Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.11.2004 N 855
 
 
     Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах
    і установах Міністерства освіти і науки України і
    затвердження заходів щодо проведення антинікотинової
     інформаційно-освітньої та профілактичної роботи
     серед дітей, учнівської та студентської молоді
 
 
   Високий рівень  вживання   тютюну   в   Україні   є
соціально-демографічною  проблемою,  яка стосується як усього
населення загалом, так і дітей, учнівської та студентської молоді
особливо.
 
   Поширеність куріння серед цієї категорії зростає, незважаючи
на інформаційно-освітні заходи  профілактики.  До  досягнення
повноліття 82% юнаків та 72% дівчат мають досвід паління цигарок
протягом життя. До активних курців належать серед хлопців: 11% у
віці до 13-15 років, 20% у віці 15-16 і 35% у віці 16-17 років,
серед дівчат відповідні показники: 5, 6 і 19%.
 
   На виконання ст. 56 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
та з метою надання підліткам об'єктивних сучасних знань щодо
вироблення відповідального ставлення до власного здоров'я та
усвідомлення його ціннісної значущості, викорінення легковажного
ставлення відносно куріння, а також формування навичок здорового
способу життя Н А К А З У Ю:
 
   1. Заборонити тютюнокуріння у приміщеннях і на територіях
навчальних закладів та установ Міністерства освіти і  науки
України.
 
   2. Затвердити  заходи  міністерства  щодо  проведення
антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи
серед дітей, учнівської та студентської молоді (додаються).
 
   3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
 
   3.1. До 1 грудня 2004 року видати відповідні накази стосовно
заборони тютюнокуріння в навчальних закладах і установах та
затвердити   заходи   щодо   проведення   антинікотинової
інформаційно-освітньої  профілактичної  роботи  серед  дітей,
учнівської та студентської молоді та забезпечити контроль за їх
виконанням.
 
   3.2. Про вжиті заходи подати інформацію до 15 грудня 2004
року Міністерству освіти і науки України та щорічно, починаючи з
2005 року, до 1 червня інформувати міністерство про проведену
роботу за звітний період.
 
   4. Директорам департаментів загальної середньої та дошкільної
освіти  (Полянський  П.Б.),  вищої  освіти  (Болюбаш  Я.Я.),
Науково-методичних центрів      загальної      середньої
(Завалевський Ю.І.),     професійно-технічної     освіти
(Паржницький В.В.), вищої освіти (Левківсь-кий К.М.), Українського
науково-методичного центру практичної психології і соціальної
роботи (Панок В.Г.) забезпечити виконання заходів та щорічно,
починаючи з 2005 року, до 1 червня інформувати департамент
професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) про проведену роботу.
 
   5. Наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України" та розмістити на веб-сторінці Міністерства
освіти і науки України.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства
освіти і науки України від 12.02.01 N 57 ( v0057290-01 ) "Про
заборону  тютюнопаління  в  навчальних закладах та установах
Міністерства освіти і науки України" та від 10.09.03 N 612
( v0612290-03 ) "Про формування здорового способу життя і заборону
тютюнопаління в  навчальних  закладах  та  установах  освіти
Міністерства освіти і науки України".
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністра В.О.Огнев'юка, Т.М.Десятова та М.Ф.Степка.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міносвіти і науки
                   України
                   08.11.2004 N 855
 
 
               ЗАХОДИ
   щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої
    та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та
      студентської молоді в навчальних закладах
     та установах Міністерства освіти і науки України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва заходів     |  Дата   | Відповідальні за |
| п/п |            | проведення |  проведення   |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 1 | Забезпечити розроблення|2004-2005 рр.| Науково-методичний|
|   | та впровадження окремих| Постійно  | центр вищої освіти|
|   | тем щодо профілактики |       | Департамент вищої |
|   | тютюнокуріння до    |       | освіти      |
|   | навчальних програм,  |       |          |
|   | факультативів у вищих |       |          |
|   | педагогічних навчальних|       |          |
|   | закладах та закладах  |       |          |
|   | післядипломної     |       |          |
|   | педагогічної освіти  |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 2 | Розробити та      |2004-2005 рр.| Видавництво    |
|   | забезпечити      | Постійно  | "Педагогічна   |
|   | функціонування     |       | преса"      |
|   | спеціальних рубрик з  |       |          |
|   | проблем тютюнокуріння |       |          |
|   | в періодичних     |       |          |
|   | педагогічних засобах  |       |          |
|   | масової інформації   |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 3 | Сприяти впровадженню  |2004-2005 рр.| Міністерство   |
|   | інформаційно-освітніх |  Постійно | освіти і науки  |
|   | програм, психологічних |       | АР Крим,     |
|   | тренінгів, зокрема,  |       | управління освіти |
|   | "Як стати вільним і  |       | і науки обласних, |
|   | улюбленим" (за     |       | Київської та   |
|   | проектом "Діалог").  |       | Севастопольської |
|   | В антинікотиновій   |       | міських державних |
|   | профілактичній роботі |       | адміністрацій   |
|   | використовувати    |       |          |
|   | методику        |       |          |
|   | "рівний - рівному"   |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 4 | Розробити навчальну  | 2005 рік  | Науково-методичний|
|   | програму курсу за   |       | центр середньої  |
|   | вибором для школярів  |       | освіти,      |
|   | основної школи з    |       | департамент    |
|   | профілактики      |       | загальної     |
|   | тютюнокуріння "Твоє  |       | середньої та   |
|   | життя - твій вибір"  |       | дошкільної освіти |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 5 | Розробити та впровадити|2004-2005 рр.| Міністерство   |
|   | систему морального та | Постійно  | освіти і науки  |
|   | матеріального     |       | АР Крим,     |
|   | стимулювання      |       | управління освіти |
|   | педагогічних та    |       | і науки обласних, |
|   | науково-педагогічних  |       | Київської та   |
|   | працівників, які не  |       | Севастопольської |
|   | курять цигарки,    |       | міських державних |
|   | займаються       |       | адміністрацій   |
|   | інформаційно-освітньою |       |          |
|   | діяльністю щодо    |       |          |
|   | формування навичок   |       |          |
|   | здорового способу життя|       |          |
|   | серед дітей, учнівської|       |          |
|   | та студентської молоді |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 6 | Провести аналіз    |   До   | Науково-методичні |
|   | інформаційно-освітніх |01.06.2005 р.| центри середньої |
|   | програм, посібників з |       | освіти,      |
|   | проблем запобігання та |       | професійно-    |
|   | подолання       |       | технічної освіти, |
|   | тютюнокуріння, методик |       | вищої освіти,   |
|   | профілактичної     |       | Український    |
|   | антитютюнової роботи  |       | науково-методичний|
|   | з учнями, студентами та|       | центр практичної |
|   | дітьми дошкільних   |       | психології і   |
|   | закладів щодо їх    |       | соціальної роботи,|
|   | тематичної       |       | Міністерство   |
|   | спрямованості, змісту, |       | освіти і науки  |
|   | актуальності, всебічної|       | АР Крим,     |
|   | повноти висвітлення  |       | управління освіти |
|   | проблем запобігання та |       | і науки обласних, |
|   | подолання       |       | Київської та   |
|   | тютюнокуріння, оцінити |       | Севастопольської |
|   | їх ефективність,    |       | міських державних |
|   | створити банк даних з |       | адміністрацій   |
|   | наступним впровадженням|       |          |
|   | кращих із них у    |       |          |
|   | навчально-виховний   |       |          |
|   | процес навчальних   |       |          |
|   | закладів        |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 7 | Забезпечити проведення | Постійно  | Науково-методичні |
|   | конкурсів серед дітей, |       | центри середньої |
|   | учнівської та     |       | освіти,      |
|   | студентської молоді,  |       | професійно-    |
|   | педагогічних та    |       | технічної освіти, |
|   | науково-педагогічних  |       | вищої освіти,   |
|   | працівників на кращий |       | Український    |
|   | зразок інформаційно-  |       | науково-методичний|
|   | просвітннцького    |       | центр практичної |
|   | матеріалу       |       | психології і   |
|   | антитютюнового     |       | соціальної роботи,|
|   | спрямування та     |       | Міністерство   |
|   | пропагування переваг  |       | освіти і науки  |
|   | здорового способу життя|       | АР Крим,     |
|   | (листівки, плакати,  |       | управління освіти |
|   | літературні твори,   |       | і науки обласних, |
|   | методичні матеріали  |       | Київської та   |
|   | тощо)         |       | Севастопольської |
|   |            |       | міських державних |
|   |            |       | адміністрацій   |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 8 | Розширювати мережу шкіл|  Постійно | Міністерство   |
|   | сприяння здоров'ю   |       | освіти і науки  |
|   |            |       | АР Крим,     |
|   |            |       | управління освіти |
|   |            |       | і науки обласних, |
|   |            |       | Київської та   |
|   |            |       | Севастопольської |
|   |            |       | міських державних |
|   |            |       | адміністрацій   |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 9 | Забезпечити проведення |  Постійно | Міністерство   |
|   | Всеукраїнського уроку |       | освіти і науки  |
|   | здоров'я 7 квітня у  |       | АР Крим,     |
|   | Всесвітній день    |       | управління освіти |
|   | здоров'я (лист МОН   |       | і науки обласних, |
|   | від 17.02.04 N 1/9-74) |       | Київської та   |
|   | та 31 травня в рамках |       | Севастопольської |
|   | Всесвітнього дня без  |       | міських державних |
|   | тютюну акцій щодо   |       | адміністрацій   |
|   | припинення куріння   |       |          |
|   | серед дітей, учнівської|       |          |
|   | та студентської молоді,|       |          |
|   | педагогічних та    |       |          |
|   | науково-педагогічних  |       |          |
|   | працівників      |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 10 | Забезпечити регулярне | Листопад - | Міністерство   |
|   | проведення батьківських|  грудень  | освіти і науки  |
|   | зборів із залученням  | 2004 року | АР Крим,     |
|   | медичних працівників з |  Щорічно  | управління освіти |
|   | питань просвіти та   |       | і науки обласних, |
|   | вироблення спільних дій|       | Київської та   |
|   | щодо зменшення     |       | Севастопольської |
|   | тютюнокуріння серед  |       | міських державних |
|   | дітей, учнівської та  |       | адміністрацій   |
|   | студентської молоді  |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 11 | Спільно із медичними  | До 1 січня | Міністерство   |
|   | працівниками виявити  | 2005 року | освіти і науки  |
|   | всіх учнів, які курять |  Постійно | АР Крим,     |
|   | цигарки і запровадити |       | управління освіти |
|   | їх облік. Забезпечити |       | і науки обласних, |
|   | індивідуальну     |       | Київської та   |
|   | профілактичну роботу з |       | Севастопольської |
|   | цією категорією дітей |       | міських державних |
|   | щодо позбавлення їх  |       | адміністрацій   |
|   | від шкідливої звички, |       |          |
|   | налагодити дієву    |       |          |
|   | взаємодію "школа -   |       |          |
|   | сім'я" щодо      |       |          |
|   | профілактики      |       |          |
|   | тютюнокуріння     |       |          |
|-----+------------------------+-------------+-------------------|
| 12 | Сприяти залученню   | Постійно  | Департаменти   |
|   | неурядових громадських |       | загальної     |
|   | організацій,      |       | середньої та   |
|   | працівників охорони  |       | дошкільної освіти,|
|   | здоров'я, соціальних  |       | вищої освіти,   |
|   | служб для молоді до  |       | професійно-    |
|   | участі в освітніх та  |       | технічної освіти, |
|   | пропагандистських   |       | Науково-методичні |
|   | заходах за міжнародними|       | центри середньої |
|   | проектами, програмами |       | освіти,      |
|   |            |       | професійно-    |
|   |            |       | технічної освіти, |
|   |            |       | вищої освіти,   |
|   |            |       | Український    |
|   |            |       | науково-методичний|
|   |            |       | центр практичної |
|   |            |       | психології і   |
|   |            |       | соціальної роботи,|
|   |            |       | Міністерство   |
|   |            |       | освіти і науки  |
|   |            |       | АР Крим,     |
|   |            |       | управління освіти |
|   |            |       | і науки обласних, |
|   |            |       | Київської та   |
|   |            |       | Севастопольської |
|   |            |       | міських державних |
|   |            |       | адміністрацій   |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка