Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство зв"язку України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 1352/97 від 11.12.97 )
    
     Про Положення про Міністерство зв'язку України
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство зв'язку України
(додається).
   2. Визнати  таким,  що  втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 16 травня 1992 року N 91 ( 91/92-рп ) "Про
Положення про Міністерство зв'язку України".
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 12 вересня 1996 р.
   N 832/96
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                     від 12 вересня 1996 року
                     N 832/96
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Міністерство зв'язку України
   1. Міністерство зв'язку України - Адміністрація  зв'язку
України (далі  -  Мінзв'язку  України) є центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної
політики в галузі зв'язку на всій території України, здійснює
керівництво дорученою сферою управління, несе відповідальність за
стан її розвитку.
   2. Мінзв'язку  України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України. У
межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів
законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.
   3. Основними завданнями Мінзв'язку України є:
   реалізація державної політики у галузі зв'язку;
   створення рівних умов здійснення діяльності для підприємств
зв'язку всіх форм власності шляхом регулювання відносин  між
операторами зв'язку та споживачами його послуг;
   організація виконання наукових розробок, підготовки кадрів та
розроблення стандартів для галузі;
   здійснення нагляду за функціонуванням засобів зв'язку всіх
форм власності  у мережах зв'язку загального користування та
взаємодіючими з ними засобами зв'язку відомчих мереж зв'язку і
мереж подвійного призначення;
   контроль за якістю надання послуг зв'язку операторами в межах
зв'язку загального користування і подвійного призначення всіх форм
власності, додержанням граничних тарифів на послуги зв'язку;
   здійснення міжнародного співробітництва в галузі.
   4. Мінзв'язку України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) здійснює єдину науково-технічну політику в галузі зв'язку,
визначає основні напрями створення і розвитку єдиної національної
системи зв'язку (далі - ЄНСЗ), забезпечує  належний  рівень
технологічних процесів та екологічної безпеки;
   2) реалізує державну стратегію розвитку зв'язку, маючи на
меті досягнення світового рівня технології виробництва та якості
послуг зв'язку, оптимізації виробничої та міжгалузевої структури,
переорієнтацію галузі з урахуванням розвитку нових послуг зв'язку;
   3) опрацьовує    рекомендації    з    раціоналізації
внутрішньогалузевих кооперованих поставок засобів та обладнання
зв'язку і разом з відповідними центральними органами виконавчої
влади пропозиції щодо розвитку його міжгалузевого виробництва;
   4) розробляє цільові програми перспективного розвитку техніки
і виробництва, визначає заходи щодо їх виконання, формує перелік
найважливіших науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських
робіт, пов'язаних зі створенням мереж загального користування
ЄНСЗ;
   5) бере участь у розробленні проекту Державного бюджету
України, розробляє  в  межах визначених обсягів фінансових і
матеріальних ресурсів проекти індикативних планів розвитку галузі
та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;
   6) готує пропозиції щодо розміщення нових виробництв  і
ліквідації застарілих  у  межах  своєї компетенції, координує
відповідну діяльність  та  узгоджує  її  з  заінтересованими
центральними і  місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування;
   7) виступає  державним  замовником  наукових  досліджень
комплексного характеру  з   технологічних,   організаційних,
екологічних проблем розвитку галузі зв'язку;
   8) здійснює координацію діяльності щодо створення та розвитку
систем зв'язку загального користування і розроблення технічних
засобів для неї;
   9) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо державного
інвестування, умов функціонування галузі стосовно оподаткування,
одержання пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації
та демонополізації підприємств, що належать  до  сфери  його
управління, опрацьовує  комплекс  заходів,  спрямованих  на
поглиблення економічної реформи;
   10) регулює  за допомогою економічних важелів діяльність
підприємств галузі, розробляє плани економічних та організаційних
заходів, спрямованих  на  зростання  експортного  потенціалу
підприємств та обсягів реалізації їх послуг;
   11) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, що належать до
сфери його управління;
   12) за дорученням Кабінету Міністрів України:
   вирішує за погодженням з Антимонопольним комітетом України
питання щодо  створення  та  ліквідації  об'єднань  державних
підприємств зв'язку, що належать до сфери управління Мінзв'язку
України і в єдиному технологічному процесі здійснюють поштовий
зв'язок, експлуатацію міжміських і місцевих мереж електрозв'язку
та проводового мовлення;
   затверджує за погодженням з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України  та  Антимонопольним  комітетом
України статути та склад цих об'єднань;
   укладає і розриває за погодженням з Кабінетом Міністрів
України контракти з керівниками об'єднань державних підприємств
зв'язку;
   13) здійснює відповідно до законодавства ліцензування окремих
видів підприємницької діяльності в  галузі  та  контроль  за
виконанням умов ліцензій, проводить аналіз розвитку ринку  в
галузі;
   14) затверджує галузеві стандарти, інші відомчі нормативні
документи, організовує сертифікацію засобів і послуг зв'язку в
мережах зв'язку загального  користування  згідно  з  вимогами
законодавства;
   15) організовує  методологічну  роботу  з  метрологічного
забезпечення галузі;
   16) затверджує ціни й тарифи на послуги зв'язку відповідно до
законодавства та контролює додержання граничних тарифів на ці
послуги;
   17) визначає  порядок  проведення  взаєморозрахунків  між
підприємствами зв'язку всіх форм власності з єдиним технологічним
процесом;
   18) установлює рівні якості та контролює якість надання
послуг зв'язку  операторами  в  мережах  зв'язку  загального
користування і подвійного призначення на підприємствах всіх форм
власності;
   19) взаємодіє з іншими органами виконавчої влади в питаннях
узгодженості розвитку ЄНСЗ у процесі реконструкції та модернізації
відомчих мереж зв'язку;
   20) координує створення та розвиток мереж зв'язку загального
користування, здійснює нагляд за функціонуванням засобів зв'язку
всіх форм власності в мережах зв'язку загального користування та
взаємодіючими з ними засобами зв'язку відомчих мереж зв'язку і
мереж подвійного призначення;
   21) здійснює державний нагляд за використанням радіочастот і
радіоелектронних засобів через державні інспекції електрозв'язку
Українського республіканського центру електромагнітної сумісності
радіоелектронних засобів,  забезпечує  присвоєння  радіочастот,
позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів (ліцензій) на
виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних
засобів на території України, електромагнітну  сумісність  та
здійснення нагляду за їх роботою у смугах радіочастот спільного та
цивільного використання для цивільних потреб і радіоаматорської
служби, координує взаємодію зазначених державних інспекцій із
центральними і місцевими органами виконавчої влади;
   22) взаємодіє з підприємствами всіх форм власності, які
виготовляють обладнання засобів  зв'язку,  у  питаннях  його
розроблення, впровадження в мережах зв'язку та використання в
ЄНСЗ;
   23) забезпечує реалізацію антимонопольної політики, сприяє
розвитку конкуренції, здійснює відповідно до законодавства заходи
щодо санації підприємств;
   24) реалізує  державну  політику  зайнятості,  опрацьовує
комплекс заходів    для    забезпечення    підприємств
висококваліфікованими працівниками, координує роботу підприємств
щодо підготовки спеціалістів і робітничих кадрів, здійснює єдине
науково-методологічне забезпечення  управління системою охорони
праці;
   25) забезпечує створення у галузі належних умов праці, що
відповідають вимогам законодавства про охорону праці і екологію,
вживає заходів до поліпшення нормування праці, розробляє галузеві
норми і нормативи праці;
   26) складає разом з відповідними  центральними  органами
виконавчої  влади  баланси  забезпечення  галузі  трудовими,
сировинними та енергетичними ресурсами, а з місцевими органами
виконавчої влади і місцевого самоврядування - регіональні баланси
забезпечення підприємств цими ресурсами;
   27) розробляє та укладає галузеву угоду з профспілками для
регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів
працівників зв'язку і власника;
   28) затверджує  плани  випуску поштових марок, символіку
зв'язку та форму працівників галузі;
   29) вирішує в межах компетенції питання цивільної оборони,
організовує й забезпечує мобілізаційну готовність галузі;
   30) забезпечує  відповідно до законодавства реалізацію в
галузі державної політики стосовно державної таємниці, постійно
контролює стан її збереження в центральному апараті Міністерства
та на підприємствах, що належать до сфери його управління;
   31) представляє інтереси України  в  Міжнародному  союзі
електрозв'язку,  Всесвітньому  поштовому  союзі,  Міжнародній
організації супутникового зв'язку, Європейській організації пошт
та електрозв'язку, Європейській організації супутникового зв'язку
та інших організаціях, забезпечує виконання зобов'язань, узятих
Україною як стороною відповідних договірно-правових актів, а також
сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі електричного
і поштового зв'язку;
   32) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.
   5. Мінзв'язку України має право:
   1) залучати  спеціалістів  центральних органів виконавчої
влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
   2) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних  організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   3) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, а від Міністерства статистики України - статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   5) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління;
   6) самостійно  або  за  участю  роботодавців підприємств
недержавної форми власності вести переговори і укладати галузеві
угоди з представниками найманих працівників.
   6. Мінзв'язку України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   7. Мінзв'язку України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства України видає накази, організовує
і контролює їх виконання.
   У випадках, передбачених законодавством України,  рішення
Міністерства є  обов'язковими  для  виконання  центральними і
місцевими органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами,  установами  і  організаціями
незалежно від форм власності та громадянами.
   Нормативно-правові акти  Мінзв'язку  України  підлягають
державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку,
встановленому законодавством.
   Мінзв'язку України у разі потреби видає разом з іншими
центральними і  місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   8. Мінзв'язку  України  очолює  Міністр, якого призначає
Президент України.
   Міністр має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками  провадить
Міністр.
   Міністр здійснює  керівництво  дорученими  йому  сферами
діяльності і несе відповідальність перед Президентом України та
Кабінетом Міністрів України за стан справ у цих сферах, визначає
ступінь  відповідальності  заступників  Міністра,  керівників
підрозділів Міністерства.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Мінзв'язку України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності  та  розвитку  галузі зв'язку в Міністерстві
утворюється колегія у складі Міністра, заступників Міністра за
посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої  влади,  а  також  підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Мінзв'язку України може
утворюватися науково-технічна  (наукова)  рада  з  учених  і
висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної (наукової) ради і положення про неї
затверджує Міністр.
   У Міністерстві з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися й інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує Міністр.
   11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату  Мінзв'язку  України  затверджує  Кабінет
Міністрів України.
   Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Перший
віце-прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
   12. Міністерство є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                   Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка