Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національну раду з питань молодіжної політики

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Національну раду з питань
            молодіжної політики
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
     N 201/97  від 03.03.97 
     N 70/99  від 27.01.99 
     N 223/99  від 27.02.99 
     N 543/99  від 21.05.99 
     N 619/2000 від 26.04.2000
     N 77/2005 від 22.01.2005 )
 
 
   З метою більш раціонального формування державної молодіжної
політики, створення необхідних умов для широкої участі молоді в
усіх сферах життя суспільства і держави п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити при Президентові України Національну раду з
питань молодіжної політики.
   2. Затвердити  Положення  про Національну раду з питань
молодіжної політики при Президентові України (додається).
   3. Призначити  ТАБАЧНИКА  Дмитра  Володимировича  Головою
Національної ради з питань молодіжної політики.
( На зміну Указу призначено КУШНАРЬОВА Євгена Петровича  Головою
Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові
України згідно з Указом Президента N 201/97 від 03.03.97 )
( На зміну Указу призначено МЕДВЕДЧУКА Віктора Володимировича
Головою  Національної ради з питань молодіжної політики при
Президентові України (за згодою) згідно з Указом Президента
N 223/99 від 27.02.99 )
 
 
   4. Затвердити персональний склад Національної ради з питань
молодіжної політики (додається).
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 3 грудня 1995 року
     N 1129/95
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 21 травня 1999 року N 543/99
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Національну раду з питань молодіжної політики
           при Президентові України
 
   1. Національна рада з питань  молодіжної  політики  при
Президентові України (далі - Національна рада) є координуючим та
консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному
вдосконаленню  державної  молодіжної  політики,  забезпечувати
узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді
та участю її в усіх сферах життя суспільства і держави.
 
   2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Ради є:
 
   вивчення, системний аналіз і прогнозування соціальних та
морально-політичних процесів у молодіжному середовищі;
 
   визначення і наукове обгрунтування пріоритетних  напрямів
державної молодіжної політики, концептуальних засад зміцнення
правових та матеріальних гарантій молоді;
 
   розроблення пропозицій  щодо  фінансування  пріоритетних
напрямів молодіжної політики, експертиза ефективності використання
коштів, що виділяються на ці цілі;
 
   участь у   підготовці   проектів   законів,   інших
нормативно-правових актів, державних програм, віднесених до її
компетенції;
 
   координація дій центральних, місцевих органів  виконавчої
влади та господарських органів щодо здійснення прав і свобод
молоді, залучення її до участі у політичному, економічному,
культурному і духовному становленні держави;
 
   сприяння координації  діяльності  органів  законодавчої і
виконавчої влади та громадських організацій щодо  реалізації
державної молодіжної політики.
 
   4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань:
 
   вивчає та  узагальнює  стан роботи з молоддю в органах
виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності;
 
   вносить в  установленому  порядку  пропозиції  з  питань
суспільного становища, правового і соціального захисту молоді, що
потребують  законодавчого  врегулювання, прийняття відповідних
рішень Президентом України, Кабінетом Міністрів України;
 
   аналізує проекти законодавчих та інших нормативно-правових
актів, державних програм, комплексних планів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади щодо роботи з молоддю на
відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики;
 
   налагоджує взаємодію органів законодавчої, виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань
планування і проведення роботи з молоддю;
 
   сприяє створенню  необхідних  умов  для навчання молоді,
широкого залучення її до участі в малому бізнесі, фермерстві та
інших формах підприємницької діяльності;
 
   сприяє збільшенню  вітчизняних та іноземних інвестицій у
реалізацію молодіжних програм, створенню фондів з метою залучення,
крім державних коштів, інших джерел фінансування;
 
   здійснює контроль за організацією та виконанням органами
виконавчої влади, керівниками підприємств і організацій незалежно
від  форм  власності законів України, указів і розпоряджень
Президента України та інших нормативно-правових актів з питань
державної молодіжної політики;
 
   подає на розгляд Президентові України щорічні доповіді про
хід реалізації молодіжної політики, суспільне становище молоді в
Україні.
 
   5. Національна рада має право:
 
   утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі
групи, залучати до участі в них представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських
організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
   одержувати в установленому порядку безоплатно необхідні для
її діяльності інформацію та матеріали;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях керівників центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  керівників  державних
підприємств, установ і організацій з питань, що належать до
компетенції Національної ради.
 
   6. Національну раду очолює Голова. Голова Національної ради
має трьох заступників. Голову та первинний склад Національної ради
затверджує Президент України. У подальшому зміни до  складу
Національної ради вносить її Голова.
 
   Голова, члени  Національної ради працюють на громадських
засадах.
 
   Членові Національної ради видається посвідчення встановленого
нею зразка.
 
   7. Основною формою роботи Національної ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засіданнями Національної ради керує Голова або за дорученням
Голови один із його заступників.
 
   8. Рішення  Національної  ради  оформляються  у  вигляді
протоколів, рекомендацій, підписаних її Головою, і є обов'язковими
для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами  місцевого самоврядування, державними підприємствами,
установами і організаціями.
 
   В разі потреби Президентові України, Кабінету  Міністрів
України можуть вноситися рекомендації щодо прийняття відповідних
актів.
 
   9. Національна рада систематично інформує громадськість про
свою діяльність і прийняті рішення.
 
   10. Забезпечення поточної роботи Національної ради здійснює
секретаріат Національної ради. Персональний склад секретаріату
затверджує  Голова  Національної  ради.  Роботою секретаріату
Національної ради керує один із заступників Голови, якого визначає
Голова Національної ради.
 
   11. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Національної ради здійснює Управління справами  Адміністрації
Президента України та Державний комітет України у справах сім'ї та
молоді.
 
   12. Організаційне забезпечення діяльності Національної ради
здійснює  Головне  управління  з  аналізу  та  прогнозування
внутрішньополітичних питань Адміністрації Президента України.
 
   13. Національна рада у своїй роботі використовує  бланк
встановленого нею зразка.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
 
 ( Положення в редакції Указу Президента N 543/99 від 21.05.99 )
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 21 травня 1999 року N 543/99
 
               СКЛАД
     Національної ради з питань молодіжної політики
           при Президентові України
 
 
   БОГУЦЬКИЙ       - заступник   Глави   Адміністрації
Юрій Петрович        Президента  України  -  Керівник
               Головного  управління  з  питань
               внутрішньої   політики,   перший
               заступник Голови Національної ради
 
   МОТРЕНКО       - заступник   Урядового   Секретаря
Тимофій Валентинович     Кабінету Міністрів України, заступник
               Голови Національної ради
 
   РЯБІКА        - голова  Українського  національного
Володимир Леонідович     комітету  молодіжних  організацій,
               заступник Голови Національної ради -
               Керівник  секретаріату Національної
               ради (за згодою)
 
   БЕНЕДІС        - голова  громадської   організації
Андрій Вікторович      "Українська    соціал-демократична
               молодь" (за згодою)
 
   БЕРЕЗОВСЬКИЙ     - голова координаційної ради Світового
Володимир Іванович      конгресу  українських  молодіжних
               організацій (за згодою)
 
   БЕРШЕДА        - перший заступник Міністра закордонних
Євген Романович       справ України
 
   БІЖАН         - перший  заступник Міністра оборони
Іван Васильович       України
 
   БОДРИЧЕНКО      - голова Ради  молодіжних  об'єднань
Олександр Миколайович    Автономної  Республіки  Крим  (за
               згодою)
 
   БОРЗОВ        - Голова  Комітету  Верховної  Ради
Валерій Пилипович      України з питань молодіжної політики,
               фізичної культури, спорту і туризму
               (за згодою)
 
   БОРОДІЧ        - перший заступник Міністра внутрішніх
Леонід Васильович      справ України
 
   ГАРМАТІЙ       - голова   Української   скаутської
Андрій Петрович       організації "Пласт" (за згодою)
 
   ГОНЧАРОВА       - голова національної Ради дитячих і
Тетяна Валентинівна     піонерських організацій України (за
               згодою)
 
   ГРИШАН        - заступник  Голови Фонду державного
Юрій Петрович        майна України
 
   ЖБАНОВ        - співголова Молодіжної морської ліги
Андрій Володимирович     України (за згодою)
 
   ЗЕЛІНСЬКИЙ      - голова  Всеукраїнської  асоціації
Сергій Володимирович     молодих науковців (за згодою)
 
   ЗУБКО         - голова Всеукраїнського  молодіжного
Юрій Петрович        мистецького центру "Перлини сезону"
               (за згодою)
 
   КИРИЛЕНКО       - голова "Молодого  Руху",  народний
В'ячеслав Анатолійович    депутат України (за згодою)
 
   КИРИЛЕНКО       - Міністр аграрної політики України
Іван Григорович
 
   КИРИЛЬЧУК       - голова   Української   молодіжної
Ігор Григорович       екологічної ліги (за згодою)
 
   КЛИМЕНКО       - голова  спілки  творчої  молоді
Ганна Вікторівна       "Ліга-Артіс" (за згодою)
 
   КРЕМЕНЬ        - Міністр освіти і науки України
Василь Григорович
 
   КРИВОРУЧКО      - голова  Фонду  "Молода  Україна",
Юрій Зеновійович       народний депутат України (за згодою)
 
   КУЖЕЛЬ        - Голова Державного комітету України з
Олександра Володимирівна   питань  регуляторної  політики  та
               підприємництва
 
   КУЦЕВАЛОВ       - директор  Українського  молодіжного
Валерій Віталійович     центру (за згодою)
 
   ЛЯЛЬКА        - відповідальний секретар Українського
Олександр Любомирович    національного  комітету  молодіжних
               організацій з міжнародних питань (за
               згодою)
 
   МАЛЬОВАНЕЦЬ      - голова  Української  студентської
Сергій Васильович      спілки (за згодою)
 
   МАЛЬЧІН        - голова Всеукраїнського патріотичного
Георгій Васильович      об'єднання "Майбутнє України"  (за
               згодою)
 
   МИХАЙЛОВ       - голова Асоціації молодіжних житлових
Петро Михайлович       комплексів України (за згодою)
 
   МІСЮРА        - голова  Всеукраїнської  молодіжної
Вадим Ярославович      громадської        організації
               "Соціалістичний  Конгрес  Молоді",
               народний депутат України (за згодою)
 
   МІТЮКОВ        - Міністр фінансів України
Ігор Олександрович
 
   МОСКАЛЕНКО      - Міністр охорони здоров'я України
Віталій Федорович
 
   ОМЕЛЬЧУК       - голова ради Всеукраїнської асоціації
Валерій Олексійович     "Укрмолодьжитло" (за згодою)
 
   РОМАНЮК        - співголова Асоціації  профспілкових
Сергій Михайлович      організацій  студентів України (за
               згодою)
 
   РОМАШКО        - заступник голови Київської міської
Володимир Іванович      державної адміністрації
 
   САМОЙЛИК       - народний депутат України (за згодою)
Катерина Семенівна
 
   САХАНЬ        - Міністр праці та соціальної політики
Іван Якович         України
 
   СИДОРЕНКО       - генеральний  директор  Міжнародного
Михайло Михайлович      дитячого центру "Артек"
 
   СИМЧИЧ        - голова  крайової  управи  Спілки
Ігор Мирославович      української молоді в Україні  (за
               згодою)
 
   СКРЕБЦОВ       - наказний   отаман   Українського
Борис Іванович        дитячо-юнацького товариства "Січ" (за
               згодою)
 
   СТАРИНЕЦЬ       - народний депутат України (за згодою)
Олександр Георгійович
 
   СТУПКА        - Міністр культури і мистецтв України
Богдан Сильвестрович
 
   ТІГІПКО        - Міністр економіки України
Сергій Леонідович
 
   ТОЛСТОУХОВА      - директор  Українського  державного
Світлана Валентинівна    центру соціальних служб для молоді
 
   ТОЧЕНИЙ        - голова  Всеукраїнської  молодіжної
Вадим Анатолійович      громадської організації "Молодь проти
               злочинності і наркоманії" (за згодою)
 
   ТРУХАНОВ       - заступник   голови   Центрального
Георгій Федорович      комітету  профспілки  працівників
               освіти і науки України (за згодою)
 
   ФЕДОРЕНКО       - Голова Державного комітету молодіжної
Іван Никифорович       політики, спорту і туризму України
 
   ШУФРИЧ        - народний депутат України (за згодою)
Нестор Іванович
 
   ЯКИМЕНКО       - завідувач  відділу  зв'язків  з
Юрій Віленович        політичними партіями та громадськими
               організаціями Головного управління з
               питань   внутрішньої   політики
               Адміністрації Президента України
 
   ЯРЕМА         - голова   громадської  організації
Олександр Йосипович     "Християнсько-Демократична   молодь
               України" (за згодою)
 
   ЯРЕМЕНКО       - директор  Українського  інституту
Олександр Олексійович    соціальних досліджень.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
 
( Склад ради в редакції Указу Президента N 201/97 від 03.03.97,
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 223/99 від
27.02.99, в редакції Указів Президента N 543/99 від 21.05.99,
N 619/2000 від 26.04.2000; із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 77/2005 від 22.01.2005 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка