Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Економічну раду та її склад


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 9 березня 1989 р. N 80
                Київ
          Про затвердження Положення
         про Економічну раду та її склад
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Економічну раду, утворену постановою
Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1988 р. N 226 ( 226-88-п ), та
склад Економічної ради, що додаються.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                 В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 9 березня 1989 р. N 80
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про Економічну раду
   1. Економічна рада утворена постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 серпня 1988 р. N 226 ( 226-88-п ) "Про перебудову діяльності
і організаційної структури Держплану УРСР".
   2. Економічна рада забезпечує в республіці проведення в життя
виробленої партією стратегії прискорення соціально-економічного
розвитку країни на основі всемірного використання  досягнень
науково-технічного   прогресу,   інтенсифікації  суспільного
виробництва, проведення активної структурної та інвестиційної
політики для досягнення нової якості економічного зростання й
підвищення добробуту населення.
   З цією метою Економічна рада:
   розглядає і намічає комплекс науково обгрунтованих заходів
щодо  вузлових  питань  економічного,  науково-технічного  і
соціального розвитку республіки, забезпечує вироблення погоджених
рішень  республіканських  економічних  органів, міністерств і
відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і  Севастопольського
міськвиконкомів при підготовці пропозицій до проектів Концепції
економічного і соціального розвитку СРСР на 15-річний період,
Основних  напрямів економічного і соціального розвитку СРСР,
підготовці проектів державних п'ятирічних і уточнених річних
планів економічного і соціального розвитку Української РСР, а
також найважливіших республіканських програм з метою забезпечення
збалансованого розвитку економіки;
   проробляє разом  з  міністерствами  і  відомствами УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським  міськвиконкомами
питання перспективного розвитку народногосподарських комплексів та
завдання їх погодженого зростання в рамках народногосподарського
комплексу  республіки з метою вироблення планових рішень по
структурній  перебудові  економіки,  визначення  прогресивної
інвестиційної  політики для забезпечення пропорціонального та
ефективного розвитку народного господарства;
   розглядає комплексні проблеми вдосконалення господарського
механізму з метою підвищення якісного рівня планового керівництва
економікою  республіки,  забезпечення  збалансованого   та
пропорціонального її розвитку, створення необхідних умов для
дійового застосування всіх положень і принципів, установлених
Законом  СРСР  "Про  державне  підприємство  (об'єднання)"
( v7284400-87 ); підготовляє і вносять до Ради Міністрів УРСР
пропозиції  про  основні напрями вирішення проблем у галузі
планування, матеріально-технічного забезпечення, ціноутворення,
фінансів, оплати праці та формування реальних доходів населення,
грошового обігу і кредиту;
   здійснює координацію  діяльності  всіх  республіканських
економічних органів, розробляє заходи щодо поліпшення організації
спільної   роботи   і   погодженого   вирішення  великих
народногосподарських проблем;
   організує складання і здійснює аналіз комплексних прогнозів
перспектив  розвитку  економіки, окремих її сфер і регіонів
республіки, приймає рішення про використання результатів цих
прогнозів при підготовці проектів планових документів;
   готує для ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР висновки
про щорічні доповіді про економічне становище республіки, які
подають  Держплан УРСР разом з Державним комітетом УРСР по
статистиці, та заходи, що пропонуються по закріпленню позитивних
тенденцій і усуненню недоліків у розвитку економіки;
   розглядає великі  регіональні  проблеми,  пов'язані  з
розміщенням продуктивних сил, комплексним розвитком областей,
підвищенням  їх  вкладу  в прискорення соціально-економічного
розвитку республіки, поглибленням економічної взаємодії регіонів у
суспільному розподілі праці, розглядає проблемні питання екології;
   аналізує у пов'язанні з завданнями прискореного розвитку
економіки проблеми поглиблення зовнішніх економічних зв'язків,
участі республіки в міжнародному розподілі праці, ефективності
економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю
з  метою  поліпшення структури експорту та імпорту товарів,
збільшення зовнішньоторговельного обороту на основі спеціалізації
та кооперування виробництва і використання нових форм економічного
співробітництва;
   намічає заходи  щодо  поліпшення  економічної  роботи  в
міністерствах і відомствах УРСР, облвиконкомах, Київському і
Севастопольському міськвиконкомах;
   розробляє пропозиції по кардинальному поліпшенню підготовки
керівних  кадрів  народного  господарства,  насамперед  для
республіканських економічних  органів,  і  розглядає  питання
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
   здійснює систематичний  контроль  за виконанням прийнятих
рішень.
   3. Економічній раді надається право:
   заслуховувати на   своїх   засіданнях   повідомлення
республіканських економічних органів, міністерств і відомств УРСР,
виконкомів обласних,  міських  Рад  народних  депутатів  про
соціально-економічні проблеми розвитку народного господарства,
окремих галузей та регіонів республіки, розширення застосування в
господарській практиці економічних методів управління;
   доручати науково-дослідним організаціям Академії наук УРСР,
республіканських економічних органів, міністерств і відомств УРСР
на договірних умовах наукову розробку великих теоретичних проблем
розвитку економіки, проведення комплексного аналізу результатів
економічних реформ у республіці, а також науково-економічної
експертизи пропозицій, підготовлених для розгляду Економічною
радою;
   залучати працівників республіканських економічних органів,
міністерств і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій
для підготовки та розгляду на своїх засіданнях відповідних питань,
утворювати комісії і робочі групи для підготовки, попереднього
розгляду  та експертної оцінки матеріалів, які подаються до
Економічної ради;
   одержувати від  республіканських  економічних  органів,
міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, міських Рад
народних депутатів необхідні для підготовки та прийняття рішень
довідкові й статистичні дані затвердженої звітності.
   4. Економічна рада у своїй діяльності керується законами СРСР
і УРСР, рішеннями Партії і Уряду, а також цим Положенням.
   5. Економічна рада приймає в  межах  своєї  компетенції
постанови,  обов'язкові  для  виконання  республіканськими
економічними органами,  міністерствами  і  відомствами  УРСР,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами.
   Рішення Економічної ради вважаються прийнятими, якщо за них
проголосувало більше половини членів Ради. Члени Економічної ради,
які не згодні з прийнятим рішенням, можуть повідомити свою думку
Раді Міністрів УРСР.
   6. Засідання  Економічної  ради  проводяться  в  міру
необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.
   Члени Економічної ради беруть участь у її засіданнях без
права заміни.
   Персональний склад утворюваного в Держплані УРСР секретаріату
Економічної ради затверджується Головою цієї Ради.
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 9 березня 1989 р. N 80
 
               СКЛАД
             Економічної ради
   Голова Економічної ради - заступник Голови Ради Міністрів
УРСР, Голова Держплану УРСР т. Фокін В. П.
           Члени Економічної ради:
   Заступник Голови Ради Міністрів УРСР т. Урчукін В.Г.
   Голова Держпостачу УРСР т. Мостовий П.І.
   Міністр фінансів УРСР т. Забродін І.О.
   Заступник Голови Держплану УРСР т. Антонов В.І.
   Голова Державного  комітету  УРСР по праці і соціальних
питаннях т. Пантелеєв М.О.
   Голова  Державного  комітету  УРСР  по  цінах
т. Недашковський Д.Г.
   Голова   Державного   комітету  УРСР  по  статистиці
т. Борисенко М.І.
   Голова Державного  комітету  УРСР  по  охороні  природи
т. Філоненко В.Л.
   Віце-президент Академії наук УРСР т. Лукінов І.І.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Держбанку СРСР т. Буряк В.Д.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Промбудбанку СРСР т. Матвієнко В.П.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Агропромбанку СРСР т. Гетьман В.П.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Житлосоцбанку СРСР т. Нос М.І.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Ощадного банку СРСР т. Колесников А.А.
   Голова Правління  Українського  республіканського  банку
Зовнішекономбанку СРСР т. Терпило В.П.
   Завідуючий економічним  відділом Управління Справами Ради
Міністрів УРСР т. Єрмошенко М.М.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка