Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення системи диспансерного нагляду за особами, які займаються спортом, і медичного забезпечення спортивно-масових заходів


 
     МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1209/81 від 04.05.95       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 грудня 1995 р.
 vd950504 vn1209/81          за N 428/964
 
     Про вдосконалення системи диспансерного нагляду
     за особами, які займаються спортом, і медичного
       забезпечення спортивно-масових заходів
 
   Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
( 3808-12 ), наказу Міністерства України у справах молоді і спорту
від 12.11.92 р.  N 2007  "Про  розвиток  та  вдосконалення
медико-біологічного забезпечення штатних збірних команд" і наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.92 р. N 211 "Про
удосконалення     лікарсько-фізкультурної       служби"
лікарсько-фізкультурна служба здійснює медичний контроль шляхом
диспансерного  нагляду за  особами,  які займаються  фізичною
культурою та спортом, відповідає  за стан їх здоров'я і сприяє
підвищенню  спортивної майстерності  в  умовах  максимальних
навантажень.
   Однак в цій роботі є ряд суттєвих недоліків: недостатньо
визначено контингент, який повинен бути закріплений за службою,
знизився процент охоплення осіб, що підлягають диспансеризації,
збільшується захворюваність серед спортсменів.
   Спортсмени і спортивні команди, виїжджаючи за межі держави
для участі у міжнародних змаганнях, листи-заявки оформлюють з
порушенням встановлених  нормативів, часто відсутні відповідні
документи, немає допуску лікаря (без медичного огляду).
   З метою удосконалення організації та поліпшення якості роботи
лікарсько-фізкультурної служби, Н А К А З У Є М О:
   1. Головам  спорткомітетів  Автономної  Республіки  Крим,
виконкомів обласних, Київського і Севастопольського міських Рад
народних депутатів спільним наказом з органами охорони здоров'я до
01.06.95 р.:
   1.1. Розмежувати функції лікарсько-фізкультурних диспансерів
і Центрів здоров'я, визначивши їх роль у виконанні Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (стаття 39),  Указу
Президента України від 22 червня 1994 року N 334/94 "Про державну
підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні" та
існуючих наказів профільних міністерств.
   1.2. Визначити контингент, що підлягає диспансерному нагляду
у територіальних лікарсько-фізкультурних диспансерах.
   1.3. Закріпити за лікарсько-фізкультурними диспансерами бази
Олімпійської підготовки,  поклавши  на  них  медико-біологічне
забезпечення і санітарно-гігієнічний контроль учбово-тренувальних
зборів і спортивно-масових заходів (додається).
   2. Керівникам спортивних відомств, організацій,  головним
лікарям лікарсько-фізкультурних  диспансерів, головним тренерам
збірних команд України з видів спорту, директорам шкіл вищої
спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і шкіл
Олімпійського резерву:
   2.1. Взяти під особисту відповідальність організацію  та
контроль за проведенням диспансерного обстеження спортсменів.
Результати диспансеризації з експертною оцінкою стану їх здоров'я
заслуховувати на засіданнях колегій, педагогічних і тренерських
рад.
   2.2. Допускати збірні команди з видів спорту до участі в
спортивно-масових заходах  тільки  на  підставі листів-заявок,
завірених лікарсько-фізкультурними диспансерами.
   2.3. Проводити  засідання  мандатних комісій, суддівських
колегій, пов'язаних з проведенням спортивно-масових заходів, з
обов'язковою участю лікаря диспансеру, призначеного обслуговувати
змагання. Рішення лікаря, як заступника головного судді, про
допуск спортсмена за станом здоров'я до змагань є остаточним.
   При виявленні випадків порушення правил, команда до участі у
змаганнях не допускається, а особисті та командні результати не
зараховуються.
   3. Управлінню міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків
Мінмолодьспорту України (В.М.Жуляєв) оформлення документів для
участі у  міжнародних  змаганнях  з виїздом за межі держави
здійснювати тільки за наявності медичного висновку про  стан
здоров'я спортсменів,  завіреного  Київським державним центром
спортивної медицини або територіальним  лікарсько-фізкультурним
диспансером, з   обов'язковою   позначкою  про  проведення
профілактичних щеплень.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мінмолодьспорту України Костенка М.П. та  начальника
Головного Управління медичної допомоги дорослому населенню МОЗ
України Морозова А.М.
 
 Міністр України у справах          В.о.Міністра охорони
 молоді і спорту               здоров'я України
          В.П.Борзов             А.М.Сердюк
                       Додаток
                 до спільного наказу Міністерства
                 у справах молоді і спорту України
                 та Міністерства охорони здоров'я
                 України 04.05.95 р. N 1209/81
               Перелік
     головних спортивних навчально-тренувальних баз
           Олімпійської підготовки
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Найменування |Орган, у підпо- |Опорні види |Медичний заклад, |
|бази     |рядкуванні яко- |спорту    |за яким закріплю- |
|       |го перебуває ба-|       |ється база    |
|       |за       |       |         |
|——————————————|————————————————|—————————————|——————————————————|
|   1    |    2    |   3   |     4    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Олімпійська уч- Міністерство у  бокс, бороть- Київський державний
бово-тренуваль- справах молоді  ба, греко-  центр спортивної
на база в    і спорту     римська, бо- медицини, м.Київ,
Кончі-Заспі,           ротьба віль- вул.Тарасівська,6,
м.Київ              на, дзюдо,  т.220-57-35
                 волейбол,   Стороженко Вадим
                 гімнастика  Андрійович
                 спортивна,
                 важка атле-
                 тика, легка
                 атлетика
 
Республікан-           легка атлети-   - " -
ський стадіон,          ка
м.Київ      - " -
 
Льодовий ста-          ковзанярський   - " -
діон, м.Київ   - " -     спорт
 
Льодова трену-          ковзанярський   - " -
вальна ковзан-          спорт, фігур-
ка "Крижинка",          не катання
м.Київ      - " -
 
Тенісні корти          теніс       - " -
на Республі-
канському ста-
діоні       - " -
 
Легкоатлетич-  Комітет по фі-  легка атле-    - " -
ний манеж Київ- зичній культу-  тика
ської міської  рі і спорту
школи вищої   Київської місь-
спортивної   кої державної
майстерності,  адміністрації
м.Київ
 
Учбово-тре-   Центральна рада хокей з шай-    - " -
нувальний центр спортивного то- бою
"Сокіл", м.Київ вариства проф-
        спілок "Україна"
 
Велотрек,    Центральна рада трекові вело- Київський держав-
м.Київ     спортивного то- гонки     ний центр спортив-
        вариства проф-         ної медицини,
        спілок "Україна"        м.Київ, вул.Тара-
                        сівська,6,
                        тел.220-57-35
                        Стороженко Вадим
                        Андрійович
 
Плавальний ба- Українське фіз- плавання,     - " -
сейн "Динамо", культурно-спор- стрибки у во-
м.Київ     тивне товарист- ду, водне по-
        во "Динамо"   ло, синхронне
                 плавання
 
Спортивний зал          фехтування    - " -
"Динамо",     - " -
м.Київ
 
Легкоатлетич-  Управління у   легка атле-  Київський обласний
ний манеж шко- справах молоді  тика     лікарсько-фізкуль-
ли вищої спор- і спорту Київ-         турний диспансер
тивної май-   ської обласної         252052, м.Київ,
стерності,   держадміністра-        вул.Буденого,1,
м.Бровари    ції              т.213-07-96.
Київської об-                 Жученко Раїса
ласті                     Іванівна
 
Водно-спор-   Комітет по фі-  веслування  Дніпропетровський
тивний ком-   зичній культурі академічне,  обласний лікарсько-
бінат,     і спорту Дніпро- веслування на фізкультурний дис-
м.Дніпропет-  петровської   байдарках і  пансер. 320095,
ровськ     міської Ради   каное     м.Дніпропетровськ,
        народних депу-         Жовтнева площа,14,
        татів             46-42-06
                        Суслин Геннадій
                        Вікторович
 
Палац спорту,  ВО "Південмаш"  фігурне ка-
м.Дніпропет-           тання      - " -
ровськ
 
Навчально-спор- Комбінат "За-  легка атле-  Запорізький облас-
тивний центр  поріжсталь"    тика     ний лікарсько-фіз-
спортивного                  культурний диспан-
клуба "Мета-                  сер, 330055 ГПС-125
лург", м.Запо-                 вул.Гоголя,
ріжжя                     64-41-71
                        Марусенко Валентин
                        Іванович
 
Навчально-спор- Центральна рада гонки на ли- Івано-Франківський
тивна база   товариства "Ко- жах, біатлон обласний лікарсько-
"Україна",   лос" Агропромис-        фізкультурний дис-
с.Ворохта Іва- лового комплексу        пансер, м.Івано-
но-Франківської                Франківськ вул.Ко-
обл.                      марова,7, 2-34-75
                        Карпинець Мирослав
                        Йосипович
 
Навчально-спор- Центральна рада стрибки на   - " -
тивна база   спортивного то- лижах з трам-
"Авангард",   вариства проф-  пліна, лижне
с.Ворохта    спілок "Україна" двоборство
 
Спортивна ба-  Міністерство у  гонки на ли- Івано-Франківський
за "Заросляк"  справах молоді  жах, біатлон, обласний лікарсько-
        і спорту     гірськолижний фізкультурний дис-
                 спорт, фрис- пансер, м.Івано-
                 тайл     Франківськ,
                        вул.Комарова,7,
                        2-34-75
                        Карпинець Мирослав
                        Йосипович
 
Навчально-спор- Центральна    бейсбол, бас- Кримський республі-
тивна база   рада спортив-  кетбол, бокс, канський лікарсько-
"Спартак"    ного товарист-  боротьба сам- фізкультурний дис-
м.Алушта    ва профспілок  бо, боротьба пансер 333011,
        "Україна"    греко-римсь- м.Сімферополь, вул.
                 ка, боротьба Крилова,32,
                 вільна, во-  т.27-52-53 Мінін
                 лейбол ганд- Володимир Іванович
                 бол, гімнас-
                 тика художня,
                 легка атлети-
                 ка, хокей на
                 траві, футбол,
                 фехтування
Навчально-   Ялтинський
спортивна ба-  міськвиконком  шосейні вело-
за "Авангард"          гонки, легка
м.Ялта              атлетика      - " -
 
Спортивний   Українське фіз- важка атлетика,
комплекс "Ди-  культурне спор- боротьба дзюдо   - " -
намо", м.Фео-  тивне об'єднан-
досія      ня "Динамо"
 
Палац спорту,  Комітет по фі-  гімнастика     - " -
м.Євпаторія   зичній культурі спортивна
        і спорту Респуб-
        ліка Крим
 
Спортивний   Управління у   водне поло,  Севастопольський
комплекс    справах моло-  плавання,   міський лікарсько-
ім.200-річчя  ді і спорту   стрибки у   фізкультурний дис-
м.Севастополя, Севастопольсь-  воду     пансер, 335000,
м.Севастополь  кої міської          м.Севастополь,
        держадмініст-         Загородня Балка,1,
        рації             52-28-62 Кученко
                        Любов Миколаївна
 
Яхт-клуб    Міністерство   вітрильниць-   - " -
Червонопра-   оборони     кий спорт
порного
Чорноморсь-
кого флоту,
м.Севастополь
 
Комплекс вод-  Комітет по фі-  водне поло  Львівський обласний
них видів спор- зичній культурі        лікарсько-фізкуль-
ту, м.Львів   і спорту Львів-        турний диспансер,
        ської обласної         вул.Коновальця,47,
        держадміністра-        34-23-30
        ції              Джола Зоя Степанів-
                        на
 
Спортивний   Міністерство   сучасне    Львівський обласний
комплекс СКА  оборони     п'ятиборст-  лікарсько-фізкуль-
м.Львів             во, стріль-  турний диспансер,
                 ба з лука,  вул.Коновальця,47,
                 стрільба   34-23-36 Джола
                 кульова,   Зоя Степанівна
                 стрільба
                 стендова,
                 велотрек
 
Навчально-    - " -      біатлон, гон-   - " -
спортивна ба-          ки на лижах
за "Тисовець",
м.Сколе
Львівської
області
 
Навчально-   Центральна рада фристайл   Закарпатський об-
спортивна база спортивного то-        ласний лікарсько-
"Закарпаття",  вариства "Колос"        фізкультурний дис-
м.Берегово   агропромислового        пансер, 204000,
        комплексу           м.Ужгород, вул.Це-
                        гольнянська,1,
                        т.3-34-13, Сербин
                        Василь Володимиро-
                        вич
 
Навчально-    - " -     біатлон,   Сумський обласний
спортивна ба-          лижні гонки  лікарсько-фізкуль-
за "Нескучне",                 турний диспансер,
м.Тростянець                  244013, м.Суми,
                        вул.Свердлова,44,
                        т.22-03-83
                        Копійка Михайло
                        Миколайович
 
Навчально-    - " -      - " -    Тернопільський об-
спортивна ба-                 ласний лікарсько-
за "Кременець",                фізкультурний дис-
м.Кременець                  пансер, 282000,
                        м.Тернопіль,
                        вул.Старий Ри-
                        нок,1-а, 2-64-72
                        Стефлюк Юрій
                        Федорович
 
 
 Начальник Головного              Директор Київського
 Управління по спорту             державного  центру
                        спортивної медицини
      В.П.Безсмертний             В.А.Стороженко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка