Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам"яток історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про Положення про Всеукраїнський фонд
    відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної
           спадщини імені О.Гончара
 
   Відповідно до Указу Президента України від 12 червня 1996
року N 422 ( 422/96 ) "Про Всеукраїнський фонд відтворення
видатних пам'яток     історико-архітектурної     спадщини"
п о с т а н о в л я ю:
   Затвердити Положення  про Всеукраїнський фонд відтворення
видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара
(додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 31 липня 1996 року
     N 620/96
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 31 липня 1996 року N 620/96
              ПОЛОЖЕННЯ
   про Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам'яток
     історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара
 
   1. Всеукраїнський  фонд  відтворення  видатних  пам'яток
історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара (далі - Фонд) є
благодійною організацією, утвореною відповідно до Указу Президента
України від  12  червня  1996 року N 422 ( 422/96 ) "Про
Всеукраїнський фонд   відтворення    видатних    пам'яток
історико-архітектурної спадщини"  з метою сприяння діяльності,
спрямованої на відтворення комплексу Михайлівського Золотоверхого
монастиря, Успенського собору Києво-Печерської лаври та інших
видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини України.
   2. У  своїй діяльності Фонд керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами  та  розпорядженнями  Президента  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства України та цим Положенням.
   Органи державної  влади  сприяють  діяльності  Фонду,
здійснюваної відповідно до цього Положення.
   Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не
відповідає за зобов'язаннями Фонду, крім випадків, коли вони
беруть на себе такі зобов'язання.
   3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
національній та іноземній валюті в установах банків, печатку,
штамп і бланки зі своїм найменуванням та символікою, реквізити,
необхідні для здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням.
   4. Основними завданнями Фонду є:
   сприяння діяльності, спрямованої на відтворення комплексу
Михайлівського Золотоверхого  монастиря,  Успенського  собору
Києво-Печерської лаври   та   інших   видатних   пам'яток
історико-архітектурної спадщини  України,  виконанню  державних
програм з цих питань, завдань, покладених на Комісію з питань
відтворення видатних пам'яток історії та культури при Президентові
України;
   підтримка проектів щодо відтворення, вивчення, забезпечення
охорони та належного використання  в  культурно-освітніх  та
наукових цілях об'єктів історико-архітектурної спадщини України;
   сприяння поверненню в Україну цінностей, пов'язаних з її
історико-культурною спадщиною;
   здійснення виховної та роз'яснювальної роботи з  проблем
відтворення пам'яток історико-архітектурної спадщини;
   акумуляція коштів, необхідних для виконання покладених на
Фонд завдань, забезпечення їх найбільш ефективного використання.
   5. Для виконання покладених на нього завдань Фонд:
   організовує збір благодійних внесків і пожертвувань фізичних
та юридичних осіб України та іноземних держав;
   фінансує проекти,  спрямовані  на  відтворення  пам'яток
історико-архітектурної спадщини,  їх  вивчення  та  належне
використання;
   організовує проведення благодійних заходів, популяризує свою
діяльність через засоби масової інформації, здійснює рекламну
діяльність, видає  та  поширює  друковані  та  аудіовізуальні
матеріали;
   створює підприємства  та  організації,  діяльність  яких
спрямована на відтворення, вивчення та забезпечення належного
використання пам'яток історико-архітектурної спадщини України;
   займається діяльністю, спрямованою на відтворення  коштів
Фонду;
   сприяє розвитку  наукових  досліджень,  впровадженню  їх
результатів, створює в разі потреби експертні та робочі групи для
оцінки проектів та інших пропозицій з питань відтворення пам'яток
історико-архітектурної спадщини;
   співпрацює з іншими благодійними фондами, бере участь у
заходах відповідних міжнародних організацій і фондів, здійснює
зовнішньоекономічну діяльність;
   засновує та присуджує премії Фонду за видатну діяльність у
сфері відтворення пам'яток історико-архітектурної спадщини;
   займається іншою діяльністю, що відповідає завданням Фонду і
не суперечить чинному законодавству України.
   6. Фонд може мати свої відділення в областях України та
представництва за  кордоном,  які  здійснюють свою діяльність
відповідно до положень, що розробляються на основі цього Положення
і затверджуються правлінням Фонду.
   Відділення та  представництва  Фонду  реєструються  в
установленому законодавством порядку.
   7. У власності Фонду можуть бути кошти, в тому числі в
іноземній валюті, інше рухоме та нерухоме майно, майнові права,
необхідні для здійснення його діяльності згідно з цим Положенням.
   Фонд є власником коштів, іншого майна та майнових прав,
переданих йому його членами, пожертвуваних фізичними та юридичними
особами, придбаних за рахунок власних  коштів,  одержаних  у
результаті господарської  та  іншої підприємницької діяльності
створених ним суб'єктів підприємництва, а також набутих на інших
законних підставах.
   Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всіма належними
йому коштами, іншим майном та майновими правами.
   Фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, створених
ним суб'єктів підприємництва та пожертвувачів. Члени Фонду не
відповідають за зобов'язаннями Фонду.
   Кошти, інше майно та майнові  права  Фонду  не  можуть
розподілятися між його членами і використовуються виключно для
виконання завдань, передбачених цим Положенням.
   Внески пожертвувачів  у вигляді коштів, іншого майна та
майнових прав, зроблені до Фонду, не повертаються.
   Майно, що  було передано Фонду його членом у тимчасове
користування чи в оренду, в разі припинення членства у Фонді
повертається власнику.
   8. Кошти Фонду формуються за рахунок:
   внесків членів Фонду;
   благодійних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних
осіб;
   коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та
юридичними особами для фінансування конкретних  програм,  які
відповідають завданням Фонду;
   кредитів та інших позик;
   доходів від діяльності Фонду;
   частини доходів від діяльності створених Фондом суб'єктів
підприємництва в межах, передбачених їх установчими документами;
   інших надходжень, не заборонених законодавством України.
   Заходи, що  здійснюються Фондом, можуть фінансуватися за
рахунок коштів,  передбачених  Державним  бюджетом  України,
республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим та місцевими
бюджетами для фінансування цільових програм з відтворення видатних
пам'яток історико-архітектурної спадщини України.
   9. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів.
   Кошти Фонду  використовуються  для  виконання  завдань,
передбачених цим    Положенням,    та    забезпечення
організаційно-господарської діяльності Фонду.
   10. Членами Фонду можуть бути фізичні та юридичні особи
України та іноземних держав, які визнають і підтримують цілі та
завдання Фонду, здійснюють практичну діяльність, спрямовану на їх
реалізацію, роблять внески до Фонду - грошові, інші майнові або у
вигляді майнових прав.
   Член Фонду може вийти з Фонду за власною ініціативою.
   Член Фонду може бути виключений з Фонду, якщо він припинив
свою діяльність у Фонді або своїми діями компрометує Фонд.
   11. Прийом у члени Фонду громадян України та іноземних держав
здійснюється місцевими відділеннями Фонду або правлінням Фонду.
   Прийом юридичних осіб у члени Фонду здійснюється правлінням
Фонду.
   12. За особливий  внесок  у  діяльність  Фонду,  справу
відтворення видатних  пам'яток  історико-архітектурної спадщини
України громадянам України та іноземних держав, юридичним особам
може бути надано статус почесного члена Фонду.
   Відповідні вимоги та порядок надання такого статусу визна
чаються правлінням Фонду.
   Почесні члени Фонду можуть брати участь у роботі конференції
та правління Фонду, здійсненні експертизи проектів, програм Фонду,
виступати керівниками, координаторами програм та інших заходів,
здійснюваних Фондом.
   13. Вищим органом управління Фонду є конференція Фонду, в
якій беруть участь члени та почесні члени Фонду, члени Комісії з
питань відтворення видатних пам'яток історії та культури при
Президентові України.
   Конференція Фонду скликається не рідше разу на два роки.
   14. До виключних повноважень конференції Фонду належать:
   визначення основних напрямів діяльності  та  затвердження
довгострокових планів дій Фонду;
   заслуховування звітів і обрання правління та  ревізійної
комісії Фонду,  внесення  пропозицій Президентові України про
призначення голови правління Фонду;
   установлення розмірів вступних, періодичних внесків до Фонду
та порядку їх сплати;
   прийняття рішень про вступ Фонду в об'єднання, спілки тощо та
вихід з них;
   прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Фонду.
   15. Правління Фонду:
   забезпечує виконання рішень конференції Фонду та завдань,
визначених цим Положенням;
   затверджує річні звіти, програми та поточні плани роботи
Фонду;
   затверджує положення про почесних членів, премії Фонду та
присуджує їх, готує пропозиції конференції Фонду про обрання
почесних членів Фонду;
   затверджує символіку Фонду;
   приймає рішення про утворення відділень та представництв
Фонду;
   призначає виконавчого директора Фонду, затверджує положення
про виконавчу дирекцію;
   здійснює розпорядження коштами та  іншим  майном  Фонду;
правління Фонду  може делегувати виконання цього повноваження
голові правління Фонду;
   створює в разі потреби ліквідаційну комісію Фонду;
   здійснює інші повноваження згідно з цим Положенням.
   Організаційною формою роботи правління Фонду є засідання, які
проводяться за потребою, але не рідше разу на квартал.
   Засідання правління є правомочним за наявності на ньому не
менше двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю
голосів присутніх.  Рішення  про  виключення  з членів Фонду
приймаються не менш як двома третинами голосів членів правління.
   Правління Фонду має право одержувати в установленому порядку
від центральних та місцевих органів виконавчої влади безплатно
інформацію, документи  та  матеріали, необхідні для виконання
завдань Фонду.
   16. Голову правління Фонду призначає Президент України.
   Голова правління Фонду:
   здійснює керівництво діяльністю Фонду, головує на засіданнях
його правління;
   представляє Фонд у відносинах з підприємствами, установами та
організаціями, іншими  фондами  України,  іноземних держав та
міжнародними організаціями;
   затверджує первинний склад правління Фонду;
   створює виконавчу дирекцію Фонду, контролює її діяльність,
призначає на посади та увільняє з посад штатних працівників Фонду;
   затверджує кошториси програм, зразки печатки, штампа, бланків
Фонду;
   здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення.
   17. Для оперативного управління діяльністю Фонду створюється
виконавча дирекція. Її очолює виконавчий директор, який за посадою
є заступником голови правління Фонду.
   Повноваження виконавчого  директора,  штатна  чисельність,
структура, обсяг витрат на утримання виконавчої дирекції та умови
оплати праці її працівників та позаштатних експертів визначаються
правлінням Фонду за поданням його голови.
   18. Фонд бере участь у міжнародному співробітництві з питань,
визначених цим  Положенням,  має право вступати у відповідні
міжнародні громадські (неурядові) організації, спілки, укладати
відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів,
передбачених міжнародними  зобов'язаннями  України  з  питань,
пов'язаних з діяльністю Фонду.
   19. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Фонду
здійснює ревізійна комісія Фонду.
   20. Фонд, створювані ним суб'єкти підприємництва  ведуть
бухгалтерський облік,  статистичну  звітність,  реєструються в
органах державної податкової інспекції відповідно до законодавства
України.
   21. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом
його реорганізації або ліквідації на підставах і в порядку,
встановлених законодавством України.
   22. У разі ліквідації Фонду кошти, інше майно та майнові
права, що залишаються після задоволення вимог усіх кредиторів,
використовуються лише на благодійні та інші цілі, пов'язані з
завданнями Фонду.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка