Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності з праці

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 24 від 14.10.97
   м.Київ
 
 vd971014 vn24
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 659 ( v0659202-04 ) від 20.12.2004 )
 
    Про затвердження річних та поточних форм державної
         статистичної звітності з праці
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстату
    N  1 ( z0074-00 ) від 04.01.2000
    N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 )
 
 
 
   Затвердити форми державної статистичної звітності з праці
згідно із зразками, що додаються, і ввести їх в дію зі звіту за
1997 рік (річну), та січня 1998 року (поточні):
   (  Форму  N  2-ПВ  річна скасовано на підставі Наказу
Держкомстату N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 ) - N 2-ПВ річна
"Звіт з праці";
   ( Форму N 1-ПВ (термінова) місячна скасовано на підставі
Наказу Держкомстату N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 ) -
N 1-ПВ (термінова) місячна "Звіт з праці";
   ( Форму N 1-ПВ (термінова) місячна (зведена) скасовано на
підставі  Наказу  Держкомстату  N  374 ( v0374202-00 ) від
22.11.2000 ) - N 1-ПВ (термінова) місячна (зведена) "Звіт з
праці";
   - N 1-ВС  (заборгованість)  місячна  "Звіт  про   стан
заборгованості із грошового забезпечення військовослужбовців";
   - N 1-ПВ (страйк) "Повідомлення про початок та припинення
страйку";
   ( Форму N 3-ПВ (термінову) квартальну скасовано на підставі
Наказу Держкомстату N 1 ( z0074-00 ) від 04.01.2000 ) - N 3-ПВ
(термінова) квартальна "Звіт про використання робочого часу";
   ( Форму N 3-ПВ (термінову) квартальну (зведену) скасовано на
підставі Наказу Держкомстату N 1 ( z0074-00 ) від 04.01.2000 ) -
N 3-ПВ (термінова) квартальна (зведена) "Звіт про використання
робочого часу".
   2. Залишити без змін форми N 9-ДС піврічна, N 9-ДС (податкова
служба) піврічна, N 9-ДС (митна служба) піврічна та інструкції
щодо їх заповнення, затверджені наказом Мінстату від 9 квітня 1997
р. N 99 ( z0179-97 ), і типову форму N 1 "Список підприємств
(установ, організацій), які подають звітність про чисельність і
фонд оплати праці робітників і службовців", затверджену наказом
Мінстату від 26.11.96 N 348 ( z0702-96 ).
   3. Поширити  форми  державної статистичної звітності, що
наведені в пункті 1 цього наказу, на підприємства, установи,
організації, що розташовані на території України, незалежно від
форми власності та господарювання.
   4. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.) підготувати
інструментарій до друку.
   5. Економічному  управлінню  (Шевченко  Т.М.) забезпечити
фінансування статистичних робіт та виготовлення тиражу бланків
форм.
   6. ГОЦ Держкомстату України (Крамарєв В.Г.)  забезпечити
замовлення необхідної  кількості  бланків  річної та поточної
звітності з праці, контроль за своєчасним їх тиражуванням та
розсилкою Держкомстату  Автономної Республіки  Крим, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики.
   7. Скасувати накази Мінстату України:
   - від 1.08.96 N 221 в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 1-ВС (заборгованість) півмісячна;
   - від 26.08.96 N 283 в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 2-ПВ річна;
   - від 26.11.96 N 348 ( z0702-96 ) в частині затвердження
форми державної статистичної звітності N 1-ПВ (термінова) місячна,
N 1-ПВ (термінова) місячна (зведена), N 1-ПВ (страйк), N 3-ПВ
(термінова) квартальна, N 3-ПВ (термінова) квартальна (зведена).
   8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова комітету                   О.Г.Осауленко
 
   ( Форму N 2-ПВ річна "Звіт з праці" скасовано на підставі
Наказу Держкомстату N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 ) 
 
 
   ( Форму N 1-ПВ (термінова) місячна скасовано на підставі
Наказу Держкомстату N 374 ( v0374202-00 ) від 22.11.2000 )
 
 
   ( Форму N 1-ПВ (термінова) місячна (зведена) скасовано на
підставі  Наказу  Держкомстату  N  374  (  v0374202-00  )
від 22.11.2000 )
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------------------------
                Коди                        |
-----------------------------------------------------------------------------------|
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер-|вищестоя|   |   |
 доку-|зації- |рії за | за  |еконо-|влас- |ційно- |ства,ві- |щої ор- |   |   |
 мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, |ганіза- |   |   |
 за  |ча   |    |   |діяль-| за  |форми  |МДО, кон-|ції -  |   | КС |
 ДКУД |іденти-|    |   |ності | КФВ |господа-|церну,асо|іденти- |   |   |
   |фікацій|    |   |за  |   |рювання |ціації за|фікацій-|   |   |
   |ний код|    |   | КВЕД |   |  за  | СПОДУ  |ний код |   |   |
   | ЄДРПОУ|    |   |   |   | КОПФГ |     |ЄДРПОУ |   |   |
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається_____________________________  Форма N 1-ВС (заборгованість)
___________________________________________
  назва та адреса одержувача           Затверджено
Міністерство (відомство), комітет__________  Наказ Держкомстату України
___________________________________________  від 14.10.97 N 24
___________________________________________    Термінова - місячна
Військова частина, установа ,організація___
___________________________________________  Подається 2 числа після звітного періоду,
Адреса_____________________________________  військовими частинами, установами, органі-
___________________________________________  заціями своїй вищестоящій організації - за
                       вказівкою.
                       По телеграфу дані передаються у випадку,
                       якщо звіт не може бути переданий іншими за-
                       собами зв'язку у встановлений термін.
 
      Звіт про стан заборгованості із грошового
         забезпечення військовослужбовців
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        |   |Всього,  |у тому |Середньооблікова чисель-|Контроль-|
                        | Код |з початку |числі, |ність військовослужбов -|на сума |
        Назва показників        |рядка | року   |за   |ців, осіб        |(сума  |
                        |   |тис.грн.*)|звітний|------------------------| гр.Б,  |
                        |   |     |місяць | всього | у тому числі| 1-4)  |
                        |   |     |    |з початку | за звітний |     |
                        |   |     |    | року  |  місяць  |     |
------------------------------------------------+------+----------+-------+----------+-------------+---------|
          А              |  Б |  1   |  2  |  3   |    4   |   5  |
------------------------------------------------+------+----------+-------+----------+-------------+---------|
                        |   |     |    |     |       |     |
Сума нарахованого грошового забезпечення,всього | 101 |__________|_______|__________|_____________|_________|
 у тому числі нараховано до виплати (рядки 103+ |   |     |    |     |       |     |
+104+107).......................................| 102 |__________|_______|__________|_____________|_________|
 з них військовослужбовцям,яким строк виплати  |   |     |    |     |       |     |
 грошового забезпечення не настав...............| 103 |__________|_______|____Х_____|______Х______|_________|
Фактично виплачено грошового забезпечення.......| 104 |__________|_______|__________|_____________|_________|
Сума простроченої заборгованості із грошового за|   |     |    |     |       |     |
безпечення * (рядки 106 + 107)..................| 105 |__________|_______|__________|_____________|_________|
    у тому числі:              |   |     |    |     |       |     |
На  1 січня 1997 року........................| 106 |__________|___Х___|__________|______Х______|_________|
У звітному році, (рядки 102-103-104)............| 107 |__________|_______|__________|_____________|_________|
________________________________________________| 108 |__________|_______|__________|_____________|_________|
________________________________________________| 109 |__________|_______|__________|_____________|_________|
Контрольна сума.................................| 110 |__________|_______|__________|_____________|_________|
 
 
  Розподіл кількості військовослужбовців та сум заборгованості
  із виплати грошового забезпечення за терміном заборгованості
----------------------------------------------------------------------------
    Термін заборгованості,  |   | Кількість  |Сума заборгованості |
    календарних днів    |   | працівників,|по виплаті заробітної|
                |   | осіб    |плати, тис.грн.   |
--------------------------------|-----|--------------|---------------------|
        до 15 ...........| 201 |--------------|---------------------|
       15 - 30 ..........| 202 |--------------|---------------------|
       31 - 60 ..........| 203 |--------------|---------------------|
       60 - 90 ..........| 204 |--------------|---------------------|
       понад 90..........| 205 |--------------|---------------------|
Всього (сума рядків 201-205)....| 206 |______________|_____________________|
 
*) з одним десятковим знаком
 
   "___"____________ 1996 р.             Керівник
   ____________________________________       Головний бухгалтер
   (прізвище та N телефону виконавця)
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------------------------
                Коди                        |
-----------------------------------------------------------------------------------|
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер-|вищестоя|   |   |
 доку-|зації- |рії за | за  |еконо-|влас- |ційно- |ства, ін-|щої ор- |   |   |
 мента|склада-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|шого цен-|ганіза- |   |   |
 за  |ча   |    |   |діяль-| за  |форми  |трального|ції -  |   | КС |
 ДКУД |іденти-|    |   |ності | КФВ |господа-|органу  |іденти- |   |   |
   |фікацій|    |   |за  |   |рювання |виконав- |фікацій-|   |   |
   |ний код|    |   | КВЕД |   |  за  |чої влади|ний код |   |   |
   | ЄДРПОУ|    |   |   |   | КОПФГ |за СПОДУ |ЄДРПОУ |   |   |
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається________________________     Форма N 1-ПВ (страйк)
_______________________________________     Затверджена наказом
  назва та адреса одержувача          Держкомстату України
Міністерство (відомство), комітет______     від 14.10.97 N 24
_______________________________________ Термінова - по кожному страйку
МДО, концерн, асоціація _______________
_______________________________________ Подається підприємствами, установами та
Підприємство,установа,організація______ організаціями, незалежно від форми влас-
_______________________________________ ності у день початку страйку (I розділ)
Адреса_________________________________ та у день поновлення роботи (II розділ)
_______________________________________ 1) Держкомстату Автономної  Республіки
Форма власності________________________ Крим, обласному (районному, міському)
Організаційно-правова форма господарю- органу державної статистики - за його
вання (концерн, асоціація, корпорація, вказівкою;
господарське товариство тощо) _________ 2) органу до сфери управління якого на-
_______________________________________ лежить - за вказівкою.
Вид діяльності_________________________ По телеграфу дані передають у випадку,
_______________________________________ якщо не може бути переданий іншими засо-
                    бами зв'язку у встановлені терміни
 
     Повідомлення про початок та припинення страйку
 
 Розділ I. Припинення роботи      Розділ II. Поновлення роботи
------------------------------------- -------------------------------------------
           |Код |    | |              |Код |    |
           |рядка|    | |              |рядка|    |
----------------------+-----+-------| |---------------------------+-----+-------|
    А       | Б | 1  | |    А          | Б | 1  |
----------------------+-----+-------| |---------------------------+-----+-------|
Дата припинення роботи|   |    | |Дата поновлення роботи   |   |    |
(початок страйку):  | 01 |    | |(закінчення страйку):   | 01 |    |
----------------------|-----|-------| |---------------------------|-----|-------|
число         |   |    | |  число          |   |    |
----------------------|-----|-------| |---------------------------|-----|-------|
місяць        |   |    | |  місяць         |   |    |
----------------------|-----|-------| |---------------------------|-----|-------|
рік          |   |    | |  рік           |   |    |
----------------------|-----|-------| |---------------------------|-----|-------|
Середньооблікова чи- |   |    | |Тривалість страйку, годин | 02 |    |
сельність штатних   |   |    | |---------------------------|-----|-------|
працівників списково- |   |    | |Втрати робочого часу,   |   |    |
го складу (за місяць, |   |    | |людино-годин        | 03 |    |
що минув перед страй- |   |    | |---------------------------|-----|-------|
ком) - осіб      | 02 |    | |Обсяг невиробленої продук- |   |    |
----------------------|-----|-------| |ції (не виконаних робіт,  |   |    |
Не вийшло на роботу - |   |    | |послуг) у фактично діючих |   |    |
осіб         | 03 |    | |цінах, тис.грн. (з одним  |   |    |
------------------------------------- |десят.знаком)       | 04 |    |
                   |---------------------------|-----|-------|
Довідка. Причини страйку       |Сума коштів, виплачених  |   |    |
                   |працівникам, які приймали |   |    |
1. Підкреслити: економічного,     |участь у страйку, за час  |   |    |
  політичного характеру       |його проведення, грн.   |   |    |
2. Вкажіть головну причину:      |(ряд.06+07+08)       | 05 |    |
  _____________________________   |---------------------------|-----|-------|
  _____________________________   |в тому числі за рахунок  |   |    |
                   |коштів:          |   |    |
                   |страйкового фонду     | 06 |    |
                   |---------------------------|-----|-------|
                   |спеціального страхового  |   |    |
                   |фонду           | 07 |    |
                   |---------------------------|-----|-------|
                   |фонду оплати праці     | 08 |    |
                   |---------------------------|-----|-------|
                   |Чисельність працівників,  |   |    |
                   |які приймали участь у   |   |    |
                   |страйках, осіб (з початку |   |    |
                   |року)           | 09 |    |
                   |---------------------------|-----|-------|
                   |з них у звітному році   |   |    |
                   |страйкували більше одного |   |    |
                   |разу            | 10 |    |
                   -------------------------------------------
 "___"_________ 199_ р.        Керівник      ________________
 __________________________________  Головний бухгалтер ________________
 (прізвище та N телефону виконавця)
 
                        Затверджена
                     наказом Держкомстату
                     України від 14.10.97 N 24
 
              Інструкція
    по заповненню форми державної статистичної звітності
     "Повідомлення про початок та припинення страйку"
             N 1-ПВ (страйк)
 
   1. Статистичний звіт по формі N 1-ПВ (страйк) подається
об'єднанням, підприємством, організацією, установою на яких мало
місце припинення роботи (часткове чи повне) з причин оголошення
страйку трудовим колективом. При припиненні роботи через страйк на
суміжних  підприємствах  з  причин недопостачання обладнання,
сировини, матеріалів, комплектуючих деталей тощо, форма N 1-ПВ
(страйк) не складається.
   2. Початком  припинення  роботи  (початком  страйку) або
поновлення роботи (закінчення  страйку)  слід  вважати  дату
припинення або поновлення роботи трудового колективу або колективу
підрозділу.
   3. У день припинення роботи заповнюється розділ I термінового
повідомлення "Припинення роботи" та негайно  передається  за
адресами, вказаними у даній формі.
   4. Розділ II повідомлення заповнюється у день поновлення
роботи і також негайно передається за відповідними адресами.
   5. Тривалість страйку (рядок 02) визначається, як сума всіх
годин, протягом яких тривав страйк.
   За одиницю  мінімальної  тривалості  страйку  для обліку
приймається тривалість одного робочого дня, встановленого на
підприємстві, але у разі, якщо страйк тривав дві-три години
щоденно, або в окремі дні місяця, необхідно скласти ці години.
   В число  годин неявок на роботу у зв'язку із страйком
включається тільки число робочих годин, починаючи з дати початку
страйку до дати її припинення (вихідні, святкові та інші дні
відпочинку в термінове повідомлення не включаються).
   6. В  рядку  03  втрати  робочого  часу визначаються в
людино-годинах, як сума втрат людино-годин усіх страйкуючих за
кожний день страйку
Наприклад: ------------------------------------------------------
      | Дата |Кількість праців-|Тривалість|Втрати робочого|
      |    |ників, які прий- |страйку, |часу,     |
      |    |мали участь у  |годин   |людино-годин  |
      |    |страйках, осіб  |     |        |
      |-------+-----------------+----------+---------------|
      | 1.04 |   100    |  7   |   700    |
      | 2.04 |   150    |  4   |   600    |
      | 3.04 |    50    |  8   |   400    |
      | 4.04 |   200    |  5   |  1000    |
      | 5,6  |     Вихідні дні    |        |
      | 7.04 |   500    |  2   |  1000    |
      | 8.04 |   250    |  6   |  1500    |
      |Всього:|   1150    |  32   |  5200    |
      ------------------------------------------------------
 
   Отриманий результат треба враховувати слідуючим чином:
   рядок 02 = 32 годинам, рядок 03 = 5200 людино-годинам.
 
   7. В рядку 04 обсяг недоданої продукції (невиконаних робіт,
послуг), розраховується шляхом множення числа людино-годин втрат
робочого часу на середньоденний виробіток за останній місяць, що
передував страйку. При цьому слід врахувати, що обчислення обсягу
продукції (робіт, послуг) здійснюється за фактичними цінами, які
діяли на підприємстві (організації) на момент страйку.
   8. В  рядку  05  показується сума коштів виплачених із
спеціального страхового фонду, страйкового фонду, утвореного за
рахунок добровільних внесків і пожертв та інших джерел (включаючи
фонд оплати праці) працівникам, які приймали участь у страйках.
   9. В  рядку  09  відображається  максимальна чисельність
працівників, які приймали участь у страйку. У наведеному прикладі
- 500.
   10. Якщо на підприємстві протягом року відбувся другій (і
більше) страйк  показники  розділу II рядки 02-08 вказуються
наростаючим підсумком.
   У рядку 09 працівники, які приймали участь у двох і більше
страйках включаються тільки один раз (як одна особа).
 
( Форму N 3-ПВ (термінову) квартальну скасовано на підставі Наказу
 Держкомстату N 1 ( z0074-00 ) від 04.01.2000 )
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------------------------
                Коди                        |
-----------------------------------------------------------------------------------|
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер-|вищестоя|при- |   |
 доку-|зації- |рії за | за  |еконо-|влас- |ційно- |ства,ві- |щої ор- |вати-|   |
 мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, |ганіза- |зація|   |
 за  |ча   |    |   |діяль-| за  |форми  |МДО, кон-|ції -  |   | КС |
 ДКУД |іденти-|    |   |ності | КФВ |господа-|церну,асо|іденти- |   |   |
   |фікацій|    |   |за  |   |рювання |ціації за|фікацій-|   |   |
   |ний код|    |   | КВЕД |   |  за  | СПОДУ  |ний код |   |   |
   | ЄДРПОУ|    |   |   |   | КОПФГ |     |ЄДРПОУ |   |   |
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------
 
                       Форма N 3-ПВ
Кому подається: __________________       Затверджено
__________________________________    Наказ Деркомстату України
    назва та адреса одержувача    від 14.10.97 N 24
Міністерство (відомство), комітет:
__________________________________   Термінова-квартальна
МДО, концерн, асоціація:__________
__________________________________ Подається 7   числа  після
Підприємство,установа,організація  звітного періоду підприємства-
__________________________________ ми, установами, організаціями
Адреса____________________________ незалежно від форм власності
Форма власності __________________ та господарювання
Організаційно-правова форма     1) Держкомстату   Автономної
господарювання: __________________   Республіки Крим, обласному
Вид діяльності ___________________   (районному, міському) орга-
                    ну державної статистики -
                    за його вказівкою;
                  2) органу до сфери управління
                    якого  належить  -  за
                    вказівкою.
                  По телеграфу дані передають у
                  випадку, якщо звіт не може бу-
                  ти переданий іншими засобами
                  зв'язку у встановлений термін.
 
        Звіт про використання робочого часу
        за січень _______________ 199_ року
    (заповнюється за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
 
         I. Використання робочого часу
 
------------------------------------------------------------------
    Назва показників       |Код |Фактично за пері-|Конт-
                  |ряд-|од з початку зві-|рольна
                  |ка |тного періоду  |сума
                  |  |-----------------|(гр Б,
                  |  |людино- | осіб |1, 2)
                  |  |годин  |    |
------------------------------------+----+--------+--------+------
       А           | Б |  1  |  2  | 3
------------------------------------+----+--------+--------+------
Середньооблікова чисельність штатних|  |    |    |
працівників облікового складу    | 301|  х  |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
Відпрацьовано (із ф.N 1-ПВ     | 302|    | х   |
(термінова) місячна рядок 009)   |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
в тому числі відпрацьовано     | 303|    | х   |
понадурочно             |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
Втрати робочого часу, всього (рядки| 304|    | х   |
305+306+307+312.гр.1)        |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
в тому числі:           |  |    |    |
простої               | 305|    | х   |
------------------------------------|----|--------|--------|------
прогули               | 306|    | х   |
------------------------------------|----|--------|--------|------
неявки з дозволу адміністрації   | 307|    | х   |
------------------------------------|----|--------|--------|------
з них за ініціативою адміністрації | 308|    | х   |
(рядки 309+311)           |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
в тому числі:            |  |    |    |
адміністративні відпустки      | 309|    |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
з них тривалістю понад один місяць | 310|  х  |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
неповний робочий час (скорочений  | 311|    |  *) |
робочий день, тиждень)       |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
масові невиходи на роботу (страйки) | 312|    | х   |
------------------------------------|----|--------|--------|------
Неявки з поважних причин, (сума  | 313|    | х   |
рядків 314-317.гр.1)        |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
в тому числі:            |  |    |    |
чергові відпустки          | 314|    |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
тимчасова непрацездатність     | 315|    |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
неявки передбачені законодавством  | 316|    |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
учбові відпустки          | 317|    |  *) |
------------------------------------|----|--------|--------|------
Фонд робочого часу, всього (рядки  | 318|    | х   |
302+304+313)            |  |    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
                  | 319|    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
                  | 320|    |    |
------------------------------------|----|--------|--------|------
Контрольна сума (з рядка 301 по  | 321|    |    |
рядок 320)             |  |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
*) Працівники, які були відсутні із вказаних причин на протязі
  звітного періоду, два і більше разів, у зазначених рядках
  включаються тільки один раз (як одна особа)
 
          II. Прийом та вибуття кадрів
 
------------------------------------------------------------------
    Назва показників       |Код |Фактично за |Контрольна
                  |ряд-|період з по-|сумана
                  |ка |чатку звіт- |(гр Б, 1)
                  |  |ного періоду|
------------------------------------+----+------------+-----------
      А            | Б |   1   |  2
------------------------------------+----+------------+-----------
Прийнято працівників, осіб     |501 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
з них жінок             |502 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
Вибуло працівників, осіб*)     |503 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
з них жінок*)            |504 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
Із рядка 503 вибуло:        |  |      |
за власним бажанням, звільнено за  |  |      |
прогул та інші порушення      |  |      |
трудової дисципліни         |505 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
з причин скорочення штатів     |506 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
із рядка 506 жінки         |507 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
Облікова чисельність на кінець   |508 |      |
звітного періоду, осіб       |  |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
                  |509 |      |
------------------------------------|----|------------|-----------
Контрольна сума (з рядка 501 по   |510 |      |
рядок 509)             |  |      |
------------------------------------------------------------------
 *) Включаючи працівників, які знаходились у відпустках по догляду
  за дитиною.
 
              Довідка N 1
     Інформація про укладання колективних договорів
        станом на _____________ 199_ року
          (1 квітня, на 31 грудня)
------------------------------------------------------------------
   Найменування показника    |Код  | Всього |Контрольна
                  |рядка |     |сума,
                  |   |     |(гр.Б, 1)
-----------------------------------+------+---------+-------------
      А           | Б  |  1  |  2
-----------------------------------+------+---------+-------------
Кількість укладених колективних  | 601 |     |
договорів (одиниць)        |   |     |
-----------------------------------|------|---------|-------------
Чисельність працівників, які охоп- |   |     |
лені колективними договорами, осіб | 602 |     |
-----------------------------------|------|---------|-------------
Сума витрачених коштів на     |   |     |
запровадження непередбачених    |   |     |
законодавством пільг та виплат   |   |     |
працівникам і членам їх сімей,   |   |     |
тис.грн.(з одним десятковим знаком)| 603 |     |
-----------------------------------|------|---------|-------------
                  | 604 |     |
-----------------------------------|------|---------|-------------
                  | 605 |     |
-----------------------------------|------|---------|-------------
Контрольна сума (з р.601 по р.605) | 606 |     |
------------------------------------------------------------------
 
"___"________199_ р.       Керівник      _____________
________________________________
прізвище та N телефону виконавця Головний бухгалтер _____________
 
( Форму N 3-ПВ (термінову) квартальну (зведену) скасовано на
 підставі Наказу Держкомстату N 1 ( z0074-00 ) від 04.01.2000 )
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------------------------
                Коди                        |
-----------------------------------------------------------------------------------|
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 форми|органі-|терито-|галузі|виду |форми |організа|міністер-|вищестоя|   |   |
 доку-|зації- |рії за | за  |еконо-|влас- |ційно- |ства,ві- |щої ор- |при- |   |
 мента|склада-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності |правової|домства, |ганіза- |вати-|   |
 за  |ча   |    |   |діяль-| за  |форми  |МДО, кон-|ції -  |зації| КС |
 ДКУД |іденти-|    |   |ності | КФВ |господа-|церну,асо|іденти- |   |   |
   |фікацій|    |   |за  |   |рювання |ціації за|фікацій-|   |   |
   |ний код|    |   | КВЕД |   |  за  | СПОДУ  |ний код |   |   |
   | ЄДРПОУ|    |   |   |   | КОПФГ |     |ЄДРПОУ |   |   |
------+-------+-------+------+------+------+--------+---------+--------+-----+-----|
 1  |  2  |  3  | 4  | 5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------
 
                    Форма N 3-ПВ (зведена)
Кому подається: __________________    Затверджена наказом
__________________________________    Деркомстату України
    назва та адреса одержувача    від 14.10.97 N 24
Міністерство (відомство), комітет:
__________________________________   Термінова-квартальна
МДО, концерн, асоціація: _________
__________________________________ Подається 7 числа після звітного періоду
Підприємство,установа, організація підприємствами, установами, організація-
__________________________________ ми, які мають багатогалузевий характер,
Адреса____________________________ незалежно від форми власності та госпо-
Форма власності __________________ дарювання
Організаційно-правова форма     1) Держкомстату  Автономної Республіки
господарювання: __________________ Крим, обласному (районному, міському)
Вид діяльності ___________________ органу державної статистики - за його
                  вказівкою;
                  2) органу до сфери управління якого на-
                  лежить - за вказівкою.
                  По телеграфу дані передають у випадку,
                  якщо звіт не може бути переданий іншими
                  засобами зв'язку у встановлений термін.
 
      Зведений звіт про використання робочого часу
         за ________________ 199_ року
   (заповнюється за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
 
               Розділ I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид діяль-|Код га-|Середньо-|Відпра-|в тому|          Неявки з поважних причин             |Фонд робо-|Контроль-|
|ності   |лузі за|облікова |цьовано|числі |---------------------------------------------------------------------|чого часу,|на сума |
|     |ЗКГНГ |чисельні-|людино-|понад-|Всього|           в тому числі:              |всього,  |(з Б,  |
|     |    |сть штат-|годин |урочно|люди- |--------------------------------------------------------------|людино-  |1-13)  |
|     |    |них пра- |    |   |но-го-|чергові відпу-|тимчасова непра-|передбачені за-|учбові відпу- |годин   |     |
|     |    |цівників |    |   |дин  |стки     |цездатність   |конодавством  |стки     |(гр.2 р.I+|     |
|     |    |обліково-|    |   |(гр.5+|--------------+----------------+---------------+--------------|гр.1 р.II+|     |
|     |    |го скла- |    |   |7+9+ |людино-|осіб*)|людино-|осіб*) |людино-|осіб*) |людино-|осіб*)|гр.4 р.I |     |
|     |    |ду, осіб |    |   |11)  |годин |   |годин |    |годин |    |годин |   |     |     |
|     |    |     |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |   |     |     |
|----------+-------+---------+-------+------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+----------+---------|
|    А |  Б |  1  |   2 |  3 | 4  |  5  |  6 |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12 |  13  |  14  |
|----------+-------+---------+-------+------+------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+------+----------+---------|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
|__________|_______|_________|_______|______|______|_______|______|_______|________|_______|_______|_______|______|__________|_________|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 *) Працівники, які були відсутні із вказаних причин протягом
звітного  періоду, два і більше разів, у зазначених рядках
включаються тільки один раз (як одна особа).
 
             Розділ II
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид діяль-|Код га-|                     Втрати робочого часу                |Контроль-|
|ності   |лузі за|---------------------------------------------------------------------------------------------|на сума |
|     |ЗКГНГ |Всього,|                  в тому числі                   |(з Б,  |
|     |    |людино-|-------------------------------------------------------------------------------------|1-12)  |
|     |    |годин |простої,|прогули|неявки з|з них за|       в тому числі        |масові  |     |
|     |    |(гр.2+ |людино- |    |дозволу |ініціа- |----------------------------------------|невиходи |     |
|     |    |3+4+12)|годин  |    |адміні- |тивою  |адміністратив-|із гр.8 |неповний робочий|на роботу|     |
|     |    |    |    |    |страції |адміні- |ні відпустки |тривалі-|час (скорочений |(страйки)|     |
|     |    |    |    |    |    |страції,|       |стю по- |робочий день;  |     |     |
|     |    |    |    |    |    |людино- |--------------|над один|тиждень)    |     |     |
|     |    |    |    |    |    |годин  |людино-|осіб*)|місяць, |----------------|     |     |
|     |    |    |    |    |    |(гр.7+ |годин |   |осіб*) |людино-|осіб*) |     |     |
|     |    |    |    |    |    |гр.10) |    |   |    |годин |    |     |     |
|----------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+---------+---------|
|  А   |  Б  |  1  |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7 |  8  |  9 |  10  |  11  |  12  |
|----------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+---------+---------|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
|__________|_______|_______|________|_______|________|________|_______|______|________|_______|________|_________|_________|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       Розділ III
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид діяль-|Код га-|Прийнято|з них|   Вибуло працівників, **)      |Облікова  |Контроль-|
|ності   |лузі за|праців- |жінок|----------------------------------------|чисельність|на сума |
|     |ЗКГНГ |ників, |   |Всього|з них|в тому числі з графи 3   |на кінець |(з Б,  |
|     |    |осіб  |   |   |жінок|---------------------------|звітного  |1-8)   |
|     |    |    |   |   |   |за власним|з причин |з гр.6|періоду,  |     |
|     |    |    |   |   |   |бажанням, |скорочен-|жінки |осіб    |     |
|     |    |    |   |   |   |звільнено |ня штатів|   |      |     |
|     |    |    |   |   |   |за прогул |     |   |      |     |
|     |    |    |   |   |   |та інші  |     |   |      |     |
|     |    |    |   |   |   |порушення |     |   |      |     |
|     |    |    |   |   |   |трудової |     |   |      |     |
|     |    |    |   |   |   |дисципліни|     |   |      |     |
|----------+-------+--------+-----+------+-----+----------+---------+------+-----------+---------|
|  А   |  Б  |   1 | 2 |  3 | 4 |  5   |  6  | 7  |   8  |  9  |
|----------+-------+--------+-----+------+-----+----------+---------+------+-----------+---------|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
|__________|_______|________|_____|______|_____|__________|_________|______|___________|_________|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 **) Включаючи працівників, які знаходились у відпустках по
   догляду за дитиною
 
              Розділ IV
------------------------------------------------------------------------
|Види дія- |Код |Кількість|Чисельність |Сума витрачених коштів|Контро-|
|льності  |га- |укладених|працівників,|на запровадження непе-|льна  |
|     |лузі |колектив-|які охоплені|редбачених законодав- |сума  |
|     |за  |них дого-|колективними|ством пільг та виплат |(з Б, |
|     |ЗКГНГ|ворів  |договорами, |працівникам і членам |1-3)  |
|     |   |(одиниць)|осіб    |їх сімей, тис.грн.  |    |
|     |   |     |      |(з одним дес.знаком) |    |
|----------+-----+---------+------------+----------------------+-------|
| А    | Б  |  1  |   2   |      3     |  4  |
|----------+-----+---------+------------+----------------------+-------|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
|__________|_____|_________|____________|______________________|_______|
------------------------------------------------------------------------
 
 "___"____________ 199_ р.       Керівник _________________
                          (підпис)
 ________________________________
 прізвище та N телефону виконавця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка