауринко" (м.Фео-      - " -
 досія)
 Піонертабір "Азовський"  (Ле-      - " -
 нінський район)
 База відпочинку   "Вертоліт"      - " -
 (Ленінський район)
 База відпочинку   "Лазурный"      - " -
 (частина) (Ленінський район)
 Пансіонат "Південний   Урал"      - " -
 (будується) (м.Алупка)
 Санаторій-профілакторій  "Хі-      - " -
 мік" (м.Саки)
 Пансіонат "Голубая   волна"      - " -
 (м.Саки)
 База відпочинку "Будівельник"      - " -
 (м.Саки)
 Пансіонат "Сонячний" (Сімферо-      - " -
 польський район)
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1484
( 1484-2000-п ) від 28.09.2000 )
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України     В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка