Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми Посвідчення на право проведення контрольних перевірок ринків органами державної податкової служби, форми Акта контрольної перевірки ринку та форми Акта контрольної перевірки платника ринкового збору

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2004 N 636
 
 
      Про затвердження форми Посвідчення на право
     проведення контрольних перевірок ринків органами
    державної податкової служби, форми Акта контрольної
      перевірки ринку та форми Акта контрольної
        перевірки платника ринкового збору
 
 
               (Витяг)
 
   З метою впорядкування та встановлення єдиного підходу до
відбору  планування  і  підготовки до проведення контрольних
перевірок органами державної податкової служби ринків, повноти та
своєчасності справляння ринкового збору, дотримання вимог Указу
Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99 ( 761/99 )
"Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" та Декрету
Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93
( 56-93  )  "Про  місцеві податки і збори" (зі змінами та
доповненнями), забезпечення  проведення  контрольних  перевірок
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зразок форми Посвідчення на право проведення
контрольних перевірок ринків органами державної податкової служби
(додаток 1).
 
   2. Затвердити зразок форми Акта (довідки) про результати
контрольної перевірки повноти та своєчасності справляння ринкового
збору ринком (додаток 2) та зразок форми Акта про результати
контрольної перевірки платника ринкового збору (додаток 3).
 
 Голова                        Ф.О.Ярошенко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державної
                   податкової адміністрації
                   України
                   10.11.2004 N 636
 
 
            ПОСВІДЧЕННЯ N ___
     на право проведення контрольної перевірки ринку
         від "___" ____________ 200_ р.
 
 
   На підставі п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України від 4 грудня
1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із
змінами та доповненнями), п. 5 Указу Президента України від 28
червня 1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати
ринкового збору" доручається _____________________________________
                   (займана посада, назва
__________________________________________________________________
     податкового органу, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
      (займана посада, назва податкового органу,
__________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
 
провести "___" ____________ 200_ р. контрольну перевірку
 
__________________________________________________________________
        (повна назва ринку, код ЄДРПОУ - для
__________________________________________________________________
  юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб)
 
   з питань повноти та своєчасності стягнення ринкового збору,
виконання вимог Указу Президента України від 28 червня 1999 року
N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" та
Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого
рішенням (розпорядженням)
_____________________________________________________________ ради
    (назва органу місцевого самоврядування)
від __________ р. N ____.
 
 
Права податкових органів встановлені Законом України від 4 грудня
1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із
змінами та доповненнями).
 
Дійсне при пред'явленні службового посвідчення.
_____________________________________   ________   _________
(Посада керівника податкового органу)   (підпис)    (П.І.Б.)
 
М.П.
 
Термін проведення перевірки продовжено на _________ робочих днів з
дозволу керівника ________________________________________________
            (назва державного податкового органу)
 
від "___" ____________ 200_ р. N ___.
 
_____________________________________   ________   _________
(Посада керівника податкового органу)   (підпис)    (П.І.Б.)
 
М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державної
                   податкової адміністрації
                   України
                   10.11.2004 N 636
 
 
             АКТ (довідка)
      (у разі відсутності порушень оформляється
               довідка)
 
_________________ N ______        ________________________
  (дата)                  (місце складання)
 
Про результати контрольної перевірки
повноти та своєчасності справляння
ринкового збору на _________________
____________________________________
  (повна назва ринку, код ЄДРПОУ)
 
На підставі посвідчень від ___________ NN ________________________
               (дата)
 
нами _____________________________________________________________
      (прізвища, імена та по батькові, посади, назва
__________________________________________________________________
структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби,
__________________________________________________________________
       спеціалісти якого здійснювали перевірку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
проведено контрольну перевірку повноти та своєчасності стягнення
ринкового збору на _______________________________________________
                 (повна назва ринку)
 
Перевірку проведено з відома _____________________________________
                  (посада відповідального
__________________________________________________________________
   працівника ринку, його прізвище, ім'я та по батькові)
 
та в присутності _________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові
__________________________________________________________________
           посадової особи ринку)
 
Перевірка проведена відповідно до Закону України від 4 грудня
1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (із
змінами та доповненнями), Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового
збору",  Правил  торгівлі  на  ринках,  затверджених наказом
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
України,  Міністерства  внутрішніх  справ України, Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від
26 лютого 2002 року і зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 22 березня 2002 року за N 288/6576 (із змінами та
доповненнями), та Положення про порядок справляння ринкового
збору, затвердженого рішенням (розпорядженням)
_____________________________________________________________ ради
       (назва органу місцевого самоврядування)
 
від _____._____.____ р. N ____.
 
Перевірка проводилась ____________________________________________
                     (дата)
 
Ідентифікаційний код ринку за ЄДРПОУ - ___________________________
 
Юридична адреса: _________________________________________________
 
Фактична адреса: _________________________________________________
 
Режим роботи ринку: ______________________________________________
 
Попередня перевірка стосовно вищезазначених питань проводилась:
__________________________________________________________________
   (акт перевірки за N _______ від ______________________).
 
Попередньою перевіркою були встановлені порушення вимог Указу
Президента від 28 червня 1999 року N 761/99 ______________________
                        (короткий зміст
__________________________________________________________________
    порушень, сума застосованих фінансових санкцій. У
 
__________________________________________________________________
     разі їх відсутності робиться про це позначка.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
            РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ
 
При _______________________ перевірці у торговців касових чеків,
  (суцільній, вибірковій)
що свідчать про сплату ринкового збору, встановлено:
 
На ринку, що перевіряється, обладнано для торгівлі ____________
торговельних місць.
 
Перевіркою охоплено ________________ торговельних місць.
 
Відсутність касового чека, що засвідчує факт сплати ринкового
збору, встановлено у ___ випадках, чим порушено вимоги ст. 3 Указу
Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99  "Про
впорядкування механізму сплати ринкового збору" та п. ______
Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого
рішенням (розпорядженням) ________________________________________
_____________________________________________________________ ради
       (назва органу місцевого самоврядування)
 
від _______________ р. N ____.
__________________________________________________________________
       (зміст порушення викладається детально)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Касові чеки, оформлені неналежним чином з вини адміністрації
ринку, виявлені у ___ випадках, чим порушено вимоги ст. 3 Указу
Президента  України від 28 червня 1999 року N 761/99 "Про
впорядкування механізму сплати ринкового збору" та п. _____
Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого
рішенням (розпорядженням) ________________________________________
_____________________________________________________________ ради
     (назва органу місцевого самоврядування)
 
від ___.____.____ р. N ____.
 
__________________________________________________________________
       (зміст порушення викладається детально)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Відповідно до статті 5 Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового
збору" у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної
перевірки торговців без касових чеків, що засвідчують сплату
ринкового збору, з цих торговців стягується штраф у  сумі,
еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації
ринку - у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі виявлення у торговців неналежним чином оформлених з вини
адміністрації ринку касових чеків адміністрація ринку за кожний
випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 неоподатковуваним
мінімумам доходів громадян.
 
Надходження ринкового збору за попередній торговий день становили
_________ грн.
 
Дані Х-звіту(ів) РРО на __ год. __ хв. "___" ____________ 200_ р.
по ринковому збору складають _______ гривень.
 
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
 
Акт (довідку) складено в 2-х примірниках.
 
Один примірник акта (довідки) отримав.
 
_______________________________ __________ _____________________
 (посада представника ринку)   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
Керівнику ринку (головному бухгалтеру) необхідно з'явитися до ____
__________________________________________________________________
   (назва державного податкового органу, спеціалісти якого
__________________________________________________________________
        здійснювали перевірку, його адреса)
 
________________ об ____ год.____ хв. до каб. N __________.
  (дата)
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Державної
                   податкової адміністрації
                   України
                   10.11.2004 N 636
 
 
                АКТ
 
_________________ N ______        ________________________
  (дата)                  (місце складання)
 
Про результати контрольної
перевірки платника ринкового
збору_______________________
____________________________
____________________________
 
Нами, ____________________________________________________________
     (прізвища, імена та по батькові, посади, назва
 
__________________________________________________________________
  структурного підрозділу, назва органу державної податкової
 
__________________________________________________________________
     служби, спеціалісти якого здійснювали перевірку)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
проведено перевірку правильності і своєчасності сплати ринкового
збору торговцем __________________________________________________
            (П.І.Б., реєстраційні дані суб'єкта
 
__________________________________________________________________
   підприємницької діяльності, паспортні дані громадянина)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________, який
 
здійснює торгівлю на _____________________________________________
             (повна назва ринку, код ЄДРПОУ - для
 
__________________________________________________________________
  юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб)
 
Перевірку проведено в присутності ________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові
 
__________________________________________________________________
           посадової особи ринку)
 
Перевірка проведена відповідно до Закону України від 4 грудня 1990
року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні"(із
змінами та доповненнями), Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового
збору",  Правил  торгівлі  на  ринках,  затверджених наказом
Міністерства економіки та з питань  європейської  інтеграції
України,  Міністерства  внутрішніх  справ України, Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26
лютого 2002 року і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
22 березня 2002 року за N 288/6576 (із змінами та доповненнями),
та Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого
рішенням (розпорядженням) ________________________________________
 
_____________________________________________________________ ради
     (назва органу місцевого самоврядування)
 
від ___ ____________ р. N ____.
 
Перевірка проводилась __________________________.
            (дата та час перевірки)
 
 
            РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ
 
При контрольній перевірці у торговця _____________________________
                   (П.І.Б., реєстраційні дані
__________________________________________________________________
 суб'єкта підприємницької діяльності, паспортні дані громадянина)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
встановлено:
 
а) відсутність касового чека, що засвідчує факт сплати ринкового
збору, чим порушено вимоги ст. 3 Указу Президента України від 28
червня 1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати
ринкового збору" та _______ Положення про порядок справляння
ринкового  збору,  затвердженого  рішенням  (розпорядженням)
____________________________ ради від ___ ____________ р. N ____.
 
__________________________________________________________________
       (зміст порушення викладається детально)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
б) оформлення касового чека неналежним чином, чим порушено вимоги
ст. 3 Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 761/99
"Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" та _______
Положення про порядок справляння ринкового збору, затвердженого
рішенням  (розпорядженням)  _________________________ ради від
___.___.____ р. N ____.
 
__________________________________________________________________
       (зміст порушення викладається детально)
__________________________________________________________________
 
Відповідно до статті 5 Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового
збору" у разі виявлення на ринку під час проведення контрольної
перевірки торговців без касових чеків, що засвідчують сплату
ринкового збору, з цих торговців стягується штраф у  сумі,
еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації
ринку - у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі виявлення у торговців неналежним чином оформлених з вини
адміністрації ринку касових чеків адміністрація ринку за кожний
випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 неоподатковуваним
мінімумам доходів громадян.
 
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
____________________________  ___________ ______________________
 (посада службової особи    (підпис)  (ініціали, прізвище)
  податкового органу)
 
Платник ринкового збору (торговець) ________ ____________________
                  (підпис) (ініціали, прізвище)
 
Акт складено в 2-х примірниках.
 
Один примірник акта отримав(ла).
 
Платник ринкового збору
(торговець)             ________ ____________________
                  (підпис) (ініціали, прізвище)
 
Торговцю _________________________________________________________
      (П.І.Б., реєстраційні дані суб'єкта підприємницької
__________________________________________________________________
       діяльності, паспортні дані громадянина)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
необхідно з'явитися до ___________________________________________
            (назва органу державної податкової служби,
__________________________________________________________________
   спеціалісти якого здійснювали перевірку, його адреса)
 
_________________ об ___ год.___ хв. до каб. N __________.
   (дата)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка