Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Типової Форми контракту з Головою правління відкритого акціонерного товариства, яка затверджена наказом ФДМУ від 06.10.95 р. N 1234 та зареєстрована Міністерством юстиції України 02.11.95 р. за N 396/932


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1020 від 02.09.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 вересня 1996 р.
 vd960902 vn1020           за N 542/1567
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
      N 1020 ( z0374-99 ) від 03.06.99 )
 
  Про внесення змін та доповнень до Типової Форми контракту
  з Головою правління відкритого акціонерного товариства, яка
  затверджена  наказом  ФДМУ  від  06.10.95 р. N 1234 та
  зареєстрована Міністерством юстиції України 02.11.95 р. за
              N 396/932
 
   На виконання  Законів  України  "Про  державну таємницю"
( 3855-12 ), "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), Указів
Президента України від 12.05.96 р.  N 333/96 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат", від 07.07.95 р.
N 561/95 "Про забезпечення збирання та переробки відходів і лому
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння", постанов Кабінету
Міністрів України від 11.04.96 р. N 423 ( 423-96-п ) "Про підсумки
роботи народного господарства та виконання Державного бюджету
України за 1995 рік", від 18.10.93 р. N 863 ( 863-93-п ) "Про
вдосконалення обліку та використання відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння", Інструкції  зі  статистики
заробітної  плати  (  z0465-95 ), затвердженої Міністерством
статистики України та зареєстрованої Міністерством юстиції України
21.12.95 р. за N 465/1001, Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни та доповнення до Типової форми контракту з
Головою правління  відкритого  акціонерного  товариства,  яка
затверджена наказом ФДМУ від 06.10.95 р. N 1234 ( z0396-95 ) та
зареєстрована  Міністерством  юстиції України  02.11.95 р. за
N 396/932 (додається).
   2. Директору  Департаменту управління частками державного
майна та начальникам регіональних відділень Фонду державного майна
України внести відповідні зміни до вже укладених контрактів з
Головами правлінь відкритих акціонерних товариств та врахувати ці
доповнення при укладанні нових контрактів.
   З. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора
Департаменту управління частками державного майна І.Бондарчука.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 02.08.96 р. N 1020
            Зміни та доповнення
  до Типової форми контракту з Головою правління відкритого
  акціонерного товариства, яка затверджена наказом Фонду
  державного майна України  від 06.10.95 р. N 1234 та
  зареєстрована Міністерством юстиції України 02.11.95 р.
              за N 396/932
   1. Доповнити пункт 2.2. Типової форми контракту ( z0396-95 )
підпунктами 2.2.13.- 2.2.21., виклавши їх у такій редакції:
   "2.2.13. Керівник  зобов'язаний  забезпечувати  збереження
таємниці та конфіденційної інформації в товаристві, а також
здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов
для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності
інформації, яка є державною таємницею).
   2.2.14. Керівник зобов'язаний організувати військовий облік
та  мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства
України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів
мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності).
   2.2.15. Керівник несе особисту відповідальність за наявність
боргів товариства до бюджету, по  виплаті  заробітної  плати
працівникам товариства та прострочену дебіторську заборгованність
товариству, у тому числі при проведенні  експортно-імпортних
операцій.
   Керівник зобов'язаний вживати дієвих заходів по ліквідації
заборгованності товариства до бюджету, виплаті заробітної плати
працівникам  та  простроченій   дебіторській  заборгованості
товариству, у тому числі при  проведенні експортно-імпортних
операцій.
   2.2.16. Керівник від імені власника зобов'язаний укласти
колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими
уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у
разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними
і уповноваженими трудовим колективом.
   Керівник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка
укладалась ним і несе персональну відповідальність за невиконання
умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства України
(ст.45 КЗпПУ ( 322-08 ).
   2.2.17. Керівник зобов'язаний виконувати умови  галузевої
угоди (у разі її наявності).
   2.2.18. Керівник зобов'язаний всебічно сприяти уповноваженій
особі по здійсненню функцій з управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають у  загальнодержавній
власності, призначеної Фондом державного майна України згідно з
постановою Кабінету Міністрів  України від 28.12.95 р. N 1056
( 1056-95-п ), у виконанні обов'язків, покладених на неї договором
доручення, оформленим відповідно до Типової форми, затвердженої
наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції
України  від  21.02.96 р.  N 199/18/34/4/5 ( z0100-96 )  та
зареєстрованої  Міністерством  юстиції  України 28.02.96 р. за
N 100/1125.
   2.2.19. Керівник зобов'язаний відповідно до Указу Президента
України від 12.05.96 р. N 333/96 "Про невідкладні заходи щодо
своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат" на вимогу уповноваженої особи по здійсненню
функцій  з управління акціями, паями, частками господарських
товариств, які  перебувають  у  загальнодержавній  власності,
призначеної Фондом державного майна України згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.95 р. N 1056 ( 1056-95-п ),
скликати позачергові загальні збори акціонерів згідно зі ст.45
Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).
   2.2.20. Керівник зобов'язаний виконувати заходи, передбачені
Указом Президента України від 07.07.95 р. N 561/95 та постановами
Кабінету Міністрів України від 10.04.92 р. N 187 ( 187-92-п ), від
18.10.93 р. N 863  ( 863-93-п ),  від  31.08.94 р.  N 601
( 601-94-п ), щодо організації збирання та переробки відходів
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (у разі наявності).
   2.2.21. Керівник зобов'язаний виконувати норми, встановлені
частиною другою статті 7 Указу Президента України від 23.06.95 р.
N 468/95 "Про заходи щодо забезпечення приватизації у 1995 році",
якою передбачено порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України  на  поглинання  господарюючих  суб'єктів  у процесі
приватизації, та норми, які встановлені діючим антимонопольним
законодавством України."
   2. Доповнити підпункт 2.2.4. абзацом, виклавши його у такій
редакції:
   "Керівник кожного кварталу зобов'язаний особисто звітуватися
перед органами приватизації та спостережною радою товариства про
хід ліквідації заборгованості до бюджету, по виплаті заробітної
плати та простроченої дебіторської заборгованості, у тому числі
при проведенні експортно-імпортних операцій".
   3. Викласти підпункт а) пункту 3.1. Типової форми контракту у
такій редакції:
   "а) посадовий  оклад  у розмірі _______________ середніх
заробітних плат працівників товариства за відповідний місяць,
вирахуваних згідно з 3 розділом "Інструкції  зі  статистики
заробітної плати", яка затверджена наказом Міністерства статистики
України від 11.12.95 р. N 323 ( z0465-95 ) і зареєстрована
Міністерством юстиції України 21.12.95 р. за N 465/1001 але не
менше ___________________________________".
   4. Доповнити 3 розділ Типової форми контракту  пунктами
3.9.-3.10., виклавши їх у такій редакції:
   "3.8. Заробітна плата Керівнику виплачується на підставі
розрахунку, який погоджується з Спостережною радою товариства, про
що складається відповідний протокол.
   3.9. Рівень  середньомісячного сумарного доходу Керівника
(посадовий оклад та додаткові виплати без урахування сум, які
виплачувалися йому на підставі підпункту в) пункту 3.1. та пункту
3.4. контракту) не повинен перевищувати ______ неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
   3.10. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць,
виплачується  разом  з виплатою заробітної плати усім іншим
категоріям працівників товариства за відповідний період."
   5. Пункт 6.3. Типової форми контракту викласти у такій
редакції:
   "6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Вищого  органу  товариства  (органів
приватизації) до закінчення строку його дії:
   а) у  випадку  систематичного  невиконання  Керівником
обов'язків, покладених на нього у пункті 2.2. цього контракту або
передбачених додатковими угодами до контракту.
   б) у  випадку  одноразового грубого порушення Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що зумовило
для товариства негативні наслідки (збитки, штрафи, постраждав
авторитет товариства);
   в) якщо  Керівник  приховує  інформацію  про  об'єкти
незавершеного будівництва, які підлягають приватизації згідно з
Указом Президента України від 14.10.93 р. N 456/93 (у разі
наявності);
   г) з інших підстав: ________________________________________.
   6. Доповнити розділ 6 Типової форми Контракту пунктом 6.9,
виклавши його у такій редакції:
   "6.9. Звільнення  Керівника у випадках, передбачених цим
контрактом може здійснюватися на підставі рішення постійно діючої
комісії Фонду державного майна України (або його Регіональних
відділень)  по  проведенню  фінансово-економічного  аналізу
господарської діяльності товариства."
   7. Викласти підпункт в) пункту 6.4. у такій редакції:
   "в) у  випадку  хвороби  чи  інвалідності (підтверджених
відповідними медичними довідками), що перешкоджають  виконанню
обов'язків за контрактом."
   8. Викласти пункт 7.3. Типової форми контракту у такій
редакції:
   "7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені за згодою
сторін у письмовій формі.
   Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього
контракту, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку
його дії."
 
 Директор Департаменту управління
 частками державного майна               І.Бондарчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка