Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про кошторис видатків з єдиного централізованого фонду проведення виборів Президента України, порядок фінансування і витрат коштів


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Про кошторис видатків з єдиного централізованого фонду
     проведення виборів Президента України, порядок
          фінансування і витрат коштів
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Відповідно до Закону  Української  РСР  "Про  вибори
Президента Української  РСР" ( 1297-12 ) затвердити кошторис
видатків  з  єдиного  централізованого  фонду,  створюваного
Центральною виборчою комісією по виборах Президента України в сумі
80.076.550 карбованців (додаток N 1).
   2. Затвердити норми та  кошторис  видатків  окружних  і
дільничних виборчих комісій по виборах Президента України (додатки
N 2, 3, 4).
   3. Розподіл видатків на проведення виборів Президента України
по  Кримській  АРСР,  областях, містах Києву та Севастополю
затвердити (додаток N 5).
   4. Міністерству фінансів України відкрити кредити на видатки
по проведенню виборів Президента України Раді Міністрів Кримської
АРСР, виконавчим комітетам обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад народних депутатів згідно з додатком N 5.
   5. Розпорядником коштів, що виділяються на проведення виборів
Президента України виборчим комісіям та місцевим Радам, встановити
керівників відповідних виборчих комісій, Президії Кримської АРСР,
виконавчих комітетів обласних, Київської та  Севастопольської
міських,  районних, міських (міст обласного підпорядкування),
районних у містах Рад народних депутатів.
   6. Порядок витрат коштів з єдиного централізованого фонду на
проведення передвиборних заходів кандидатами в Президенти України
визначається Центральною виборчою комісією по виборах Президента
України.
 
 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 29 серпня 1991 року
     N 1449-XII
 
                   Додаток N 1
           до постанови Президії Верховної Ради України
              від 29 серпня 1991 року N 1449-XII
              РОЗРАХУНКИ
       грошових видатків на проведення виборів
            Президента України
                              /крб./
 
1. Видатки  дільничних  виборчих  комісій  -   51.151.500
  (34.101 х 1.500 крб.)
 
2. Видатки   окружних  виборчих  комісій  -    355.050
  (27 х 13.150 крб.)
 
3. Організаційні видатки районних,  міських  -    369.000
  (міст обласного підпорядкування), районних
  у містах   Рад   народних   депутатів
  (738 х 500 крб.)
 
4. Організаційні  видатки  Кримської  АРСР,  -    243.000
  обласних, Київської та  Севастопольської
  міських Рад (27 х 9.000 крб.)
 
5. Друкування бюлетенів, виборної документації  -    900.000
 
6. Вартість паперу (304 т х 2000 крб.)      -    608.000
 
7. Видатки Центральної виборчої комісії по
  виборах Президента України          -    500.000
 
8. Організаційні  видатки  Верховної  Ради  -    200.000
  України,  пов'язані  з  підготовкою  і
  проведенням виборів Президента України
 
9. Резерв Верховної Ради України         -   25.000.000
 
10. Видатки з єдиного централізованого фонду  -    750.000
  на  проведення  передвиборних  заходів
  кандидатами в Президенти  України  (10
  кандидатів х 75.000 крб.)
 
          РАЗОМ             -   80.076.550
 
                   Додаток N 2
           до постанови Президії Верховної Ради України
              від 29 серпня 1991 року N 1449-XII
               НОРМИ
      видатків (середні) окружної виборчої комісії
         по виборах Президента України
                              (крб.)
 
1. Зарплата звільненого члена окружної      -     1.750
  виборчої комісії
  ( 3,5 місяці х 500 крб.)
 
2. Зарплата  технічних  працівників      -     1.400
  (2 чол. на 3,5 місяці х 200 крб.)
 
3. Командировочні, поштово-телеграфні,      -     6.000
  телефонні та канцелярські видатки
 
4. Проведення нарад               -     1.500
 
5. Резерв                    -     2.500
               РАЗОМ:       -     13.150
 
                   Додаток N 3
           до постанови Президії Верховної Ради України
              від 29 серпня 1991 року N 1449-XII
               КОШТОРИС
        видатків окружних комісій по виборах
            Президента України
                              (крб.)
------------------------------------------------------------------
NN | Автономна  |Зарплата|Зарплата|Команди-|Прове-|Резерв|Всього
пп | республіка, |звільне-|техніч- |ровочні,|дення |   |
  | області і  |ного  |них пра-|поштово-|нарад |   |
  | міста    |члена  |цівників|телегра-|   |   |
  |       |окружної|    |фні, те-|   |   |
  |       |комісії |    |лефонні |   |   |
  |       |    |    |та кан- |   |   |
  |       |    |    |целярсь-|   |   |
  |       |    |    |кі вида-|   |   |
  |       |    |    |тки   |   |   |
------------------------------------------------------------------
1. Кримська АРСР 1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
2. Вінницька   1.750  1.400  6.500  1.500 2.500 13.650
3. Волинська   1.750  1.400  5.500  1.500 2.500 12.650
4. Дніпропет-
  ровська    1.750  1.400  7.000  1.750 2.750 14.650
5. Донецька    1.750  1.400  9.000  2.000 3.000 17.150
6. Житомирська  1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
7. Закарпатська  1.750  1.400  5.000  1.000 2.000 11.150
8. Запорізька   1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
9. Івано-
  Франківька   1.750  1.400  5.000  1.000 2.000 11.150
10. Київська    1.750  1.400  5.500  1.500 2.500 12.650
11. Кіровоград-
  ська      1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
12. Луганська   1.750  1.400  9.000  2.000 3.000 17.150
13. Львівська   1.750  1.400  6.500  2.000 3.000 14.650
14. Миколаївська  1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
15. Одеська    1.750  1.400  6.000  1.750 2.750 13.650
16. Полтавська   1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
17. Рівненська   1.750  1.400  5.500  1.500 2.500 12.650
18. Сумська    1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
19. Тернопільська 1.750  1.400  5.500  1.500 2.500 12.650
20. Харківська   1.750  1.400  9.000  2.000 3.000 17.150
21. Херсонська   1.750  1.400  6.000  1.000 2.000 12.150
22. Хмельницька  1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
23. Черкаська   1.750  1.400  5.500  1.500 2.500 12.650
24. Чернівецька  1.750  1.400  5.000  1.000 2.000 11.150
25. Чернігівська  1.750  1.400  6.000  1.500 2.500 13.150
26. м. Київ    1.750  1.400  4.000  1.500 2.500 11.150
27. м. Севастополь 1.750  1.400  2.500  1.000 2.000  8.650
    РАЗОМ   47.250  37.800 162.000  40.500 67.500 355.050
 
                    Додаток N 4
           до постанови Президії Верховної Ради України
              від 29 серпня 1991 року N 1449-XII
               НОРМИ
     видатків (середні) дільничної виборчої комісії
         по виборах Президента України
                              (крб.)
 
1. Зарплата звільненому члену дільничної
  виборчої комісії (2 місяці x 350 крб.)     -    700
 
2. Друкування списків виборців           -    100
 
3. Друкування плакатів з межами виборчих
  дільниць і складом дільничних виборчих
  комісій                     -    150
 
4. Придбання виборної літератури          -     15
 
5. Виготовлення листівок-запрошень
  на вибори                    -     75
 
6. Канцелярські видатки              -     90
 
7. Оформлення дільниці               -    150
 
8. Утримання приміщення              -    160
 
9. Резерв                     -     60
                 РАЗОМ:      -   1.500
 
                   Додаток N 5
           до постанови Президії Верховної Ради України
              від 29 серпня 1991 року N 1449-XII
               РОЗПОДІЛ
    видатків на проведення виборів Президента України
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
NN | Автономна  |Видатки |Видатки дільничних|Видатки |Органі- |Видатки районних,|
пп | республіка, |окружних|   комісій   |на друку-|заційні |міських (міст  |
  | області і  |комісій |------------------|вання бю-|видатки |обласного підпо- | Всього
  | міста    |(крб.) |всього |  сума  |летенів |Кримської|рядкування),   | (крб.)
  |       |    |комісій| (крб.) |(крб.)  |АРСР,  |районних у містах|
  |       |    |    |     |     |обласних,|Рад       |
  |       |    |    |     |     |Київської|-----------------|
  |       |    |    |     |     |та Севас-| всього| сума  |
  |       |    |    |     |     |топольсь-| Рад  | (крб.) |
  |       |    |    |     |     |кої місь-|    |     |
  |       |    |    |     |     |ких Рад |    |     |
  |       |    |    |     |     | (крб.) |    |     |
---+--------------+--------+-------+----------+---------+---------+-------+---------+------------
  |    1   |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Кримська АРСР  13.150  1.203  1.804.500  4.500   9.000   27   13.500  1.844.650
2. Вінницька    13.650  1.586  2.379.000  4.500   9.000   34   17.000  2.423.150
3. Волинська    12.650  1.146  1.719.000  3.000   9.000   18    9.000  1.752.650
4. Дніпропет-
  ровська     14.650  1.859  2.788.500  8.500   9.000   51   25.500  2.846.150
5. Донецька    17.150  2.630  3.945.000 11.000   9.000   62   31.000  4.013.150
6. Житомирська   13.150  1.435  2.152.500  3.500   9.000   29   14.500  2.192.650
7. Закарпатська  11.150   733  1.099.500  3.000   9.000   15    7.500  1.130.150
8. Запорізька   13.150  1.204  1.806.000  5.000   9.000   28   14.000  1.847.150
9. Івано-
  Франківська   11.150   974  1.461.000  3.500   9.000   18    9.000  1.493.650
10. Київська    12.650  1.367  2.050.500  4.000   9.000   32   16.000  2.092.150
11. Кіровоградська 13.150   969  1.453.500  3.000   9.000   27   13.500  1.492.150
12. Луганська    17.150  1.494  2.241.000  6.000   9.000   35   17.500  2.290.650
13. Львівська    14.650  2.066  3.099.000  6.000   9.000   30   15.000  3.143.650
14. Миколаївська  13.150   924  1.386.000  3.500   9.000   28   14.000  1.425.650
15. Одеська     13.650  1.820  2.730.000  6.000   9.000   39   19.500  2.778.150
16. Полтавська   13.150  1.314  1.971.000  4.000   9.000   35   17.500  2.014.650
17. Рівненська   12.650   956  1.434.000  3.000   9.000   17    8.500  1.467.150
18. Сумська     13.150  1.133  1.699.500  3.500   9.000   26   13.000  1.738.150
19. Тернопільська  12.650  1.173  1.759.500  3.000   9.000   17    8.500  1.792.650
20. Харківська   17.150  1.766  2.649.000  7.000   9.000   38   19.000  2.701.150
21. Херсонська   12.150   737  1.105.500  3.000   9.000   24   12.000  1.141.650
22. Хмельницька   13.150  1.555  2.332.500  3.500   9.000   23   11.500  2.369.650
23. Черкаська    12.650  1.079  1.618.500  3.500   9.000   26   13.000  1.656.650
24. Чернівецька   11.150   549   823.500  2.500   9.000   14    7.000   853.150
25. Чернігівська  13.150  1.108  1.662.000  3.500   9.000   27   13.500  1.701.150
26. м. Київ     11.150   986  1.479.000  6.000   9.000   14    7.000  1.512.150
27. м. Севастополь  8.650   335   502.500  1.500   9.000   4    2.000   523.650
    РАЗОМ    355.050 34.101 51.151.500 119.000  243.000  738   369.000  52.237.550
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка