Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Спілки трудящих України за соціалістичну перебудову


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 4 травня 1990 р. N 104
                Київ
     Про реєстрацію Статуту Спілки трудящих України
          за соціалістичну перебудову
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Зареєструвати Статут Спілки трудящих України за соціалістичну
перебудову.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР           В.МАСОЛ
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР     В.ПЄХОТА
   Інд. 18
               СТАТУТ
          СПІЛКИ ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ ЗА
           СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ
 
   Спілка трудящих України за соціалістичну перебудову (СТУ) -
масова, добровільна громадсько-політична організація, що об'єднує
всіх, хто щиро зацікавлений у рішучому оновленні радянського
суспільства, якнайшвидшому подоланні його кризового становища.
   Позитивні зміни у нашому суспільстві не можуть бути здійснені
лише за ініціативою згори. Необхідні підтримка та об'єднання
зусиль трудящих - безпосередніх учасників практичної реалізації
завдань перебудови.
   Свою діяльність СТУ організує та здійснює відповідно до
Конституції СРСР ( n0001400-77 ) і Конституції УРСР ( 888-09 ),
чинного законодавства та цього Статуту.
         1. Основні цілі та завдання СТУ
   1.1. Об'єднання зусиль  усіх  трудящих  для  докорінного
перетворення нашого суспільства на базі гуманних, демократичних
цінностей соціалізму, соціальної справедливості, з урахуванням
використання міжнародного передового досвіду господарювання та
демократичного устрою.
   1.2. Згуртування всіх націй та народностей республіки й
країни  на основі рівності їхніх прав та поваги інтересів,
недопущення переваги однієї нації над  іншою,  дискримінації
громадян  за  національною  ознакою, мовою, місцем та часом
проживання.
   1.3. Зміцнення  радянської  федерації,  суверенних  прав
Української РСР, усіх республік у єдиному оновленому союзі.
   1.4. Залучення громадян, колективів, громадських організацій
до активної боротьби за правову державу, рівність усіх перед
законом, цивілізоване суспільство, політичний плюралізм, свободу
совісті та віросповідання.
   1.5. Добиватися подолання відчуження трудівника від засобів
виробництва та результатів своєї праці, рівноправності усіх форм
власності, недопущення експлуатації людини.
   1.6. Активно сприяти переходу від  командно-бюрократичних
до сучасних економічних  методів  господарювання,  економічній
самостійності  підприємств.  Вести боротьбу за реальні права
республіки та її регіонів по управлінню економікою на своїх
територіях.
   1.7. Досягнення  соціальної  спрямованості   економіки,
добиватися ліквідації найближчим часом дефіциту споживчих товарів,
якнайшвидшого вирішення проблем житла, продовольства та охорони
здоров'я, підвищення життєвого рівня трудящих. Захист соціальних
завоювань соціалізму.
   1.8. Вести наполегливу роботу  за  неухильне  дотримання
принципів  соціальної  справедливості,  сприяти  боротьбі  з
нетрудовими доходами,  корупцією,  хабарництвом,  спекуляцією,
тіньовою економікою.
   1.9. Добиватися єдності господарської та природоохоронної
діяльності як закону для кожного громадянина, трудового колективу,
держави.
   1.10. Активно боротися за демократію, свободу та гласність як
обов'язкові умови розвитку особистості та суспільства. Сприяти
залученню трудящих до справжніх культурних цінностей, розвиткові
національної культури, мови, звичаїв, традицій.
         2. Основні форми діяльності СТУ
   2.1. Організує  участь  своїх  членів  у  здійсненні
господарських, культурних заходів і соціальних ініціатив.
   2.2. Підтримує починання, спрямовані на поліпшення життя
трудящих, розвиток демократії та гласності.
   2.3. Здійснює громадський контроль знизу за ходом перебудови
в усіх сферах суспільного життя.
   2.4. Сприяє широкій участі трудящих в обговоренні важливих
питань державного життя і питань місцевого значення, а також у
референдумах.
   2.5. Організує активну участь членів Спілки у кампаніях по
виборах до  Рад  народних  депутатів,  органів  громадського
самоврядування,  обговоренні  та  оцінці  програм  діяльності
кандидатів у депутати, висуває своїх представників кандидатами у
депутати та до виборчих комісій, дає накази своїм депутатам,
виступає ініціатором відкликання із виборних органів представників
трудящих, які не виправдали їхнього довір'я.
   2.6. Здійснює видавничу діяльність у встановленому законом
порядку.
   2.7. Організує та проводить у встановленому законом порядку
збори, мітинги, демонстрації, дискусії, зустрічі та інші публічні
акції, що виражають волю трудящих.
   2.8. Створює проблемні групи й комісії незалежної експертизи
з важливих питань життя республіки.
   2.9. Для  розв'язання  своїх  завдань  співробітничає  з
державними органами, а також з іншими, близькими за своїми цілями
та завданнями організаціями та рухами в усіх республіках та
регіонах СРСР, а також за кордоном.
            3. Членство у СТУ
   3.1. СТУ складається з індивідуальних та колективних членів.
Членом СТУ може стати:
   будь-який громадянин Української РСР, що досяг 16 років, якщо
він визнає положення Статуту і Програми СТУ й бере участь в
реалізації її цілей та завдань;
   колектив або  частина  колективу будь-якого підприємства,
організації  чи  установи, військового підрозділу  і  т. п.,
громадсько-політичні рухи й організації, що визнають Статут і
Програму СТУ й активно працюють над реалізацією цілей та завдань
Спілки.
   3.2. Членство в СТУ несумісне з співробітництвом у групах чи
організаціях (формальних чи неформальних), що практикують чи
пропагують соціальну, національну та релігійну нетерпимість.
   3.3. Рішення про створення на підприємстві, в організації,
установі, військовому підрозділі тощо первинної організації СТУ
приймається загальними зборами (конференцією) чи радою трудового
колективу, правлінням колгоспу, іншої кооперативної організації.
   3.4. Прийом до членів СТУ здійснюється на основі заяви.
Рішення про прийом до складу СТУ індивідуальних членів приймається
первинною організацією, а колективних членів - рішенням президії
СТУ.
         4. Права та обов'язки членів СТУ
   4.1. Члени СТУ мають право:
   а) обирати та бути обраними в усі органи СТУ;
   б) брати участь у заходах, що організуються та проводяться
СТУ;
   в) користуватися матеріальною та моральною підтримкою СТУ;
   г) звертатися з питаннями, заявами та пропозиціями у керівні
органи СТУ;
   д) вільного виходу з СТУ;
   е) обирати делегатів на з'їзд СТУ й через них брати участь у
формуванні відповідних органів СТУ, визначати основні напрями їх
діяльності;
   ж) обговорювати питання діяльності СТУ та вносити пропозиції
щодо поліпшення її роботи.
   4.2. Члени СТУ мають право виступати від її імені лише будучи
на це уповноваженими Спілкою.
   4.3. Член СТУ може бути виключений з неї за грубе порушення
Статуту чи дії, несумісні з членством в СТУ. Рішення приймається
простою більшістю голосів.
   4.4. Член координаційної ради може бути виключений з СТУ лише
за рішенням з'їзду.
   4.5. Колективний член СТУ може бути виключений з неї лише за
рішенням президії СТУ.
   4.6. Будь-який член СТУ може оскаржити рішення про виключення
до вищестоящого органу СТУ.
   4.7. Член СТУ зобов'язаний:
   а) виконувати положення цього Статуту;
   б) брати участь у роботі СТУ, сприяти розширенню його рядів,
інформувати громадськість про заходи, що проводяться СТУ;
   в) здійснювати матеріальну підтримку СТУ.
         5. Організаційна добудова СТУ
   5.1. Організаційна  діяльність   СТУ   будується   за
територіально-виробничою  ознакою.  Громадяни, що працюють чи
проживають в одному місці чи мають інші  спільні  зв'язки,
об'єднуються у первинну організацію.
   Первинна організація обирає голову, його заступника та, при
необхідності, органи самоврядування.
   Голова та органи самоврядування обираються строком на 1 рік і
звітують про свою діяльність, можуть бути достроково переобрані.
   5.2. У містах, районах, областях, де є не менше 100 членів
СТУ, можуть створюватися територіальні організації СТУ,  які
реєструються Президією СТУ. Територіальні організації вільні у
виборі форм та методів своєї діяльності.
   5.3. Організаційна  структура  територіальних  організацій
визначається їх утворювачами.
   5.4. Всі новостворені організації реєструються в правлінні
територіальної організації СТУ.
   5.5. Територіальні організації (міські, районні, обласні)
самостійні у вирішенні місцевих питань відповідно  до  своїх
програмних документів, що не суперечать Програмі й Статуту СТУ.
           6. Керівні органи СТУ
   6.1. Вищим керівним органом є:
   для первинної організації - збори членів,
   для територіальної - конференція представників  первинних
організацій,
   для Спілки трудящих України за соціалістичну перебудову -
з'їзд, що збирається не рідше одного разу у два роки.
   Надзвичайний з'їзд може бути скликаний на вимогу однієї
третини  членів  президії  СТУ або не менше однієї третини
організацій СТУ.
   6.2. З'їзд СТУ:
   а) приймає програмні документи СТУ, затверджує Статут СТУ,
вносить до них зміни та доповнення, подає їх на реєстрацію у
встановленому порядку;
   б) визначає лінію СТУ з питань діяльності  та  вирішує
найважливіші питання внутрішнього життя організації;
   в) обирає  з представників територіальних організацій та
колективних членів строком на два роки Координаційну раду СТУ;
   г) обирає ревізійну комісію строком на два роки, заслуховує
її звіти;
   д) затверджує бюджет СТУ;
   е) затверджує редактора друкованого органу СТУ строком на два
роки.
   6.3. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів за
умови присутності не менше двох третин обраних на нього делегатів
з правом вирішального голосу. Форма голосування визначається
з'їздом.
   6.4. Координаційна рада є керівним органом між з'їздами СТУ.
Вона збирається в міру необхідності, але не рідше двох разів на
рік.
   6.5. Координаційна рада СТУ:
   а) спрямовує  роботу  організацій  СТУ на здійснення її
статутних положень, організує та контролює  виконання  вимог
Статуту, Програми та рішень з'їзду;
   б) кооптує та виводить членів зі свого складу з наступним
затвердженням цього рішення на з'їзді;
   в) обирає з свого складу президію СТУ у кількості 15 чоловік;
   г) заслуховує звіти президії, співголів та секретаря;
   д) затверджує комітети з основних напрямів діяльності СТУ, їх
плани роботи, бюджет;
   е) розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю СТУ.
   6.6. Рішення  Координаційної  ради  приймаються  простою
більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин її
членів.
   6.7. Президія СТУ є виконавчим органом СТУ та керує її
роботою у період між засіданнями Координаційної ради.
   6.8. Президія СТУ:
   а) спрямовує роботу СТУ згідно з Статутом, рішеннями з'їзду
та Координаційної ради СТУ;
   б) із свого складу обирає 5 співголів та секретаря президії з
наступним затвердженням їх Координаційною радою;
   в) формує комітети з основних напрямів діяльності  СТУ,
положення про порядок та форму їх роботи, керує ними;
   г) розглядає пропозиції організацій та членів СТУ з питань
виконання статутних вимог СТУ;
   д) керує фінансово-господарською діяльністю СТУ;
   е) затверджує  положення  та  інструкції  з  питань
організаційної, фінансової та господарської діяльності СТУ, подає
методичну допомогу організаціям СТУ;
   ж) вирішує інші питання діяльності СТУ.
   6.9. Фінансово-господарську діяльність президії  СТУ,  її
організацій контролює ревізійна комісія, що підзвітна з'їзду СТУ.
         7. Правовий статус і кошти СТУ
   7.1. СТУ, її територіальні організації:
   а) є  юридичними  особами,  виступають  як  позивачі та
відповідачі в судах і арбітражах;
   б) мають штамп та печатку встановленого зразка із своїм
найменуванням.
   7.2. Кошти СТУ формуються за рахунок:
   а) добровільних вступних і щорічних членських внесків, розмір
яких визначається членом СТУ;
   б) добровільних перерахувань, внесків та пожертвувань, що
надходять від членів СТУ та підприємств, установ, організацій,
кооперативів, громадян СРСР та іноземних громадян, які підтримують
її діяльність;
   в) надходжень від видавничої діяльності.
   7.3. СТУ має рахунки в Укрбанку Житлосоцбанку СРСР та в
Укрбанку Зовнішекономбанку СРСР.
   7.4. Кошти первинних і територіальних організацій знаходяться
на їх розрахункових рахунках та витрачаються на їхній розсуд.
   7.5. Для  організації  роботи  керівних  органів СТУ за
домовленістю  частина  коштів  первинних  та  територіальних
організацій може передаватися президії СТУ.
   7.6. Свої кошти президія та організації СТУ використовують на
виконання організаторської, видавничої та інформаційної діяльності
для здійснення програмних цілей.
   7.7. Для  виконання  поточної роботи президія СТУ, його
територіальні організації можуть мати своїх штатних працівників,
кількість яких узгоджується з Координаційною радою.
   7.8. Ліквідація СТУ проводиться за рішенням з'їзду СТУ чи
органу, що зареєстрував Статут СТУ. При цьому власність СТУ
використовується згідно з чинним законодавством.
   7.9. Місце перебування центральних органів СТУ - м. Київ.
                      Затверджений
                  на Установчому з'їзді Спілки
                 трудящих України за соціалістичну
                  перебудову 24 лютого 1990 р.
 
   Співголова Президії СТУ           МУСІЄНКО Ю.В.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка