Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 25 березня 1993 року N 1


 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 635 від 03.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 вересня 1996 р.
 vd960903 vn635            за N 514/1539
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МВС
    N 622 ( z0637-98 ) від 21.08.98 )
   Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок
   виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення
   і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та
   вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України
         від 25 березня 1993 року N 164
 
   Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ
України, затвердженого Розпорядженням Президента України від 7
жовтня 1992 р. N 157/92-рп, Постанови Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1992 р. N 576 ( 576-92-п )  "Про затвердження
Положення про дозвільну систему" Н А К А З У Ю:
   1. Внести до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом
МВС України від 25 березня 1993 року N 164 ( z0051-93 ), такі
зміни та доповнення:
   1.1. Пункт 2.6. після слів "міністром внутрішніх  справ
України" доповнити словами:
   "його першими заступниками, заступником - начальником міліції
громадської   безпеки,  начальником  Головного  управління
адміністративної служби міліції", і далі за текстом.
   1.2. Пункт 9.17. викласти в такій редакції:
   "Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної зброї
та боєприпасів є наявність таких документів:
   клопотання керівників підприємств, установ, організацій та
господарських  об'єднань,  в  якому  зазначається  кількість
вогнепальної зброї і боєприпасів, що купуються;
   акт про  придатність  приміщення,  де  зберігатимуться
вогнепальна зброя та боєприпаси, що складається комісією у складі
представників  органів внутрішніх справ (міліції і пожежного
нагляду) і зацікавленої організації;
   наказ керівника  підприємства,  установи,  організації чи
господарського об'єднання про призначення особи, відповідальної за
придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та
по батькові, дата, місце народження і проживання),  довідка
(висновок) медичної установи (ЛКК), що така особа за станом
здоров'я може виконувати вказану роботу;
   платіжне доручення  (квитанція) банку про сплату послуг,
пов'язаних з видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї і
бойових припасів;
   письмове підтвердження    заводу-виготовлювача    або
організації-постачальника  вогнепальної  зброї  про  виділення
(поставку) конкретної кількості зброї та боєприпасів до неї".
   1.3. Абзац перший пункту 10.2. викласти в такій редакції:
   "Перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів,  а  також
мисливського пороху, заряджених мисливських патронів автомобільним
транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних
документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів таким
транспортом. Перевезення зброї, боєприпасів та пороху по шляху
руху здійснюється організацією, яка отримує зброю та боєприпаси, а
охорона - Державною службою охорони або іншими підрозділами
внутрішніх справ. Керівник організації для супроводження цього
вантажу повинен призначити не менше  двох  осіб,  озброєних
вогнепальною зброєю. Для перевезення мають бути виділені криті
автомашини, а при перевезенні пороху - підлога кузова автомашини
встилається повстю, кошмою або іншим відповідним матеріалом. Зброя
і боєприпаси повинні бути упаковані у пристосовану тару, яка
опечатується або опломбовується".
   1.4. Пункт 10.5. після слів "Відповідальні за перевезення
зброї і бойових припасів посадові особи спортивних делегацій
(команд)", доповнити словами:
   "перевозять спортивну зброю у супроводі охорони і після
прибуття...", далі за текстом.
   1.5. Пункт 12.2. доповнити четвертим і п'ятим абзацами такого
змісту:
   "медичний висновок  лікувального  закладу про відсутність
протипоказань, що перешкоджають одержанню дозволу на придбання або
зберігання зброї.
   При отриманні  дозволу  на  придбання  зброї  з  метою
спортивно-мисливського  полювання  пред'являється  мисливський
квиток".
   Абзац четвертий вважати абзацом шостим.
   1.6. Пункт 12.5. доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
   "медичний висновок  лікувального  закладу про відсутність
протипоказань, що перешкоджають одержанню дозволу (при реєстрації
та перереєстрації) на зберігання вогнепальної зброї".
   1.7. Додаток N 2 до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення  і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів
викласти в новій редакції (додається).
   1.8. Додаток N 3 до Інструкції про порядок виготовлення,
придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення  і використання
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів
викласти в новій редакції (додається).
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської
безпеки  генерал-майора  міліції  Чернишова  В.С. та Головне
управління адміністративної служби міліції МВС України (Білоконя
М.В.).
   Наказ оголосити особовому складу органів та  підрозділів
внутрішніх справ України.
 
 Виконуючий обов'язки міністра
 генерал-лейтенант міліції               Л.В.Бородич
                     Додаток N 2
              до Інструкції про порядок виготовлення,
              придбання,   зберігання,   обліку,
              перевезення і використання вогнепальної
              зброї, боєприпасів до неї та вибухових
              матеріалів
   МВС України      МВС України      МВС України
_____________________ _____________________ ____________________
(найменування органу  (найменування органу  (найменування органу
_____________________ _____________________ ____________________
 внутрішніх справ)   внутрішніх справ)   внутрішніх справ)
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ ДУБЛІКАТ ДОЗВОЛУ N _
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Виданого ____________ Виданого ____________ Виданого ___________
    (найменування     (найменування     (найменування
_____________________ _____________________ ____________________
підприємства, устано- підприємства, устано- підприємства, уста-
ви, організації)    ви, організації)    нови, організації)
Під персональну від- Під персональну від- Під персональну від-
повідальність _______ повідальність _______ повідальність ______
_____________________ _____________________ _____________________
(прізвище, ініціали)  (прізвище, ініціали)  (прізвище, ініціали)
на придбання ________ на придбання ________ на придбання _______
    (перелічуються     (перелічуються    (перелічуються
_____________________ _____________________ ____________________
предмети, матеріали,  предмети, матеріали,  предмети, матеріали,
_____________________ _____________________ ____________________
їхня кількість, вага  їхня кількість, вага  їхня кількість, вага
тощо)         тощо)         тощо)
Дійсний до       Дійсний до       Дійсний до
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Примітка: залишається Примітка:  додається М.П. Начальник орга-
в органі внутрішніх до матеріалів,  які    ну  внутрішніх
справ,  який  видав стали підставою для    справ
дозвіл         видачі дозволу     ____________________
                          (підпис)
                       Примітка: залишаєть-
                       ся на руках у покуп-
                       ця, з відміткою про
                       отримані  предмети,
                       на які поширюється
                       дозвільна система
   МВС України
______________________
 (найменування органу
______________________
 внутрішніх справ)
  ДОЗВІЛ N _____
"__" _________ 199_ р.
Виданого _____________
     (найменування
______________________
підприємства, устано-
ви, організації)
Під персональну відпо-
відальність __________
______________________
 (прізвище, ініціали)
на придбання _________
    (перелічуються
______________________
 предмети, матеріали,
______________________
їхня кількість, вага
тощо)
Дійсний до
"__" _________ 199_ р.
М.П. Начальник органу
   внутрішніх справ
______________________
    (підпис)
Примітка: залишається
в торговельній органі-
зації,  підприємстві,
організації-виробника
зброї, боєприпасів і
заповнюється на зворо-
ті під час продажу
                     Додаток N 3
              до Інструкції про порядок виготовлення,
              придбання,   зберігання,   обліку,
              перевезення і використання вогнепальної
              зброї, боєприпасів до неї та вибухових
              матеріалів (лицьовий бік дозволу)
   МВС України      МВС України      МВС України
_____________________ _____________________ ____________________
(найменування органу  (найменування органу  (найменування органу
_____________________ _____________________ ____________________
 внутрішніх справ)   внутрішніх справ)   внутрішніх справ)
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ N __ ДУБЛІКАТ ДОЗВОЛУ N _
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Виданого ____________ Виданого ____________ Виданого ___________
     (прізвище,       (прізвище,       (прізвище,
_____________________ _____________________ ____________________
ініціали особи, яка  ініціали особи, яка  ініціали особи, яка
_____________________ _____________________ ____________________
одержала дозвіл, її  одержала дозвіл, її  одержала дозвіл, її
адреса)        адреса)        адреса)
на придбання ________ на придбання ________ на придбання _______
       (марка,        (марка,        (марка,
_____________________ _____________________ ____________________
  калібр зброї)     калібр зброї)     калібр зброї)
Дійсний до       Дійсний до       Дійсний до
"__" ________ 199_ р. "__" ________ 199_ р. "__" _______ 199_ р.
Примітка: залишається Примітка:  додається М.П. Начальник від-
в органі внутрішніх до матеріалів,  які    ділу внутрішніх
справ,  який  видав стали підставою для    справ
дозвіл         видачі дозволу     ____________________
                          (підпис)
                       Примітка: залишаєть-
                       ся на руках у покуп-
                       ця.  При  купівлі
                       зброї  заповнюється
                       на звороті торгове-
                       льною організацією і
                       пред'являється  при
                       реєстрації в органи
                       внутрішніх справ, а
                       також дає право на
                       перевезення купленої
                       зброї
 
   МВС України
______________________
 (найменування органу
______________________
 внутрішніх справ)
  ДОЗВІЛ N _____
"__" _________ 199_ р.
Виданого _____________
     (прізвище,
______________________
ініціали особи, яка
______________________
одержала дозвіл, її
адреса)
на придбання _________
       (марка,
______________________
  калібр зброї)
Дійсний до
"__" _________ 199_ р.
М.П. Начальник відділу
   внутрішніх справ
______________________
    (підпис)
Примітка: залишається
в торговельній органі-
зації і заповнюється
під час продажу
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка