Законы Украины

Новости Партнеров
 

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   02.12.2002 N 125
                   ( z0978-02 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2002 р.
                   за N 979/7267
 
 
               ВИМОГИ
       до звіту про аналіз безпеки провадження
         діяльності з використання джерел
          іонізуючого випромінювання
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
               комітету ядерного регулювання
     N 188 ( z1631-04 ) від 14.12.2004 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Вимоги до звіту  про  аналіз  безпеки  провадження
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (далі
- Вимоги) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 06.12.2000 N 1782 ( 1782-2000-п ) (зі змінами та
доповненнями).
 
   1.2. Вимоги визначають структуру, зміст та оформлення звіту
про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання (далі - Звіт).
 
   1.3. Вимоги поширюються на заявників усіх форм власності, які
подають документи для отримання ліцензії на використання джерел
іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) до органу державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що видає ліцензії на
використання ДІВ.
 
   1.4. Терміни, що вживаються у Вимогах, мають значення, які
визначені в Законі України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) та в Законі України  "Про
дозвільну діяльність  у  сфері  використання ядерної енергії"
( 1370-14 ).
 
          2. Вимоги до структури Звіту
 
   2.1. Звіт складається з титульного аркуша, розділів  та
додатків.
 
   2.2. Звіт містить такі розділи:
   "Загальна інформація";
   "Опис об'єкта використання ДІВ та опис діяльності з ДІВ";
   "Забезпечення радіаційної безпеки при використанні ДІВ";
   "Радіоактивні відходи";
   "Радіоактивні викиди і скиди";
   "Забезпечення збереження ДІВ".
 
   2.3. Якщо  заявник  має  структурні  підрозділи,  що
використовують ДІВ, заходи безпеки для яких суттєво відрізняються,
або структурні підрозділи заявника мають окрему інфраструктуру
забезпечення радіаційної безпеки, або структурні підрозділи з
різними  місцями  здійснення  діяльності з ДІВ, - необхідно
структурно відокремлювати у відповідних розділах (підрозділах)
Звіту частини, що стосуються таких структурних підрозділів.
 
        3. Вимоги до змісту розділів Звіту
 
   3.1. Вимоги до змісту розділу Звіту "Загальна інформація"
   У розділі мають бути такі підрозділи:
   3.1.1. "Інформація для громадськості"
   У підрозділі стисло  описується  діяльність  заявника  з
використання ДІВ та надається обгрунтування її необхідності.
   3.1.2. "Інформація про організаційну структуру заявника"
   У підрозділі подається інформація про підрозділи заявника,
які здійснюють діяльність з використання ДІВ (підпорядкованість
структурних підрозділів; їх місцезнаходження; посада, прізвище,
ім'я та по батькові керівника; посада, прізвище, ім'я та по
батькові керівників структурних підрозділів).
   3.1.3. "Інформація про видані заявнику дозволи державних
органів"
   У підрозділі подається інформація про дозволи  державних
органів (ліцензії, сертифікати, санітарні паспорти, дозволи на
викиди та скиди), які видані заявнику і стосуються його діяльності
в сфері використання ядерної енергії, із зазначенням: назви та
номера дозволу, ким виданий, на яку діяльність, термін дії.
   3.1.4. "Інформація про виконання особливих умов ліцензії та
інспекційні перевірки"
   Підрозділ включається   до  Звіту  тільки  заявниками
(ліцензіатами), які вже мали ліцензію на використання ДІВ та
звернулися із заявою про подовження ліцензії.
   Підрозділ включає стислий звіт про виконання умов попередньої
ліцензії: номер ліцензії, зміст ліцензійних умов, установлені
терміни виконання (якщо вони встановлені ліцензією),  стислу
інформацію про виконання, реквізити документів, що підтверджують
виконання, або посилання на відповідні додатки до Звіту, та
інформацію про результати інспекційних перевірок.
   3.1.5. "Інформація про постачальників"
   У підрозділі подається інформація про постачальників, які
надають  заявнику  послуги  з  постачання  ДІВ,  технічного
обслуговування  ДІВ  (установок, приладів, пристроїв з ДІВ),
перевезення радіоактивних матеріалів, зберігання ДІВ, радіаційного
контролю, в якій зазначається: повна назва постачальника; вид
послуг; номер ліцензії постачальника (для послуг з радіаційного
контролю - номер свідоцтва про акредитацію), ким видана (видано),
на який термін.
 
   3.2. Вимоги до змісту розділу "Опис об'єкта використання ДІВ
та опис діяльності з ДІВ"
   До розділу слід включити загальний опис об'єкта заявника, на
якому здійснюється використання ДІВ, аналіз відповідності стану
цього об'єкта проекту і нормативним вимогам щодо забезпечення
радіаційної безпеки (далі - РБ), а також  опис  технологій
використання ДІВ. Опис має бути достатнім для оцінки проведеного в
наступних розділах аналізу забезпечення РБ.
   Розділ має містити в собі такі підрозділи:
   3.2.1. Підрозділ "Розміщення і опис об'єкта при використанні
стаціонарних ДІВ" має включати таку інформацію:
   а) місцезнаходження об'єкта та розміщення об'єкта на карті
або схемі (при потребі);
   б) план або схема об'єкта, на якому здійснюється використання
ДІВ;
   в) розміщення (планування):  приміщень,  де  відбувається
використання  ДІВ  (у  тому числі зберігання ДІВ); суміжних
приміщень;  приміщень,  у  яких  здійснюється  поводження  з
радіоактивними  відходами  (при  цьому  необхідно  зазначити
приміщення, що мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані
зони, класи робіт, дати необхідні пояснення, у тому числі з
обладнання й устаткування зазначених приміщень);
   г) опис розділення приміщень на зони (зональне планування)
для приміщень чи  лабораторій,  де  здійснюють  використання
радіоактивних речовин у відкритому вигляді;
   ґ) для стаціонарних ДІВ та лабораторій,  де  здійснюють
поводження  з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді
(відкритими ДІВ), - карта (схема) розміщення контрольних точок
вимірювання потужності еквівалентної дози та інших радіаційних
параметрів, а також таблиця результатів вимірювань або проектних
значень;
   д) наявність та розташування елементів фізичного захисту
(паркани, грати, замки, сигналізація тощо) з прив'язкою до плану
об'єкта (приміщень);
   е) відомості про санітарно-захисні зони і зони спостереження,
якщо такі встановлені;
   є) опис навколишньої території, яка в результаті передбаченої
проектом аварії може зазнати радіаційного впливу, як-то: імовірні
межі  території,  відомості про населення, його чисельність,
щільність заселення території (даний опис не надається, якщо
діяльність з ДІВ не має і не може мати в разі аварії радіаційного
впливу на населення, зокрема такий опис не наводиться  для
пристроїв,  що генерують іонізуюче випромінювання).
   До Звіту додаються копії документів (актів, протоколів тощо)
про прийняття до експлуатації устаткування, що містить у собі
радіоактивні речовини або пристрої, що  генерують  іонізуюче
випромінювання, та приміщень, в яких здійснюється діяльність з
ДІВ.
   3.2.2. Підрозділ "Розміщення і загальний опис об'єкта при
використанні переносних та мобільних ДІВ" має включати таку
інформацію:
   опис території, на якій проводяться роботи з переносними та
мобільними ДІВ (при цьому зазначається в межах чи за межами
населеного пункту, проммайданчику, цеху, ділянки  проводяться
роботи з ДІВ);
   розміщення (планування) приміщень, де здійснюється зберігання
ДІВ та тимчасове поводження з радіоактивними відходами (при цьому
необхідно відзначити приміщення, які мають санітарні паспорти,
зазначити контрольовані зони, дати необхідні пояснення, у тому
числі про обладнання й  устаткування  зазначених  приміщень,
наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани,
грати,  замки,  сигналізація,  наявність  знаків  радіаційної
небезпеки).
   3.2.3. Підрозділ "Технічний опис об'єкта використання ДІВ"
має включати:
   а) план розміщення основного та допоміжного обладнання та
устаткування в приміщеннях, де здійснюється використання ДІВ;
   б) перелік обладнання та устаткування з ДІВ;
   в) розміщення й опис обмежувальних зон, які встановлюються
при роботі переносних та мобільних ДІВ;
   г) опис  систем  (засобів), що забезпечують безпеку при
використанні ДІВ, а саме:
   систем обмеження  доступу  (бар'єри,  блокування, зони з
обмеженим доступом тощо);
   систем дистанційного поводження з ДІВ;
   систем біологічного захисту (у тому числі пересувних);
   систем сигналізації (звукової, світлової, попереджувальних
написів та знаків);
   систем герметизації,    вентиляції,   пилогазоочищення,
спецканалізації, дренажу, дезактивації тощо;
   систем локалізації радіаційних наслідків (на випадок аварії);
   санітарних пропускників та санітарних шлюзів;
   систем радіаційного контролю (у тому числі автоматизованих);
   протипожежних систем;
   ґ) перелік засобів індивідуального захисту;
   д) аналіз відповідності об'єкта, на якому  проваджується
діяльність  з  використання  ДІВ,  проекту(ам)  та  вимогам
нормативно-технічної документації з радіаційної безпеки.
   3.2.4. Підрозділ "Опис діяльності з ДІВ" повинен містити опис
заявлених видів діяльності з конкретними ДІВ, зокрема:
   опис видів робіт та (або) технологій використання ДІВ;
   параметри радіаційної обстановки на окремих установках і в
окремих приміщеннях: потужності еквівалентної дози (допускається
посилання на картограми або схеми в першому розділі Звіту),
концентрації радіоактивних газів і аерозолів, рівні забруднення
виробничих приміщень радіоактивними речовинами;
   опис характеру і розмірів потенційного опромінення, оцінки
дози персоналу для окремих видів робіт, технологічних процесів і
операцій, пов'язаних з використанням ДІВ;
   орієнтовний план обігу ДІВ (надається тільки при використанні
відкритих ДІВ): перелік ДІВ, які планується отримувати за рік,
утилізувати, здавати на захоронення.
   Якщо заявляється діяльність з радіонуклідними джерелами або з
приладами, що включають радіоактивну речовину, додаються копії
документів, що підтверджують наявність у заявника фінансових
рішень  щодо  поводження з ДІВ після закінчення терміну їх
використання - копії договорів між заявником та постачальником
ДІВ, які включають зобов`язання постачальника забрати ДІВ за
вимогою  заявника  (замовника),  або  копії  договорів  зі
спеціалізованими підприємствами, які здійснюють зберігання або
захоронення відпрацьованих ДІВ.
   3.2.5. Підрозділ "Опис ДІВ" має включати:
   опис радіаційних характеристик ДІВ: радіонуклід, активність
радіонукліда  (для закритих радіонуклідних ДІВ); радіонуклід,
питома активність радіонукліда, група радіотоксичності, хімічна
сполука (для відкритих радіонуклідних ДІВ); потужність ефективної
дози на поверхні ДІВ та на відстані 0,1 м від доступної поверхні
ДІВ (блока, установки, приладу, пристрою з ДІВ); забрудненість
зовнішніх поверхонь радіонуклідних ДІВ (блока, установки, приладу,
пристрою  з ДІВ); прискорювальна напруга (для рентгенівських
установок); енергія, струм та тип частинок (для  генеруючих
пристроїв); щільність потоку нейтронів;
   опис конструкції ДІВ (приладу, пристрою, установки з ДІВ), що
використовується, якщо це потрібно для роз'яснення дії систем
(заходів, засобів), які забезпечують радіаційну безпеку  при
використанні ДІВ.
   До підрозділу  додається  картограма  полів  потужності
еквівалентної дози, що створюється ДІВ. Для установок (приладів,
пристроїв) із закритими радіонуклідними ДІВ картограми наводяться
для робочого та неробочого стану. До підрозділу також додається
копія акту інвентаризації ДІВ.
 
   3.3. Вимоги  до змісту розділу "Забезпечення радіаційної
безпеки при використанні ДІВ"
   Розділ повинен  містити  аналіз забезпечення безпеки при
здійсненні заявником будь-яких робіт з використання  ДІВ  і
складатися з таких підрозділів:
   3.3.1. Підрозділ  "Нормативне  забезпечення  безпеки  при
використанні ДІВ" включає перелік нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів, дотримання  вимог  яких  має
забезпечити радіаційну безпеку використання ДІВ заявником.
   3.3.2. Підрозділ "Організаційні заходи забезпечення безпеки
при використанні ДІВ" має містити таку інформацію (для заявника -
юридичної особи):
   а) про  особу, відповідальну за РБ (прізвище, ім'я, по
батькові, посада, кваліфікація, досвід роботи у  сфері  РБ,
телефонний номер), про її права та обов'язки, номер та дату наказу
про її призначення (копія наказу додається);
   б) про службу РБ, а саме:
   про права та обов'язки служби РБ;
   про структуру служби РБ, персонал служби РБ, кваліфікацію і
досвід роботи персоналу служби РБ, телефонний номер служби РБ;
   про акредитацію власного підрозділу радіаційного контролю
згідно  з чинним законодавством України та про метрологічну
атестацію і повірку приладів радіаційного контролю. Якщо заявник
не має власної технічної бази для проведення радіаційного контролю
(у тому числі індивідуального дозиметричного контролю), подаються
відомості про постачальника послуг з радіаційного  контролю,
включаючи інформацію щодо акредитації (подаються копія договору з
підприємством - постачальником послуг з радіаційного контролю та
копія свідоцтва про акредитацію постачальника);
   про матеріально-технічне забезпечення служби РБ (для приладів
радіаційного контролю вказуються технічні характеристики приладу,
у тому числі: тип приладу, вид випромінювання, що вимірюється,
параметр (величина), що вимірюється, діапазон вимірів, чутливість,
похибка);
   про відповідність людських та матеріально-технічних ресурсів
служби вимогам розділу "Радіаційний контроль" технічного проекту
(подається, якщо вказаний розділ є в технічному проекті).
   До підрозділу  додаються:  копія  положення  про  службу
радіаційної безпеки або копія положення про особу, відповідальну
за радіаційний контроль; документи, які засвідчують рівень освіти
і кваліфікації особи, відповідальної за РБ, а також рівень освіти
і кваліфікації співробітників служби радіаційної безпеки або
відповідального за радіаційний контроль (дипломи про вищу або
середньо-технічну освіту за спеціальностями, необхідними у сфері
заявленого  виду  діяльності;  атестати і посвідчення, якими
підтверджуються знання у галузі використання ядерної енергії,
видані  учбовими  закладами,  що проводять навчання з метою
підвищення кваліфікації). Для заявників - фізичних осіб подаються
копії документів про стаж роботи у сфері використання ядерної
енергії;
   в) про  вимоги щодо кваліфікації персоналу, що здійснює
використання ДІВ, інформацію про систему забезпечення та підтримки
кваліфікації персоналу;
   г) про систему підготовки і перевірки знань у персоналу та
службових осіб з питань РБ, а саме:
   про призначення комісії з перевірки знань з радіаційної
безпеки в персоналу та службових осіб, якщо така комісія у
заявника створена, номер та дату наказу про створення комісії
(копія наказу додається);
   про особу, відповідальну за  організацію  та  здійснення
навчання і перевірку знань з РБ;
   про порядок (форму, обсяг і періодичність) перевірок знань;
   ґ) про систему інструктажу і допуску до роботи персоналу;
номер та дату наказу про допуск до роботи з ДІВ персоналу, що не
має медичних протипоказань та пройшов відповідне навчання (копія
наказу додається);
   д) про систему нарядів - допусків на окремі види робіт;
   е) про систему якості на підприємстві та про відповідального
за якість робіт при використанні ДІВ, номер та дату наказу про
його призначення (копія наказу додається);
 
   ( Підпункт "є" пункту 3.3.2 виключено на підставі Наказу
Держатомрегулювання N 188 ( z1631-04 ) від 14.12.2004 )
 
   є) про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих
радіаційною  аварією,  що  може статися під час провадження
діяльності з ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок
спеціальних фондів, або за рахунок коштів страхової компанії
(засвідчена  копія  договору  із  страховою  компанією  про
відшкодування збитків додається).
   3.3.3. Підрозділ "Технічне забезпечення безпеки використання
ДІВ" повинен містити інформацію:
   про результати випробувань засобів  (систем)  радіаційної
безпеки або про прийняття їх в експлуатацію;
   опис регламенту технічного обслуговування ДІВ  (приладів,
установок з ДІВ) і засобів (систем) безпеки, відомості про його
виконання, у тому числі відомості про перевірки закритих джерел на
герметичність;
   відомості про  технічний  повторний  огляд  (технічне
переосвідчення) ДІВ (приладів, установок з ДІВ) та про подовження
терміну експлуатації ДІВ;
   перелік радіометричної апаратури, відомості про метрологічну
атестацію та провірку приладів радіаційного контролю  (копії
документів про метрологічну атестацію і свідоцтв про провірку
приладів, про атестацію  методик  виконання  вимірювань  для
радіаційного контролю додаються).
   На вимогу органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки
можуть  надаватися розрахунки систем вентиляції, біологічного
захисту тощо.
   3.3.4. Підрозділ  "Контроль  за  дотриманням  РБ  та
протирадіаційний захист персоналу" повинен містити:
   а) інформацію про встановлені на підприємстві контрольні
рівні, узгоджені з органами державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки, з посиланням на номер та дату наказу про їх
установлення, а також обгрунтування їх величин;
   б) опис систем радіаційного контролю технологічних процесів
при використанні ДІВ та радіаційної обстановки в приміщеннях, де
здійснюється використання ДІВ, а також аналіз достатності цих
систем. У цьому описі мають бути наведені: види, обсяг  і
періодичність радіаційного і дозиметричного контролю (регламент
радіаційного контролю додається); аналіз його повноти; аналіз
достатності  та  відповідності  наявних  радіометричних  і
дозиметричних приладів та допоміжного устаткування; розміщення
стаціонарних приладів і пунктів періодичного радіаційного контролю
(указується на схемі планування приміщень); порядок обліку і
реєстрації результатів радіаційного контролю;
   в) опис системи індивідуального дозиметричного контролю із
зазначенням:
   особи, відповідальної  за  індивідуальний  дозиметричний
контроль (з посиланням на номер та дату наказу про призначення);
   системи визначення й обліку індивідуальних доз зовнішнього і
внутрішнього  опромінення  персоналу  з  наведенням  аналізу
відповідності  наявних  приладів  і  методик  індивідуального
дозиметричного контролю існуючому радіаційному впливу;
   індивідуальних щоквартальних доз персоналу за останні п'ять
кварталів, якщо діяльність з ДІВ проваджувалася раніше;
   оцінки максимальних річних доз персоналу на окремих роботах;
   г) опис  системи оцінки опромінення персоналу на основі
вимірів параметрів радіаційної обстановки, якщо індивідуальний
дозиметричний контроль не є обов'язковим;
   ґ) опис перевірок стану РБ у підрозділах;
   д) опис заходів щодо мінімізації опромінення персоналу з
використанням "принципу оптимізації" або програми мінімізації,
якщо така розроблена.
   3.3.5. Підрозділ  "Заходи  щодо  запобігання  виникненню
радіаційних аварій і готовності до їх ліквідації" включає описи:
   а) можливих аварій (у тому числі втрат і крадіжок ДІВ) і
кількісні оцінки їх ймовірних радіаційних наслідків (зокрема, дози
персоналу та населення);
   б) несправностей, які можуть призвести до радіаційних аварій,
їх ознаки, попередження таких несправностей та їх усунення;
   в) заходів щодо запобігання виникненню радіаційних аварій
(копія інструкції з попередження аварії та пожежі і ліквідації їх
наслідків додається);
   г) системи оповіщення та інформування про аварії;
   ґ) засобів збирання і тимчасового зберігання радіоактивних
відходів, які можуть утворитися під час аварійної дезактивації;
   д) системи  тренувань персоналу з ліквідації радіаційних
аварій;
   е) планів  ліквідації радіаційних аварій (аварійний план
додається).
   є) системи перегляду аварійних планів.
   До розділу додається копія інструкції з радіаційної безпеки.
 
   3.4. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні відходи"
   Розділ "Радіоактивні відходи" подається тими заявниками, що
використовують радіонуклідні ДІВ або радіоактивні речовини у
відкритому вигляді, та складається з таких підрозділів:
   3.4.1. Підрозділ "Опис радіоактивних відходів" має містити
інформацію про радіоактивні відходи (далі - РАВ), які утворюються
в процесі діяльності заявника. При цьому до РАВ відносяться і
відпрацьовані закриті радіонуклідні ДІВ, які  переведені  до
категорії РАВ. При описі РАВ має бути вказано:
   джерела походження РАВ;
   фізичні та хімічні форми, у яких містяться радіоактивні
речовини, що складають РАВ;
   радіонуклід, активність;
   вибухо- і вогненебезпечність РАВ;
   оцінку кількості  РАВ кожного виду, яка утворюватиметься
протягом року.
   3.4.2. Підрозділ "Організація поводження з РАВ" включає опис
системи поводження з РАВ, у тому числі:
   про особу, відповідальну за збір, збереження та передачу
радіоактивних відходів на спеціалізовані підприємства з поводження
з РАВ (з посиланням на номер та дату наказу про її призначення);
   про систему  контролю,  обліку,  збору  й   обробки
(кондиціювання), зберігання РАВ, здачі на захоронення, повернення
постачальнику ДІВ (при цьому вказується назва та місцезнаходження
постачальника);
   про "Програму мінімізації утворення РАВ", якщо  така  в
заявника розроблена;
   про поводження з РАВ при ліквідації наслідків  можливих
аварій.
 
   3.5. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні викиди і скиди"
   Розділ "Радіоактивні  викиди  і  скиди"  подається  тими
заявниками,  у  яких  при  використанні  ДІВ  передбачаються
газо-аерозольні викиди та рідинні скиди. Розділ має включати:
   перелік об'єктів  (підрозділів,  установок), що створюють
викиди і скиди; 
   опис викидів і скидів (радіонуклід, активність; походження;
фізичні  та  хімічні форми, у яких знаходяться радіоактивні
речовини, що складають викиди і скиди);
   відомості про допустимі викиди і скиди, контрольні рівні
викидів і скидів (можуть бути  додані  у  вигляді  окремих
документів);
   опис системи моніторингу за викидами та скидами;
   опис викидів і скидів радіоактивних речовин при можливих
аваріях і оцінка доз, які може отримати населення у зв'язку з цим;
   опис технічних та організаційних заходів, що забезпечують
дотримання контрольних рівнів викидів і скидів (системи затримки,
радіаційного моніторингу та ін.);
   програму зменшення викидів і скидів (якщо така в заявника
розроблена);
   опис стану протирадіаційного захисту населення, у тому числі
аналіз дотримання вимог неперевищення квоти доз населення за
рахунок викидів та скидів;
   результати фонового моніторингу природного середовища.
 
  3.6. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення збереження ДІВ"
   Розділ має містити опис системи  обліку  і  тимчасового
зберігання, що забезпечує збереження ДІВ, тобто системи, яка
унеможливлює втрату, крадіжку або несанкціоноване використання
ДІВ. Розділ має включати інформацію про:
   підрозділ (службу), що відповідає за облік і  тимчасове
зберігання ДІВ (із зазначенням осіб, відповідальних за облік і
тимчасове зберігання ДІВ; номера та дати наказу про їх призначення
/подається копія документів/);
   документи, що регламентують роботу системи обліку ДІВ;
   організаційні та технічні заходи, що обмежують доступ до ДІВ;
   заходи щодо запобігання несанкціонованим діям (організаційні
та технічні заходи, що унеможливлюють навмисні або ненавмисні дії,
які можуть погіршити стан радіаційної безпеки);
   систему виявлення порушень збереження ДІВ;
   порядок взаємодії з компетентними органами у разі спроб або
фактів несанкціонованого поводження з ДІВ.
 
         4. Вимоги до оформлення Звіту
 
   4.1. При оформленні Звіту слід максимально використовувати
такі засоби відображення інформації, як креслення, таблиці, схеми.
 
   4.2. Титульний аркуш Звіту повинен мати гриф затвердження та
назву Звіту.
   Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку
титульного аркуша і складатися  з  таких  елементів:  слово
"ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпис, ініціали і прізвище
керівника, який затвердив документ, дата затвердження. Підпис
скріплюється гербовою печаткою.
 
   4.3. Текст Звіту повинен бути точним, логічно послідовним і
достатнім  для  обгрунтування  висновку  про  забезпеченість
радіаційної безпеки в заявника. У Звіт повинна включатися тільки
така інформація, достовірність якої підтверджується наявними в
ліцензіата (заявника) документами, виконаними розрахунками  і
вимірами, експертними висновками або іншими матеріалами.
 
   4.4. Кожний додаток має свій заголовок і порядковий номер. На
кожний додаток має бути посилання у тексті Звіту і, за потреби,
пояснювальний текст.
 
 Начальник Управління
 регулювання безпеки
 радіаційних технологій                 В.Голубєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка