Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Академії муніципального управління

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 26 листопада 1997 р. N 1316
                Київ
 
      Питання Академії муніципального управління
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 985 ( 985-2001-п ) від 09.08.2001
      N 1597 ( 1597-2004-п ) від 24.11.2004
                    Указом Президента
      N 1442/2004 ( 1442/2004 ) від 04.12.2004 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Академію  муніципального
управління, що додається.
( Дію пункту 1 відновлено згідно з Указом Президента N 1442/2004
( 1442/2004 ) від 04.12.2004 )
 
   2. Академії муніципального управління за  погодженням  з
Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів
України розробити і разом з органами місцевого самоврядування та
державними  адміністраціями  запровадити  систему  відбору та
підготовки до навчання молоді,  схильної  до  лідерства  та
громадсько-політичної роботи.
 
   Міністерству фінансів  щороку  передбачати  у  проектах
державного бюджету кошти Головному управлінню державної служби для
проведення Академією цієї роботи.
 
   3. Установити, що центральні та місцеві органи виконавчої
влади можуть укладати договори із зазначеною Академією  про
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у
межах бюджетних коштів, що передбачаються на ці цілі.
 
   4. Створити при Академії муніципального управління кафедру
військової підготовки.
 
 
   Прем'єр-міністр України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.28
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 26 листопада 1997 р. N 1316
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Академію муніципального управління
 
             Загальна частина
 
   1. Академія муніципального управління (далі - Академія) є
державним вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для органів
місцевого самоврядування та державних адміністрацій.
 
   2. Академія перебуває у віданні Київської міської державної
адміністрації та Асоціації міст України, входить до державної
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців.
 
   3. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи, емблему та
інші атрибути юридичної особи.
 
   4. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України
(254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної  Ради
України, актами Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами
Міносвіти та Головдержслужби.
 
          Основні функції та завдання
 
   5. Основними функціями Академії є:
 
   підготовка та перепідготовка кадрів для органів місцевого
самоврядування і державних адміністрацій;
 
   підвищення кваліфікації  працівників  органів  місцевого
самоврядування і державних адміністрацій;
 
   проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи
державного управління та місцевого самоврядування.
 
   6. Академія відповідно до покладених на неї функцій:
 
   забезпечує:
 
   відбір для   навчання   схильних  до  лідерства  та
громадсько-політичної роботи юнаків і  дівчат,  розвиток  їх
здібностей, професійну орієнтацію;
 
   підготовку фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними рівнями
(молодший спеціаліст,  бакалавр,  спеціаліст,  магістр),  при
здійсненні якої управлінська, економічна, технічна та юридична
освіта поєднується із здобуттям знань та навичок, необхідних для
роботи  в  органах  місцевого  самоврядування  і  державних
адміністраціях; ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 985 ( 985-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
   перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів
місцевого самоврядування і державних адміністрацій;
 
   вивчення та поширення досвіду роботи  органів  місцевого
самоврядування і державного управління України та інших держав;
 
   наукове й  експертне  опрацювання  проблем, пов'язаних з
адміністративною і муніципальною реформою, удосконаленням  та
підвищенням ефективності діяльності органів державного управління;
 
   підготовку наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі;
   
   впровадження ступеневої системи освіти;
 
   визначає зміст, форми, методи і засоби навчання відповідно до
державних стандартів;
 
   здійснює підготовку  і  видання  підручників,  навчальних
посібників, науково-методичних розробок;
 
   проводить наукові дослідження з актуальних проблем державного
управління та місцевого самоврядування;
 
   залучає до  викладацької,  наукової та методичної роботи
висококваліфікованих спеціалістів органів державного управління та
місцевого самоврядування, вищих закладів освіти, підприємств,
організацій, установ України та іноземних держав;
 
   організовує і проводить за участю вітчизняних та іноземних
фахівців  науково-методичні  та науково-практичні конференції,
симпозіуми, семінари, колоквіуми з актуальних проблем державного
управління і місцевого самоврядування;
 
   здійснює підготовку    та    атестацію    наукових,
науково-педагогічних кадрів, сприяє підвищенню наукового рівня
діяльності  органів  державного  управління  та  місцевого
самоврядування;
 
   створює належні умови для відпочинку, оздоровлення, лікування
членів трудового колективу, студентів та аспірантів; ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 985 ( 985-2001-п ) від
09.08.2001 )
 
   надає платні послуги, передбачені законодавством. ( Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 985 ( 985-2001-п ) від
09.08.2001 )
 
 
   7. Академія першочергово забезпечує потреби Головдержслужби у
підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для
органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій.
 
   8. Структура Академії формується відповідно до її завдань.
Її функціонування  забезпечують  такі  підрозділи:  кафедри,
факультети, філіали,   інститут підвищення кваліфікації кадрів,
науково-дослідний інститут з проблем державного управління і
місцевого самоврядування, коледж, ліцей тощо. Всі структурні
підрозділи  Академії  функціонують  на  основі положень, які
затверджуються ректором.
 
   9. Основним структурним підрозділом Академії є кафедра. На
кафедрах проводиться навчальна, методична та науково-дослідницька
робота, забезпечується навчання за відповідними спеціальностями,
спеціалізаціями, дисциплінами і модулями.
 
   10. При Академії діють на повному самофінансуванні навчальні,
навчально-виробничі та науково-дослідні заклади, засновником або
співзасновником яких виступає Академія.
 
   11. Управління Академією на засадах єдиноначальності здійснює
ректор.
 
   12. Оперативне управління діяльністю Академії забезпечують
робочі  органи  - ректорат, деканати факультетів, приймальна
комісія. Положення про них затверджуються ректором Академії.
 
   13. Ректор  Академії  обирається  конференцією  трудового
колективу на конкурсних засадах на п'ять років і працює за
контрактом, укладеним  з  ним  Київською  міською  державною
адміністрацією та правлінням Асоціації міст України за погодженням
з Міносвіти. Припинення повноважень ректора здійснюється  за
рішенням  конференцїї  трудового колективу, що затверджується
спільним рішенням Київської міської державної адміністрації та
правління Асоціації міст України після погодження з Міносвіти.
 
   14. Ректор Академії:
 
   організовує її роботу і несе персональну відповідальність за
результати діяльності;
 
   діє від імені Академії, без доручення представляє її в
національних  і  зарубіжних  організаціях,  дає доручення на
представництво в них окремим працівникам;
 
   виступає розпорядником майна і коштів Академії;
 
   укладає відповідні угоди, дає доручення, відкриває банківські
рахунки;
 
   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Академії
згідно із законодавством;
 
   визначає заходи матеріального  та  морального  заохочення
працівників;
 
   затверджує структуру її підрозділів та правила внутрішнього
розпорядку, визначає функціональні обов'язки працівників;
 
   затверджує штатний розпис, встановлює в межах наявних коштів
посадові оклади, доплати та надбавки до посадових окладів;
 
   забезпечує дотримання законності у сфері охорони праці;
 
   формує контингент студентів, аспірантів і докторантів згідно
з установленим порядком;
 
   відраховує та поновлює студентів, аспірантів, докторантів на
навчанні;
 
   контролює розроблення планів науково-дослідницьких робіт та
якість  підготовки  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними
програмами.
 
   Ректор може делегувати частину своїх прав і функціональних
обов'язків проректорам, покладати на них відповідальність  за
результати цієї діяльності.
 
   15. Проректори   здійснюють   безпосереднє  керівництво
навчальною, методичною, виховною, науковою, господарською  та
іншими видами діяльності Академії. Проректорів призначає на посади
і звільняє з посад ректор Академії.
 
   16. Організацію навчального процесу та науково-дослідницької
роботи в Академії здійснюють безпосередньо декани та завідувачі
кафедр.
 
   17. Для погодженого вирішення основних питань діяльності,
обговорення  найважливіших  напрямів  її розвитку в Академії
утворюється дорадчий орган - вчена рада, яку очолює ректор
Академії. Кількісний і персональний склад  вченої  ради  та
положення про неї затверджує ректор.
 
   18. Для розгляду основних питань, що стосуються змісту,
методів,  форм  і  засобів навчання, в Академії утворюється
науково-методична рада, яка діє на підставі  положення,  що
затверджується ректором Академії.
 
   19. Вищим колегіальним органом самоврядування Академії є
конференція трудового колективу. Кількісний склад, періодичність
проведення, норми представництва та порядок виборів делегатів
конференції визначає вчена рада Академії.
 
   20. До складу делегатів конференції за посадами входять
ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, головний бухгалтер,
представники органів студентського самоврядування. Не менш як 75
відсотків складу делегатів мають становити викладачі та наукові
працівники Академії. Ректор Академії  щорічно  звітує  перед
конференцією трудового колективу або загальними зборами Академії.
 
   21. В Академії створюються відповідно до законодавства органи
студентського самоврядування. Перелік питань, що належать до їх
компетенції, погоджується з ректором.
 
   22. Для надання допомоги, а також погодженого вирішення
питань поточної діяльності, перспектив розвитку Академії  за
спільним рішенням Київської міської державної адміністрації та
правління Асоціації міст України створюється наглядова  рада
Академії.  Порядок  діяльності  і  функції  наглядової  ради
визначаються окремим положенням, що затверджується  Київською
міською державною адміністрацією та правлінням Асоціації міст
України. Співголовами наглядової ради Академії є голова Київської
міської  державної адміністрації та президент Асоціації міст
України.
 
         Організація навчального процесу
            та наукової роботи
 
   23. Навчання в Академії проводиться за денною та заочною
формами, за договорами між Академією та замовниками, якими можуть
виступати державні адміністрації, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, а також фізичні та юридичні особи.
 
   24. Навчання    проводиться     відповідно     до
освітньо-кваліфікаційного рівня за навчальними планами.
 
   25. Прийом студентів на навчання здійснюється за конкурсом,
на підставі рішення приймальної комісії. Положення про прийом до
Академії розробляється на основі нормативних документів Міносвіти
і затверджується ректором. Громадяни інших держав приймаються на
навчання до Академії на підставі міжурядових угод, а також
договорів, укладених Академією з іноземними замовниками, якими
можуть виступати фізичні та юридичні особи.
 
   26. В організації відбору юнаків та дівчат схильних до
лідерства  та  громадсько-політичної  роботи,  а  також  у
навчально-виховній роботі Академія співпрацює з центральними і
місцевими органами виконавчої влади  та  органами  місцевого
самоврядування.
 
   27. Випускники  Академії отримують документ установленого
зразка.
 
   28. Працевлаштування  випускників  Академії  здійснюється
замовниками відповідно до контрактів, укладених з Академією.
 
   29. Навчальні  плани  і  програми,  навчальні посібники,
підручники, методичні матеріали розробляються кафедрами Академії,
розглядаються науково-методичною і вченою радами та затверджуються
в установленому порядку.
 
   30. Права та обов'язки студентів, аспірантів і докторантів
визначаються  законодавством  та  відповідними  нормативними
документами Міносвіти.
 
   31. Наукові дослідження проводяться за тематичними планами,
що затверджуються вченою радою Академії. Науково-дослідницька
робота здійснюється шляхом:
 
   виконання фундаментальних і прикладних досліджень;
 
   підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 
   забезпечення взаємозв'язку наукових досліджень і навчального
процесу.
 
   Фінансування наукових досліджень здійснюється на договірній
основі, за рахунок коштів міжнародних фондів та організацій, а
також власних коштів, кредитів та інших джерел.
 
             Фінанси і майно
 
   32. Фінансування Академії здійснюється за рахунок:
 
   коштів, одержаних за проведення підготовки, перепідготовки,
атестації, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням органів
державної влади і органів місцевого самоврядування та відповідно
до укладених угод з іншими юридичними та фізичними особами;
 
   коштів, одержаних від виконання  науково-дослідних  робіт
(послуг) на замовлення юридичних і фізичних осіб;
 
   надходжень від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання
тощо;
 
   доходів за депозитними вкладами, дивідендів  від  цінних
паперів;
 
   кредитів;
 
   добровільних внесків та пожертвувань;
 
   коштів державного бюджету;
 
   надання платних послуг та інших не заборонених законодавством
джерел.
( Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 985 ( 985-2001-п ) від
09.08.2001 )
 
   33. Порядок фінансування створення, розвитку, утримання та
використання матеріальної бази Академії визначають Київська міська
державна адміністрація та правління Асоціації міст України.
 
   34. Будівлі та майно Академії, що перебувають у комунальній
власності, закріплюються за нею на праві оперативного управління.
 
   35. Обсяг повноважень Академії щодо розпорядження майном,
обладнанням, устаткуванням, переданими коштами визначає правління
Асоціації міст України.
 
   36. Для виконання покладених на неї завдань відповідно до
законодавства  Академія  може отримувати кошти і матеріальні
цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо)
від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
громадян і благодійних фондів та укладати угоди про спільну
діяльність з підприємствами, установами, організаціями в Україні
та за її межами. За рахунок коштів, одержаних від провадження
господарської діяльності, надає цільові позики членам трудового
колективу. ( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 985 ( 985-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
   37. Академія користується пільгами з оподаткування та іншими
пільгами, встановленими законодавством для бюджетних закладів
освіти.
 
   38. Академія має право самостійно використовувати земельні
ділянки, а також майно, передане їй в оперативне управління, в
тому числі для провадження господарської діяльності, здавати його
в установленому порядку в оренду без права викупу, якщо це не
суперечить її основній діяльності.
 
   39. Академія має право створювати асоціації,  комплекси,
спілки  та інші об'єднання, в тому числі з підприємствами,
установами  і  громадськими  організаціями,  відповідно  до
законодавства.
 
   40. Академії на правах, визначених законодавством, належать
кошти, майно, інші об'єкти власності, передані їй фізичними або
юридичними особами у формі дарунку, пожертвування, за заповітом.
Вона має право у разі потреби укладати договори оренди основних
засобів, здійснювати купівлю та продаж матеріальних цінностей.
 
   41. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Академії не
підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.
 
   42. Оплата за навчання в Академії здійснюється згідно з
кошторисом, що затверджується ректором.
 
   43. Для розбудови матеріальної бази Академії, забезпечення
навчального процесу та надання фінансової допомоги студентам і
слухачам можуть залучатися кошти, що надходять від благодійних
фондів та організацій. Ці  кошти  акумулюються  на  рахунку
благодійного фонду при Академії, діяльність якого регулюється
статутом, що реєструється в установленому порядку.
 
   44. Академія  має  право  здійснювати  відповідно  до
законодавства та цього Положення зовнішньоекономічну діяльність,
валютні операції, спрямовані  на  забезпечення  її  основної
діяльності.
 
( Дію Положення відновлено згідно з Указом Президента N 1442/2004
( 1442/2004 ) від 04.12.2004 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка