Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Української есперанто-асоціації


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 12 травня 1990 р. N 108
                Київ
           Про реєстрацію Статуту
         Української есперанто-асоціації
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   Зареєструвати Статут Української есперанто-асоціації (УкрЕА).
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР        В.ПЄХОТА
   Інд. 28
               СТАТУТ
       УКРАЇНСЬКОЇ ЕСПЕРАНТО-АСОЦІАЦІЇ (УкрЕА)
           1. Загальні положення
 
   1.1. Українська есперанто-асоціація (УкрЕА) є добровільною
громадською організацією есперантистів та прихильників міжнародної
мови есперанто в Українській РСР.
   1.2. Засновником УкрЕА є Українська республіканська рада
профспілок.
   1.3. У своїй діяльності УкрЕА керується Конституцією СРСР
( n0001400-77),  Конституцією  Української  РСР  ( 888-09 ),
законодавством Союзу РСР та Української РСР і цим Статутом.
   1.4. Створена 21 травня 1989 р., УкрЕА продовжує справу
Всеукраїнського комітету (1925 - 1938 рр.) Спілки есперантистів
Радянських Республік (1921 - 1938 рр.), Есперанто-комісії при
Українському товаристві дружби і культурних зв'язків з зарубіжними
країнами (1968 - 1972 рр.) та Українського республіканського
відділення Асоціації радянських есперантистів (1979 - 1988 рр.).
   1.5. Робочою  мовою  УкрЕА  в  рамках  асоціації  і  з
есперантистами та їх організаціями поза асоціацією є есперанто, в
спілкуванні з неесперантськими організаціями в межах УРСР -
українська мова, поза межами УРСР - відповідна інша мова.
   1.6. УкрЕА представляє інтереси есперантистів Української РСР
в стосунках з організаціями як в межах республіки, так і поза
ними.
   1.7. УкрЕА проводить свою роботу як самостійно, так і в
співробітництві з державними органами і громадськими організаціями
республіки,  з  есперантськими організаціями інших республік,
міжнародними і зарубіжних країн.
         2. Завдання та форми діяльності
   Завдання та форми діяльності визначаються характером УкрЕА -
об'єднання  людей,  які  володіють  мовою есперанто, активно
користуються нею і прагнуть до розширення сфери її застосування.
   2.1. Основні завдання УкрЕА:
   - Об'єднання есперантистів та прихильників есперанто для
координації їх діяльності, узагальнення та поширення передового
досвіду, підвищення організаційного та методичного рівня роботи.
   - Ознайомлення  громадськості  республіки  з  проблемою
міжнародної мови та її розв'язанням у вигляді есперанто, з
характером цієї мови  та  її  можливостями  в  міжнародному
інформаційному обміні.
   - Організація  вивчення  есперанто  бажаючими,  сприяння
підвищенню рівня володіння нею та практичному застосуванню її в
міжнародному спілкуванні.
   - Зміцнення взаєморозуміння, дружби і розвиток культурних
зв'язків з народами інших республік та зарубіжних країн  в
інтересах міцного миру, безпеки і співробітництва через мову
есперанто; виховання в дусі поваги як до свого народу, так і до
інших народів.
   - Координація міжнародних зв'язків есперантистів республіки,
співробітництво з міжнародними та національними організаціями
есперантистів інших республік та зарубіжних країн.
   - Ознайомлення зарубіжної громадськості з життям республіки,
її культурою через засоби масової інформації мовою есперанто,
через листування та через особисті контакти есперантистів.
   - Представництво есперантистів Української РСР в міжнародних
організаціях есперантистів, на міжнародних зустрічах і конгресах.
   2.2. Для  виконання  вказаних  вище  завдань  УкрЕА  у
співробітництві  з  державними  органами  і  громадськими
організаціями, а також у взаємодії з есперантськими організаціями
інших республік та зарубіжних країн:
   - Організовує  діяльність  есперантистів Української РСР,
узагальнює і поширює передовий досвід, формує спеціалізовані
підрозділи (комісії, секції, бібліотеки, архіви, фонотеки тощо).
   - Веде в установленому порядку господарську діяльність.
   - Через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення)
та іншими методами (лекції, диспути,  вечори-зустрічі  тощо)
систематично інформує громадськість про мовні проблеми сучасного
світу, про діяльність есперантистів республіки та інших країн,
показує ефективність використання мови есперанто у міжнародних
контактах.
   - Організовує регулярне функціонування курсів по вивченню
мови есперанто та підвищенню рівня володіння мовою бажаючими в
культосвітніх закладах, на підприємствах, в установах та сприяє
впровадженню факультативних курсів у школах, технікумах, вузах, а
також організовує курси есперанто по радіо та телебаченню.
   - У встановленому  порядку  сприяє  виданню  підручників
есперанто  українською  мовою  для  різних  типів  навчання,
українсько-есперантських  та  есперанто-українських  словників,
іншої навчально-методичної літератури.
   - Мовою есперанто видає журнал та інформаційний бюлетень в
установленому порядку.
   - В   установленому   порядку   сприяє    виданню
суспільно-політичної, художньої, науково-технічної, довідкової,
рекламно-інформаційної літератури мовою есперанто.
   - Організовує  передплату  вітчизняних  та  зарубіжних
періодичних видань про мову есперанто та мовою есперанто і
надходження до магазинів республіки відповідних вітчизняних та
зарубіжних книг.
   - Через  свої  комісії  подає  спеціалістам  методичну,
організаційну та іншу допомогу у використанні мови есперанто для
фахових цілей, при необхідності виступаючи в ролі посередника.
   - У  співробітництві  з  республіканськими  туристськими
організаціями  сприяє  широкому  застосуванню  есперанто  в
міжнародному туризмі.
   - Подає  матеріальну,  методичну,  організаційну та іншу
допомогу членам УкрЕА в проведенні ними роботи за тематикою свого
профілю; організовує курси та семінари по підвищенню кваліфікації
активістів есперантського руху.
   - Разом з заінтересованими організаціями проводить заходи
різного територіального рівня (конференції, семінарії, зльоти,
фестивалі, огляди, експозиції, марші, концерти тощо) з широким
охопленням есперантистів республіки, а також міжнародні заходи.
   - Бере участь в аналогічних заходах, які проводять державні
органи чи громадські організації республіки, а також міжнародні
організації  та  національні  організації есперантистів інших
республік та зарубіжних країн за їх запрошеннями.
   - Використовуючи  свої  зарубіжні  зв'язки,  організовує
виставки,  лекції, доповіді, інші інформзаходи про життя за
кордоном.
   - Організовує масове листування есперантистів республіки з
зарубіжними колегами, сприяючи особистим контактам і розвитку
"народної дипломатії".
   - Заохочує активних та ініціативних членів УкрЕА.
   - Укладає договори і трудові угоди з організаціями  та
окремими громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виконанням
завдань, які стоять перед УкрЕА.
       3. Члени УкрЕА, їх права та обов'язки
   3.1. УкрЕА  має  три  категорії  членів:  колективні,
індивідуальні та почесні.
   3.2. Індивідуальним членом УкрЕА може стати кожен житель
Української  РСР,  який досяг віку 16 років, володіє мовою
есперанто, визнає Статут УкрЕА, бере участь в роботі УкрЕА і
сплачує належні вступний та річні членські внески.
   3.3. Колективними  членами  УкрЕА  можуть  стати місцеві
есперантоклуби чи групи есперантистів, обласні чи регіональні
об'єднання  індивідуальних  есперантистів,  клубів  і  груп,
спеціалізовані чи фахові об'єднання есперантистів, якщо вони
визнають Статут УкрЕА, працюють над виконанням поставлених перед
УкрЕА завдань і вносять за своїх членів належні вступні та річні
членські внески.
   3.4. Кожний есперантист вільно обирає форму вступу в УкрЕА:
через есперанто-колектив чи безпосередньо в ролі індивідуального
члена УкрЕА, через спеціальну комісію УкрЕА по індивідуальному
членству.
   3.5. Прийом індивідуальних та колективних членів проводиться
після подання заяви за встановленою формою та сплати вступного і
першого річного внесків; індивідуальні члени приймаються комісією
по індивідуальному членству, а колективні - президією УкрЕА.
   3.6. Кожний член УкрЕА одержує членський квиток встановленого
зразка та нагрудний значок члена УкрЕА.
   3.7. Розмір вступних та щорічних членських внесків та строки
їх сплати регулюються спеціальним положенням, яке затверджується
радою УкрЕА.
   3.8. Почесні члени обираються з'їздом або радою УкрЕА з числа
есперантистів,  які  відомі  своєю  науковою,  літературною,
організаційною та іншою діяльністю і внесли вагомий вклад в
поширення ідеї міжнародної мови чи надали УкрЕА важливі послуги.
Почесні члени звільняються від сплати обов'язкових внесків.
   3.9. Члени УкрЕА мають право:
   - Бути делегованими на з'їзд, конференцію УкрЕА з правом
ухвального голосу, пропонувати кандидатів на всі виборні посади,
бути обраними у виборні органи УкрЕА.
   - Брати участь в усіх заходах УкрЕА.
   - Звертатися в органи УкрЕА і вносити пропозиції  щодо
діяльності УкрЕА та її органів.
   - Одержувати методичну допомогу і консультації відповідних
органів  УкрЕА,  користуватися  системою  підвищення  своєї
есперантської кваліфікації.
   - Користуватися майном та матеріальною базою УкрЕА.
   - Бути делегованими на міжнародні заходи есперантистів, а
також  на  есперантські  заходи  національних  есперантських
організацій.
   - Одержувати інформаційні видання УкрЕА.
   3.10. Члени УкрЕА зобов'язані:
   - Додержуватися Статуту УкрЕА.
   - Виконувати постанови та розпорядження керівних органів
УкрЕА.
   - Брати активну участь в діяльності УкрЕА.
   - Сприяти поширенню мови есперанто всіма доступними методами.
   - Постійно вдосконалювати свої знання есперанто й ефективно
використовувати їх.
   - Подавати  допомогу керівним органам УкрЕА у виконанні
поставлених перед УкрЕА завдань.
   - У встановлені строки сплачувати внески, встановлені для
членів УкрЕА.
   - Дбайливо ставитися до майна УкрЕА, сприяти зміцненню її
матеріальної бази.
   3.11. Члени УкрЕА можуть вийти з УкрЕА, подавши до її
президії відповідну заяву.
   3.12. Індивідуальні  та  колективні члени УкрЕА, які не
додержуються вимог Статуту  або  своєю  діяльністю  завдають
матеріальної чи моральної шкоди УкрЕА, позбавляються членства в
УкрЕА комісією по індивідуальному членству чи президією УкрЕА
відповідно. Це рішення може бути оскаржене в раді УкрЕА.
   3.13. Поновлення членства в УкрЕА проводиться шляхом вступу
на загальних підставах.
   3.14. Есперантисти віком до 16 років можуть брати участь в
роботі УкрЕА через комісію "Юні есперантисти".
   3.15. Для сприяння діяльності УкрЕА при ній створюється
"Товариство друзів есперанто" (ТДЕ), членами якого можуть стати
особи чи колективи (організації), які не користуються есперанто у
своїй діяльності, але підтримують ідею міжнародної планової мови і
надають УкрЕА матеріальну чи іншу підтримку. ТДЕ має статус
комісії УкрЕА і через неї представлене в керівництві УкрЕА.
    4. Організаційна структура та керівні органи УкрЕА
   4.1. Основу  організаційних  структур  УкрЕА  становлять
територіальні первинні колективи  (есперанто-клуби  та  групи
есперантистів) та цільові комісії.
   4.2. Есперанто-клуб - організація есперантистів за місцем
проживання в кількості не менше 10 осіб, яка працює за своїм
статутом, який не повинен суперечити Статуту УкрЕА.
   4.3. Група есперантистів - об'єднання 3 - 9 есперантистів за
місцем проживання з метою координації роботи.
   4.4. Есперанто-клуби та  групи  есперантистів,  а  також
індивідуальні есперантисти можуть об'єднуватися в міські, обласні
та регіональні (міжобласні) організації і входити  в  УкрЕА
безпосередньо або через ці організації.
   4.5. Комісія  по  індивідуальному  членству  має  статус
колективного члена УкрЕА і вважається первинною організацією.
   4.6. Для координації діяльності членів УкрЕА в  певному
напрямку з'їзд УкрЕА, а в період між з'їздами президія УкрЕА
формує необхідні цільові комісії; вони формуються за фаховим,
віковим, цільовим чи іншим принципом з есперантистів різних
первинних організацій та індивідуальних членів.
   4.7. Голови комісій обираються з'їздом УкрЕА, а в період між
з'їздами  - конференцією УкрЕА; склад комісій формується їх
головами при допомозі президії УкрЕА.
   4.8. На  правах  доміси  функціонує  "Товариство  друзів
есперанто".
   4.9. Керівними органами УкрЕА є з'їзд, рада та президія.
   4.10. Найвищим органом УкрЕА є з'їзд, який скликається не
рідше одного разу на три роки з нормою представництва, яку
визначає президія УкрЕА. Він правоспроможний за умови присутності
не менше 2/3 делегатів.
   4.11. Ухвальний голос на з'їзді мають лише делегати первинних
організацій УкрЕА. В роботі з'їзду беруть участь також члени ради
та контрольно-ревізійної комісії, не обрані делегатами з'їзду, але
тільки з правом дорадчого голосу.
   4.12. За постановою президії, ради чи контрольно-ревізійної
комісії, а також на вимогу не менше 1/3 колективних членів УкрЕА
може бути скликаний позачерговий з'їзд УкрЕА.
   4.13. З'їзд УкрЕА:
   - Відкритим голосуванням простою більшістю голосів приймає
Статут УкрЕА, вносить до нього необхідні зміни та доповнення і
доручає президії УкрЕА подати їх на реєстрацію в установленому
порядку.
   - Заслуховує  звіти  президії  та  ради  УкрЕА  і
контрольно-ревізійної комісії УкрЕА й оцінює їх роботу за звітний
період.
   - Таємним голосуванням з кількох кандидатів на основі поданих
ними довгострокових програм діяльності УкрЕА обирає президента
УкрЕА.
   - Відкритим голосуванням обирає президію УкрЕА та голів
комісій, контрольно-ревізійну комісію УкрЕА.
   - Визначає основні напрямки діяльності УкрЕА на наступний
період.
   - Приймає рішення про вступ УкрЕА до союзних та міжнародних
есперантських організацій.
   - Обирає почесних членів УкрЕА.
   - Вирішує інші важливі питання в межах своєї компетенції.
   4.14. В період між з'їздами найвищим керівним органом є рада
УкрЕА, засідання якої (конференції УкрЕА) проводяться в міру
необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання ради
УкрЕА правоспроможні за наявності не менше як 2/3 членів. Рішення
ради приймаються простою більшістю голосів.
   4.15. Раду УкрЕА складають члени двох категорій:
   - Обрані з'їздом члени президії та голови комісій, а також
голови комісій, утворених в період між з'їздами і затверджених
радою УкрЕА.
   - Уповноважені первинних організацій УкрЕА з числом членів не
менше 10. Кожна первинна організація делегує при вступі до УкрЕА
одного уповноваженого, який може бути відкликаний нею і замінений
іншим.
   4.16. Рада УкрЕА:
   - Організовує і перевіряє виконання постанов з'їздів УкрЕА.
   - Розглядає і затверджує річні фінансові плани УкрЕА.
   - Затверджує положення про вступні та річні членські внески і
строки їх сплати.
   - Обговорює питання, пов'язані з міжнародною діяльністю УкрЕА
та її участю в міжнародних заходах есперантистів.
   - Розглядає та затверджує договори про співробітництво з
есперантськими організаціями інших республік та зарубіжних країн і
неесперантськими організаціями, які мають  спільні  з  УкрЕА
інтереси.
   - Затверджує річні робочі плани УкрЕА.
   - На пропозиції президії УкрЕА утворює необхідні комісії та
обирає їх голів.
   - Затверджує навчальні програми та плани.
   - Обирає членів президії у випадку вибуття обраних.
   - Розв'язує інші важливі питання діяльності УкрЕА в межах
своєї компетенції.
   4.17. Президія УкрЕА здійснює постійне керівництво діяльністю
УкрЕА і представляє УкрЕА у взаємовідносинах з державними органами
і громадськими організаціями.
   4.18. До президії входять: президент, перший віце-президент,
кілька віце-президентів та члени. Кількісний склад  президії
визначається з'їздом.
   4.19. Засідання президії проводяться в міру необхідності, але
не рідше одного разу на три місяці і правоспроможні за присутності
не менше 2/3 членів.
   4.20. Президія:
   - Проводить в життя постанови з'їзду та ради в період між їх
засіданнями.
   - Складає річні робочі плани УкрЕА.
   - Складає річні кошториси УкрЕА.
   - Приймає до УкрЕА нових колективних членів і виключає з
членів тих, котрі не виконують встановлених Статутом обов'язків.
   - Готує і скликає засідання ради УкрЕА (конференції УкрЕА) та
з'їзди УкрЕА.
   - Керує видавничою діяльністю УкрЕА.
   - Організовує  і  підтримує  зв'язки  з  організаціями
есперантистів інших республік та зарубіжних країн, визначає форми
участі УкрЕА в міжнародних есперанто-заходах.
   - Інформує громадськість республіки, інших республік  та
зарубіжних країн про діяльність УкрЕА.
   - Розглядає звернення колективів есперантистів та окремих
есперантистів з питань діяльності УкрЕА.
   - Розпоряджається майном та фінансами УкрЕА.
   - Заохочує ініціативність та активну діяльність по виконанню
завдань УкрЕА есперанто-колективів та окремих есперантистів.
   - Листується з організаціями та окремими особами від імені
УкрЕА.
   - Виконує організаційну та технічну роботу.
   - Вирішує інші поточні питання в діяльності УкрЕА.
   4.21. Президент УкрЕА, а  за  його  відсутності  перший
віце-президент організовує роботу президії УкрЕА, проводить її
засідання.
   4.22. Віце-президенти та члени президії ведуть укрупнені
сектори роботи УкрЕА і координують роботу комісій та первинних
організацій.
   4.23. Контролюючим органом УкрЕА  є  контрольно-ревізійна
комісія, яка обирається з'їздом УкрЕА і йому підзвітна. Вона
контролює фінансову, господарську та іншу діяльність УкрЕА, стан
та облік матеріальних цінностей, перевіряє правильність виконання
постанов з'їзду та ради, стан діловодства в організаціях УкрЕА.
   4.24. В разі неможливості проведення з'їзду УкрЕА в належні
строки з ініціативи первинних організацій може бути проведений
референдум з тих чи інших  питань.  Результати  референдуму
вважаються дійсними за участі в ньому не менше як 2/3 первинних
організацій.
   - При неможливості провести засідання ради в належні строки
її члени мають право з власної ініціативи або з ініціативи
президії організувати письмове голосування з тих чи інших питань.
    5. Кошти і фінансово-господарська діяльність УкрЕА
   5.1. Кошти УкрЕА складаються з:
   - внесків колективних та індивідуальних членів УкрЕА,
   - цільових внесків (добровільних пожертвувань) організацій та
громадян,
   - прибутків від платних заходів та господарської діяльності
УкрЕА,
   - прибутків від участі у видавничій діяльності,
   - субсидій засновника, громадських організацій, фондів,
   - інших надходжень.
   5.2. УкрЕА має розрахункові рахунки в Укрбанку Житлосоцбанку
СРСР та в Укрбанку Зовнішторгбанку СРСР.
   5.3. Постанови про цільове фінансування окремих програм чи
заходів УкрЕА приймаються радою або президією УкрЕА.
   5.4. В кошторис УкрЕА можуть включатися:
   - оплата праці штатних працівників УкрЕА, а також осіб, які
залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами,
   - формування преміального фонду УкрЕА,
   - витрати на придбання необхідних матеріалів, обладнання,
інвентаря тощо,
   - оплата за амортизацію обладнання, технічних засобів та
іншого інвентаря,
   - витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт тощо,
   - витрати на  видання  інформаційно-рекламної  та  іншої
літератури,
   - пайова участь у фінансуванні заходів, які проводяться
іншими організаціями і відповідають завданням УкрЕА,
   - цільові відрахування на окремі програми та заходи,
   - витрати на відрядження, транспорт, поштові послуги та інші
поштові витрати,
   - відрахування в інші організації,
   - непередбачені витрати.
   5.5. Не витрачені в поточному роді кошти УкрЕА залишаються в
її розпорядженні і включаються в кошторис  наступного  року
перехідним залишком.
           6. Правовий статус УкрЕА
   6.1. Українська есперанто-асоціація є юридичною особою. У
відповідності зі своїми завданнями та в порядку, встановленому
чинним законодавством Союзу РСР і Української РСР, вона має право
купувати, приймати в дарунок та відчужувати майно, відкривати й
закривати банківські рахунки, укладати договори, угоди та інші
юридичні акти, виступати в ролі позивача та відповідача в судах та
арбітражах, а також брати участь в організаціях, діяльність яких
відповідає завданням УкрЕА.
   6.2. Правами юридичної особи можуть користуватися  також
колективні члени УкрЕА.
   6.3. УкрЕА має кутовий штамп та круглу печатку зі своєю
назвою, яка наводиться мовами есперанто та українською.
   6.4. УкрЕА має для всіх своїх членів, які входять в неї як
індивідуально, так і через есперанто-колективи, членський квиток
єдиного зразка та нагрудний членський значок, а також емблему та
символіку відповідно до чинного законодавства.
   6.5. Місцезнаходження керівних органів УкрЕА - м. Київ.
   6.6. УкрЕА може бути ліквідована:
   - за рішенням з'їзду УкрЕА,
   - за рішенням органу, який зареєстрував Статут УкрЕА.
   6.7. У випадку ліквідації УкрЕА правові та майнові питання
вирішуються  ліквідаційною  комісією  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   Голова Української есперанто-асоціації      Є.М.КОВТОНЮК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка