Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 366 від 27.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 вересня 2001 р.
                   за N 804/5995
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
               Правління Національного банку
     N 620 ( z0025-05 ) від 10.12.2004 )
 
        Про затвердження Змін до Тимчасового
      положення про Національну систему масових
            електронних платежів
 
 
   Відповідно до статті 40 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою приведення нормативно-правових
актів Національного банку України у відповідність до Закону
України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
( 2346-14 ) Правління     Національного   банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Тимчасового положення про Національну
систему масових електронних платежів, затвердженого постановою
Правління  Національного банку України від 24.04.2000 N 161
( z0304-00 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.05.2000 за N 304/4525 (додаються).
 
   2. Департаменту платіжних систем після державної реєстрації
довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності через десять  днів  після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                   Затверджено
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   27.08.2001 N 366
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 вересня 2001 р.
                   за N 804/5995
 
 
               Зміни
           до Тимчасового положення
    про Національну систему масових електронних платежів
              ( z0304-00 )
 
   1. У тексті Тимчасового положення та додатках до нього слова
"анонімний", "електронний анонімний гаманець", "арбітражний суд",
"розрахунковий документ",  "розрахункові  документи"  замінити
відповідно  на  слова  "неперсоніфікований",  "електронний
неперсоніфікований гаманець", "господарський суд", "документ за
операцією  із застосуванням платіжної картки", "документи за
операціями із застосуванням платіжних карток" у  відповідних
відмінках.
 
   2. Унести до розділу I "Терміни та визначення" такі зміни:
   у визначенні терміну "Національна система масових електронних
платежів"   слово   "внутрішня"   замінити   на   слово
"внутрішньодержавна";
   у визначенні  терміну  "Платіжна  картка  НСМЕП"  слово
"ідентифікаційний" замінити на слова "спеціальний платіжний";
   термін "Платіжний інструмент" замінити терміном "Платіжний
інструмент НСМЕП (далі - платіжний інструмент)".
 
   3. У розділі III "Організаційна структура НСМЕП" пункт 3
викласти в такій редакції:
   "3. Членами НСМЕП можуть бути банки, які одержали банківську
ліцензію Національного банку України та уклали договір з Платіжною
організацією про вступ до НСМЕП.
 
   4. У розділі IV "Взаємовідносини між учасниками НСМЕП" абзац
третій пункту 2 викласти в такій редакції:
   "договір про проведення розрахунків між банками - членами
НСМЕП за операції, виконані із застосуванням платіжних карток
НСМЕП".
 
   5. У розділі VI "Порядок вступу банків до НСМЕП" абзац третій
пункту 1 викласти в такій редакції:
   "копію банківської ліцензії Національного банку України".
   6. Розділ VII "Типи карток та їх призначення" доповнити
пунктами 5 і 6 такого змісту:
   "5. Платіжні картки НСМЕП  можуть  використовуватися  як
технічний засіб для забезпечення:
   видачі пально-мастильних матеріалів;
   електронної комерції;
   послуг у страховій медицині;
   обслуговування пільгових категорій населення; сервісних пільг
у торгівлі;
   страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів перед третіми особами;
   посвідчення особи, пенсійного посвідчення тощо.
 
   6. Платіжні  картки  НСМЕП  дають  змогу  одночасно
використовувати декілька одиниць виміру сум фінансових операцій,
що передбачені в системі. Одиниці виміру сум фінансових операцій
розподіляються на грошові одиниці (гривня та іноземні валюти)
(далі - коди валют) та умовні одиниці (штуки, літри, кілограми
тощо) (далі - коди обліку).
   Основним кодом валюти в НСМЕП є грошова одиниця України -
гривня. Інші коди валют і коди обліку є додатковими. Додаткові
одиниці виміру й значення кодів валют та обліку проектуються за
заявками  банків  - членів НСМЕП і затверджуються Платіжною
організацією.
   Додатковий код використовується лише одним банком - членом
НСМЕП, що є одночасно емітентом та еквайром щодо обслуговування
цього додаткового коду. Поширення трансакцій у міжбанківському
режимі з додатковим кодом по НСМЕП не допускається.
   Обов'язковою умовою  використання  платіжної  картки  з
додатковим кодом є наявність на ній щонайменше двох платіжних
інструментів, один з яких - з основним кодом.
   Платіжна організація НСМЕП не несе  відповідальності  за
зобов'язаннями емітента за додатковими кодами обліку".
 
   7. У розділі VIII "Емісія банками платіжних карток" пункт 2
доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:
   "Схеми та умови  продажу  електронних  неперсоніфікованих
гаманців визначаються згідно з внутрішньою політикою емітента.
   Члени НСМЕП - емітенти платіжних карток можуть укладати
агентські  договори  з  банками,  фінансовими  установами  -
резидентами, що не є членами НСМЕП, про виконання останніми
функцій з розповсюдження серед своїх клієнтів платіжних карток
емітента".
 
   8. Унести до розділу XIV "Взаєморозрахунки в НСМЕП" такі
зміни:
   пункт 2 доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
   "З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі
неплатоспроможності емітентів та/або еквайрів у НСМЕП створюється
й постійно підтримується страховий фонд. Порядок створення та
використання  страхового  фонду  НСМЕП  регулюється  окремими
нормативно-правовими актами Національного банку України.
   За умови  недостатності коштів страхового фонду з метою
проведення своєчасних розрахунків члени НСМЕП можуть укладати з
Національним  банком України кредитні договори відповідно до
нормативно-правових актів Національного  банку  України  щодо
рефінансування банків України";
   доповнити пунктом 4 такого змісту:
   "4. Строки проведення переказу за допомогою платіжних карток
НСМЕП визначаються Регламентом роботи НСМЕП та договорами, що
укладаються між членами та учасниками платіжної системи. При цьому
строк виконання міжбанківського переказу, що здійснюється на
підставі платіжних повідомлень, виконується в строк до трьох
операційних днів. Внутрішньобанківський переказ за операціями, що
здійснені із використанням платіжних карток НСМЕП, виконується в
строк, установлений внутрішніми нормативними актами банку, але не
може перевищувати двох операційних днів".
 
   9. Унести до розділу XI "Основні правила обслуговування
фінансових операцій за платіжними картками" такі зміни:
   пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Зображення знака для товарів і послуг (далі - логотип)
НСМЕП має наноситися на платіжні картки і використовуватися там,
де здійснюються операції із застосуванням цих карток. Логотип є
власністю Платіжної організації. Підставою для використання банком
логотипа НСМЕП є підписання договорів з Платіжною організацією про
вступ до НСМЕП та ліцензійної угоди згідно із Законом України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ). Банки
мають право використовувати логотип НСМЕП лише протягом строку дії
цих договорів. Логотип НСМЕП не може використовуватися з будь-якою
рекламною метою і в засобах масової інформації без згоди Платіжної
організації. Здійснення операцій за платіжними картками НСМЕП у
тих місцях, де відсутній її логотип, не допускається";
   пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку,
є реквізити, які дають змогу ідентифікувати НСМЕП та емітента
картки. Крім обов'язкових реквізитів, платіжна картка має містити
реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя, за винятком
електронних неперсоніфікованих гаманців".
 
   10. Розділ XIII "Загальні правила документообігу" доповнити
пунктом 15 такого змісту:
   "15. Якщо член НСМЕП або його клієнт бере участь у розгляді
спору судом, то Розрахунковий банк НСМЕП, ГПЦ чи РПЦ зобов'язані в
установленому законодавством України порядку надавати цьому члену
платіжної системи або його клієнту, а також судам та органам
досудового  слідства  послуги  для  визначення  достовірності
інформації,  яка  міститься  в  електронних  документах,  що
обробляються в НСМЕП Розрахунковим банком, ГПЦ чи РПЦ.
   Порядок оплати  членом  НСМЕП або його клієнтом послуг,
визначених у цьому пункті, здійснюється за тарифами, установленими
Розрахунковим банком".
 
   11. У розділі XVI "Ризики в НСМЕП та розв'язання конфліктних
ситуацій" останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:
   "Зовнішні причини - це ризик неплатежів з боку емітентів.
Відповідальність за виникнення цього виду ризиків несуть емітенти.
Компенсацію  за цими ризиками погашає Розрахунковий банк із
страхового фонду НСМЕП".
 
   12. У розділі XVII "Межі відповідальності учасників НСМЕП"
абзац другий пункту 2 перед словами "гарантує Розрахунковий банк"
доповнити словами "за рахунок коштів страхового фонду".
 
   13. Унести до розділу XIX "Припинення участі в НСМЕП" такі
зміни:
   абзац четвертий пункту 4 виключити;
   в абзаці четвертому пункту 7 останні два речення викласти в
такій редакції:
   "Після закінчення цього терміну всі електронні гаманці та
чеки цього банку заносяться до стоп-листа, а банк вилучається із
зеленого листа. Після блокування карток залишок коштів на чекових
картрахунках перераховується на інші рахунки клієнтів у порядку,
передбаченому  чинним  законодавством,  а  залишок коштів на
консолідованому рахунку електронних гаманців - Розрахунковому
банку".
 
   14. У додатку 2 до Тимчасового положення абзац другий пункту
2 розділу II доповнити словами "після укладення ліцензійної угоди
згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ).
 
   15. Додаток 3 до Тимчасового положення виключити. У зв'язку з
цим додатки 4-14 вважати відповідно 3-13.
 
 Заступник директора
 Департаменту платіжних систем -
 начальник управління                Л.В.Письменна
 
 Завідуючий сектором методології та
 організації безготівкових платежів населення
 Департаменту платіжних систем            В.І.Харченко
 
 Погоджено
 Заступник Голови
 Національного банку України      ______________  П.М.Сенищ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка