Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Української Асоціації товариств споживачів


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 18 червня 1990 р. N 136
                Київ
        Про реєстрацію Статуту Української
         Асоціації товариств споживачів
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Зареєструвати Статут  Української  Асоціації  товариств
споживачів.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР             В.МАСОЛ
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР        В.ПЄХОТА
   Інд. 23
                         ПРИЙНЯТИЙ
                      установчою Конференцією
                      Української Асоціації
                       товариств споживачів
                       11 листопада 1989 р.
               СТАТУТ
      УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ТОВАРИСТВ СПОЖИВАЧІВ
           I. Загальні положення
 
   1. Українська  Асоціація  товариств споживачів (надалі -
Асоціація) - незалежна громадська організація, що об'єднує на
добровільних засадах громадські організації, які захищають права
та інтереси споживачів України.
   2. Асоціація здійснює свою діяльність у відповідності з
Конституцією СРСР ( n0001400-77 ), Конституцією УРСР ( 888-09 ),
законодавством Союзу РСР і Української РСР, "Керівними принципами
захисту інтересів споживачів" ( 995_903 ) ООН, а також цим
Статутом.
   3. Всі члени Асоціації зберігають юридичну, організаційну і
фінансову самостійність. Рішення Асоціації носять рекомендаційний
характер для його членів.
   4. Асоціація  здійснює  необхідні контакти з державними,
господарськими органами і громадськими організаціями в СРСР і за
кордоном, бере участь у міжнародному русі споживачів.
         II. Цілі і завдання Асоціації
   5. Метою Асоціації є представлення, вираження і захист прав
та інтересів населення республіки, як споживачів, сприяння в
реалізації статутних завдань товариствам споживачів - членам
Асоціації, розширення міжнародного співробітництва  в  галузі
захисту інтересів споживачів.
   Під інтересами споживачів розуміється:
   - захист від завдання шкоди їхньому здоров'ю, гідності,
гарантування безпеки при користуванні товарами і послугами;
   - можливість здійснення вільного вибору товарів, послуг та
інших матеріальних, соціальних і духовних благ з гарантією якості
відповідно до індивідуальних запитів та можливостей;
   - доступ до необхідної інформації для компетентного вибору
споживчих благ;
   - дотримання  принципів  соціальної  справедливості  при
розподілі споживчих благ;
   - своєчасний і об'єктивний  розгляд  позовів  та  скарг
споживачів.
   6. Основними завданнями Асоціації є:
   - розвиток масового руху споживачів республіки на захист
своїх прав та інтересів;
   - вдосконалення і координація діяльності товариств споживачів
- членів Асоціації;
   - захист прав та інтересів членів Асоціації та споживачів
республіки;
   - сприяння розвитку і здійсненню наукових досліджень  з
проблем споживання;
   - формування громадської думки з різних питань, що зачіпають
інтереси споживачів;
   - представлення інтересів споживачів у державних органах і
громадських організаціях.
          III. Діяльність Асоціації
   7. Асоціація, здійснюючи свою діяльність:
   - бере участь в процесі прийняття рішень з питань, що
зачіпають інтереси споживачів;
   - розробляє і впроваджує в практику механізм взаємодії з
державними і громадськими організаціями в заходах, акціях і
дослідженнях, що проводяться в інтересах споживачів;
   - проводить дослідницьку діяльність, створює і  розвиває
власну інформаційну базу, вивчає громадську думку з питань, що
відображають різноманітні інтереси споживачів;
   - подає допомогу в  обміні  досвідом  між  товариствами
споживачів і у вирішенні їхніх статутних завдань;
   - координує  організаційну  і  науково-методичну  роботу
товариств споживачів  республіки,  забезпечує  їх  необхідною
методичною літературою, проводить науково-практичні конференції;
   - розповсюджує серед населення республіки знання про права
споживачів, про раціоналізацію споживання;
   - проводить незалежну громадську експертизу з питань, що
зачіпають  інтереси  споживачів, для чого залучає необхідних
спеціалістів, створює у встановленому порядку за рахунок власних
коштів  або  спільно  з  іншими  організаціями  лабораторії,
випробувальні центри;
   - забезпечує правовий захист споживачів республіки;
   - бере участь у проведенні контролю за дотриманням вимог, що
стосуються виготовлення і реалізації товарів та послуг.
   8. Для виконання статутних завдань Асоціація відповідно до
чинного законодавства здійснює господарсько-економічну діяльність,
в тому числі зовнішньоекономічну. У встановленому порядку здійснює
господарську і фінансову діяльність, створює підприємства та
організації для забезпечення цілей і завдань Асоціації, створює як
засновник благодійні фонди, що відповідають спрямуванню Асоціації.
   9. У встановленому порядку здійснює видавничу діяльність,
може мати свої друковані органи, використовує засоби масової
інформації.
           IV. Членство в Асоціації
   10. Членами Асоціації можуть бути товариства  споживачів
республіки, які добровільно виявили бажання вступити до Асоціації.
   11. Прийом до Асоціації і вихід з неї проводиться за рішенням
загальних зборів товариства споживачів, яке бажає стати членом
Асоціації, за рішенням Ради Асоціації з наступним затвердженням
його Конференцією Асоціації.
   12. Членство в Асоціації припиняється за  заявою  члена
Асоціації.
   Підставою для виключення з Асоціації є систематичне порушення
Статуту Асоціації, або невиконання своїх обов'язків щодо неї.
   13. Члени Асоціації мають право:
   - на повну і всеосяжну інформацію про діяльність Асоціації;
   - брати участь в роботі  Конференції,  Ради,  Правління
Асоціації;
   - на висування та обрання своїх представників до керівних
органів Асоціації;
   - вносити на обговорення органів Асоціації пропозиції з
питань її діяльності;
   - користуватися всіма видами консультативної, правової і
методичної допомоги, що надаються Асоціацією;
   - користуватися допомогою і захистом своїх прав та інтересів
з боку Асоціації;
   - використовувати друковані органи Асоціації для публікації
своїх матеріалів;
   - брати участь в акціях і заходах, що проводяться Асоціацією.
   14. Члени Асоціації зобов'язані:
   - дотримуватися  Статуту  Асоціації  і  принципів  руху
споживачів;
   - сприяти  проведенню заходів Асоціації та виконанню її
рішень;
   - сприяти розвитку руху споживачів у своєму регіоні.
        V. Порядок формування і компетенція
          органів управління Асоціації
   15. Органами  управління Асоціації є: Конференція, Рада,
Правління.
   16. Найвищим органом управління Асоціації є Конференція, що
скликається не рідше ніж один раз на рік, за ініціативою Ради
Асоціації або на вимогу однієї третини членів Асоціації.
   Делегати на Конференцію обираються на  загальних  зборах
товариств  споживачів.  Норма  представництва  на Конференцію
визначається Радою Асоціації, але не менше як два делегати від
кожного товариства споживачів, яке входить до складу Асоціації.
   17. Конференція правомочна, якщо на ній присутні не менш як
дві третини обраних делегатів. Всі питання  на  Конференції
вирішуються більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції.
   18. Конференція Асоціації розглядає будь-які питання, що
стосуються  діяльності  Асоціації.  Виключною  компетенцією
Конференції є:
   - прийняття Статуту, його зміна, доповнення і внесення на
реєстрацію у встановленому порядку;
   - обрання Ради і Ревізійної комісії Асоціації;
   - обрання Президента Асоціації;
   - заслуховування звітів Ревізійної комісії;
   - затвердження рішень Ради про прийняття і виключення членів
Асоціації.
   19. Конференція  Асоціації  прямим таємним або відкритим
голосуванням строком на три роки обирає Президента, Раду і
Ревізійну комісію Асоціації.
   20. Рада Асоціації:
   - обирає віце-президентів і Правління Асоціації;
   - заслуховує і затверджує звіти Правління Асоціації;
   - затверджує кошторис доходів і видатків Асоціації;
   - розглядає питання членства Асоціації в інших організаціях,
а також інші питання, що стосуються діяльності Асоціації.
   Рада збирається на свої засідання не рідше, ніж два рази на
календарний рік з ініціативи Правління Асоціації, або на вимогу
однієї третини членів Ради Асоціації.
   21. Правління Асоціації:
   - представляє Асоціацію в державних органах, громадських
організаціях  всередині країни і здійснює міжнародні зв'язки
Асоціації;
   - проводить в життя рішення Конференції і Ради Асоціації;
   - визначає структуру і штати відповідно  до  кошторису,
затвердженого Радою Асоціації;
   - планує і вирішує практичні питання діяльності Асоціації.
   22. Рішення Ради і Правління Асоціації приймаються простою
більшістю голосів від загальної кількості їх членів.
   23. Президент і Віце-президенти Асоціації організовують і
здійснюють керівництво практичною діяльністю Правління і його
апарату, відають господарсько-фінансовими справами, здійснюють
юридичне представництво Асоціації.
   24. Ревізійна  комісія  Асоціації  здійснює  контроль за
фінансово-господарською діяльністю Ради і Правління Асоціації,
підзвітна Конференції Асоціації.
   Ревізійна комісія збирається на свої засідання не рідше ніж
один раз на календарний рік.
   Ревізійна комісія   Асоціації   не   володіє   правом
контрольно-ревізійних функцій щодо товариств споживачів.
   25. Правління  Асоціації створює на добровільних засадах
консультативну Раду спеціалістів.
       VI. Правовий статус і кошти Асоціації
   26. Асоціація є юридичною особою, знаходиться на самостійному
балансі,  має  свої  рахунки у відділеннях установ Укрбанку
Житлосоцбанку СРСР, в Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР.
   Асоціація має свою печатку, штамп встановленого зразка із
своїм найменуванням та емблемою.
   27. Вся робота Асоціації здійснюється за рахунок власних
коштів.
   Кошти Асоціації утворюються від:
   - добровільних внесків організацій, підприємств, установ,
кооперативів та окремих осіб;
   - прибутків від власної господарської діяльності і надходжень
від зовнішньоекономічної діяльності;
   - добровільних надходжень від членів Асоціації;
   - надходжень з інших джерел.
   Для забезпечення своєї діяльності Асоціація може мати у
власності і орендувати будинки, обладнання та інше майно.
   28. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Конференції
або державного органу, що реєстрував її Статут.
   Всі кошти і майно, що залишилися після ліквідації Асоціації,
використовуються в установленому чинним законодавством порядку.
   29. Апарат Правління Асоціації знаходиться в м. Києві.
 
Адреса Асоціації: 252012, м. Київ-12, пл. Жовтневої революції, 2,
тел. 228-88-07.
 
       Перший
   віце-президент Асоціації            Г.А.ФАЛЬКОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка