Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Порядку планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 497
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1667/10266
 
 
      Про внесення змін та доповнень до Порядку
        планування, фінансування і контролю
     за виконанням та впровадженням науково-дослідних
        та дослідно-конструкторських робіт
 
 
   З метою  приведення  Порядку  планування, фінансування і
контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та
дослідно-конструкторських   робіт,   затвердженого   наказом
Мінекоресурсів України від 07.11.2000 N 187 ( z0878-00  ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 28.11.2000 за N 878/5099 у
відповідність до вимог чинного законодавства, згідно з Положенням
про Міністерство охорони навколишнього природного середовища,
затвердженого Указом Президента України від 10.02.2004 N 176
( 176/2004 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку планування,
фінансування  і  контролю  за  виконанням  та  впровадженням
науково-дослідних   та   дослідно-конструкторських   робіт,
затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 07.11.2000 N 187
( z0878-00 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 28.11.2000 за
N 878/5099, що додаються.
 
   2. Управлінню  державної  екологічної  експертизи  та
науково-технічної діяльності (С.Калиновський) подати цей наказ на
державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції  України  в
установленому порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Гриценка.
 
 Міністр                         С.Поляков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   13.12.2004 N 497
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1667/10266
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
        до Порядку планування, фінансування
      і контролю за виконанням та впровадженням
    науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
 
 
   1. У пункті 1.1 Порядку планування, фінансування і контролю
за  виконанням  та  впровадженням  науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт ( z0878-00 ) (далі - Порядок)
слова  "Міністерство екології та природних ресурсів України"
замінити словами "спеціально уповноважений центральний  орган
виконавчої  влади  з питань охорони навколишнього природного
середовища України".
 
   2. У всьому тексті Порядку ( z0878-00 ) і додатків до нього
замінити (в усіх відмінках):
   слова "Науково-технічне управління"  словами  "структурний
підрозділ Міністерства з питань науково-технічної діяльності";
   слова "Управління економіки та фінансів" словами "структурний
підрозділ Міністерства з питань фінансів";
   слова "Управління бухгалтерського  обліку  та  фінансової
звітності" словами "структурний підрозділ Міністерства з питань
бухгалтерського обліку і звітності";
   слова "Нормативно-правове  управління"  словами  "юридичне
управління Міністерства";
   слова "Державна  служба  заповідної  справи,   Державна
екологічна інспекція, Державна гідрометеорологічна служба" словами
"урядові органи державного управління у складі Міністерства";
   слова "Начальник   Департаменту"   словами   "керівник
Департаменту".
 
   3. З усього тексту Порядку ( z0878-00 ) і додатків до нього
виключити (в усіх відмінках) слова: "Державна геологічна служба"
та "Державна служба геодезії, картографії та кадастру".
 
   4. Пункт 1.2 Порядку ( z0878-00 ) викласти в такій редакції:
   "1.2 Плани  НДДКР  розробляються  згідно з пріоритетними
напрямками наукових досліджень та робіт Міністерства, відповідно
до завдань, що ставляться перед Міністерством, Верховною Радою
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та
обумовлюються Положенням про центральний орган виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища України".
 
   5. У пункті 3.1 Порядку ( z0878-00 ) слова "розрахунків
витрат за статтями кошторису" замінити словами "розрахунків витрат
за статтями кошторису, які повинні бути підписані керівником
(заступником керівника) організації та головним бухгалтером і
затверджені печаткою Виконавця".
 
   6. Четвертий абзац пункту 3.2 Порядку ( z0878-00 ) викласти в
такій редакції:
   " Керівник Департаменту до складу якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку, структурний підрозділ з питань фінансів та структурний
підрозділ з питань бухгалтерського обліку і звітності візують
договори, протокол погодження договірної ціни та калькуляцію
кошторисної вартості роботи".
 
   7. Пункт 5.3 Порядку ( z0878-00 ) доповнити словами "в
розмірі, передбаченому умовами договору".
 
   8. Пункт 5.5 Порядку ( z0878-00 ) викласти в такій редакції:
   "5.5 Оплата  за останній етап здійснюється тільки після
здавання, обумовленої в договорі науково-технічної продукції з
оформленням акта здавання-приймання науково-технічної продукції
(додаток 7) та акта приймання необоротних активів (додаток 10)".
 
   9. Пункт 6.5 Порядку ( z0878-00 ) після слів "від замовника"
доповнити словами "керівник Департаменту до складу якого входять
структурні підрозділи  з  питань  фінансової  діяльності  та
бухгалтерського обліку".
   Після четвертого речення пункт 6.5 Порядку ( z0878-00 )
доповнити реченням такого змісту: "Не пізніше ніж за 15 днів до
терміну, обумовленому в КП, проект кінцевого науково-технічного
продукту  надається  відповідному  структурному  підрозділу -
замовнику для розгляду".
 
   10. У пункті 6.12 Порядку ( z0878-00 ) слово "департаменти"
замінити на "відповідальні структурні підрозділи".
 
   11. У пункті 7.1 Порядку ( z0878-00 ) вилучити слова "та
висновки експертизи з ядерної та радіаційної безпеки".
 
   12. У додатку 1 в першій колонці таблиці слова "код бюджетної
класифікації"  замінити  словами "код програмної класифікації
видатків" та вилучити коди "040201, 040202, 040203".
 
   13. У додатках 2, 3 та 4 слова "екології та природних
ресурсів України" вилучити.
 
   14. У пункті 2.2 додатка 2 після слів "здійснюється поетапно"
додати слова "або оплата здійснюється з виплатою авансу в розмірі
____ вартості роботи".
 
   15. Додаток 2 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:
   "3.3 Виконавець надає не пізніше, ніж за 15 днів до терміну,
обумовленому в КП, проект кінцевого науково-технічного продукту
відповідному структурному підрозділу - Замовника для розгляду".
Відповідно пункти 3.3-3.9 вважати пунктами 3.4-3.10.
 
   16. У  пункті  3.7  додатка 2 після слів "за фактично
здійсненими витратами" додати слова "у межах суми, передбаченої
пунктом 2.1 цього договору".
 
   17. Пункт 5.3 додатка 2 після слів "фактично виконаної
роботи" доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому різниця
між сумою виплаченого авансу та вартістю фактично виконаної роботи
повертається Виконавцем Замовнику".
 
   18. У пункті 6.2. додатка 2 вилучити текст "01601, м. Київ,
вул. Хрещатик, 5".
 
   19. У  графі  "Від Замовника" додатка 2 вилучити слова
"Начальник Департаменту планування, координації та розвитку".
 
   20. У додатку 3 пункт 5 після  слів  "щодо  приймання
результатів роботи" доповнити словами "при розробці програмних
продуктів викладаються відомості щодо забезпечення гарантійного
обслуговування програми".
 
   21. У додатках 2, 4 та 6 графи "Від Замовника" доповнити
словами "Керівник Департаменту до складу якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку".
 
   22. Доповнити Порядок ( z0878-00 ) додатком 10.
 
 Начальник Управління державної
 екологічної експертизи
 та науково-технічної діяльності          С.Калиновський
 
 
                   Додаток 10
                   до пункту 5.5 Порядку
 
Найменування Виконавця        Найменування Замовника
____________________________     ____________________________
Адреса                Адреса
____________________________     ____________________________
Банківські реквізити         Банківські реквізити
____________________________     ____________________________
 
                   ____________________ Міністр
                    (заступник Міністра)
                   "_____" ________200__року
 
 
                АКТ
         приймання необоротних активів
      по договору N __________ від_________ 200_
 
 
__________________________________________________________________
 
   Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця в особі
__________________________________________________________________
          (посада та ПІБ Виконавця)
 
з  одного  боку  та  представник  Замовника  в  особі
__________________________________________________________________
          (посада та ПІБ Замовника)
 
з  іншого  боку,  уклали цей акт про те,  що  Виконавцем
передаються, а Замовником приймаються згідно з договором N ______
від ___________200_ необоротні активи:
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування   |Один. |Кіль-|Ціна за|Загальна|Сума | Залиш |ПДВ| Сума |
|п/п|(з розшифровкою)  |виміру|кість|одиницю|вартість|нарах|вартість|  |загальна|
|  |          |   |   |без ПДВ|без ПДВ |зносу|    |  |з ПДВ |
|---+-------------------+------+-----+-------+--------+-----+--------+---+--------|
|1 |Звіт на тему:   |   |   |    |    |   |    |  |    |
|  |"_____" на __ стор.|   |   |    |    |   |    |  |    |
|---+-------------------+------+-----+-------+--------+-----+--------+---+--------|
|2 |Обладнання     |   |   |    |    |   |    |  |    |
|---+-------------------+------+-----+-------+--------+-----+--------+---+--------|
|3 |Література     |   |   |    |    |   |    |  |    |
|---+-------------------+------+-----+-------+--------+-----+--------+---+--------|
|4 |Інше        |   |   |    |    |   |    |  |    |
|---+-------------------+------+-----+-------+--------+-----+--------+---+--------|
|  |    Всього   |   |   |    |    |   |    |  |    |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Роботу здав  від Виконавця   Роботу прийняв  від Замовника
 
Керівник (заступник керівника)   Керівник Департаменту
організації __________________   Структурний підрозділ
          М.П.      (управління, відділ, сектор на
"__"_______ 200 року        правах самостійного, урядовий
Головний бухгалтер ___________   орган державного управління
                  у складі Міністерства)
Здав ___________________      Структурний підрозділ
                  Міністерства з питань
                  бухгалтерського обліку
                  і звітності
                  Прийняв (особа відповідальна
                  за зберігання архіву)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка