Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство юстиції України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 1396/97 від 30.12.97 ) 
    
         Про Положення про Міністерство
             юстиції України
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство юстиції України
(додається).
   2. Визнати  таким,  що  втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 154 ( 154/92-рп ) "Про
Положення про Міністерство юстиції України".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 18 вересня 1996 року
     N 840/96
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 18 вересня 1996 року N 840/96
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Міністерство юстиції України
           I. Загальні положення
   1. Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст України) є
центральним органом  виконавчої влади, який утворює Президент
України з метою  організації  здійснення  державної  правової
політики.
   Мін'юст України керує дорученою йому сферою управління і несе
відповідальність за її стан та розвиток.
   2. Мін'юст України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України.
   Міністерство в  установленому  порядку  в  межах  своїх
повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних
норм міжнародного права  та  укладених  Україною  міжнародних
договорів.
        II. Повноваження Мін'юсту України
   3. Мін'юст України забезпечує виконання завдань, покладених
на Міністра юстиції України Президентом України і  Кабінетом
Міністрів України, а саме:
   1) надання правничих послуг;
   2) організація та забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції;
   3) забезпечення функціонування та розвитку системи правничих
послуг;
   4) ведення відповідних державних реєстрів;
   5) здійснення міжнародно-правової співпраці.
   4. Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань
здійснює такі функції:
   1) у наданні правничих послуг:
   а) є  головним  органом,  що  забезпечує  організацію і
координацію кодифікаційних робіт в Україні;
   б) є розробником концепції державної правової політики та
правових реформ;
   в) розробляє безпосередньо проекти законів:
   - щодо захисту і розвитку прав людини;
   - відносин між громадянином і державною владою;
   - виникнення і зміни юридичного статусу фізичних і юридичних
осіб;
   - конституційного устрою, повноважень  та  взаємовідносин
органів державної влади;
   - судоустрою та судочинства;
   - цивільного і кримінального законодавства;
   г) здійснює правову експертизу щодо відповідності Конституції
України та вимогам законопроектної техніки проектів законів, інших
актів законодавства, що подаються на розгляд відповідно Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а
також проектів міжнародних договорів України;
   д) розробляє  і  подає Президентові України та Кабінету
Міністрів України пропозиції про усунення  неузгодженостей  і
суперечностей між актами законодавства та про заповнення у ньому
прогалин;
   е) здійснює правову експертизу нормативних актів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що
зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, веде облік нормативних  актів,  правову
експертизу яких було здійснено;
   є) забезпечує в межах, визначених законодавством, реалізацію
державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її
збереженням у центральному апараті Міністерства та підпорядкованих
йому органах, установах і організаціях;
   ж) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать  до  його повноважень, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
   з) організовує виконання  актів  законодавства,  здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією в межах і порядку,
встановлених законодавством;
   и) виступає як представник Президента України і Кабінету
Міністрів України під час розгляду справ судами України та судами
іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;
   2) в організації та забезпеченні діяльності судів:
   а) координує роботу з реалізації судової реформи;
   б) здійснює в установленому законодавством порядку заходи
щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення судів
загальної юрисдикції;
   в) забезпечує  в  порядку,  встановленому  законодавством
України, відбір та підготовку кандидатів у судді;
   г) організовує відповідно до законодавства України виконання
рішень, ухвал і постанов судів, а також постанов інших органів,
виконання яких покладено на судових виконавців;
   д) бере участь у передбачених законодавством випадках у
застосуванні актів амністії та помилування;
   е) забезпечує ведення судової статистики;
   є) установлює норми і методи  керівної  та  контрольної
діяльності голів судів під час здійснення ними адміністративних
функцій і перевіряє їх виконання;
   ж) організовує експертне забезпечення правосуддя;
   з) вносить Президентові України пропозиції з питань мережі
місцевих судів;
   и) забезпечує  ведення  діловодства  в  судах  загальної
юрисдикції, крім Верховного Суду України;
   3) у  забезпеченні  функціонування  та  розвитку системи
правничих послуг:
   а) здійснює роботу із систематизації законодавства та веде
єдиний загальноправовий рубрикатор нормативних актів, забезпечує
функціонування єдиної системи правової інформації;
   б) є офіційним видавцем  збірників  актів  законодавства
України;
   в) сприяє розвиткові системи правничих послуг  з  метою
реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та прав
юридичних осіб;
   г) бере участь у виданні журналів і газет спеціального і
загальноправового характеру;
   д) забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок
коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній
справі за призначенням та звільнення громадян від оплати правничої
допомоги;
   е) надає  методичну  та  практичну допомогу консульським
установам України з питань реєстрації актів громадянського стану;
   є) засвідчує достовірність свідоцтв про реєстрацію актів
громадянського стану та довідок про сімейний  стан  громадян
України, що видаються для використання за кордоном;
   ж) організовує розгляд скарг та заяв громадян з питань, що
належать до повноважень Міністерства і пов'язані з роботою його
органів, установ і організацій;
   з) видає в установленому порядку свідоцтва про право на
заняття нотаріальною діяльністю та юридичною практикою, забезпечує
реєстрацію підвідомчими   органами   приватної  нотаріальної
діяльності;
   и) здійснює методологічне керівництво юридичними службами
центральних органів виконавчої влади;
   4) у веденні відповідних державних реєстрів:
   а) веде єдиний державний реєстр нормативних актів;
   б) здійснює державну реєстрацію нормативних актів міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, що зачіпають права,
свободи і законні інтереси громадян  або  мають  міжвідомчий
характер, контролює своєчасність і правильність їх офіційного
опублікування;
   в) реєструє адвокатські об'єднання;
   г) здійснює легалізацію політичних партій, всеукраїнських та
міжнародних об'єднань громадян;
   д) формує та веде Реєстр атестованих судових експертів;
   е) організовує та забезпечує діяльність органів реєстрації
актів громадянського стану;
   5) у міжнародно-правовій співпраці:
   а) вносить у встановленому порядку пропозиції з питань, що
належать до його повноважень, та веде переговори про укладання або
приєднання України до міжнародних договорів та про їх ратифікацію;
   б) укладає угоди про правниче співробітництво з відповідними
органами іноземних держав і міжнародними організаціями;
   в) організовує в межах своїх  повноважень  взаємодію  з
відповідними органами  іноземних  держав  та  міжнародними
організаціями;
   г) організовує та контролює виконання міжнародних договорів
України в частині, що відноситься до повноважень Міністерства;
   д) забезпечує  підготовку  пропозицій  щодо  приведення
національного законодавства України у відповідність із принципами
та стандартами Ради Європи;
   е) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях  та  під  час  укладання міжнародних
договорів України;
   є) надає за погодженням з Українською комісією з питань
правничої термінології  статус  офіційних  перекладам  актів
законодавства України  на  інші  мови та актів законодавства
іноземних держав, офіційних документів міжнародних організацій та
установ (крім міжнародних договорів України) на державну мову
України;
   ж) вносить Президентові України, Кабінету Міністрів України,
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої  влади  з
питань, що належать до його повноважень, пропозиції щодо вступу до
міжнародних урядових і неурядових організацій;
   6) здійснює на основі та на виконання Конституції України,
законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів
України інші функції.
   III. Завдання, повноваження та відповідальність Міністра
   5. Мін'юст України очолює Міністр, якого призначає на посаду
та звільняє  з  посади  Президент  України  за  поданням
Прем'єр-міністра України.
   6. Міністр  несе  персональну  відповідальність  перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання
Міністерством покладених на нього завдань і здійснення ним своїх
функцій.
   7. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між заступниками та
визначає ступінь   відповідальності  керівників  підрозділів
центрального апарату Міністерства.
   Заступники Міністра виконують за дорученням Міністра окремі
його функції та заміщують Міністра у разі його відсутності або
неможливості здійснення ним своїх повноважень.
   8. Міністр:
   1) здійснює керівництво Міністерством;
   2) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її
засіданнях;
   3) є відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) членом
Вищої ради юстиції;
   4) є  розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і
забезпечення діяльності Міністерства;
   5) затверджує структуру і штатний розпис у межах чисельності
працівників центрального апарату Міністерства і розміру асигнувань
на їх утримання з державного бюджету, затверджених Кабінетом
Міністрів України;
   6) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального апарату Міністерства, місцеві управління юстиції та
підпорядковані установи і організації;
   7) здійснює в установленому порядку призначення на посаду та
звільнення з посади керівників місцевих управлінь юстиції та
підпорядкованих установ і організацій;
   8) присвоює в установленому порядку працівникам центрального
апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів і установ
ранги державних службовців;
   9) представляє  в установленому порядку працівників, які
особливо відзначилися в роботі,  до  нагородження  відзнаками
Президента України та іншими державними нагородами України;
   10) вносить у встановленому порядку на розгляд  Кабінету
Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що
належать до повноважень Міністерства;
   11) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
   IV. Колегія, робочі та консультативні органи Мін'юсту
       України, відносини з іншими державними
        органами та органами самоврядування
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
повноважень Мін'юсту України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності  в Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра, заступників Міністра за посадою, а також інших керівних
працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підвідомчих установ юстиції.
   Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Міністра.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних  напрямів  розвитку правової системи України у
Міністерстві може бути утворено наукову, науково-консультативну
ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру.
   Склад та положення про ці ради затверджує Міністр.
   11. Міністр юстиції України в межах своїх повноважень на
основі та  на  виконання актів законодавства видає накази і
контролює їх виконання.
   У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові
акти Міністра є обов'язковими для виконання центральними  та
місцевими органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, представницькими   органами,   підприємствами,
установами і  організаціями  незалежно від форм власності та
громадянами.
   Нормативно-правові акти  Міністра  підлягають  державній
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
   Міністр у разі потреби видає разом з керівниками інших
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органами
місцевого самоврядування  та представницькими органами спільні
акти.
   12. Мін'юст України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, органами
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
представницькими органами, а також з відповідними органами інших
держав.
   13. Мін'юст України в установленому порядку утворює Головне
управління юстиції  Міністерства  юстиції України  в Автономній
Республіці Крим, обласні, Київське і  Севастопольське  міські
управління юстиції, установи, організації тощо.
   Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське і Севастопольське
міські управління юстиції не входять до складу відповідно Ради
міністрів Автономної  Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   14. Міністерство відповідно до покладених на нього завдань і
повноважень має право:
   1) залучати спеціалістів центральних  органів  виконавчої
влади, підприємств,  установ,  організацій  (за погодженням з
керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування,  представницьких  органів інформацію,
документи і матеріали, а від Міністерства статистики України -
статистичні дані  для  виконання покладених на нього завдань
(безоплатно);
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його повноважень;
   4) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
місцевих управлінь юстиції, підвідомчих установ і організацій;
   5) скасовувати  в межах своїх повноважень акти місцевих
управлінь юстиції,  що  суперечать  Конституції   України,
законодавству України та рішенням Міністерства;
   6) залучати на договірній основі фахівців для підготовки
проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання
консультацій;
   7) у  межах  своїх  повноважень здійснювати контроль та
перевіряти виконання вимог законодавчих актів.
      V. Інші питання діяльності Мін'юсту України
   15. Центральний апарат Міністерства,  Головне  управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські  управління
юстиції, підпорядковані установи і організації становлять систему
Мін'юсту України.
   16. Міністерство юстиції України є юридичною особою, має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банку, печатки із зображенням Державного Герба України та зі своїм
найменуванням.
   17. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне та  соціально-побутове  забезпечення  працівників
Міністерства визначаються законодавством України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка