Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила обов"язкової сертифікації алкогольних напоїв


 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
             П Р А В И Л А
 
 N 379 від 13.09.96
   м.Київ
 
 vd960913 vn379
                        Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України по стандартизації,
                    метрології та сертифікації
                    від  13 вересня 1996 р.
                    N 379
        Правила обов'язкової сертифікації
            алкогольних напоїв
           1. Загальні положення
   1.1. Правила обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв
(далі - Правила) встановлюють порядок та вимоги до проведення
обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв із вмістом етилового
спирту понад 8,5 відсотка (далі - продукція) в державній системі
сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система).
   1.2. Вимоги цього документу є обов'язковими для органів з
сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини,  що
акредитовані в Системі, а також для підприємств незалежно від форм
власності, в тому числі іноземних, які виробляють або постачають
продукцію.
   1.3. Використані в документі  поняття,  терміни  та  їх
визначення  відповідають  ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні
поняття. Терміни та визначення".
   1.4. Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що:
   - вироблена в Україні;
   - ввозиться в Україну і позначена виробником як така що
відповідає чинним в Україні нормативним документам;
   - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути
ідентифікована як така що повинна відповідати чинному в Україні
нормативному документу на аналогічну продукцію;
   - ввозиться в Україну і не позначена виробником як така що
відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути
ідентифікована як така що повинна відповідати чинному в Україні
нормативному  документу,  але  має  позитивний  висновок
санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я
України.
   1.5. Обов'язкова  сертифікація  продукції  в  Системі
здійснюється на відповідність обов'язковим вимогам нормативних
документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров'я людей
та охорони довкілля.
   1.6. Порядок обов'язкової сертифікації всіх видів алкогольної
імпортної  продукції  в  Системі  повинен  встановлюватись
акредитованим  органом з сертифікації у відповідності з цим
документом та з урахуванням положень Порядку ввезення на митну
територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні
обов'язковій сертифікації,  затвердженого  наказом  Державного
митного  комітету  України і Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації від 10 травня 1994 року
N 107/126 ( z0103-94 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції
України 19.05.94 N 103/312.
   1.7. Усі  роботи  з  сертифікації  продукції  в Системі
проводяться заявником на договірних підставах.
   1.8. Порядок проведення сертифікації продукції складається з:
   - подання заявки на сертифікацію;
   - розгляду та прийняття рішення за заявкою із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації;
   - атестації виробництва продукції, що сертифікується, або
аналізу функціонування сертифікованої системи якості, якщо це
передбачено схемою сертифікації;
   - відбору, ідентифікації та випробування зразків продукції;
   - аналізу  одержаних  результатів, прийняття рішення про
можливість  видачі  сертифіката  відповідності  та  укладення
ліцензійної угоди;
   - оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої
продукції;
   - видачі сертифіката відповідності, надання ліцензії  та
занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
   - визнання сертифіката або інших документів, що підтверджують
відповідність  імпортної  продукції вимогам чинних в Україні
нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном;
   - технічного нагляду за сертифікованою продукцією під час її
виробництва;
   - інформації про результати робіт з сертифікації продукції.
           2. Порядок сертифікації
   2.1. Подання заявки на сертифікацію.
   2.1.1. Для проведення сертифікації продукції  в  Системі
заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції
(далі - орган з сертифікації) - заявку (додаток N 1), атестат
виробництва для вітчизняної продукції або митну декларацію за
формою МД-2 з відміткою митниці для імпортної продукції.
   2.1.2. Якщо заявка подається  громадянином  -  суб'єктом
підприємницької   діяльності,   в   реквізиті   "назва
підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), адреса,
код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис: "Виробник, що мешкає за
адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ...". Якщо
код ЄДРПОУ в цьому разі неможливо зазначити, замість нього
зазначається номер і дата видачі документа, що засвідчує право
громадянина займатися підприємницькою діяльністю.
   2.1.3. Якщо заявник не в змозі заповнити реквізити "назва та
позначення нормативного документа виробника, позначення та назви
нормативних  документів,  назва  акредитованої  в  Системі
випробувальної лабораторії ...", ці реквізити заповнює орган з
сертифікації продукції, до якого подано заявку.
   2.1.4. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена як така що відповідає вимогам стандартів, чинних в
Україні, реквізит "назва та позначення нормативного документа
виробника" заявником не заповнюється. Орган  з  сертифікації
зазначає у цьому реквізиті вихідні дані (номер документа, дату
видачі,  ким  виданий)  письмового  дозволу  або  висновку
санітарно-гігієнічної експертизи, що виданий уповноваженим органом
Міністерства охорони  здоров'я  України  стосовно  можливості
споживання продукції населенням України. Для заповнення реквізиту
заявник додає до заявки оригінал письмового дозволу чи висновку
санітарно-гігієнічної експертизи або копії цих документів, що
завірені дійсними  підписом  і  печаткою  місцевої  обласної
санітарно-епідеміологічної станції України.
   2.1.5. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція,
не позначена, як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в
Україні, в реквізиті заявки "назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД
для імпортної продукції" зазначається код продукції за Товарною
номенклатурою зовнішньо-економічної діяльності (далі - ТН ЗЕД),
який складається з коду Гармонізованої системи опису та кодування
товарів  (перші   шість   знаків),   коду   Комбінованої
тарифно-статистичної  номенклатури  Європейського  економічного
співтовариства (сьомий та восьмий знаки), дев'ятий знак відповідає
номенклатурі товарів вітчизняного виробництва - "0". Код ТН ЗЕД
переноситься заявником в заявку з поля N 33 митної декларації.
   2.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням
схеми (моделі) сертифікації.
   2.2.1. Заявку розглядає орган з сертифікації, який:
   - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу
про сертифікацію продукції підприємства - виробника (включно
іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні
документи органу з сертифікації стосовно будь-якої продукції цього
виробника;
   - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення
реквізитів, наявності документів, передбачених пунктами 2.1.1,
2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 цих Правил;
   - визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою
заявкою, необхідність попереднього обстеження  виробництва  і
атестації виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої
системи якості;
   - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії,
які мають провести випробування продукції за заявкою, кількість
зразків для випробувань, правила їх відбирання, організацію, що
здійснюватиме технічний нагляд, а  також  узгоджені  терміни
проведення окремих видів робіт з сертифікації та їхню вартість;
   - визначає перелік необхідних додаткових документів, які
повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;
   - за прийнятою формою укладає фінансовий договір з заявником;
   - приймає рішення за заявкою (додаток N 2).
   2.2.2. Орган  з  сертифікації  направляє  заявнику  та
випробувальній(ним) лабораторії(ям) рішення за заявкою. Термін
розгляду заявки та прийняття рішення  за  нею  не  повинен
перевищувати 15 днів від її реєстрації. Копія підписаного рішення
за заявкою зберігається у справі про сертифікацію.
   2.3. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції.
   2.3.1. Схема  (модель)  сертифікації  заявленої продукції
визначається органом з сертифікації за узгодженням з заявником до
початку робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) здійснюється
відповідно до пункту 2 додатка N 2 і залежить від виду продукції,
її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.
   2.3.2. Для сертифікації продукції, що імпортується в Україну,
застосовуються слідуючі схеми (моделі):
   1) сертифікація кожної партії, що ввозиться:
   - подання заявки на сертифікацію;
   - оформлення договірних документів;
   - прийняття рішення за заявкою;
   - відбір та ідентифікація зразків;
   - проведення сертифікаційних випробовувань;
   - аналіз результатів робіт та видача сертифіката з терміном
дії до закінчення строку придатності продукції до споживання;
   2) сертифікація з обстеженням виробництва;
   3) сертифікація з атестацією виробництва;
   4) сертифікація з оцінкою системи якості.
   Порядок сертифікації  продукції  іноземних  виробництв за
схемами з обстеженням виробництв, атестацією  виробництв  та
сертифікацією  систем  якості встановлений наказом Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від
2 серпня 1996 р. N 329 ( z0458-96 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 16.08.96 N 458/1483.
   2.4. Правила відбору зразків для випробувань, ідентифікації
продукції та приймання зразків випробувальною лабораторією.
   2.4.1. Відбір зразків продукції для випробувань здійснює
орган з сертифікації або за його дорученням інша незалежна від
виробника організація.
   2.4.2. Кількість зразків продукції для випробувань (кількість
паковань, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення
точок відбору) відбирається органом з сертифікації у відповідності
з вимогами міжнародних, державних стандартів на цю продукцію. За
відсутності стандартів, правила відбору зразків та їхня кількість
встановлюються органом з сертифікації в залежності від обсягів
випуску (партії) за погодженням з заявником.
   2.4.3. Відбір зразків представником органу з сертифікації
проводиться  виключно  в  присутності  представника виробника
(постачальника) і оформляється  актом  відбору  зразків (проб)
(додаток N 3) із зазначенням таких відомостей:
   - місце та дата відбір зразків;
   - назва продукції; назва виробника продукції;
   - розмір партії продукції; дата виготовлення або граничні
дати виготовлення партії;
   - характеристика та маса продукції в споживчому пакованні;
термін реалізації продукції;
   - кількість зразків для випробувань та зразків-свідків для
зберігання.
   Акт оформляється  в  трьох  примірниках  і  підписується
представником організації, що проводить відбір, та представником
підприємства-виробника (постачальника). Один примірник залишається
у  виробника  (постачальника),  другий  направляється  із
зразками-свідками в орган з сертифікації для зберігання, третій -
направляється  із  зразками  для  випробувань в акредитовану
випробувальну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою.
   Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркують та
пломбують.
   2.4.4. Підприємство-виробник (постачальник) передає відібрані
для випробувань та зберігання зразки продукції у випробувальну
лабораторію та орган з сертифікації за свої кошти.
   2.4.5. Ідентифікація  продукції  проводиться  органом  з
сертифікації,  або  за  його  дорученням  -  представником
випробувальної лабораторії.
   2.4.6. Ідентифікація  продукції, в тому числі імпортної,
повинна проводитись з урахуванням вимог Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ).
   2.4.7. Пляшки (інша тара) з продукцією повинні мати марки
акцизного збору, а також етикетки або чітке маркування, де в
доступній для сприйняття формі українською мовою (або російською -
для продукції, що імпортується з країн-членів СНД), зазначаються
найменування підприємства-виготівника, його адреса, товарний знак,
загальна та власна назва напою, його міцність, місткість в літрах,
вміст цукру у відсотках (за винятком сухих вин, шампанського,
ігристого вина і коньяку), рік урожаю (для витриманих вин), дата
розливу, термін придатності, номер стандарта чи технічних умов.
   Пляшки з шампанським та ігристим вином повинні бути обгорнуті
фольгою та кольєреткою.
   На шийці пляшки з марочним вином та коньяком на етикетці
повинен бути зазначений термін витримки напою, а з колекційним
вином - нанесений додатково напис "Колекційне".
   На етикетках  чи  на  маркуванні  продукції вітчизняного
виробництва повинні бути зазначені код виробника і номер ліцензії
на право виробництва продукції.
   2.4.7.1. За відсутності зазначеної інформації на етикетці чи
маркуванні імпортної продукції заявник надає лист, що містить
інформацію, вказану в пункті 2.4.7 цих Правил, підтверджену
підприємством-виробником в перекладі, завіреному належним чином.
   2.4.8. Не підлягає ідентифікації продукція у пляшках (іншій
тарі) без марок акцизного збору, без етикеток, чіткого маркування,
без інформації, зазначеної в пункті 2.4.7 цих Правил, або без
листа, передбаченого пунктом 2.4.7.1 цих Правил, з наявними
ознаками бою (тріщини, сколювання шийки, пошкодження закоркування
тощо), у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх
і завислих частинок або каламуті, осаду (крім колекційних та
марочних вин), з терміном придатності, що вичерпаний більше, ніж
на одну третину.
   2.4.9. Ідентифікація продукції у випробувальній лабораторії
повинна включати перевірку органолептичних та фізико-хімічних
показників  на  відповідність  вимогам  стандартів або інших
нормативних документів (далі - НД) України чи країни-виробника, в
тому числі:
   2.4.9.1. Ідентифікація  вин  виноградних  проводиться  на
відповідність  вимогам ГОСТ 7208-84 "Вина виноградные. Общие
технические условия". За  органолептичними  показниками  вина
виноградні повинні відповідати вимогам пункту 2.3 ГОСТ 7208-84, а
за фізико-хімічними показниками (міцність та вміст цукру) -
вимогам пункту 2.4 ГОСТ 7208-84 або вимогам НД України чи
країни-виробника.
   2.4.9.2. Ідентифікація  вин  плодових  проводиться  на
відповідність вимогам ГОСТ 28616-90  "Вина  плодовые.  Общие
технические условия". За органолептичними показниками вина плодові
повинні відповідати вимогам пункту 2.2.1 ГОСТ 28616-90, а за
фізико-хімічними (міцність та вміст цукру) - вимогам пункту 2.2.2
ГОСТ 28616-90 або вимогам НД України чи країни-виробника.
   2.4.9.3. Ідентифікація вин ігристих (шампанських) проводиться
на відповідність вимогам ГОСТ 28685-90 "Вина игристые. Общие
технические условия". За органолептичними показниками вина ігристі
повинні відповідати вимогам пункту 2.2.1 ГОСТ 28685-90.
   2.4.9.4. Ідентифікація вин виноградних шипучих проводиться на
відповідність вимогам РСТ УРСР 773-90 "Вина виноградні шипучі.
Технічні умови". За органолептичними показниками вина виноградні
шипучі повинні відповідати вимогам пункту 2.2.1 РСТ УРСР 773-90.
   2.4.9.5. Ідентифікація  горілок  та  горілок  особливих
проводиться на відповідність вимогам ГОСТ 12712-80 "Водки и водки
особые".  За органолептичними показниками горілки та горілки
особливі повинні відповідати вимогам пункту 1.4 ГОСТ 12712-80, а
за фізико-хімічними (міцність, лужність) - вимогам пункту 1.5
ГОСТ 12712-80.
   2.4.9.6. Ідентифікація виробів лікеро-горілчаних проводиться
на відповідність вимогам ГОСТ 7190-93 "Изделия ликеро-водочные.
Общие технические условия". За  органолептичними  показниками
лікеро-горілчані вироби повинні відповідати вимогам пунктів 3.2.2
та 3.2.3 ГОСТ 7190-93, а за фізико-хімічними (міцність, загальний
екстракт та цукор) - вимогам пункту 3.2.4 ГОСТ 7190-93 або вимогам
НД України чи країни-виробника.
   2.4.9.7. Ідентифікація бренді (коньяків)  проводиться  на
відповідність вимогам ГОСТ 13741-91 "Коньяки. Общие технические
условия". За органолептичними показниками бренді (коньяки) повинні
відповідати  вимогам  пункту  2.2.1  ГОСТ  13741-91,  а  за
фізико-хімічними (міцність, вміст цукру) - вимогам пункту 2.2.2
ГОСТ 13741-91.
   2.4.10. За результатами ідентифікації представник органу з
сертифікації чи випробувальної лабораторії разом з заявником чи
уповноваженою особою заявника  складають  акт  ідентифікації,
передбачений додатками N 4 або N 5.
   2.4.11. Продукція чи зразки продукції,  що  не  пройшли
ідентифікацію, сертифікації не підлягають.
   2.4.12. Загальні відомості про представлені зразки (дата,
назва  продукції, кількість, назва заявника та його адреса,
прізвище особи, що представила зразки  тощо)  заносяться  в
спеціальний "Журнал обліку зразків", що ведеться в лабораторії. У
разі необхідності зразки позначаються номерами, етикетками або
іншим чином, про що робиться запис у журналі.
   2.4.13. Та  частина  продукції,  що  використана  для
ідентифікації   за  органолептичними  характеристиками  та
фізико-хімічними показниками, підлягає списанню або поверненню
заявнику.  Списання  (або  повернення  використаних  зразків)
засвідчується підписами представника заявника і відповідальної
особи лабораторії в графі про списання у "Журналі обліку зразків".
Залишкова частина  представленої  на  випробування  продукції
приймається  випробувальною  лабораторією  на  відповідальне
зберігання до закінчення випробувань і в залежності від їх
результатів  або  повертається  під  розписку  заявнику  або
зберігається  випробувальною  лабораторією  як  зразок-свідок
сертифікованої  продукції. Термін зберігання зразка-свідка не
повинен перевищувати гарантованого терміну придатності продукції
до споживання.
   2.4.14. Скляна тара повертається заявнику  під  розписку
безпосередньо після приймання зразків чи після узгодженого терміну
її зберігання лабораторією.
   2.4.15. Сертифікаційні  випробування  алкогольних  напоїв
проводяться за показниками безпеки.
   2.5. Атестація виробництва.
   2.5.1. Порядок здійснення атестації виробництва продукції
визначає орган з сертифікації продукції відповідно до Порядку
проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 29 лютого 1996 року N 85 ( z0291-96 ) та
зареєстрованого  Міністерством   юстиції  України 12 червня
1996 року N 291/1316. Атестації виробництва  може за рішенням
органу з сертифікації передувати попереднє обстеження виробництва.
   2.6. Сертифікація системи якості.
   2.6.1. Сертифікацію системи якості  підприємства-виробника
продукції здійснює орган з сертифікації систем якості виключно за
бажанням заявника.
   2.6.2. За наявності у заявника сертифіката на систему якості,
що поширюється на виробництво  продукції,  представленої  на
сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.
   2.6.3. Орган з сертифікації після одержання заявки, копії
сертифіката на систему якості та документального підтвердження
задовільного функціонування її на підприємстві і  позитивних
результатів їх аналізу визначає схему (модель) сертифікації з
сертифікованою системою якості.
   2.7. Випробування зразків продукції.
   2.7.1. Випробування  зразків продукції проводять виключно
акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, що визначені
органом з сертифікації в рішенні за заявкою.
   Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про
проведення випробувань зразків з метою сертифікації продукції не
допускається.
   2.7.2. Зразки   продукції  повинні  випробуватись  на
відповідність усім  вимогам  чинних  в  Україні  нормативних
документів, що зазначені в рішенні за заявкою, а саме:
   - вина виноградні  щодо  вмісту  вільної  та  загальної
сірчанистої кислоти повинні відповідати вимогам пункту 2.7 ГОСТ
7208-84, а щодо вмісту токсичних елементів - вимогам пункту 2.9
ГОСТ 7208-84 та пункту 8.3 МБТ N 5061-89;
   - вина плодові щодо вмісту вільної та загальної сірчанистої
кислоти повинні відповідати вимогам пункту 2.2.6 ГОСТ 28616-90, а
щодо вмісту токсичних елементів - вимогам пункту 2.2.8 ГОСТ
28616-90 та пункту 8.3 МБТ N 5061-89;
   - вина ігристі (шампанське) щодо вмісту вільної та загальної
сірчанистої кислоти повинні відповідати вимогам пункту 2.2.2 ГОСТ
28685-90, а щодо вмісту токсичних елементів - вимогам пункту 2.2.3
ГОСТ 28685-90 та пункту 8.3 МБТ N 5061-89;
   - вина виноградні шипучі щодо вмісту вільної та загальної
сірчанистої кислоти та токсичних елементів повинні відповідати
вимогам пунктів 2.2.5 та 2.2.6 РСТ УРСР 773-90;
   - горілки  та  горілки особливі щодо вмісту альдегідів,
сивушних олій та метилового спирту повинні відповідати вимогам
пункту 1.5 ГОСТ 12712-80, а щодо вмісту токсичних елементів -
вимогам пункту 8.3 МБТ-5061-89;
   - лікеро-горілчані вироби щодо вмісту токсичних елементів
повинні відповідати вимогам пункту 3.2.7 ГОСТ 7190-93;
   - бренді (коньяки) щодо вмісту метилового спирту повинні
відповідати вимогам пункту 2.2.2 ГОСТ 13741-91, а щодо вмісту
токсичних  елементів - вимогам  пункту 2.2.3 ГОСТ 13741-91 та
пункту 8.3 МБТ-5061-89;
   - інші алкогольні напої щодо вмісту токсичних елементів -
вимогам пункту 8.3 МБТ N 5061-89 та НД на продукцію.
   2.7.3. За результатами випробувань випробувальна лабораторія
подає до органу з сертифікації протокол випробувань продукції.
Протокол  повинен  бути підписаний особою, відповідальною за
випробування  та  затверджений  керівником   акредитованої
випробувальної  лабораторії.  Якщо випробування проводились у
випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на
технічну  компетентність,  протокол  випробувань повинен бути
підписаний також представником органу з сертифікації, який за
дорученням органу з сертифікації брав участь у випробуваннях.
   2.7.3.1. Використані зразки продукції, що в повному обсязі
випробувані за показниками безпеки, списують або  повертають
заявнику.
   2.7.4. Протокол випробувань містить:
   - посилання на позначення та назву нормативних документів на
методи випробувань;
   - графу "Вимоги нормативного документа до продукції", в якій
записують конкретну визначену нормативним документом норму точно
за встановленою ним формою запису;
   - графу  "Результати  вимірювань  (випробувань)", в якій
зазначають числовий результат вимірювань.
Примітка. Записи  на  зразок "Відповідає", "В нормі" чи "Не
     виявлено" не допускаються для показників, що підлягають
     вимірюванню.  У  разі,  якщо  результат  вимірювань
     (випробувань) нижче  межі  чутливості  застосованого
     приладу чи методу вимірювань (випробувань), в зазначеній
     графі робиться запис: "Менше ніж ..." і наводиться
     визначене числове значення межі чутливості приладу або
     методу вимірювань (випробувань).
   2.7.5. Поданий протокол випробувань розглядається відповідним
органом з сертифікації з метою визначення:
   - відповідності номенклатури  перевірених  показників  до
номенклатури показників, зазначених у рішенні за заявкою;
   - відповідності вимогам, що встановлені пунктами 2.7.3 і
2.7.4 цих Правил;
   - відповідності застосованих методів та засобів випробувань
до вимог нормативного документа на методи випробувань.
   До розгляду поданого протоколу не повинні залучатися посадові
особи органу з сертифікації, які безпосередньо брали участь у
випробуваннях продукції як представники органу.
   За позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт,
що передбачені в рішенні за заявкою, орган з сертифікації видає
сертифікат відповідності та інші документи, передбачені Системою.
Термін дії сертифіката на партію продукції не повинен перевищувати
гарантованого терміну придатності продукції до споживання.
   В разі негативних результатів сертифікаційних випробувань
замовнику видається "Припис" за формою, наведеною в додатку N 6.
   2.7.6. Якщо за заявкою, наведеною в рішенні, схемою (моделлю)
сертифікації передбачена атестація виробництва чи використання
сертифікованої системи якості, орган з сертифікації за позитивних
результатів цієї роботи (як зазначено у пунктах 2.5 і 2.6 цих
Правил) приймає рішення про термін дії сертифіката відповідності,
що видається заявнику.
   Термін дії сертифіката у цьому разі не повинен перевищувати
терміну дії атестата виробництва чи сертифіката системи якості.
   Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті
"Сертифікат  поширюється  на  ..."  робиться запис: "Серійно
виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до
споживання".
   2.8. Пломбування  (опечатання) та зберігання зразка-свідка
сертифікованої продукції.
   2.8.1. Зразок-свідок сертифікованої продукції - відібраний за
встановленими в Системі правилами зразок серійної продукції, на
яку виданий в установленому порядку сертифікат відповідності.
Зразок-свідок зберігається органом з сертифікації або за рішенням
органу  - акредитованою випробувальною лабораторією чи іншою
організацією на випадок необхідності повторення випробувань для
підтвердження показників продукції, вирішення арбітражних або
інших суперечливих проблем.
   2.8.2. Пломбування  зразка-свідка сертифікованої продукції
здійснює відповідальна особа органу з сертифікації або за рішенням
органу - відповідальна особа випробувальної лабораторії, яка
проводила випробування з метою сертифікації,  за  позитивним
рішенням органу з сертифікації щодо можливості видачі сертифіката
відповідності на продукцію за заявкою.
   Повідомлення про  необхідність  пломбування  зразка-свідка
випробувальній лабораторії направляє орган з сертифікації, який
розглядає подані результати проведених робіт з сертифікації.
   2.8.3. Пломбування зразка-свідка здійснюється методом, що
виключає підміну, заміну чи доступ до продукції без руйнування
пломби випробувальної лабораторії.
   2.8.4. Відомості про пломбування зразка-свідка зазначаються в
"Акті про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за
заявкою N ____ на сертифікацію продукції" за формою наведеною в
додатку N 7.
   2.8.5. Зразки-свідки зберігаються органом з сертифікації або
за його дорученням - випробувальною лабораторією за її згодою чи
заявником.
   Питання про місце  зберігання  зразків-свідків  продукції
вирішується в будь-якому разі органом з сертифікації продукції.
   2.8.5.1. Зразки-свідки повертаються заявнику після закінчення
терміну дії сертифіката відповідності що оформляється окремим
документом (актом, розпискою).
   2.8.6. Акт  про  пломбування та зберігання зразка-свідка
продукції за умови заповнення усіх передбачених  реквізитів,
підписів та печаток подається на затвердження керівнику органу з
сертифікації до одержання заявником сертифіката на продукцію.
   Один примірник затвердженого акта зберігається органом з
сертифікації  в  справі   про   сертифікацію   продукції
підприємства-виробника (підприємства-заявника). Другий примірник
затвердженого акта передається в організацію,  яка  зберігає
зразок-свідок.
   2.9. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація
в Реєстрі Системи.
   2.9.1. Оформлення  сертифіката  відповідності  та  його
реєстрацію в Реєстрі Системи здійснює орган з сертифікації, що
розглядав результати робіт з сертифікації продукції за заявкою.
   2.9.2. За позитивних висновків розгляду результатів робіт з
сертифікації   заявнику   видається  оригінал  сертифіката
відповідності.
   2.9.3. Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом, є
обов'язковим.
   Реквізит "код ТН ЗЕД" заповняється у відповідності з митною
декларацією (для імпортної продукції).
   У разі,  коли заходи, що передбачені в реквізитах форм
сертифікатів, не проводились, в реквізиті робиться запис: "не
проводилось", "не маркується", "не наноситься".
   В сертифікаті  відповідності,  що  видається  на  партію
продукції,  зазначаються  відомості  про розмір партії, дату
виготовлення продукції, кінцевий термін реалізації та номер і дату
документа, за яким ця партія ввезена в Україну.
   2.9.4. На зворотньому боці форми (бланка) сертифіката для
вітчизняної продукції зазначаються відомості щодо:
   - назви організації  державної  санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України, яка дала дозвіл
виробнику на виготовлення і реалізацію продукції в Україні;
   - реєстраційного номера дозволу і дати його видачі. Якщо
дозвіл надано листом, зазначають вихідний номер і дату реєстрації
листа. Якщо дозвіл надано підписанням акта приймальних випробувань
продукції, наводять дату і місце підписання акта та прізвище і
ініціали уповноваженої особи Міністерства охорони здоров'я, яка
підписала акт, та її посаду.
   2.9.5. Реєстраційний номер сертифіката в Реєстрі Системи
одержує від Державного комітету України  по  стандартизації,
метрології  та  сертифікації  уповноважена  особа  органу  з
сертифікації.
   2.9.6. Копія виданого сертифіката зберігається органом з
сертифікації в справі (комплекті документів) про сертифікацію
продукції заявника. Другий екземпляр копії подається до Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.
   2.10. Визнання  сертифікатів  чи  інших  документів, які
підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в
Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за
кордоном.
   2.10.1. Визнанню в  Системі  підлягають  сертифікати  та
протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами
інших держав (далі - іноземний сертифікат), за умови дотримання
сукупності таких правил:
   1) з національним органом з сертифікації тієї країни, з якої
походить продукція, що ввозиться в Україну, Державним комітетом
України по стандартизації, метрології та сертифікації укладена
двостороння  угода про взаємне визнання результатів робіт з
сертифікації;
   2) іноземний  сертифікат,  виданий  в  державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить і в якій виготовлена
продукція, що ввозиться в Україну;
   3) продукція,  що  ввозиться  в  Україну,  може  бути
ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка
тощо) як така, що виготовлена за міждержавними (ГОСТ) або іншими
нормативними документами, що є чинними в Україні;
   4) представлені або зазначені в  іноземному  сертифікаті
документи, що передбачені пунктом 2.1.4 цих Правил;
   5) номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції, які
зазначені в іноземному сертифікаті, і норми цих вимог повністю
відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в
Україні.
   2.11. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва.
   2.11.1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час
її виробництва здійснює орган з сертифікації чи за його дорученням
інша організація у разі, коли сертифікат відповідності видано
підприємству-виробнику на відповідний термін і надане  право
самостійно застосовувати його до кожної одиниці виготовленої
продукції.
   2.11.2. Технічний  нагляд  проводиться шляхом періодичних
контрольних випробувань зразків (проб) продукції, що відбираються
у виробника чи в торговельних організаціях, а також в залежності
від схеми (моделі) сертифікації:
   - періодичного технічного нагляду за атестованим виробництвом
сертифікованої продукції;
   - періодичної   оцінки   ефективності   функціонування
сертифікованої системи якості у виробника.
   2.11.3. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та
порядок проведення, зміст та періодичність проведення технічного
нагляду  за  атестованим  виробництвом,  періодичність оцінки
ефективності функціонування системи якості встановлює орган з
сертифікації в кожному конкретному випадку.
   2.11.4. За результатами технічного нагляду виконавець складає
і подає до органу з сертифікації звіт із зазначенням, за наявності
невідповідностей встановленим  вимогам,  можливих  причин  та
коригувальних заходів, що пропонуються.
   2.11.5. Орган з сертифікації може прийняти рішення  про
проведення додаткових випробувань та (чи) перевірок залежно від
інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від
споживачів і контролюючих органів.
   2.11.6. Орган з сертифікації може тимчасово припинити або
зупинити дію сертифіката у разі:
   - виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені
під час сертифікації;
   - порушення вимог технології виготовлення, правил приймання,
методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;
   - зміни  виробником  нормативних  документів,  методів
випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність
сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього
узгодження з органом з сертифікації.
   2.11.7. Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката
відповідності може бути скасоване у тому разі, якщо проведенням
коригувальних заходів виробник може усунути невідповідності та
причини  їх  виникнення в місячний термін і без проведення
випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії підтвердити
відповідність  продукції встановленим вимогам. За інших умов
зупиняється дія сертифіката в установленому порядку.
   2.11.8. Коригувальні заходи здійснюються виробником продукції
негайно після одержання відповідного рішення відповідного органу з
сертифікації.  Контроль  за  виконанням коригувальних заходів
здійснюють за дорученням органу з сертифікації, як правило,
територіальні  органи  Державного  комітету  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації.
   Усі витрати щодо здійснення коригувальних заходів та контролю
за їх виконанням несе виробник сертифікованої продукції.
   2.11.9. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними,
якщо:
   - здійснено  необхідні  зміни  виробничого  процесу,  що
виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме  повторного
проведення коригувальних заходів;
   - невідповідна продукція вилучена із складів, оптових баз,
закладів торгівлі, у споживачів, доопрацьована або знищена чи
проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих
заходів.
   2.11.10. Повідомлення про успішне завершення коригувальних
заходів  з  рекомендацією  про  відновлення  дії сертифіката
надсилається організацією, що контролює, до органу з сертифікації,
який приймає відповідне рішення.
          3. Розгляд спірних питань
   3.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про відмову
видачі сертифіката відповідності чи про зупинення дії сертифіката,
він повинен подати письмово заяву до органу з сертифікації не
пізніше ніж через один місяць після одержання повідомлення про
прийняте  рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого
рішення.
   3.2. Заява розглядається відповідним органом з сертифікації в
десятиденний строк з дня її надходження.
   3.3. До заяви додаються такі документи:
   - листування  із  спірного  питання  між  виробником,
випробувальною лабораторією, територіальним органом Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації,
органом з сертифікації;
   - відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;
   - зразок-свідок продукції;
   - технічна документація на продукцію (за необхідності).
   3.4. Кожна  із  сторін  має право запросити експерта з
випробувальної лабораторії для надання пояснень.
   3.5. Спірні питання розглядаються конфіденційно.
   3.6. Рішення відносно поданої заяви може вміщувати одну із
таких рекомендацій:
   - видати чи визнати сертифікат відповідності;
   - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності;
   - підтвердити зупинення дії сертифіката відповідності;
   - відновити дію сертифіката відповідності.
   3.7. Рішення надсилається заявнику протягом трьох днів після
проведення засідання. Якщо на думку органу з сертифікації, що
вирішував спірне питання, необхідне прийняття  заходів  щодо
стандартів  та  інших  нормативних  документів на продукцію,
використовуваних під час сертифікації, то він формулює відповідні
пропозиції і направляє їх до Державного комітету України по
стандартизації, метрології та сертифікації.
   3.8. У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися
до Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації протягом десяти днів з дня одержання рішення.
                         Додаток N 1
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
 
Назва органу з сертифікації
продукції, адреса
               Заявка
   на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО
   1. __________________________________________________________
        (назва підприємства-виготовлювача, постачальника
__________________________________________________________________
(надалі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ*)
____________________
   * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
в особі __________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)
заявляє, що ______________________________________________________
 (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
виготовлена у вигляді партії в кількості, __________, випускається
серійно** за _____________________________________________________
              (шт., т, і інш.)
___________________
   ** Вноситься потрібне.
__________________________________________________________________
  (назва та позначення нормативного документа виготовлювача)
відповідає вимогам _______________________________________________
__________________________________________________________________
      (позначення та назви нормативних документів)
і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність
вимогам наведених нормативних документів за правилами Системи
УкрСЕПРО.
   2. Випробування  з  метою  сертифікації  прошу  провести
в ________________________________________________________________
      (назва акредитованої в Системі УкрСЕПРО випробувальної
__________________________________________________________________
лабораторії та її адреса. В разі відсутності відомостей, цей пункт
__________________________________________________________________
не наводиться)
   3. Заявник зобов'язується:
   - виконувати усі умови сертифікації;
   - забезпечувати  стабільність  показників  (характеристик)
продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
   - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.
   4. Додаткові відомості ______________________________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник підприємства
 _________________________________________________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 Головний бухгалтер
 _________________________________________________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
   Печатка               Дата
                         Додаток N 2
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
 
Назва та адреса органу
з сертифікації продукції
            Рішення за заявкою
   Розглянувши заявку __________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва підприємства-виробника чи постачальника продукції)
від ____________ на сертифікацію ________________________________
                       (дата)
__________________________________________________________________
 (назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної продукції)
   Повідомляємо:
   1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
        (позначення та назва нормативних документів)
   2. Схема  (модель)  сертифікації  міститиме  (непотрібне
викреслити):
   - попереднє обстеження виробництва;
   - атестацію виробництва продукції, що сертифікується;
   - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості продукції, що подається на сертифікацію;
   - відбирання зразків продукції для випробувань;
   - випробування зразків продукції з метою сертифікації;
   - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.
   3. Попереднє обстеження виробництва*  буде  проведене  в
період з ___________________________ до __________________________
          (дата)             (дата)
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)
   4. Атестація виробництва* продукції, що сертифікується, буде
проведена в період з ____________________ до _____________________
              (дата)         (дата)
__________________________________________________________________
   (назва та адреса організації, що проводитиме атестацію)
   5. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи
якості*  продукції,  що  сертифікується,  буде  проведено  в
період з ________________________ до _____________________________
         (дата)            (дата)
__________________________________________________________________
    (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
   6. Відбирання зразків продукції  для  випробувань*  буде
проведено в період з _____________________ до ____________________
              (дата)          (дата)
__________________________________________________________________
 (назва та адреса організації, що проводитиме відбирання зразків)
   7. Випробування  продукції  з  метою сертифікації будуть
проведені з _________________________ до _________________________
           (дата)           (дата)
__________________________________________________________________
  (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії)
   8. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції
здійснюватиме ____________________________________________________
            (назва організації та її адреса)
   Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть
повідомлені додатково.
   9. Для проведення робіт з сертифікації органу з сертифікації
продукції необхідно подати такі нормативні документи та технічну
документацію*:
__________________________________________________________________
  (позначення та назва нормативного та технічного документа)
___________________
   * Пункт включається в разі необхідності.
   10. Роботи проводяться на підставі господарського договору
від __________ N ___.
 
 Керівник органу з
 сертифікації продукції
 _________________________________________________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
   Печатка              Дата
                         Додаток N 3
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
                Акт
           відбору зразків (проб)
          від "___" _________ 19__ р.
   На __________________________________________________________
     (найменування підприємства, місця відбору зразків (проб)
мною (нами) ______________________________________________________
             (посада, прізвище, ініціали)
в присутності ____________________________________________________
        (посада, прізвище, ініціали представника заявника)
відібрано зразки (проби) продукції, заявленої на сертифікацію:
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Назва |Виробник|Одиниця|Розмір|Дата виго- |Кількість чи маса |
 |продук-|(підпри-|виміру |партії|товлення та|відібраних зразків |
 |ції  |ємство, |    |   |термін реа-|(проб)       |
 |    |країна) |    |   |лізації  |———————————————————|
 |    |    |    |   |      |Для вип- |Для зраз-|
 |    |    |    |   |      |робувань |ка-свідка|
 |———————|————————|———————|——————|———————————|—————————|—————————|
 |  1  |  2  |  3  |  4 |   5   |  6  |  7  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Транспортні документи _______________________________________
      (товаро-транспортна накладна, рахунок-фактура та інше)
   Відібрані зразки (проби) направлено на випробування _________
__________________________________________________________________
          (найменування лабораторії)
контрольні запечатано, опломбовано, N акта опломбування __________
   Відвантаження та продаж продукції, від якої відібрано зразки
(проби) до одержання сертифіката відповідності забороняється.
   Зразки піддаються руйнуванню при випробуваннях, що означає
їх утилізацію.
   Заявник забирає зразки-свідки після закінчення терміну дії
сертифіката відповідності з відміткою в журналі обліку зберігання
зразків-свідків.
 
Зразки (проби) відібрано
 _______________________  ____________  ______________________
    (посада)       (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 _______________________  ____________  ______________________
    (посада)       (підпис)    (прізвище, ініціали)
   Представник _________________________________________________
              (підприємство-заявник)
 
 _______________________  ____________  ______________________
    (посада)       (підпис)    (прізвище, ініціали)
                         Додаток N 4
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
 
Місце
Дата
                Акт
ідентифікації ____________________________________________________
               (назва продукції)
що випускається __________________________________________________
         (назва підприємства та місце його розташування)
   Представник органу з сертифікації ___________________________
                   (назва органу з сертифікації,
__________________________________________________________________
посада, місце роботи, прізвище, ім'я та по батькові)
та уповноважений представник заявника ____________________________
                     (назва підприємства)
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
склали цей акт як свідоцтво про те, що ___________________________
                      (назва продукції)
яка (який, яке) випускається за __________________________________
                (позначення та назва нормативного
__________________________________________________________________
           документа на продукцію)
відповідає вимогам щодо складу вихідної сировини, визначеного ____
_________________________________________________________________,
 (назва затвердженого технічного або технологічного документа)
технології виготовлення, визначеної _____________________________,
                 (назва технологічного документа)
умов виробництва, визначених _____________________________________
                   (назва документа, що визначає
_________________________________________________________________,
    санітарно-гігієнічні умови виготовлення продукції)
методів приймання, контролю та випробувань, маркування, пакування,
зберігання і транспортування, визначених _________________________
                       (позначення та назви
__________________________________________________________________
           нормативних документів)
   Органолептичні характеристики _______________________________
                     (назва продукції)
перевіряються з періодичністю __________ раз(и) на рік.
   Відібрані та опечатані (опломбовані) зразки _________________
                         (назва продукції)
__________________________________________________________________
ідентифіковані і можуть бути представлені на випробування з метою
сертифікації.
 
 Представник органу
 з сертифікації
 _________________________________________________________________
              (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
 Представник заявника
 _________________________________________________________________
              (підпис)     (прізвище та ініціали)
                         Додаток N 5
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
 
Місце
Дата
                Акт
ідентифікації ____________________________________________________
               (назва продукції)
що випускається __________________________________________________
         (назва підприємства та місце його розташування)
   Представник(и) ______________________________________________
             (органу з сертифікації, посада, прізвище,
__________________________________________________________________
            ім'я, по батькові)
та уповноважений представник заявника ____________________________
__________________________________________________________________
  (назва підприємства, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт як свідоцтво про те, що відібрані зразки продукції
за зовнішнім виглядом (маркування і пакування)  відповідають
вимогам, передбаченим законодавством України.
   За органолептичними характеристиками ________________________
_________________________________________________________________,
       (перерахувати перевірені характеристики)
фізико-хімічними показниками _____________________________________
               (перерахувати перевірені показники)
продукція ідентифікована як _____________________________________,
і повинна відповідати вимогам _________________________________ за
                (назва нормативного документа)
показниками безпеки.
   Відібрані зразки  продукції ідентифіковані і можуть бути
передані на випробування з метою сертифікації. Зразки продукції,
що пройшли випробування за органолептичними характеристиками та
фізико-хімічними показниками повернені заявнику.
 
 Представник(и) органу
 з сертифікації
 _________________________________________________________________
              (підпис)     (прізвище та ініціали)
 _________________________________________________________________
              (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
 Представник заявника
 _________________________________________________________________
              (підпис)     (прізвище та ініціали)
                         Додаток N 6
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     напоїв
 
Назва органу з
сертифікації продукції
 
Керівнику (громадянину) __________________________________________
              (назва підприємства, організації
__________________________________________________________________
 установи або прізвище, ініціали громадянина-підприємця, адреса)
               Припис
          від "___" __________ 19__ р.
   Виданий на підставі протоколу випробувань N _____________ від
"___" ___________ 19 __ р.
   При перевірці _______________________________________________
            (найменування перевіреної продукції)
__________________________________________________________________
на відповідність вимогам _________________________________________
           (позначення та назва нормативних документів)
__________________________________________________________________
встановлено, що перевірена партія продукції ______________________
                     (N партії, марка виробу,
__________________________________________________________________
 обсяг партії у натуральному вигляді та вартість у оптових цінах)
що ввезена в Україну за __________________________________________
              (назва, N та дата видачі супровідного
___________, не відповідає вимогам вказаних нормативних документів
документа)
за такими параметрами ____________________________________________
               (найменування параметрів, показників,
_________________________________________________________________.
             характеристик)
   На підставі Закону України "Про захист прав споживачів" та
Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про
державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та
відповідальність за їх порушення" реалізація вказаної партії
продукції забороняється.
   За реалізацію  зазначеної  партії  продукції без дозволу
підприємець сплачує штраф у розмірі 500 відсотків  вартості
реалізованої продукції.
   Продукція повинна бути:
   - утилізована;
   - вивезена за межі України;
   - піддана промисловій переробці під наглядом представників
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів,
Державного митного комітету України та органу з сертифікації
продукції та систем якості, у термін до _________________
 
 Керівник органу з
 сертифікації продукції
 _________________________________________________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
   Печатка                Дата
                         Додаток N 7
                     до Правил обов'язкової
                     сертифікації алкогольних
                     виробів
                       Затверджую
                  Керівник органу з сертифікації
                  ______________________________
                  (назва органу з сертифікації
                  ______________________________
                  продукції)
                  ______________________________
                    (прізвище та ініціали)
                  ______________________________
                        (підпис)
                  "___" _______________ 199__ р.
                Акт
   про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції
      за заявкою N _____ на сертифікацію продукції
   Зразок-свідок продукції _____________________________________
                 (назва продукції, заводський або
_________________________________________________________________,
       умовний номер зразка, дата виготовлення)
що виготовлений _________________________________________________,
           (назва підприємства-виробника продукції)
відповідає зразкам цієї продукції, які піддавались випробуванням
з метою сертифікації в ___________________________________________
                (назва випробувальної лабораторії,
_________________________________________________________________,
          дата проведення випробувань)
Опломбований _________________________________________ печаткою з
         (назва випробувальної лабораторії)
зображенням ______________________________________________________
 (прізвища та ініціали, посада особи, яка виконала пломбування)
                       (дійсне зображення
                       печатки лабораторії)
Підпис _______________ Дата _______________________
   Розміщений (переданий) для зберігання в _____________________
__________________________________________________________________
      (назва організації, що забезпечує зберігання
__________________________________________________________________
           зразка-свідка продукції)
на термін до ____________________________________________________.
        (дата закінчення дії сертифіката на продукцію)
   Відповідальний за зберігання ________________________________
                  (прізвище, ініціали та посада
_________________________________________________________________.
  особи, яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)
 
Керівник організації, яка
забезпечує   зберігання
зразка-свідка
___________________________________   _________________________
 (посада, прізвище та ініціали)         (підпис)
   Печатка               Дата
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка