Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
  Про внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови
  Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1
  Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року
   "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний
      збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови
Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови
Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року "Про порядок
введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" ( 330/95-ВР ) відхилити як недостатньо
обгрунтований.
   2. Вважати неприпустимим прийняття в травні-серпні 1996 року
Кабінетом Міністрів України постанов з питань виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами,  які  свідомо  порушують  закони  України (перелік
додається).
   Відмітити, що  більшість  цих постанов прийняті всупереч
застереженням і вимогам діяти в рамках закону, що містяться в
Постанові  Верховної  Ради  України від 11 липня 1996 року
( 305/96-ВР ) і  мають  розцінюватися  як  виклик  принципу
верховенства  права,   визначеному   Конституцією  України
( 254к/96-ВР ).
   3. Звернутися до Президента України Кучми Л.Д. як гаранта
дотримання в Україні Конституції і законів з проханням невідкладно
вжити заходів щодо приведення зазначених вище постанов Уряду у
відповідність  з  діючим законодавством або скасувати їх, а
посадових осіб, які зухвало ігнорують  чинне  законодавство,
притягти до відповідальності.
   4. Запропонувати Кабінету Міністрів України разом з Комісією
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
протягом тижня внести пропозицію щодо зміни термінів введення в
дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 12 вересня 1996 року
     N 363/96-ВР
 
                     Додаток
               до Постанови Верховної Ради України
               від 12 вересня 1996 року N 363/96-ВР
 
  Перелік деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
 виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим,
  алкогольними напоями та тютюновими виробами, які видані з
       порушенням чинного законодавства України
 
 
1. N  665 ( 665-96-п )  від   Суперечить статті 3 Закону Ук-
20.06.96 р.            раїни від 19 грудня 1995 року
"Про призупинення видачі су-   "Про державне регулювання ви-
б'єктам підприємницької діяль-   робництва і торгівлі спиртом
ності  спеціальних  дозволів   етиловим, коньячним і плодо-
(ліцензій) на виготовлення го-   вим, алкогольними напоями та
рілки, горілчаних, лікерних і   тютюновими   виробами"
коньячних виробів"         ( 481/95-ВР )
 
2. N  666  ( 666-96-п ) від   Суперечить пункту 1 Постанови
20.06.96 р.            Верховної Ради України від 15
"Про заходи щодо запровадження   вересня 1995 року "Про порядок
марок акцизного збору на алко-   введення в дію Закону України
гольні напої вітчизняного ви-   "Про акцизний збір на алко-
робництва"             гольні напої та тютюнові виро-
                  би" ( 330/95-ВР )
 
3. N 978 ( 978-96-п ) від   Суперечить пункту 1 Постанови
19.08.96 р.            Верховної Ради України від 15
"Про заходи щодо запровадження   вересня 1995 року "Про порядок
марок акцизного збору на тютю-   введення в дію Закону України
нові вироби вітчизняного ви-   "Про акцизний збір на алко-
робництва"             гольні напої та тютюнові виро-
                  би", а також прийнята всупереч
                  Постанові Верховної Ради Укра-
                  їни від 11 липня 1996 року
                  "Про внесення зміни до пункту
                  1 Постанови Верховної Ради Ук-
                  раїни від 15 вересня 1995 року
                  "Про порядок введення в дію
                  Закону України "Про акцизний
                  збір на алкогольні напої та
                  тютюнові вироби" ( 305/96-ВР )
 
4. N 464 ( 464-96-п ) від   Суперечить статті 7 Закону Ук-
29.04.96 р.            раїни "Про акцизний збір на
"Про заходи  щодо  посилення   алкогольні напої та тютюнові
контролю підакцизних товарів   вироби" ( 330/95-ВР )
та їх транзитним переміщенням"
 
5. N 493 ( 493-96-п ) від   Суперечить статтям 14 і 15 За-
13.05.96 р.            кону України від 19 грудня
"Про тимчасовий порядок видачі   1995 року "Про державне регу-
ліцензій  на право імпорту,   лювання виробництва і торгівлі
експорту,  оптової  торгівлі   спиртом етиловим, коньячним і
спиртом етиловим, коньячним і   плодовим, алкогольними напоями
плодовим, алкогольними напоями   та  тютюновими   виробами"
та тютюновими виробами і розд-   ( 481/95-ВР )
рібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими вироба-
ми"
 
6. N 852 ( 852-96-п ) від   Суперечить постановам Верхов-
30.07.96 р.            ної Ради України "Про порядок
"Про доповнення пункту 1 пос-   введення в дію Закону України
танови Кабінету Міністрів Ук-   "Про акцизний збір на алко-
раїни від 20.06.96 р. N 666"    гольні напої та тютюнові виро-
                  би" від 15 вересня 1995 року
                  ( 330/95-ВР ) та про внесення
                  змін до неї від 11 липня 1996
                  року ( 305/96-ВР )
 
7. N 848 від 30.07.96 р.     Суперечить статті 7 Закону Ук-
"Про врегулювання   порядку   раїни від 15 вересня 1995 року
сплати акцизного збору на ал-   "Про акцизний збір на алко-
когольні напої і тютюнові ви-   гольні напої та тютюнові виро-
роби                би"
 
8. N 854 ( 854-96-п ) від   Суперечить Закону України від
30.07.96 р.            19 грудня 1995 року "Про дер-
"Про затвердження Правил розд-   жавне регулювання виробництва
рібної торгівлі алкогольними   і торгівлі спиртом етиловим,
напоями"              алкогольними напоями та тютю-
                  новими виробами"
 
9. N 649 ( 649-96-п ) від   Суперечить Закону України від
15.06.96 р.            19 грудня 1995 року "Про дер-
"Про посилення контролю за ви-   жавне регулювання виробництва
робництвом спирту і лікеро-го-   і торгівлі спиртом етиловим,
рілчаних виробів"         коньячним і плодовим, алко-
                  гольними напоями та тютюновими
                  виробами"
 
10. N 847 ( 847-96-п ) від   Суперечить пункту 3 Постанови
30.07.96 р.            Верховної Ради України від 7
"Про оподаткування  акцизним   травня 1996 року "Про введення
збором спирту етилового, який   в  дію Закону України "Про
використовується для виготов-   ставки акцизного збору і ввіз-
лення товарів (продукції)"     ного мита на спирт етиловий та
                  алкогольні       напої"
                  ( 179/96-ВР ) та статті 5 Дек-
                  рету Кабінету Міністрів Украї-
                  ни від 26 грудня 1992 року
                  N 18-92 "Про акцизний збір"
 
11. N 882 ( 882-96-п ) від   Суперечить статті 7 Закону Ук-
1.08.96 р.             раїни від 19 грудня 1995 року
"Про призупинення приймання та   "Про державне регулювання ви-
переробки давальницької сиро-   робництва і торгівлі спиртом
вини для виробництва спирту,   етиловим, коньячним і плодо-
горілки  і лікеро-горілчаних   вим, алкогольними напоями та
виробів та про порядок обкла-   тютюновими виробами" та поста-
дання їх акцизним збором"     новам Верховної Ради України
                  про порядок введення його в
                  дію від 19 грудня 1995 року
                  ( 482/95-ВР ) і 6 лютого 1996
                  року ( 31/96-ВР )
 
12. N 953 ( 953-96-п ) від   Суперечить статті 7 Закону Ук-
14.08.96 р.            раїни від 15 вересня 1995 року
"Про заходи  щодо  посилення   "Про акцизний збір на алко-
контролю за ввезенням в Украї-   гольні напої та тютюнові виро-
ну алкогольних напоїв та тютю-   би" ( 329/95-ВР )
нових виробів"
 
13. N 975 ( 975-96-п ) від   Суперечить статтям 14 і 15 За-
19.08.96 р.            кону України від 19 грудня
"Про внесення змін до Положен-   1995 року "Про державне регу-
ня про порядок видачі суб'єк-   лювання виробництва і торгівлі
там підприємницької діяльності   спиртом етиловим, коньячним і
спеціальних дозволів (ліцен-   плодовим, алкогольними напоями
зій) на здійснення окремих ви-   та тютюновими виробами"
дів діяльності"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка