Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про співробітництво між Російською Академією наук і Академією наук України


 
           АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
               ДОГОВІР
    про співробітництво між Російською Академією наук
           і Академією наук України
   Російська Академія наук і Академія наук України, беручи до
уваги, що:
   - наука по своїй природі єдина;
   - багато наукових проблем вирішувалось на підставі загальних
або спільних програм, проектів або двосторонніх угод між науковими
установами  обох  Академій наук і прагнучи зберегти існуючу
кооперацію у проведенні наукових досліджень і підготовці наукових
кадрів  та забезпечити подальше розширення науково-технічного
співробітництва, уклали цей договір:
               Стаття 1
   Російська Академія наук і Академія наук України (які надалі
іменуються "Академії") співробітничають у таких напрямах:
   - фундаментальні  і  пошукові  дослідження  в  галузі
гуманітарних, природничих і технічних наук;
   - розробка    наукових,    науково-технічних    і
соціально-економічних проблем, які мають важливе  значення для
народного господарства і культури Російської Федерації та України;
   - забезпечення вчених Академій необхідною інформацією для
проведення наукових досліджень, в тому числі про  виконувані
програми, наукові  досягнення  і  відкриття,  існуючу систему
інформаційних банків і баз знань з пріоритетних напрямів науки,
використання відповідних  зарубіжних  мереж,  про  архіви,
спеціалізовані вчені ради і конференції;
   - експертиза  науково-дослідних  робіт,  науково-технічної
продукції, рецензування наукових статей, монографій;
   - сприяння у підготовці і атестації наукових кадрів, в тому
числі через аспірантуру і  докторантуру,  шляхом  стажування,
прикомандирування і  командирування вчених, лекторів, залучення
вчених обох Академій до роботи в спеціалізованих вчених радах;
   - організація і проведення наукових конференцій, сімпозіумів,
нарад;
   - створення сприятливих умов для науковців.
               Стаття 2
   Академії договорилися зберегти існуючі  наукові  зв'язки,
спільно проводжувані  дослідження, існуючу кооперацію (участь)
наукових установ у загальних програмах, проектах і планах.
   Академії  рекомендують  своїм  науковим  установам  і
організаціям, вченим розширювати  безпосереднє  співробітництво
по  напрямах, зазначених у Статті 1.
   Наукові установи і організації Академій, які беруть участь у
науковому співробітництві  або  заінтересовані  у встановленні
наукових зв'язків,  погоджують  і  підписують  безпосередні
міжінститутські договори про наукове співробітництво.
               Стаття 3
   Академії умовилися обмінюватися досвідом організації наукових
досліджень, а також інформувати одна одну про розробку нових
законодавчих актів у галузі науки.
               Стаття 4
   Академії договорилися здійснювати взаємні розрахунки згідно з
діючими прейскурантами і договірними цінами, які погоджуються і
про які домовляються у відповідних договорах. В цих же договорах
домовляються про види валют для розрахунку.
   Академії і їх наукові установи зобов'язуються утримуватися
від дій, які можуть заподіяти економічну та іншу шкоду одна одній.
               Стаття 5
   Академії умовилися використовувати можливості залучення до
наукового співробітництва між Академіями інших наукових установ,
які не входять в систему Академії наук, незалежно від форми
власності і відомчої підпорядкованості.
   До спільного співробітництва в разі необхідності і за згодою
обох Академій можуть залучатися наукові установи, організації і
підприємства інших держав, в тому числі з СНД.
               Стаття 6
   Академії договорилися подавати допомогу  у  придбанні  і
забезпечити рівні  умови  роботи  і  спільної  експлуатації
унікальної наукової апаратури та установок.
   Умови допомоги визначаються спеціальною фінансовою угодою.
               Стаття 7
   Академії можуть брати участь в реалізації наукових програм і
планів, що здійснюються у межах підписаних ними угод про наукове
співробітництво з зарубіжними країнами.
   Порядок здійснення  цього  співробітництва,  а  також
представництво у міжнародних неурядових організаціях визначається
спеціальною угодою.
               Стаття 8
   Академії, їх наукові установи і організації зобов'язуються
забезпечувати гуртожитком  і  готелем аспірантів, докторантів,
стажистів, прикомандированих   і   командированих   наукових
співробітників іншої Академії, які прибувають в наукові установи
відповідної Академії на підставі цього Договору по лінії прямих
зв'язків або за рахунок направляючої сторони.
               Стаття 9
   Академії договорилися взаємно сприяти і допомагати одна одній
у поліграфо-видавничій  справі і розповсюдженні  на території
своєї держави наукових видань і продукції Академій.
              Стаття 10
   Академії зобов'язуються забезпечувати вчених і співробітників
іншої Академії можливістю користуватися своїми  поліклініками,
лікарнями, бібліотеками, архівами та іншими установами під час їх
перебування на підставі цього Договору у відрядженнях на території
іншої держави.
              Стаття 11
   Академії довогорилися  сприяти  розміщенню  співробітників
однієї Академії  в  санаторно-курортних  установах і будинках
відпочинку іншої Академії.
              Стаття 12
   Академії договорилися  підтримувати  участь вчених однієї
Академії в роботі наукових (експертних) рад  та  редколегіях
наукових журналів іншої Академії на правах членів цих рад і
редколегій.
              Стаття 13
   Академії договорилися з питань, які торкаються інтересів
декількох наукових установ кожної сторони, або потребують згоди
уряду Російської Федерації або уряду України в разі потреби
укладати спеціальні угоди між собою. Такі угоди стають невід'ємною
частиною цього Договору як додатки.
              Стаття 14
   Академії договорилися, що всі спільно створені на території
Російської Федерації і України наукові  об'єкти  та  об'єкти
соціально-побутового призначення знаходяться у спільній власності
обох Академій і їх експлуатація визначається окремою угодою. Форма
спільної власності не повинна суперечити чинному законодавству
Російської Федерації і України.
              Стаття 15
   З метою втілення у життя положень цього Договору Академії не
пізніше 30 днів після того як Договір набере чинності доведуть до
відома своїх наукових і інших установ його текст.
              Стаття 16
   Академії з метою практичного виконання Договору, сприяння
дальшому розширенню і поглибленню співробітництва, забезпечення
взятих науковими і іншими установами зобов'язань і здійснення
контролю й аналізу  їх  виконання  призначають уповноважених
представників.
              Стаття 17
   Строк дії  цього  Договору встановлюється на 5 років і
автоматично продовжується на наступні 5 років, якщо одна  з
Академій не повідомить іншій про необхідність зміни або припинення
Договору за 1 рік до закінчення строку дії Договору.
              Стаття 18
   Цей Договір набуває чинності з дня його підписання.
   Договір підписано 20 грудня 1991 року у двох примірниках на
російській і українській мовах. Обидва тексти мають однакову силу.
 
 Президент Російської
 Академії наук               Ю.С.ОСИПОВ
 
 Президент Академії
 наук України                Б.Є.ПАТОН
 
 Головний вчений секретар
 Російської Академії наук          І.М.МАКАРОВ
 
 Головний вчений секретар
 Академії наук України           Б.С.СТОГНІЙ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка