Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Українського фізичного товариства


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 18 червня 1990 р. N 135
                Київ
           Про реєстрацію Статуту
        Українського фізичного товариства
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Зареєструвати Статут Українського фізичного товариства.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР        В.ПЄХОТА
   Інд. 25
 
               СТАТУТ
        Українського фізичного товариства
           1. Загальні положення
   1.1. Українське фізичне товариство -  самоврядна  творча
громадська організація, що об'єднує на добровільних засадах осіб,
які професійно працюють в галузі фундаментальної і прикладної
фізики та її викладання.
   1.2. Фундаторами Українського фізичного товариства є Академія
наук УРСР, Міністерство вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР, Міністерство народної освіти УРСР.
   1.3. Українське фізичне товариство діє у відповідності з
Конституцією СРСР ( n0001400-77 ), Конституцією Української РСР
( 888-09 ), чинним законодавством, а також цим Статутом.
   1.4. Основними цілями Українського фізичного товариства є:
створення умов для повного розкриття творчих можливостей фізиків,
всебічний  розвиток  фізичної  освіти  та  фізичної науки і
використання її результатів на практиці.
   1.5. Українське фізичне товариство здійснює свою діяльність у
тісному  контакті  з  державними  органами  і  громадськими
організаціями республіки; будує свої відносини з іншими науковими
товариствами на рівноправній основі та може об'єднуватися з ними в
асоціації.
         2. Завдання та форми діяльності
   2.1. Українське фізичне товариство ставить перед собою такі
завдання:
   - виявляти та підтримувати перспективні наукові напрямки,
сприяти розвитку фундаментальних фізичних досліджень;
   - допомагати поширенню фізичних знань, поліпшенню середньої
та вищої освіти з фізики, підвищенню кваліфікації фізиків; сприяти
вивченню історії фізики;
   - сприяти реалізації потенціалу фізичної науки у виробництві,
освіті, культурі та інших галузях суспільної діяльності;
   - формувати в умовах широкої гласності у громадян науковий
світогляд та екологічну грамотність;
   - сприяти  виробленню  об'єктивних  критеріїв  формування
державних та інших інвестицій у галузі фізики;
   - сприяти соціальному  та  професійному  захисту  членів
Товариства,  підтримувати морально-етичні принципи і традиції
фізиків;
   - встановлювати зв'язки з зарубіжними фізичними товариствами.
   2.2. Для вирішення цих завдань Українське фізичне товариство:
   - проводить конференції, наради, симпозіуми з різноманітних
фізичних та фізико-технічних проблем, в тому числі з питань
міждисциплінарних наук, планування фізичної науки;
   - виступає ініціатором проведення незалежної позавідомчої
фахової експертизи проектів, програм та великих установок, що
розміщуються на території України, та виконує таку експертизу на
замовлення громадських та державних організацій;
   - виступає з ініціативами в  пошуку  прогресивних  форм
фінансування науки;
   - створює в установленому порядку тимчасові творчі колективи,
лабораторії, консультативні,  навчальні,  науково-дослідні  та
науково-технічні центри, організує підвищення кваліфікації та
перепідготовку фахівців;
   - веде в установленому порядку господарську діяльність;
   - видає "Бюлетень Українського фізичного товариства", а також
здійснює  іншу  видавничу  діяльність  відповідно до чинного
законодавства;
   - забезпечує одержання членами Товариства  інформації  з
організаційних питань (з'їзди, конференції, симпозіуми тощо) та
про досягнення в галузі фізики;
   - встановлює і розвиває контакти з фізиками та організаціями
інших країн, організує стажування у вітчизняних та закордонних
наукових центрах та закладах;
   - дбає про розвиток української наукової  мови,  сприяє
підготовці та виданню українською мовою підручників, навчальних
посібників, фізичних словників, енциклопедій, довідників;
   - встановлює премії Українського фізичного товариства;
   При УФТ створюється Фонд Українського фізичного товариства,
асоціації інженерів-фізиків, вчителів-фізиків, студентів-фізиків,
спеціалізовані секції, проблемні та експертні ради, комісії, клуби
та інші об'єднання, діяльність яких регулюється положеннями,
затверджуваними Координаційною радою УФТ.
     3. Членство в Українському фізичному товаристві
   3.1. Членами Українського фізичного товариства можуть бути
громадяни СРСР, іноземні громадяни та особи без громадянства, які
постійно проживають на території СРСР, мають наукові праці в
галузі фізики та визнають Статут Товариства. Прийом у члени
Товариства здійснюється місцевою або регіональною організацією на
підставі поданої особистої заяви і письмової рекомендації двох
членів Товариства.
   3.2. Член Товариства має право:
   - обирати та бути обраним у всі органи Товариства;
   - приймати участь в обговоренні наукових, організаційних та
фінансових справ Товариства;
   - одержувати регулярну інформацію про діяльність Товариства
та про здійснювані Товариством заходи;
   - приймати участь у  роботі  громадських  об'єднань  та
тимчасових творчих колективів, які створюються при Товаристві;
   - публікувати роботи у виданнях Товариства.
   3.3. Член Товариства зобов'язаний: активно приймати участь у
його роботі, додержуватися Статуту, своєчасно сплачувати членські
внески, дотримуватися професійної етики та честі.
   3.4. Члену Товариства видається членський квиток та нагрудний
знак Товариства.
   3.5. Членство в Товаристві припиняється:
   - за письмовою заявою члена Товариства;
   - згідно з рішенням місцевого або регіонального товариства за
порушення Статуту.
           4. Організаційна будова
   4.1. Українське  фізичне  товариство  є  добровільним  і
рівноправним об'єднанням регіональних та місцевих  товариств.
Регіональні товариства утворюються місцевими товариствами або
індивідуальними членами за  територіальною  ознакою.  Місцеві
товариства утворюються індивідуальними членами за місцем роботи,
професійними інтересами, територіальними та іншими ознаками. При
регіональних  та  місцевих  товариствах  можуть  створюватись
регіональні фонди та відділення Фонду УФТ.
   В Українське фізичне товариство на добровільних  засадах
можуть входити асоціації інженерів-фізиків, вчителів-фізиків та
студентів-фізиків.
   4.2. Найвищим органом Українського фізичного товариства є
з'їзд. На з'їзді таємним голосуванням на альтернативній основі
обираються президент,  віце-президенти,  виконавчий  орган  -
Координаційна рада УФТ, контрольний орган - Ревізійна комісія УФТ,
затверджується голова Бюро Координаційної ради.
   4.3. З'їзд збирається не рідше одного разу на 2 роки.
Позачерговий з'їзд може бути скликаний з ініціативи президента,
згідно з ухвалою Координаційної ради УФТ, а також на вимогу не
менш як 10 % членів Українського фізичного товариства. Президент,
віце-президент, члени Координаційної ради та голова її Бюро мають
строк повноважень 2 роки. Член товариства може бути обраний на
одну й ту ж виборну посаду не більш як на 2 строки підряд.
   4.4. Координаційна рада УФТ, кількісний склад якої визначає
з'їзд, складається з представників регіональних товариств (2/3
складу) та осіб, висунутих безпосередньо делегатами з'їзду (1/3
складу). Представництво регіонального товариства в Координаційній
раді УФТ пропорційне числу членів цього товариства. При цьому
кожне регіональне товариство має щонайменше одного представника в
Координаційній раді УФТ. Квота на решту місць, які виділені для
регіонів, визначається пропорційно кількості членів конкретного
товариства. Додатково в Координаційну раду УФТ вводяться по 2
представники від асоціацій інженерів-фізиків та вчителів-фізиків.
   4.5. При  Координаційній  раді  УФТ  створюється комітет
радників, який складається з представників організацій-спонсорів і
керівників  академічних  інститутів та університетів. Комітет
радників затверджується Координаційною радою. Ухвали комітету
радників мають рекомендаційний характер.
   4.6. Процедура голосування на з'їзді по питаннях, які не
згадані в п. 4.2, встановлюється делегатами з'їзду. Рішення з'їзду
дійсні при наявності 2/3 складу делегатів.
   4.7. Керівник установи та його заступник, а також ректор,
проректор, декан не можуть бути головою і заступником голови
місцевого товариства.
   5. Повноваження вищих та виконавчих органів Українського
            фізичного товариства
   5.1. Найвищий орган - з'їзд УФТ:
   - приймає рішення по звіту Координаційної ради та Ревізійної
комісії УФТ;
   - приймає Статут УФТ і вносить зміни до нього, які підлягають
реєстрації в установленому порядку;
   - визначає основні напрямки діяльності Товариства на поточний
період;
   - затверджує план роботи Координаційної ради та бюджет УФТ;
   - схвалює положення про Ревізійну комісію УФТ;
   - затверджує в званні "Почесний член Українського фізичного
товариства";
   - приймає рішення про  присудження  премій  Українського
фізичного товариства.
   5.2. Президент  та  віце-президент організують діяльність
Координаційної ради УФТ, ведуть її пленарні засідання. Вони
представляють Українське фізичне товариство на республіканському,
союзному і міжнародному рівнях в наукових, громадських, державних
та  інших  організаціях, сприяють регіональним товариствам у
встановленні зв'язків з науковими установами та товариствами
всередині країни та за кордоном, організують роботу, пов'язану з
виконанням  завдань  Товариства.  Президент  пропонує  з'їзду
кандидатуру голови Бюро Координаційної ради УФТ.
   5.3. Координаційна рада УФТ:
   - на своїх пленумах обирає Бюро Координаційної ради УФТ,
призначає секретаря Бюро, формує оперативну програму  роботи
Товариства;
   - координує роботу регіональних та місцевих товариств;
   - проводить роботу по реалізації завдань фізичного товариства
в період між з'їздами;
   - реєструє місцеві та регіональні товариства, асоціації при
УФТ, відділення Фонду УФТ, спеціалізовані секції, проблемні та
експертні ради, комісії, клуби та затверджує положення про них;
   - сприяє місцевим і регіональним товариствам  у  пошуку
партнерів у дослідницькій діяльності та в роботі по впровадженню;
   - видає "Бюлетень", затверджує склад редакційної колегії і
штат технічних працівників, розглядає питання нових видань;
   - керує діяльністю Фонду УФТ;
   - подає пропозиції про присвоєння звання "Почесний член
Українського фізичного товариства".
   5.4. Бюро Координаційної ради УФТ проводить поточну роботу,
пов'язану з регулярним  та  оперативним  виконанням  завдань
Координаційної ради. Бюро також розглядає заяви членів УФТ. Голова
і секретар Бюро виконують координуючу і технічну роботу в Бюро,
регулярно інформують членів Координаційної ради про діяльність
Бюро.
   5.5. Ревізійна  комісія  перевіряє  фінансово-господарську
діяльність Координаційної ради УФТ і звітує про свою діяльність на
з'їзді одночасно з виконавчим органом.
    6. Кошти та майно Українського фізичного товариства
   6.1. Кошти Товариства утворюються:
   - з членських внесків,
   - добровільних внесків окремих осіб та організацій  (як
вітчизняних так і зарубіжних), зацікавлених в роботі Товариства,
   - відрахувань  від  прибутків підприємств та організацій
Товариства,
   - прибутків   від   видавничої,   господарської   та
зовнішньоекономічної діяльності,
   - інших надходжень.
   6.2. Розмір вступного та індивідуального щорічного членського
внеску становить 3 крб., для студентів та аспірантів - 1 крб.
   6.3. Кошти Товариства витрачаються на статутну діяльність і
на утримання технічних працівників товариства.
   6.4. Майно  УФТ  складається  з наукового та технічного
обладнання, будівель і споруд, транспортних засобів, матеріалів
тощо,  придбаних  на кошти Товариства, а також з переданих
Товариству державними, кооперативними, громадськими організаціями
та окремими особами.
   6.5. Всі  кошти  місцевих  і  регіональних  товариств у
відповідності з програмами їх діяльності надходять на  їхні
рахунки.    При   виконанні   вказаними   товариствами
загальнореспубліканських програм Українського фізичного товариства
фінансування здійснюється відповідно до угод між Координаційною
радою УФТ та координаційними органами місцевих та регіональних
товариств.
   6.6. Порядок здійснення бюджетних операцій УФТ та фінансові
стосунки між його структурними підрозділами визначаються угодою
між їх координаційними органами.
   6.7. Фінансові відносини між Українським фізичним товариством
та іншими товариствами, а також фізичним  товариством  СРСР
визначаються угодами між Координаційною радою УФТ та правліннями
(координаційними органами) цих товариств.
    7. Правовий статус Українського фізичного товариства
   7.1. Українське фізичне товариство, регіональні та місцеві
фізичні  товариства є юридичні особи, які можуть відкривати
самостійні рахунки у відділеннях Укрбанку Житлосоцбанку СРСР, а
також Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР. Вони мають печатки і штампи
встановленого зразка зі своїм найменуванням. УФТ  має  свою
символіку, емблеми та іншу атрибутику.
   7.2. Українське  фізичне товариство, а також місцеві та
регіональні фізичні товариства можуть припинити свою діяльність за
рішенням своїх вищих органів, а також органу, який зареєстрував
Статут УФТ.
   7.3. Місце  перебування Бюро  Координаційної ради УФТ -
м. Київ.
 
 
 Президент Українського
 фізичного товариства,
 академік АН УРСР                  В.Г.Бар'яхтар
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка