Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок складання звіту про використання програмних продуктів і комп"ютерних мереж на 1 січня 1997 року за формою N 3-інф


 
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 207 від 09.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 липня 1996 р.
 vd960709 vn207            за N 394/1419
                       Затверджено
                  наказом Міністерства статистики
                  України  від 09.07.96  N 207
                  ( z0391-96 )
   ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
    Держкомстатистики N 10 ( z0441-97 ) від 27.08.97 )
              Інструкція
      про порядок складання звіту про використання
      програмних продуктів і комп'ютерних мереж на
        1 січня 1997 року за формою N 3-інф
 
   1. Обстеження  проводиться  з  метою обліку використання
програмних продуктів і комп'ютерних мереж, що експлуатуються на
підприємствах, в установах, організаціях, обчислювальних центрах,
корпораціях, концернах, головних (територіальних) управліннях,
спільних та малих підприємствах, кооперативах, учбових закладах,
міністерствах, відомствах (далі - підприємства  (організації),
незалежно від форми власності та організаційно-правової форми
господарювання, за станом на 1 січня 1997 року.
   2. Звіт подають підприємства (організації), що звітують за
формою N 2-інф та використовують програмні продукти й комп'ютерні
мережі.
   3. Звіт подають за адресою і в терміни, що вказані на бланку
форми.
   4. Коди у верхній  частині  бланку  форми  підприємства
(організації) не заповнюють.
   5. Звіт за формою N 3-інф заповнює працівник сфери обробки
даних на обчислювальній техніці.
   6. Розділ 1. У розділі подають сумісні операційні системи
(ОС), що використовуються на підприємстві  (організації)  та
підпадають під вказаний у цьому розділі перелік основних ОС,
розроблені провідними фірмами світу.
   Сумісними ОС вважають такі модифікації, що працюють на тій же
платформі, але мають відмінності в назвах (наприклад: MS DOS, PC
DOS, DR DOS відносять до сумісних з DOS).
   Найменування ОС,  що  використовуються  на  підприємстві
(організації), залишають в переліку, відсутні - викреслюють.
   Якщо на підприємстві (організації) використовують системи, не
названі в переліку, то їх відносять до рядка 08 "Інші".
   7. Розділ 2. У розділі показують наявні програмні продукти
(ПП), що розроблені на підприємстві (організації), за станом на 1
січня 1997 року.
   До переліку програмних  продуктів  включають  тільки  ті
продукти, що можуть бути реалізовані на ринку ПП, і використання
яких може зацікавити стороннього користувача в тій же предметній
галузі.  Продукти,  що мають  вузьке  галузеве  застосування
(наприклад, задачі обробки статзвітності) у звіт не включають.
   8. У графі А подають повну назву розробленого програмного
продукту.
   9. У  графах  1-4 вказують назви відповідних програмних
продуктів, на базі яких було створено власну розробку.
   10. У  графі  5 вказують стислу характеристику власного
розробленого ПП, його призначення та можливості.
   11. У  графі  6  вказують галузь, де застосовується ПП
(наприклад: адміністративне управління, управління технологічними
процесами, наукові розробки, сільське господарство, лікувальні
процеси тощо ...) .
   12. У графі 7 вказують кількість реалізованих копій власного
ПП.
   13. Розділ 3. У розділі показують наявні програмні продукти,
що використовуються на підприємстві (організації). В кожній графі
фіксується не більше шести найменувань. Власні розробки в цьому
розділі не вказують.
   14. У графі 1 подають найменування систем (мов) програмування
з версіями чи без них (наприклад: ASSEMBLER, MS C, BORLAND C++,
BORLAND C++ 4.5, BORLAND PASCAL, TURBO PASCAL, MODULA, ADA,
FORTRAN, BASIC, VISUAL BASIC 3.0, LISP, PROLOG, ...).
   15. У графі 2 подають найменування систем електронних таблиць
з версіями чи без них (наприклад: LOTUS 1-2-3, LOTUS 1-2-3 5.0,
SUPERCALC, EXCEL, EXCEL 5.0, WORKS, ...).
   16. У графі 3 подають найменування систем керування базами
даних з версіями чи без них (наприклад: DBASE 5.0, FOXBASE 2.10,
FOXPRO 2.5, FOXPRO 2.6, CLIPPER, CLIPPER 5.01, PARADOX, DATAEASE,
ORACLE, INGRES, SQL SERVER, BTRIEVE, SYBASE, PROGRESS, INFORMIX,
DB2, XDB6, ADABAS, ADABAS 5.0, ...).
   17. У графі 4 подають найменування текстових редакторів з
версіями чи без них (наприклад: ЛЕКСИКОН, ТВІР, WORD, WORD 6.0,
AMIPRO, WORD PERFECT 6.0, NORTON EDITOR, MULTIEDIT, ...).
   18. У графі 5 подають  найменування  графічних  засобів
(пакетів) з версіями чи без них (наприклад: CORELDRAW, CORELDRAW
5, FOXGRAPH, COREL ARTSHOW, COREL ARTSHOW 5.0, PAINT BRUSH,
GRAPHER, SURFER, AUTOCAD, ...).
   19. Розділ 4. У розділі наводять дані по комп'ютерних мережах
і телекомунікаційних пакетах, що застосовуються на підприємстві
(організації).
   20. У графі 1 вказують тип мережі і промисловий національний
або міжнародний стандарт, згідно з технічною документацією, якому
вона відповідає. Якщо на підприємстві (організації) використовують
декілька локальних мереж, то у звіті вказують кожну з них окремим
рядком з   відповідними   показниками   (наприклад:   ЛКМ,
ETHERNET-ISO/IEC 8802-3; ЛКМ, TOKEN RING-ISO/IEC 8802-5; ЛКМ,
ETHERNET-ISO/IEEE 802.11;  ЛКМ,  TOKEN  BUS,  Omnsntt;  МКМ,
вузол/станція DQDB; МКМ, вузол/станція FDDI; ГКМ, вузол/станція
INTERNET; ГКМ, вузол/станція BITNET).
   21. У графі 2  подають  найменування  телекомунікаційних
пакетів, що застосовуються (наприклад: COMMIT, X.400, TELIX,
CC:MAIL, PIE, SPRINT, MERCURY, RELCOM, BML, EUDORA, ...).
   Якщо на    підприємстві    використовують   декілька
телекомунікаційних пакетів, то у звіті фіксують кожний окремим
рядком.
   22. У графі 3 подають ідентифікатори мереж для ЛКМ  або
вузлів, станцій для МКМ, ГКМ (наприклад: клас А 00000001, клас В
10(+13 біт)1, клас С 110(+12 біт)1 (+7 біт)1; вузол MONOLIT.CS,
станція .../Solo@agency.co.ua).
   23. У  графі  4  наводять  види  каналів  зв'язку,  що
використовуються (наприклад:  виділені,  комутовані, телефонні,
телеграфні, космічні, релейні лінії) та, через кому, дані з
технічної документації про кабелі (наприклад: кабель CBL 5713,
RG-58A/U, ...).
   24. У графі 5 наводять дані про тип модему згідно з технічною
документацією (наприклад: CREATIX2436V; RAD2740; ...).
   25. У графі 6 наводять дані про швидкість передачі даних в
КБіт/сек, що наведені в технічній документації (наприклад: 9,6
Кбіт/сек, 2600 КБіт/сек, ...).
   26. У графі 7 вказують  назву  протоколу  зв'язку,  що
застосовується в мережі (наприклад: V.42bis; TCP/IP; ...).
            Основні визначення
   Операційна система (ОС) - це сукупність програмних засобів,
що призначені для автоматизованого керування виконанням програми
та надання користувачам певних послуг.
   Операційна система є складний  програмний  комплекс,  що
підтримує обчислювальний процес на даній ЕОМ і призначений, з
одного боку, для керування обчислювальним процесом, а з іншого -
для організації взаємодії цієї системи з користувачем.
   Програмний продукт (ПП) - це програмний засіб, призначений
для постачання користувачу. Програмним продуктом можна вважати
комплекс програм, що функціонують  на  ЕОМ  та  підтримують
користувача  в  процесі  вирішення  його завдань без участі
створювача.
   Програмний засіб (ПЗ) - взаємопов'язана сукупність програм,
процедур, правил, документації та  даних,  що  належить  до
функціонування обчислювальної системи.
   Система програмування -  сукупність  мови  програмування,
відповідних транслятора та програм, що забезпечують використання
цієї мови на відповідному устаткуванні.
   Мова програмування - штучна мова (мова, правила якої точно
визначені до її використання), призначена для написання програм.
   Вона є основною складовою частиною системи програмування і є
формальною  мовою  для  спілкування  людини  з  електронною
обчислювальною машиною. Мова програмування призначена для опису
алгоритмів (програм), виконання яких забезпечує вірне рішення
потрібної задачі на ЕОМ, та інформації, що підлягає обробці.
   Системи електронних таблиць  (табличні  процесори)  дають
можливість користувачу готувати таблиці, вводити та контролювати
потрібну  інформацію,  робити  різноманітні  розрахунки  з
використанням математичних і статистичних функцій та друкувати ці
таблиці у вигляді, що задовольняє користувача.
   База даних  (БД)  -  сукупність  взаємозв'язаних  даних,
організованих згідно зі схемою бази даних так, щоб з ними міг
працювати користувач.
   Система керування базами даних (СКБД) - сукупність програмних
та мовних засобів, що забезпечують керування базами даних.
   Основні функції СКБД - створення бази даних та завантаження
інформації до неї з максимально можливою перевіркою вірогідності
даних; реалізація запитів користувачів на відбір, введення та
виведення частини інформації з БД за критеріями пошуку. СКБД
орієнтовані на створення, ведення та використання бази даних
багатьма користувачами.
   Текстові редактори - це програми, призначені для роботи з
текстами  звичайних документів і структурними текстами. Вони
надають користувачу можливість вводити та створювати різноманітні
модифікації тексту в екранному режимі, проводити контекстовий
пошук та заміну, працювати з фрагментами та блоками тексту,
форматувати абзаци та сторінки; працювати з декількома документами
одночасно, друкувати документи, складати зміст, використовувати
декілька різноманітних шрифтів і мов у одному документі, по
різному оформлювати документи та інше.
   Графічні засоби  - комплекси програм, що призначені для
вирішення класу графічних задач і дають можливість створювати,
друкувати, редагувати, змінювати різноманітні графічні зображення.
   Комп'ютерна мережа - сукупність територіально розосереджених
систем  оброблення  даних, засобів і (чи) систем зв'язку і
пересилання даних, що забезпечує користувачам дистанційний доступ
до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів.
   Комп'ютерну мережу (обчислювальну мережу, мережу електронних
обчислювальних  машин)  можна  трактувати  як  інтегровану,
багатомашинну, територіально розосереджену систему, що складається
з взаємодіючих ЕОМ та підсистем зв'язку для передачі даних. В
залежності від швидкості обміну даними між робочими ЕОМ та
розмірів охопленої території відрізняють локальні, міські та
глобальні обчислювальні мережі.
   Локальна комп'ютерна мережа (ЛКМ) - це комп'ютерна мережа, що
зв'язує декілька станцій в одній локальній зоні радіусом до 1
кілометру, котрі обмежені, наприклад, однією спорудою, одним
підприємством (організацією), відділом, цехом, таке інше, та
використовує  зорієнтовані на цю територію засоби та методи
передачі даних. Локальна комп'ютерна мережа відрізняється простою
архітектурою, а також великою швидкістю обміну і, як правило,
невеликими відстанями між вузлами.
   Міська комп'ютерна мережа (МКМ) - це комп'ютерна мережа, що
розміщена на території міста і призначена для передачі даних між
підприємствами  (організаціями).  Як  правило,  підприємство
(організація) використовує вузол або станцію для підключення до
МКМ.
   Глобальна комп'ютерна мережа (ГКМ) - комп'ютерна мережа, що
охоплює  значну  територію (країна, континент, континенти) і
призначена для передачі даних між підприємствами (організаціями),
які використовують вузол або станцію для підключення до ГКМ. В
глобальних обчислювальних мережах  використовуються  телефонні
(комутовані чи не комутовані), радіо, супутникові та інші канали
зв'язку.
                   Управління статистики науки,
                   інформатики  та  інновацій
                   Мінстату України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка