Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 р. N 11-4


 
        ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 8-1 від 04.07.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 липня 1996 р.
 vd960704 vn8-1            за N 371/1396
 
   Про внесення змін та доповнень  до  Інструкції  по
   бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного
   фонду  України,  затвердженої  постановою  правління
     Пенсійного фонду України від 13.12.94 р. N 11-4
 
   Відповідно до  Указу Президента України від 01.05.95 р.
N 343/95 "Про заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни при
виконанні Державного бюджету України" та  постанов  Кабінету
Міністрів України від 04.02.95 р. N 89 ( 89-95-п ) "Про надання
населенню  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату
житлово-комунальних послуг", від 02.10.95 р. N 781 ( 781-95-п )
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
23 травня 1995 року N 355", від 09.01.96 р. N 19 ( 19-96-п ) "Про
надання  державної  грошової  допомоги  деяким  категоріям
пенсіонерів", від 10.01.96 р. N 33 ( 33-96-п ) "Про підвищення
розміру цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з
мінімальними  доходами"  правління  Пенсійного  фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Внести  зміни  та  доповнення  до  Інструкції  по
бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду
України, затвердженої постановою правління  Пенсійного  фонду
України від 13.12.94 р. N 11-4 ( z0046-95 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 23 лютого 1995 року  N 46/582
(додаються).
   2. Зареєструвати зміни та доповнення до  Інструкції  по
бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду
України (далі Інструкція) у Міністерстві юстиції України.
   3. Зміни та доповнення до Інструкції набувають чинність через
10 днів з моменту реєстрації їх в Міністерстві юстиції.
 
 Голова правління                    Б.О.Зайчук
                      Затверджено
                  постановою правління Пенсійного
                  фонду України
                  від 4 липня 1996 р. N 8-1
   Зміни та доповнення до Інструкції по  бухгалтерському
   обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України,
   затвердженої постановою правління  Пенсійного  фонду
   України  від  13.12.94 р. N 11-4  ( z0046-95 )  та
   зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.02.95 р.
              за N 46/582
   1. У пункті 3:
   абзац шостий  вилучити.
   2. У пункті 21:
   У розділі I таблиці після найменування субрахунку "Поточний
рахунок коштів Пенсійного фонду" доповнити субрахунком "Валютний
рахунок коштів Пенсійного фонду 116." Номер субрахунка 116 -
"Кошти Пенсійного фонду в дорозі" замінити на 117, а далі - за
текстом.
   У розділі II таблиці після його назви доповнити субрахунком:
"Грошові документи - 132"; назву субрахунка 196 "Розрахунки з
підприємствами, установами, організаціями по страхових внесках"
замінити на таку: "Розрахунки з підприємствами,  установами,
організаціями,  підприємцями  та громадянами, діяльність яких
заснована на приватній власності фізичної особи та виключно на її
праці, по страхових внесках"*.
  У розділі III таблиці назви субрахунків 224 і 228 замінити
відповідно на такі:
  "Державна грошова допомога деяким категоріям пенсіонерів".
"Видатки на допомогу на поховання".
_______________
* Надалі іменувати: "Розрахунки з підприємствами, установами,
 організаціями та підприємцями по страхових внесках"
   3. У пункті 22 розділу III. Облік операцій на поточних
рахунках в банку:
   3.1. Абзац третій підпункту 22.1. доповнити словами:  "...та
надходження коштів у вигляді відсотків від комерційних банків за
користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду";
   у четвертому абзаці після слів  "на  утримання  органів
Пенсійного  фонду" доповнити словами: "за розрахунково-касове
обслуговування комерційним банкам", далі - за текстом.
   3.2. Підпункт 22.2 викласти у такій редакції:
   "22.2. На субрахунку 116 "Валютний рахунок коштів Пенсійного
фонду" обліковуються кошти, які надходять до Пенсійного фонду з
Державного бюджету в іноземній валюті на виплату компенсаційних
сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам
сімей військовослужбовців, які загинули  під  час  виконання
обов'язків військової служби в складі Миротворчих сил ООН".
   3.3. Пункт 22 доповнити підпунктом 22.3 такого змісту:
   "22.3. На субрахунку 117 "Кошти Пенсійного фонду в дорозі"
обліковуються кошти, перераховані на поточні рахунки органів
Пенсійного фонду в останні дні місяця, що зараховуються установами
банків в наступному місяці".
   У зв'язку з цим, підпункти 22.3 - 22.11  вважати відповідно
підпунктами 22.4 - 22.12.
   3.4. У підпункті 22.10. замінити найменування субрахунку 196
на таке:
   "Розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та
підприємцями по страхових внесках".
   4. У пункті 24 розділу IV. Облік розрахунків:
   4.1. У підпункті 24.1 замінити найменування субрахунку 196 на
таке:
   "Розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та
підприємцями по страхових внесках"
   4.2. В абзаці другому після слів "такі субрахунки" доповнити
словами: "132 Грошові документи".
   4.3. Підпункт 24.3 викласти у такій редакції:
   "24.3. На субрахунку 173 "Розрахунки по платежах до бюджету"
ведеться облік розрахунків з бюджетом по коштах, що надходять від
підприємств, установ та інших організацій по адміністративних
штрафах. На суму перерахованих коштів до органів Пенсійного фонду,
дебетується субрахунок 115 і кредитується субрахунок 173. На
зазначеному субрахунку також враховується заборгованість місцевого
бюджету Пенсійному фонду по відшкодуванню допомоги по догляду за
дитиною віком від півтора до трьох років".
  4.4. Абзаци перший та третій підпункту 24.10 викласти у такій
редакції:
  "24.10. На субрахунку 196 "Розрахунки  з  підприємствами,
установами, організаціями та підприємцями по страхових внесках"
ведеться  облік  розрахунків  з  підприємствами,  установами,
організаціями та підприємцями по страхових внесках";
   "На страхові внески, одержані від підприємств,  установ,
організацій  та  підприємців  в  установах Пенсійного фонду,
дебетується субрахунок 115 і кредитується субрахунок 196. На
кошти, перераховані підприємствам, установам, організаціям та
підприємцям для виплати допомоги у разі нестачі страхових внесків
дебетується субрахунок 196 і кредитується субрахунок 115. На
видатки по виплаті допомоги, що здійснюється підприємствами,
установами,  організаціями та підприємцями за рахунок коштів
Пенсійного фонду, дебетується субрахунок 223 і  кредитується
субрахунок 196".
   4.5. Підпункт 24.11 доповнити реченням такого змісту:
"При перерахуванні  коштів  райміськвідділам  Пенсійного фонду
обласні управління дебетують  субрахунок  197  і  кредитують
субрахунки 115, 118".
   4.6. Абзац перший підпункту 24.12 викласти у такій редакції:
   "24.12. На субрахунку 199 "Розрахунки з іншими дебіторами і
кредиторами" ведеться облік розрахунків за регресними позовами, та
з іншими дебіторами і кредиторами". На суму пред'явлених регресних
позовів дебетується субрахунок 199 і кредитується субрахунок 606.
При  надходженні  коштів  за регресними позовами дебетується
субрахунок 115 і кредитується субрахунок 199".
   5. У пункті 25 розділу V Видатки:
   5.1. У другому абзаці підпункту 25.1 слова: "На основі звіту
органів соціального захисту населення про виплату пенсій та
допомоги  (ф.2а)"  замінити  словами: "На підставі первинних
документів (звітів вузлів зв'язку та довідки до них, описів до
списків поштових переказів, описів до списків на перерахування
пенсій до ощадбанків), що подаються органами соціального захисту
населення щомісячно за видами виплат, та інших документів.*
_________________
* Надалі іменувати: "На підставі первинних документів, які
 подаються  органами  соціального  захисту  населення  та
 підприємствами зв'язку"...
   5.2. Підпункт 25.5 викласти у такій редакції:
   "25.5. На субрахунку 224 "Державна грошова допомога деяким
категоріям пенсіонерів" ведеться облік фактичних видатків на
виплату державної грошової допомоги, призначеної відповідно до
чинних нормативних актів.
   На підставі первинних документів, які подаються органами
соціального  захисту  населення  та  підприємствами  зв'язку,
дебетується субрахунок 224 і кредитуються субрахунки 191-196".
   5.3. Підпункт 25.8 доповнити словами та реченням:
"...та за  розрахунково-касове  обслуговування.  На  підставі
первинних документів, які подаються підприємствами зв'язку, про
видатки по оплаті банківських і поштових операцій, та згідно з
банківськими  документами  про  суми  списаних  коштів  за
розрахунково-касове  обслуговування   комерційними   банками
дебетується субрахунок 227 і кредитується субрахунок 115".
   5.4. Підпункт 25.9 викласти у такій редакції:
   "25.9. На субрахунку 228 "Видатки на допомогу на поховання"
ведеться облік фактичних видатків на поховання. На підставі
первинних документів, які подаються органами соціального захисту
населення та підприємствами зв'язку, дебетується субрахунок 228 і
кредитуються субрахунки 191- 196".
   5.5. Пункт 25 доповнити підпунктом 25.11 такого змісту:
   "25.11. Щомісячно  органи Пенсійного фонду після подання
органами соціального захисту населення Звіту про виплату пенсій та
допомоги (ф.2а) звіряють показники зазначеного Звіту з даними
бухгалтерського обліку про фактичні видатки за видами пенсій та
допомоги.  На  підставі  зведеного  Звіту  така сама звірка
здійснюється між обласними управліннями Пенсійного  фонду  і
центрами по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги".
   6. У підпункті 27.4 пункту 27 останнє речення викласти у
такій редакції:
   "На підставі Звіту про нарахування страхових внесків, інших
надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду (ф.4-ПФ), а також
даних декларацій за звітний період при перерахуванні підприємцями
страхових внесків дебетується субрахунок 196 і  кредитується
субрахунок 602".
   7. У пункті 31 розділу X Звітність:
   Абзац другий підпункту 31.2 доповнити словами: "...та витрат,
що прийняті до заліку за страховими внесками".
   8. Додатки 1, 2, 3, 5 викласти у такій редакції:
                       Додаток N 1
                 до Інструкції по бухгалтерському
                 обліку та звітності в органах
                 Пенсійного фонду  України  (в
                 редакції  постанови  правління
                 Пенсійного фонду  України  від
                 04.07.96 р. N 8-1)
               Баланс
        виконання бюджету Пенсійного фонду
                             Коди
                  Форма I-ПФ по ОКУД ___________
                        по ОКПО ___________
Установа _________________________________________________________
           (управління, відділ)
на ___________________ 199_ р.
Періодичність: річна, квартальна
Одиниця виміру: млн.крб. _________________________________________
Контрольна сума __________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 АКТИВ
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Найменування показника    | Код |На початок|На кінець року
                 |рядка|року   |(кварталу)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
          Розділ I. Поточні рахунки
 
 Поточний рахунок коштів Пен-
 сійного фонду (115)       010
 
 Валютний рахунок коштів Пен-
 сійного Фонду (116)       020
 
 Кошти Пенсійного фонду в доро-
 зі (117)             024
 
 Поточний рахунок коштів Дер-
 жавного бюджету (118)      030
 
 Поточний рахунок коштів місце-
 вих бюджетів (119)        040
 _________________________________________________________________
 Усього коштів          050
 _________________________________________________________________
           Розділ II. Розрахунки
 
 Грошові документи (132)     60а
 
 Розрахунки по недостачах (170)  060
 
 Розрахунки по платежах до
 бюджету (173)          070
 
 Розрахунки по виконавчих доку-
 ментах та інших відрахуваннях
 (187)              080
 
 Розрахунки з  підприємствами
 зв'язку по виплаті пенсій та
 допомоги (191)          090
 
 Розрахунки по утриманню переп-
 лат пенсій і допомоги (192)   100
 
 Розрахунки з банком по креди-
 тах (193)            110
 
 Розрахунки обласних управлінь
 з  Пенсійним фондом України
 (194)              120
 
 Розрахунки з органами соціаль-
 ного захисту населення (195)   130
 
 Розрахунки з  підприємствами,
 установами,   організаціями,
 підприємцями по страхових
 внесках (196)          140
 
 Розрахунки обласних управлінь
 з районними, міськими відділами
 Пенсійного фонду (197)      150
 
 Розрахунки з іншими дебіторами
 (199)              160
            Розділ III. Видатки
 
 Видатки на виплату трудових і
 соціальних пенсій (220)      170
 
 Видатки на виплату пенсій та
 допомоги  війсковослужбовцям
 строкової  служби  та їхнім
 сім'ям (221)           180
 
 Видатки на виплату пенсій дер-
 жавним службовцям (222)      190
 
 Видатки на виплату допомоги по
 догляду за дитиною до досяг-
 нення  нею  трирічного віку
 (223)               200
 
 Державна грошова допомога дея-
 ким  категоріям  пенсіонерів
 (224)               210
 
 Цільова грошова допомога неп-
 рацездатним громадянам з міні-
 мальними доходами (225)      220
 
 Видатки на утримання органів
 управління  Пенсійного фонду
 (226)               230
 
 Видатки по оплаті банківських
 поштових операцій (227)      240
 
 Видатки на допомогу на похо-
 вання (228)            250
 
 Інші видатки (229)        260
 
 Усього видатків          270
 _________________________________________________________________
 Усього по АКТИВУ         280
 _________________________________________________________________
 
 ПАСИВ
 _________________________________________________________________
       Розділ I. Кошти цільового призначення
 
 Довгострокові кредити  банку
 (248)               290
        Розділ II. Кошти Пенсійного фонду
 
 Кошти на виплату пенсій та до-
 помоги за рахунок страхових
 внесків підприємств, установ,
 організацій і кооперативів (600) 300
 
 Кошти на виплату пенсій за ра-
 хунок обов'язкових страхових
 внесків громадян (601)      310
 
 Кошти на виплату пенсій та до-
 помоги за рахунок  страхових
 внесків осіб, які  займаються
 підприємницькою діяльністю (602) 320
 
 Кошти на виплату пенсій та до-
 помоги за рахунок добровільних
 внесків підприємств, установ,
 організацій і громадян (603)   330
 
 Кошти на виплату пенсій та до-
 помоги за рахунок державного
 бюджету (604)           340
 
 Кошти на виплату пенсій та до-
 помоги за рахунок  місцевих
 бюджетів (605)          350
 
 Інші кошти Пенсійного фонду
 (606)               360
           Розділ III. Розрахунки
 
 Розрахунки по недостачах (170)  370
 
 Розрахунки по платежах до
 бюджету (173)           380
 
 Розрахунки по виконавчих доку-
 ментах та інших відрахуваннях
 (187)               390
 
 Розрахунки з  підприємствами
 зв'язку по виплаті пенсій та
 допомоги (191)          400
 
 Розрахунки по стягненню переп-
 лат пенсій та допомоги (192)    410
 
 Розрахунки з банком по креди-
 тах (193)             420
 
 Розрахунки обласних управлінь
 з  Пенсійним фондом України
 (194)               430
 
 Розрахунки з органами соціаль-
 ного захисту населення (195)   440
 
 Розрахунки з  підприємствами,
 установами,   організаціями,
 підприємцями по страхових
 внесках (196)           450
 
 Розрахунки обласних управлінь
 з районними, міськими відді-
 лами Пенсійного фонду (197)   460
 
 Розрахунки з іншими кредитора-
 ми (199)             470
 _________________________________________________________________
 Усього по ПАСИВУ         480
 _________________________________________________________________
            Забалансові рахунки
 
 Бланки суворої звітності (04)  490
 
 Списана заборгованість непла-
 тоспроможних дебіторів (05)   500
 
 Переплати пенсій та допомоги
 внаслідок неправильного засто-
 сування законодавства про пен-
 сії та допомогу і помилкових
 обчислень (10)          510
 
 Керівник      ___________   ____________________________
            підпис     прізвище, ім'я, по батькові
 
 Головний бухгалтер ___________   ____________________________
            підпис     прізвище, ім'я, по батькові
 
                      Додаток N 2
                 до Інструкції по бухгалтерському
                 обліку та звітності в органах
                 Пенсійного фонду  України  (в
                 редакції  постанови  правління
                 Пенсійного фонду  України  від
                 04.07.96 р. N 8-1)
                       Форма 2а
                Звіт
         про виплату пенсій та допомоги
 
 Орган соціального захисту населення _________________
 на ____________ 199__ р.
 Періодичність: місячна __________________________
 Одиниця виміру: ________________________________
 Контрольна сума _________________________________
         I. Видатки на пенсії та допомогу
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |   Найменування показника   | Код |Фактичні видатки
 п/п|                |рядка |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
   Розділ I. Одержано коштів
        з початку року     100
   Розділ II. Видатки
 
 1. Пенсії, призначені згідно із
   Законом України "Про пенсійне
   забезпечення" - усього      110
    у тому числі:
   видатки на пенсії згідно із
   Законом України "Про статус і
   соціальний захист громадян,
   які  постраждали  внаслідок
   Чорнобильської катастрофи"    120
   підвищення пенсій та допомоги
   відповідно до Закону України
   "Про статус ветеранів війни,
   гарантії їх соціального за-
   хисту"              130
 
 2. Пенсії та допомога військо-
   вослужбовцям строкової служби
   та їхнім сім'ям - усього     140
    у тому числі:
   видатки на пенсії згідно із
   Законом України "Про статус і
   соціальний захист громадян,
   які  постраждали  внаслідок
   Чорнобильської катастрофи"    150
   підвищення пенсій та допомоги
   відповідно до Закону України
   "Про статус ветеранів війни,
   гарантії їх соціального за-
   хисту"              160
 
 3. Пенсії, призначені згідно із
   Законом України "Про державну
   службу"             170
    у тому числі:
   видатки згідно із Законом Ук-
   раїни "Про статус і соціаль-
   ний  захист  громадян, які
   постраждали внаслідок Чорно-
   бильської катастрофи"      172
 
 4. Допомога по догляду за дити-
   ною до досягнення нею півто-
   рарічного віку          180
    у тому числі:
   видатки згідно із Законом Ук-
   раїни "Про статус і соціаль-
   ний  захист  громадян, які
   постраждали внаслідок Чорно-
   бильської катастрофи"      190
 
 5. Допомога по догляду за дити-
   ною  віком від півтора до
   трьох років           200
    у тому числі:
   видатки згідно із Законом Ук-
   раїни "Про статус і соціаль-
   ний захист  громадян,  які
   постраждали внаслідок Чорно-
   бильської катастрофи"      210
 
 6. Додаткові грошові   виплати
   пенсіонерам у зв'язку з під-
   вищенням роздрібних цін     220
    у тому числі:
   пенсіонерам-військовослужбов-
   цям строкової служби та їхнім
   сім'ям              230
 
 7. Цільова грошова допомога неп-
   рацездатним громадянам з мі-
   німальними доходами       240
 
 8. Компенсаційні виплати у зв'я-
   зку з  подорожчанням продо-
   вольчих та непродовольчих то-
   варів, а також електроенергії  250
    у тому числі:
   пенсіонерам-військовослужбов-
   цям строкової служби та їхнім
   сім'ям              260
   видатки згідно із Законом Ук-
   раїни "Про статус і соціаль-
   ний захист  громадян,  які
   постраждали внаслідок Чорно-
   бильської катастрофи"      270
 
 9. Адресна одноразова  допомога
   на осінньо-зимовий період    280
 
 10. Державна грошова допомога де-
   яким категоріям пенсіонерів   290
    у тому числі:
   пенсіонерам-військовослужбов-
   цям строкової служби та їхнім
   сім'ям              300
 
 11. Видатки на допомогу на похо-
   вання               310
    у тому числі:
   пенсіонерам-військоволужбов-
   цям строкової служби       320
   пенсіонерам, які  одержують
   пенсії згідно із Законом Укра-
   їни "Про статус і соціальний
   захист громадян, які постраж-
   дали внаслідок Чорнобильської
   катастрофи"            330
 
 12. Поштові витрати          340
    у тому числі:
   видатки по доставці пенсій і
   допомоги військовослужбовцям
   строкової  служби та їхнім
   сім'ям               350
   видатки по доставці пенсій і
   допомоги згідно із Законом Ук-
   раїни "Про статус і соціаль-
   ний  захист  громадян, які
   постраждали внаслідок Чорно-
   бильської катастрофи"       360
   видатки по доставці адресної
   одноразової  допомоги  на
   осінньо-зимовий період       370
 
 13. Інші видатки            380
 _________________________________________________________________
 14. Усього видатків за рахунок
   Пенсійного фонду          390
     Розділ III. Відомості про контингент одержувачів
            пенсій та допомоги
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Категорії одержувачів    | Код |  Фактична наявність
                |рядка|———————————————————————————
                |   |на початок |на кінець звіт-
                |   |  року  |ного періоду
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Кількість  пенсіонерів,
  які одержують трудові і
  соціальні пенсії згідно
  із Законом України "Про
  пенсійне забезпечення"    010
    у тому числі:
  згідно із Законом України
  "Про статус і соціальний
  захист  громадян,  які
  постраждали   внаслідок
  Чорнобильської катастро-
  фи"             020
  відповідно до Закону Ук-
  раїни "Про статус ветера-
  нів війни, гарантії їх
  соціального захисту"     030
 
 2. Кількість пенсіонерів -
  військовослужбовців рядо-
  вого,   сержантського,
  старшинського   складу
  строкової служби та їхніх
  сімей            040
    у тому числі:
  згідно із Законом України
  "Про статус і соціальний
  захист  громадян,  які
  постраждали   внаслідок
  Чорнобильської катастро-
  фи"             050
  відповідно до Закону Ук-
  раїни "Про статус ветера-
  нів війни, гарантії їх
  соціального захисту"     060
 
 3. Кількість  пенсіонерів,
  які  одержують  пенсії
  згідно із Законом України
  "Про державну службу"    070
   у тому числі:
  згідно із Законом України
  "Про статус і соціальний
  захист громадян,які пост-
  раждали внаслідок Чорно-
  бильської катастрофи"    072
 
 4. Кількість одержувачів до-
  помоги по догляду за ди-
  тиною до досягнення нею
  півторарічного віку     080
    у тому числі
  згідно із Законом України
  "Про статус і соціальний
  захист  громадян,  які
  постраждали   внаслідок
  Чорнобильської катастро-
  фи"             090
 
 5. Кількість одержувачів допо
  моги по догляду за дитиною
  віком від півтора до трьох
  років            100
    у тому числі:
  згідно із Законом України
  "Про статус і соціальний
  захист  громадян,  які
  постраждали   внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"  110
 
 6. Кількість  пенсіонерів,
  які одержують додаткові
  грошові виплати у зв'язку
  з підвищенням роздрібних
  цін             120
    у тому числі:
  пенсіонерів-військовос-
  лужбовців строкової служ-
  би та їхніх сімей      130
 
 7. Кількість непрацюючих пен-
  сіонерів з мінімальними
  доходами, які отримують
  цільову грошову допомогу   140
 
 8. Кількість  пенсіонерів,
  які одержують компенса-
  ційні виплати у зв'язку з
  подорожчанням продоволь-
  чих та непродовольчих то-
  варів, а також електро-
  енергії            150
    у тому числі:
  пенсіонерів-військовос-
  лужбовців строкової служ-
  би та їхніх сімей      160
  пенсіонерів, які одержу-
  ють пенсії згідно із Зако-
  ном України "Про статус і
  соціальний захист грома-
  дян,  які  постраждали
  внаслідок Чорнобильської
  катастрофи"         170
 
 9. Кількість  пенсіонерів,
  які одержують адресну од-
  норазову  допомогу  на
  осінньо-зимовий період    180
 
 10.Кількість  пенсіонерів,
  які  одержують державну
  грошову допомогу       190
    у тому числі:
  пенсіонерів-військовос-
  лужбовців строкової служ-
  би та їхніх сімей      200
 
 11.Кількість виплат допомоги
  на поховання пенсіонерів   210
   у тому числі:
  пенсіонерів-військовос-
  лужбовців строкової служ-
  би              220
  пенсіонерів, які одержу-
  вали пенсії згідно із За-
  коном України "Про статус
  і соціальний захист гро-
  мадян,  які постраждали
  внаслідок Чорнобильської
  катастрофи"         230
 
Примітка: Відомості про контингент одержувачів пенсій та допомоги
     подаються в річних і квартальних звітах.
 
 Керівник відділу соціального
 захисту населення       ______ ___________________________
                підпис прізвище, ім'я, по батькові
 Головний бухгалтер відділу
 соціального захисту населення ______ ___________________________
                підпис прізвище, ім'я, по батькові
 
                       Додаток N 3
                 до Інструкції по бухгалтерському
                 обліку та звітності в органах
                 Пенсійного фонду  України  (в
                 редакції  постанови  правління
                 Пенсійного фонду України  від
                 04.07.96 р. N 8-1)
                Звіт
       про виконання бюджету Пенсійного фонду
                            коди
                          _______________
                  Форма 2-ПФ ОКУД _______________
                      по ОКПО _______________
Установа _________________________________________________________
           (управління)
на ___________ 199 р.          Дата _________________
Періодичність: річна, квартальна   по ОКУД __________________
Одиниця виміру: ________________   по СОЕИ __________________
Контрольна сума _________________
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | Найменування показника    | Код |Призначено | Виконано
 п/п|                |рядка|      |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      Розділ I. Доходи
   Залишки грошових коштів на по-
   чаток року - усього (по всіх
   рахунках Пенсійного фонду)    010
   Надходження у поточному році -
   усього              020
    у тому числі :
   страхових внесків від підпри-
   ємств, установ, організацій і
   кооперативів           030
   обов'язкових страхових внесків
   від громадян           040
   від осіб, які займаються під-
   приємницькою діяльністю      050
   добровільних внесків від під-
   приємств, установ, організацій
   і громадян            060
   кошти з державного бюджету    070
   кошти з місцевих бюджетів    080
   кошти з фонду Чорнобиля     090
   кредити банку          100
   надходження за пільговими пен-
   сіями              110
   інші надходження         120
                     Продовження додатка N 3
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |  Найменування показників    | Код |Затверджено|Фактичні
 п/п|                 |рядка |кошторисом |видатки
  |                 |   |на рік   |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Розділ II. Видатки
    ——————————————————
 1. Пенсії, призначені згідно з За-
   коном України "Про пенсійне за-
   безпечення"            130
   у тому числі згідно з Законом
   України "Про статус і соціальний
   захист громадян, які постраждали
   внаслідок Чорнобильської катаст-
   рофи"               140
   підвищення пенсій  та допомоги
   відповідно до Закону  України
   "Про статус ветеранів війни, га-
   рантії їх соціального захисту"   150
 
 2. Пенсії та допомога військовос-
   лужбовцям строкової служби та
   їхнім сім'ям            160
    у тому числі:
   видатки на пенсії згідно з Зако-
   ном України "Про статус і соці-
   альний захист  громадян,  які
   постраждали  внаслідок  Чорно-
   бильської катастрофи"       170
   підвищення пенсій та  допомоги
   відповідно  до Закону України
   "Про статус ветеранів війни, га-
   рантії їх соціального захисту"   180
 
 3. Пенсії, призначені згідно з За-
   коном України  "Про  державну
   службу"              190
    у тому числі:
   видатки згідно з Законом України
   "Про статус і соціальний захист
   громадян, які постраждали внаслі-
   док Чорнобильської катастрофи"   192
 
 4. Допомога по догляду за дитиною
   до досягнення нею півторарічного
   віку                200
    у тому числі:
   видатки згідно з Законом України
   "Про статус і соціальний захист
   громадян, які постраждали внас-
   лідок Чорнобильської катастрофи"  210
 
 5. Допомога по догляду за дитиною
   віком від півтора до трьох років  220
    у тому числі:
   видатки згідно з Законом України
   "Про статус і соціальний захист
   громадян, які постраждали внас-
   лідок Чорнобильської катастрофи"  230
 
 6. Додаткові грошові виплати пенсі-
   онерам у зв'язку з підвищенням
   роздрібних цін           240
    у тому числі:
   пенсіонерам-військовослужбовцям
   строкової служби та їхнім сім'ям  250
 
 7. Цільова грошова допомога непра-
   цездатним громадянам з мінімаль-
   ними доходами           260
 
 8. Компенсаційні виплати у зв'язку
   з подорожчанням продовольчих та
   непродольчих товарів, а також
   електроенергії           270
    у тому числі:
   пенсіонерам-військовослужбовцям
   строкової служби та їхнім сім'ям  280
   видатки згідно з Законом України
   "Про статус і соціальний захист
   гродян, які постраждали внаслі-
   док Чорнобильської катастрофи"   290
 
 9. Видатки на утримання органів уп-
   равління Пенсійного фонду     300
 
 10.Адресна одноразова допомога  на
  осінньо-зимовий період       310
 
 11.Державна грошова допомога деяким
  категоріям пенсіонерів       320
    у тому числі:
  пенсіонерам-військовослужбовцям
  строкової служби та їхнім сім'ям  330
 
 12.Видатки на допомогу на поховання  340
    у тому числі:
  пенсіонерам  військовослужбовцям
  строкової служби та їхнім сім'ям  350
  видатки згідно з Законом України
  "Про статус і соціальний захист
  громадян, які постраждали внаслі-
  док Чорнобильської катастрофи"   360
 
 13.Видатки по оплаті банківських і
  поштових операцій          400
    у тому числі:
  видатки по доставці пенсій допо-
  моги військовослужбовцям строко-
  вої служби та їхнім сім'ям     410
  видатки по доставці пенсій і до-
  помоги згідно з Законом України
  "Про статус і соціальний захист
  громадян, які постраждали внаслі-
  док Чорнобильської катастрофи"   420
  видатки по доставці адресної од-
  норазової допомоги на осінньо-зи-
  мовий період            430
  видатки за  розрахунково-касове
  обслуговування           440
 
 14.Інші видатки            450
 ______________________________________________
 15.Усього               460
  у тому числі:
  видатки пов'язані з виплатою пен-
  сій і грошової допомоги військо-
  вослужбовцям строкової служби та
  їхнім сім'ям            470
  видатки згідно з Законом України
  "Про статус і соціальний захист
  громадян, які постраждали внаслі-
  док Чорнобильської катастрофи"   480
 
 16.Перераховано до Пенсійного фонду
  України (обласного управління)   490
 
 17.Залишок коштів  на кінець року
  (кварталу) - усього за всіма ра-  500
  хунками Пенсійного фонду
     Розділ III. Відомості про контингент одержувачів
            пенсій та допомоги
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |   Категорії одержувачів    |Код |Фактична наявність
 п/п|                 |рядка|————————————————————
  |                 |   |на початок|на кінець
  |                 |   |року   |звітного
  |                 |   |     |періоду
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Кількість пенсіонерів, які одер-
  жують трудові і соціальні пенсії
  згідно з Законом України "Про пен-
  сійне забезпечення"         510
   у тому числі:
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист грома-
  дян, які постраждали внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"      520
 
  відповідно до Закону України
  "Про статус ветеранів війни,
  гарантії їх соціального захисту"   530
 
2. Кількість пенсіонерів-військово-
  службовців рядового, сержантського,
  старшинського складу строкової
  служби та їхніх сімей        540
   у тому числі:
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист
  громадян, які постраждали
  внаслідок Чорнобильської
  катастрофи"             550
 
  відповідно до Закону України
  "Про статус ветеранів війни,
  гарантії їх соціального за-
  хисту"                560
 
3. Кількість пенсіонерів, які одер-
  жують пенсії згідно з Законом
  України "Про державну службу"    570
   у тому числі:
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист грома-
  дян, які постраждали внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"      572
 
4. Кількість одержувачів допомоги по
  догляду за дитиною до досягнення
  нею півторарічного віку       580
   у тому числі:
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист гро-
  мадян, які постраждали внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"      590
 
5. Кількість одержувачів допомоги по
  догляду за дитиною віком від
  півтора до трьох років        600
   у тому числі:
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист гро-
  мадян, які постраждали внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"      610
 
6. Кількість пенсіонерів, які одержу-
  ють додаткові грошові виплати у
  зв'язку з підвищенням роздрібних
  цін                 620
   у тому числі
  пенсіонерів-військовослужбовців
  строкової служби та їхніх сімей   630
 
7. Кількість непрацюючих пенсіонерів
  з мінімальними доходами, які отри-
  мують цільову грошову допомогу    640
 
8. Кількість пенсіонерів, які одержу-
  ють компенсаційні виплати у зв'яз-
  ку з подорожчанням продовольчих та
  непродовольчих товарів, а також
  електроенергії            650
   у тому числі:
  пенсіонерів-військовослужбовців
  строкової служби та їхніх сімей   660
 
  згідно з Законом України "Про
  статус і соціальний захист грома-
  дян, які постраждали внаслідок
  Чорнобильської катастрофи"      670
 
9. Кількість пенсіонерів, які одер-
  жують адресну одноразову допомо-
  гу на осінньо-зимовий період     680
 
10.Кількість пенсіонерів, які одер-
  жують державну грошову допомогу   690
   у тому числі
  пенсіонерів-військовослужбовців
  строкової служби та їхніх сімей   700
 
11.Кількість виплат допомоги на
  поховання пенсіонерів        710
   у тому числі:
  пенсіонерам-військовослужбовцям
  строкової служби          720
 
  пенсіонерам, які одержували
  пенсії згідно з Законом України
  "Про статус і соціальний захист
  громадян, які постраждали внаслі-
  док Чорнобильської катастрофи"    730
 
 Керівник      ____________    ___________________________
            підпис     прізвище, ім'я, по батькові
 
 Головний бухгалтер ____________    __________________________
            підпис     прізвище, ім'я, по батькові
 
                      Додаток N 5
                 до Інструкції по бухгалтерському
                 обліку та звітності в органах
                 Пенсійного  фонду  України (в
                 редакції постанови  правління
                 Пенсійного  фонду України від
                 04.07.96 р. N 8-1)
                Звіт
       про надходження та використання коштів
           Пенсійного фонду України
 
Орган Пенсійного фонду ________________________________
Періодичність: ________________________________________
Одиниця виміру: _______________________________________
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————
 N |     Показники            |Код  |Виконано
 п/п|                     |рядка |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————
 1 Залишок коштів на початок місяця      01
 2 Надійшло страхових внесків         03
 3 Одержано коштів з місцевих бюджетів    05
 4 Одержано коштів з Державного бюджету    05а
 5 Одержано коштів з фонду "Чорнобиль"    05в
 6 Інші надходження              07
 7 Перерозподіл страхових внесків       07а
 8 Перераховано до Пенсійного фонду      07в
 9 Усього коштів з початку місяця       09
 10 Профінансовано в минулому місяці на
   поточний                  02
 11 Профінансовано в поточному місяці
   на поточний                04
 12 Профінансовано в поточному місяці
   на наступний                04а
 13 Інші видатки                08
 14 Всього видатків              10
 15 Залишок коштів на поточних рахунках    12
 16 У т.ч. залишок коштів на субрахунках    14
 17 Фактичні видатки за минулий місяць     15
 18 Фактичні видатки з початку року      16
 
 Керівник                  (підпис)
 
 Головний бухгалтер             (підпис)
   9. У додатку 7, пункті 4 таблиці після слова "установ"
записати: "організацій та підприємців"; пункти 5, 44 таблиці
вилучити; у пункті 15 номер субрахунка по дебету 116 замінити на
117; у пункті 16 номер субрахунка по кредиту 116 замінити на 117.
   Доповнити додаток пунктами такого змісту:
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN |      Зміст операцій        |Номер субрахунків
 п/п|                    |————————————————————
  |                    |по дебету|по кредиту
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 46 Нараховано страхові внески підприємцями   196    602
 
 47 Надійшли суми від установ банків по
   залишках коштів Пенсійного фонду      115    606
 
 48 Надійшли кошти з Державного бюджету
   для виплати пенсій по ООН          116    604
 
 49 Виплата компенсацій військовослужбовцям
   та членам їх сімей, які виконували
   обов'язки військової служби у складі
   Миротворчих сил ООН             229    116
 
 50 Надійшли кошти по адміністративних
   штрафах                   115    173
 
 51 Перераховано до бюджету суми штрафів    173    115
 
 52 Надійшли кошти на рахунки обласних
   управлінь Пенсійному фонду від районних
   і міських відділів             115    197
 
 53 Перераховано кошти до районних і міських
   відділів Пенсійного фонду від обласних
   управлінь                  197    115
 
 54 Проведено видатки за розрахунково-
   касове обслуговування            227    115
 
 55 Виплачено підприємствами зв'язку
   допомогу на поховання            228    191
   10. Ці зміни та доповнення до Інструкції  погоджені  з
Міністерством  соціального  захисту  населення  України  та
Міністерством фінансів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка