Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1991 р. N 385
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 83 ( 83-93-п ) від 02.02.93 )
      Про Порядок збору та використання коштів на
     будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
      автомобільних шляхів загального користування
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 49 ( 49-92-п ) від 03.02.92 )
 
 
   Відповідно до  Закону  України  про джерела фінансування
шляхового господарства ( 1562-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Порядок  збору та використання коштів на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання  автомобільних
шляхів загального користування (додається).
   2. Установити, що кошти на будівництво, реконструкцію, ремонт
і утримання автомобільних шляхів загального користування, не
використані  протягом  поточного  року,  зберігають  цільове
призначення в наступному році.
   3. Дозволити концерну "Укршляхбуд" створювати резервний фонд
у розмірі 2 процентів від суми коштів, що спрямовуються на
розвиток шляхового господарства відповідно до статей 5 - 8 Закону
України про джерела фінансування шляхового господарства, для
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха.
   4. Своєчасно  не  сплачені  промисловими,  транспортними,
будівельними та іншими підприємствами, колгоспами, радгоспами,
кооперативами й господарськими організаціями кошти, передбачені
статтями 4 - 6 Закону України про джерела фінансування шляхового
господарства, стягуються з  них  шляховими  організаціями  в
безспірному порядку з нарахуванням пені в розмірі 0,05 процента не
внесеної в строк суми за кожний день прострочення.
   5. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам  сприяти
шляховим  організаціям  у забезпеченні своєчасного і повного
надходження коштів на будівництво, реконструкцію,  ремонт  і
утримання автомобільних шляхів загального користування.
   6. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 20 липня 1989 р. N 196 "Про порядок обчислення
затрат  та  відрахування  коштів  на  будівництво  і ремонт
автомобільних шляхів загального користування" (ЗП УРСР, 1989 р.,
N 7, ст. 44).
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України        К.МАСИК
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України         В.ПЄХОТА
   Інд. 34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 1991 р. N 385
 
               ПОРЯДОК
      збору та використання коштів на будівництво,
   реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів
           загального користування
       I. Республіканський та місцеві бюджети
   1. Міністерство фінансів України у республіканському бюджеті
щороку передбачає асигнування для проведення робіт по ремонту й
утриманню  автомобільних  шляхів  республіканського  значення
(колишніх шляхів загальнодержавного і республіканського значення)
виходячи з нормативу 25,5 тис. крб. на один кілометр шляху на рік.
   2. Рада  Міністрів Кримської АРСР, виконкоми обласних і
районних Рад народних депутатів щоквартально за поданням шляхових
організацій, на утриманні яких перебувають місцеві (включаючи
обласні) автомобільні шляхи загального користування, перераховують
у межах затверджених асигнувань кошти з місцевого бюджету для
будівництва, ремонту й утримання цих шляхів.
   На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання місцевих
(включаючи обласні) автомобільних шляхів спрямовуються також кошти
від податку з власників транспортних засобів.
       II. Відрахування коштів підприємствами й
          господарськими організаціями
   3. Промислові, транспортні, будівельні та інші підприємства,
колгоспи, радгоспи, кооперативи і  господарські  організації,
незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності*,
відраховують кошти на шляхові роботи у розмірі від 0,4 до 0,8
процента обсягу виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг),
а  заготівельні,  торговельні  (в  тому  числі  оптові)  та
постачальницько-збутові організації - у розмірі від 0,03 до 0,06
процента річного обороту (без обороту по громадському харчуванню).
 
-------------------
* Надалі в розділі II іменуються "підприємства".
   Конкретний процент  відрахувань,  а  також  напрями  їх
використання в Кримській АРСР і областях визначаються відповідно
Верховною Радою Кримської АРСР та обласними Радами народних
депутатів.
   Сума платежів по кожному підприємству окремо встановлюється
за поданням шляхових організацій концерну "Укршляхбуд" рішеннями
Ради Міністрів Кримської АРСР і виконкомів обласних Рад народних
депутатів. Ці рішення приймаються не пізніш як за два місяці до
початку планованого року виходячи із затвердженого  процента
відрахувань та планових обсягів виробництва продукції (робіт,
послуг) підприємств за попередній рік (для колгоспів, радгоспів і
кооперативів - за даними звіту на початок року, що передує
планованому) з перерахуванням протягом I кварталу на фактичні
обсяги робіт минулого року. Річний фактичний обсяг виробництва
продукції (робіт, послуг) установлюється з урахуванням усіх видів
діяльності  підприємства  (обсягів  виробництва  продукції та
будівельно-монтажних робіт, що виконуються  власними  силами,
загального обсягу доходів від перевезення вантажів, пасажирів та
інших) за даними статистичних і бухгалтерських звітів. При цьому
квартальні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) підлягають
коригуванню виходячи з рівня цін, тарифів і вартості послуг, що
встановився у відповідному кварталі. ( Абзац третій пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 49 ( 49-92-п ) від
03.02.99 )
   Підприємства мають право замінювати  відрахування  коштів
безпосереднім виконанням шляхових робіт, виготовленням і поставкою
будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, машин, механізмів та
обладнання.
   Спільні з зарубіжними фірмами підприємства відраховують кошти
на шляхові роботи на загальних підставах відповідно до Закону
України про джерела фінансування шляхового господарства.
   4. Підприємства провадять відрахування коштів на шляхові
роботи незалежно від результатів господарської діяльності зі своїх
рахунків в установах банків на субрахунки відповідних шляхових
організацій не пізніше 15 числа кожного місяця в розмірі 1/3
платежу поточного кварталу.
   5. Підприємства, а також їхні відокремлені підрозділи, що
мають розрахунковий рахунок в установах банків, перераховують
зазначені кошти шляховим організаціям тих областей, на території
яких вони знаходяться.
   6. Не відраховують кошти на шляхові роботи організації та
установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також
шляхові організації, що займаються будівництвом, реконструкцією,
ремонтом  і  утриманням  автомобільних  шляхів  загального
користування.
   7. Шляхові організації, що здійснюють утримання місцевих
(включаючи обласні) автомобільних шляхів загального користування,
можуть спрямовувати за рішеннями Ради Міністрів Кримської АРСР і
виконкомів обласних Рад народних депутатів до 5 процентів коштів,
що надходять відповідно до статті 4 Закону України про джерела
фінансування шляхового господарства, на проектування, будівництво
та реконструкцію кар'єрів, щебеневих і асфальтобетонних заводів,
заводів і полігонів по виробництву залізобетонних конструкцій,
заводів і майстерень по ремонту будівельних і шляхових машин, баз
механізації,  виробничих  баз  шляхових організацій, автобаз,
гаражів, інженерно-лабораторних корпусів і комплексів шляхової
служби та шляхового автосервісу, лінійних житлових будинків й
придбання устаткування, транспортних засобів, шляхових будівельних
механізмів, інструменту та інвентаря, а також інші витрати,
необхідні для організації шляхових робіт.
    III. Збір від продажу пально-мастильних матеріалів
   8. Збір від продажу пально-мастильних матеріалів сплачують на
шляхові роботи державні, кооперативні та інші підприємства й
організації,  що  реалізують споживачам автомобільний бензин,
дизельне паливо й мастила.
   Збір справляється підприємствами й організаціями Державного
комітету України по забезпеченню нафтопродуктами, нафтопереробними
заводами та іншими підприємствами й організаціями, що реалізують
указані нафтопродукти.
   Підвідомчі Державному комітету  України  по  забезпеченню
нафтопродуктами обласні управління перераховують йому щомісяця за
звітом попереднього місяця 15 процентів суми коштів, одержаних від
продажу споживачам і населенню автомобільного бензину, дизельного
палива й мастил (без врахування експортних, внутрісистемних і
міжреспубліканських відвантажень). Комітет перераховує кошти збору
концерну "Укршляхбуд" у десятиденний строк після їх одержання.
Нафтопереробні заводи та інші підприємства й організації, що
реалізують автомобільний бензин, дизельне паливо  й  мастила
споживачам і населенню, перераховують цьому концерну 15 процентів
виручки від реалізації  вказаних  нафтопродуктів  у  строки,
передбачені для сплати податку з обороту. На суму перерахованого
збору  зазначеним  обласним  управлінням,  підприємствам  і
організаціям зменшується відповідно податок з обороту.
   Кошти збору  спрямовуються  за  погодженням  з Кабінетом
Міністрів України концерном "Укршляхбуд" на розвиток шляхового
господарства областей із слабко розвинутою шляховою мережею, де
власних фінансових ресурсів недостатньо.
   9. Для організації збору від  продажу  пально-мастильних
матеріалів  Державному  комітетові  України  по  забезпеченню
нафтопродуктами, нафтопереробним заводам та іншим підприємствам і
організаціям, що реалізують автомобільний бензин, дизельне паливо
й мастила споживачам і населенню, залишається 0,5  процента
загальної суми збору.
      IV. Відрахування від доходів по експлуатації
          автомобільного транспорту
   10. Державні,  кооперативні  та  інші  автотранспортні
підприємства й організації, що перебувають на самостійному балансі
та здійснюють перевезення за тарифною платою, а також підприємства
й організації (крім колгоспів і радгоспів), які мають автомобільні
господарства, що не перебувають на самостійному балансі, але
здійснюють перевезення за тарифною платою, не пізніше 15 числа
кожного місяця відраховують на шляхові роботи 2 проценти від
доходів по експлуатації автомобільного транспорту у розмірі 1/3
квартальної суми платежів зі своїх рахунків в установах банків на
спеціально  відкриті субрахунки шляхових організацій концерну
"Укршляхбуд".
   Із указаних субрахунків кошти без особливих на те доручень
перераховуються установами банків 5, 15, 25 числа кожного місяця
на спеціальний  рахунок  зберігання  і  обліку  2-процентних
відрахувань, відкритий концерну "Укршляхбуд".
   11. Якщо  підприємства  й організації мають автомобільні
господарства, що не перебувають на самостійному балансі і не
ведуть окремого обліку доходів від експлуатації автомобільного
транспорту, то розмір цього доходу та 2-процентних відрахувань
установлюється у розрахунковому порядку шляхом визначення можливих
обсягів перевезення вантажів і пасажирів, середньої відстані
перевезення.
   12. Відрахування від доходів по експлуатації автомобільного
транспорту спрямовуються на будівництво й реконструкцію шляхів
республіканського значення.
   V. Збір за проїзд автомобільними шляхами транспортних
    засобів іноземних держав та інших союзних республік
   13. Збір  за  проїзд  автомобільними  шляхами  України
транспортних засобів іноземних власників справляється службою
зовнішньоекономічного об'єднання "Укртранс"  безпосередньо  на
контрольно-пропускних  пунктах  державного  кордону  у вільно
конвертованій валюті за діючим комерційним курсом у розмірі згідно
з додатками N 1, 3, якщо міждержавними угодами з участю України не
обумовлено інший порядок.
   Кошти шляхових зборів (у тому числі валютні) перераховуються
службою  зовнішньоекономічного об'єднання "Укртранс" 15 числа
кожного місяця концерну "Укршляхбуд". Для організації збору цих
коштів об'єднанню залишається 1 процент їх загальної суми.
   14. Збір  за  проїзд автомобільними шляхами транспортних
засобів інших республік  -  колишніх  суб'єктів  Союзу  РСР
справляється  шляховими  організаціями  при  сприянні органів
Державтоінспекції  Міністерства  внутрішніх  справ  України
безпосередньо на контрольно-пропускних пунктах у розмірах згідно з
додатками N 2, 3.
 
                     Додаток N 1
                до Порядку збору та використання
               коштів на будівництво, реконструкцію,
                ремонт і утримання автомобільних
                шляхів загального користування
 
               РОЗМІР
     збору за проїзд автомобільними шляхами України
       транспортних засобів іноземних власників
                            (крб.)
------------------------------------------------------------------
 Вид транспортного | Місткість і  |    Шляховий збір
   засобу    | вантажопід-  |
          |  йомність  |----------------------------
          | транспортного |в'їзний збір з | за кожні 10
          |  засобу   | транспортного | кілометрів
          |        |  засобу   | відстані
------------------------------------------------------------------
Легкові автомобілі             30       -
 
Причепи до легкових            15       -
автомобілів
 
Автобуси       до  12 місць     50      1,0
           включно
           від 13 до 30    125      1,5
           місць
           понад 30 місць    150      2,0
 
 
Вантажні автомобілі до 10 тонн       25      3,0
з причепами і без  від 10 до 20 тонн   25      4,8
них загальною масою від 20 до 30 тонн   25      6,8
(при навантаженні  від 30 до 36 тонн   25      7,7
на вісь до 10 тонн     включно
тонн)
 
Тягачі без причепів             25      1,0
і напівпричепів
 
Причепи й      до 10 тонн              1,0
напівпричепи без   від 10 до 20 тонн          2,5
тягача (при     понад 20 тонн            5,0
навантаженні на
вісь до 10 тонн)
 
 
Великовагові та      -       розмір збору визначається
великогабаритні             відповідно до додатка N 3
транспортні засоби
 
                     Додаток N 2
                до Порядку збору та використання
               коштів на будівництво, реконструкцію,
                ремонт і утримання автомобільних
                 шляхів загального користування
 
               РОЗМІР
     збору за проїзд автомобільними шляхами України
     транспортних засобів інших республік - колишніх
            суб'єктів Союзу РСР
 
----------------------------------------------------------------
 Вид транспортного |  Місткість і   |    Шляховий
   засобу    | вантажопідйомність |   збір, крб.
          |  транспортного  |
          |   засобу    |
----------------------------------------------------------------
 
Легкові автомобілі                 25
 
Причепи до легкових                15
автомобілів
 
Автобуси         до 11 місць       50
           від 12 до 22 місць     100
            понад 22 місць      125
 
Вантажні автомобілі    до 10 тонн        75
з причепами і без   від 10 до 20 тонн      100
них (при       від 20 до 30 тонн      150
навантаженні на    від 30 до 36 тонн
вісь до 10 тонн)       включно       200
 
Тягачі без причепів                50
та напівпричепів
 
Причепи та        до 10 тонн        50
напівпричепи без
тягача (при      від 10 до 20 тонн      75
навантаженні на
вісь до 10 тонн)    понад 20 тонн       100
 
Великовагові та       -        розмір збору
великогабаритні                визначається
транспортні засоби              відповідно до
                       додатка N 3
 
 
                     Додаток N 3
                до Порядку збору та використання
               коштів на будівництво, реконструкцію,
                ремонт і утримання автомобільних
                 шляхів загального користування
 
              РОЗРАХУНОК
   збору за проїзд автомобільними шляхами великовагових і
       великогабаритних транспортних засобів
   1. Великоваговим вважається транспортний засіб, якщо хоч один
з його параметрів перевищує: по загальній масі - 36 тонн,
навантаженню на одиничну вісь - 10 тонн, здвоєні осі - 16 і
строєні - 22 тонни.
   2. Збір за  проїзд  великовагових  транспортних  засобів
стягується в залежності від загальної маси транспортного засобу,
навантаження на осі та відстані перевезення за формулою:
   З = (Рзм + Рнв1 + Рнв2 + Рнв3) х В,
   де З - збір за проїзд великовагового транспортного засобу;
   Рзм - розмір збору за проїзд в залежності від величини
       загальної маси транспортного засобу (таблиця 1);
   Рнв1, - розмір збору за проїзд транспортного засобу, якщо
   2, 3   навантаження на одиничну вісь перевищує 10 тонн,
       здвоєні осі - 16 і строєні - 22 тонни (таблиці
       2 - 4);
     В - відстань перевезення.
                             Таблиця 1
               РОЗМІР
    збору за проїзд транспортних засобів, загальна маса
      яких перевищує 36 тонн, на кілометр відстані
 
------------------------------------------------------------------
   Загальна маса, тонн    |     Збір, крб.
------------------------------------------------------------------
      36 - 40             1,57
      40 - 45             1,84
      45 - 50             2,11
      50 - 55             2,63
      55 - 60             3,68
      60 - 65             4,74
      65 - 70             5,79
      70 - 75             7,37
      75 - 80             8,95
      80 - 85             11,58
      85 - 90             14,21
      90 - 95             16,94
      95 - 100            20,00
   Понад 100 - за кожну тонну додатково 7,89 крб.
                            Таблиця 2
               РОЗМІР
      збору за проїзд транспортних засобів, у яких
    навантаження на одиничну вісь перевищує 10 тонн, на
            кілометр відстані
 
------------------------------------------------------------------
  Навантаження на одиничну   |     Збір, крб.
      вісь, тонн       |
------------------------------------------------------------------
   Понад 10 - 10,5             0,50
      10,5 - 11             1,32
      11 - 11,5             2,11
      11,5 - 12             3,95
      12 - 12,5             5,79
      12,5 - 13             8,42
      13 - 13,5             11,05
      13,5 - 14             13,68
      14 - 14,5             16,32
      14,5 - 15             18,95
      15 - 15,5             21,68
      15,5 - 16             24,21
   Понад 16 - за кожні 0,5 тонни додатково 2,63 крб.
                             Таблиця 3
               РОЗМІР
      збору за проїзд транспортних засобів, у яких
    навантаження на здвоєні осі перевищує 16 тонн, на
            кілометр відстані
 
---------------------------------------------------------------
  Навантаження на здвоєну   |     Збір, крб.
     вісь, тонн      |
---------------------------------------------------------------
      16,0 - 16,5            1,00
      16,5 - 17             1,32
       17 - 18             2,63
       18 - 19             3,95
       19 - 20             5,26
       20 - 21             6,84
       21 - 22             8,42
       22 - 23             10,53
       23 - 24             13,68
       24 - 25             16,84
       25 - 26             21,05
   Понад 26 - за кожну тонну додатково 4,21 крб.
                             Таблиця 4
               РОЗМІР
      збору за проїзд транспортних засобів, у яких
    навантаження на строєні осі перевищує в 22 тонни, на
            кілометр відстані
 
-----------------------------------------------------------------
 Навантаження на строєну вісь,  |     Збір, крб.
       тонн        |
-----------------------------------------------------------------
   Понад 22 - 22,5             1,00
      22,5 - 23             1,35
       23 - 24             2,63
       24 - 25             4,21
       25 - 26             5,79
       26 - 27             7,37
       27 - 28             9,21
       28 - 29             11,05
       29 - 30             13,16
       30 - 31             15,26
       31 - 32             17,89
       32 - 33             21,05
       33 - 34             24,21
       34 - 35             27,89
   Понад 35 - за кожну тонн додатково 3,68 крб.
   3. Обстеження маршрутів поїзду великовагових транспортних
засобів, якщо їх загальна маса бо навантаження на осі перевищує
несучу  здатність  шляхових  споруд,  виконується  шляховими
організаціями за додаткову плату.
   4. Плата за проїзд великогабаритних транспортних засобів
стягується в розмірі 2,5 крб. за кожні 10 кілометрів відстані.
   Великогабаритним вважається транспортний засіб, розміри якого
з вантажем чи без нього перевищують: по висоті - 4 метри від
поверхні шляху, по ширині - 2,5, по довжині - 20 метрів для
автопоїзду з одним причепом (напівпричепом), 24 метри - для
автопоїзду з двома і більше причепами або якщо вантаж виступає за
край габариту позаду транспортного засобу більш як на 2 метри.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка