Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про окремі питання практики застосування постанови N 576 від 30.11.2004

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Юридичний департамент
 
               Л И С Т
 
         06.12.2004 N 18-111/4923-12622
 
                   Департаментам,
                   територіальним управлінням
                   НБУ, банкам України
 
 
    Про окремі питання практики застосування постанови
            N 576 від 30.11.2004
 
 
   У зв'язку  з  неоднаковим  розумінням  вимог  постанови
Національного банку України N 576 ( v0576500-04 ) від 30.11.2004
"Про тимчасові заходи щодо діяльності банків" надаємо відповіді на
запитання, що найчастіше надходять до Національного банку України.
 
      1. Щодо переліку забезпечення, під яке може
        надаватися стабілізаційний кредит
 
   У забезпечення такого кредиту можуть надаватись нерухомість
банку, майнові права на нерухомість банку, гарантії або поруки
інших банків, державні зобов'язання по внутрішніх та зовнішніх
позиках, облігації місцевої позики та облігації підприємств (що
вільно обертаються на організованому ринку), враховані банками
векселі (що мають не менше трьох солідарно зобов'язаних осіб) та
майнові права за договорами про раніше надані банками кредити як у
національній, так і в іноземній валюті за умови, що забезпеченням
за цими кредитними договорами є нерухомість і цілісні майнові
комплекси, а також майнові права на них позичальника (юридичної,
фізичної особи) або майнового поручителя, та укладення  між
територіальним управлінням Національного банку України, банком та
позичальником угоди уступки права вимоги за кредитами, що надані
банками позичальникам.
 
   Зазначений перелік  не  є вичерпним і до розгляду може
надаватись і інше високоліквідне забезпечення стабілізаційного
кредиту.
 
       2. Щодо активних операцій, здійснення
      яких обмежується у п. 7.1 постанови N 576
 
   Банк має право здійснювати активні операції  (наприклад,
надання  кредитів)  в  межах  обсягів, досягнутих станом на
30.11.2004, включаючи балансові та позабалансові зобов'язання.
 
   Відповідно до пункту 7.1 постанови N 576 ( v0576500-04 )
Національний банк України обмежує здійснення банками активних
операцій обсягами, досягнутими кожним із них за станом  на
30.11.2004  року,  на  загальну  суму  таких  балансових та
позабалансових рахунків:
 
          Алгоритм розрахунку стелі
   2010 2020 2027 2030 2037 2040 2045 2047 2050 2055 2057 2061
2062 2065 2067 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2077 2092 2093 2094
2095 2096 2097 2099 2605(А) 2655(А) 2100(А-П) 2105(А-П) 2107
2110(А-П) 2115(А-П) 2117 2190 2191 2198 2199
 
   2201 2202 2205 2207 2210 2211 2213 2214 2217 2290 2291 2299
2625(А)
 
   3002 3003 3005 3010 3011 3012 3013 3014 3102 3103 3105 3110
3111 3112 3113 3114 3210 3211 3212 3213 3214 4102 4103 4109 4202
4203 4209
 
   2801 2887 3541
 
   2800 2805 2806 2809 2888 2889 3540 3541 3542 3548 3580 3710
 
   2600(А) 2650(А)
 
   2620(А)
 
   9020 9023 9091
 
   9122 9129
 
   9350 9351 9352 9353 9354
 
   Підкреслюємо, що обмеження застосовується на загальну суму
зазначених рахунків. Тобто, за окремими рахунками в середині
обмеження можуть відбуватися як збільшення, так і зменшення
залишку, але загальна сума не повинна перевищувати загальної суми
обмеження.
 
        3. Щодо можливості здійснення банком
        платежів в день отримання платіжних
              документів
 
   Прийняті в межах наявних коштів платіжні доручення можуть
виконуватись як в день надходження, так і наступного дня. У разі
відсутності/недостатності коштів на рахунку платника банк може
здійснювати облік таких документів в  межах  укладених  ним
цивільно-правових договорів про надання такої послуги і в порядку,
визначеному цими договорами,  що  передбачено  пунктом  1.11
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті. Відповідні зміни внесено до п. 7.5 постанови N 576
( v0576500-04 ).
 
     4. Які заходи необхідно вживати банку з метою
    забезпечення посиленого фінансового моніторингу за
       операціями, вказаними в п. 7.2 та 7.5?
 
   Щодо пункту 7.2.
 
   Встановити максимальний розмір продажу іноземної валюти в
"одні руки" через пункти обміну (як банківські, так і ті, що
працюють на підставі агентських угод) у сумі до 1000 дол. США.
 
   Продаж іноземної валюти на суму, еквівалентну більше 1000
дол. США, здійснюється через  каси  банків  з  обов'язковим
заповненням реквізитів форми 377-К ( z0021-03 ), що стосуються
ідентифікації клієнта, та опитувальника, що заповнюється  та
підписується клієнтом і має містити питання щодо джерел походження
коштів у національній валюті, які використовуються для придбання
іноземної валюти та мети придбання клієнтом іноземної валюти.
Такий опитувальник має зберігатися банком у документах дня разом з
квитанцією на придбання іноземної валюти.
 
   Здійснювати щотижневий аналіз валютно-обмінних операцій на
предмет виявлення фактів здійснення однією і тією ж особою ряду
операцій щодо купівлі іноземної валюти на суму, що перевищує
1000 дол. США (за ідентифікаційним номером фізичної особи -
платника податків). У разі виявлення таких фактів, здійснювати
реєстрацію цих операцій у реєстрі фінансових  операцій,  що
підлягають фінансовому моніторингу та вирішувати питання щодо
надання інформації про такі операції до Державного департаменту
фінансового моніторингу.
 
   У разі  одноразового  придбання  клієнтом  безготівкової
іноземної валюти на суму, що перевищує 50000 дол. США, або
здійснення ряду операцій, характер яких дає підстави вважати, що
клієнт ухиляється від проведення банком посиленого фінансового
моніторингу його операції з придбання іноземної валюти (дроблення
суми) - здійснювати заходи щодо аналізу цієї операції (операцій)
на предмет її (їх) відповідності суті діяльності клієнта та руху
коштів за його рахунками. При цьому, банк має забезпечити фіксацію
результатів проведених заходів та документальне підтвердження їх
проведення. З цією метою також необхідно вимагати від клієнтів
подання копій документів, які стосуються проведення ними таких
операцій.
 
   За наявності підозри щодо відсутності очевидної законної мети
цих операцій або умисних дій клієнта по ухиленню від процедур
фінансового моніторингу, здійснювати реєстрацію цих операцій у
реєстрі  операцій,  що підлягають фінансовому моніторингу та
вирішувати питання щодо доцільності інформування про ці операції
Державного департаменту фінансового моніторингу.
 
   Щодо пункту 7.5.
 
   За наявності мотивованої підозри, що операція клієнта може
мати відношення до легалізації доходів, одержаних  злочинним
шляхом, невідкладно (до проведення такої операції) інформувати
Державний департамент фінансового моніторингу.
 
    5. Щодо можливості дострокової виплати юридичним та
    фізичним особам коштів за депозитними договорами в
    національній валюті, строк зобов'язань за якими ще
   не настав, для подальшого переоформлення цих коштів на
      депозитні договори в іноземній валюті (7.6)
 
   Дозволяється дострокове розірвання  депозитних  угод  при
пред'явленні  підтверджуючих документів лише у випадку таких
обставин, як похорони. У разі необхідності оплати лікування,
купівлі житла або інвестування у будівництво житла допускається
безготівкова оплата відповідних рахунків шляхом перерахування
коштів депозиту безпосередньо на рахунок отримувача (лікарні, і
т.п.).
 
   Не допускається переоформлення депозитних договорів у гривні
у депозитні договори в іноземній валюті.
 
       6. Щодо поширення вимог абз. 1 п. 7.8
    постанови N 576 ( v0576500-04 ) на випадки закупівлі
   сільгосппродукції за готівку у населення, на фізичних
     осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, на
    випадки отримання іноземної валюти на відрядження
              за кордон
 
   Згідно із змінами, внесеними до зазначеного пункту постановою
N 583 ( v0583500-04 ) від 02.12.2004, обмеження поширюються і на
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької  діяльності.  Цією
постановою також зняті обмеження на видачу готівки переробним
підприємствам  м'ясо-молочної  промисловості,  що  здійснюють
закупівлю у населення живої худоби та молока. Щодо виплат на
відрядження встановлено обмеження на рівні трикратної  суми,
визначеної для таких потреб постановою Кабінету Міністрів України
N 663 ( 633-99-п ) від 23 квітня 1999 року  "Про  норми
відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
 
    7. Чи поширюється рекомендація з обмеження видачі
   готівкових коштів в розмірі 1500 грн. на видачу готівки
   через мережу банківських установ (через POS-термінали)?
 
   Ні, обмеження 1500 грн. на день поширюються на видачу готівки
через банкомати. Видача готівки через POS-термінали здійснюється з
рахунків  клієнта,  тобто у даному випадку діють обмеження,
визначені першим абзацом пункту 7.8 постанови Правління НБУ від
30.11.2004 N 576 ( v0576500-04 ).
 
        8. Чи розповсюджуються вимоги п. 7.8
    постанови N 576 ( v0576500-04 ) на зняття коштів з
         поточних рахунків фізичних осіб?
 
   Ні, не поширюються.
 
         9. Чи поширюються вимоги п. 7.4
      постанови N 576 ( v0576500-04 ) на договори
       овердрафту та кредитних ліній, укладені
             до 30.11.2004?
 
   Ні, не поширюються.
 
 Заступник Голови                    О.В.Шлапак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка