Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оренди ЦМК

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
                Л И С Т
 
          12.11.2004 N 22060/7/15-1117
 
                   Державні податкові
                   адміністрації в Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   містах Києві та Севастополі
 
 
             Щодо оренди ЦМК
 
 
   У зв'язку із запитами платників податків та органів державної
податкової служби на місцях, а також з метою належної організації
адміністрування  податку  на  прибуток  Державна  податкова
адміністрація України повідомляє.
 
   Відповідно до абзацу третього ст. 1 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) ставки, механізм справляння
податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих
видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу
на електричну та теплову енергію, і пільги щодо оподаткування не
можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України,
крім законів про оподаткування.
 
   Щодо справляння податку на прибуток підприємств таким Законом
є  Закон України "Про оподаткування прибутку   підприємств"
( 334/94-ВР ) (далі - Закон).
 
   Статтею 15 Закону ( 334/94-ВР )  встановлено, що ставки
податку на прибуток, пільги щодо податку. об'єкт оподаткування,
порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок
сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися
та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.
 
   Пунктом 3.1 ст. 3 Закону ( 334/94-ВР ) встановлено, що
об'єктом  оподаткування є прибуток, який визначається шляхом
зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду,
визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на:
   суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5
цього Закону;
   суму амортизаційних відрахувань,  нарахованих  згідно  із
статтями 8 і 9 цього Закону.
 
   Враховуючи, що амортизаційні відрахування є складовою об'єкта
оподаткування, які визначаються статтями 8 та 9 Закону, то порядок
їх нарахування не може встановлюватися іншими законами, крім
законів про внесення змін до Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), зокрема, змінами до ст. 8 та
9 цього Закону.
 
   Крім того, посилання окремих платників податку на пункт 1.18
ст. 1 Закону ( 334/94-ВР ),  із зазначенням, що підставою для
нарахування орендарем  в  податковому  обліку  амортизаційних
відрахувань є норма цього пункту, якою зазначено, що операції з
лізингу  (оренди)  цілісних  майнових  комплексів  державних
підприємств регулюються відповідним законодавством, некоректна з
наступних підстав.
 
   По-перше, у зазначеному пункті наведено лише  визначення
лізингової (орендної) операції та її різновиди, одним з яких є
оренда цілісних майнових комплексів державних підприємств.
 
   По-друге, відповідно до частини першої ст. 1 Закону України
"Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) цей
Закон регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в
оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств,
заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або
перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх
структурних  підрозділів,  а  також  майнові  відносини  між
орендодавцями  та орендарями щодо господарського використання
державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим
або перебуває у комунальній власності. При цьому не встановлено,
що цей Закон регулює питання оподаткування прибутку підприємств.
 
   По-третє, згідно зі ст. 23 Закону "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 )  передача  майна в оренду не
припиняє права власності на це майно.
 
   Разом з  цим,  зазначеною  статтею  встановлено  окремі
особливості майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо
права власності на продукцію, дохід від виробленої продукції,
амортизаційні  відрахування,  майна,  збудованого  за рахунок
амортизаційних відрахувань, тощо, а також обумовлено цільове
використання амортизаційних відрахувань, зокрема, на відновлення
орендованих основних фондів.
 
   Так, зокрема, зазначеною статтею встановлено, що орендареві
належить право власності на виготовлену продукцію, в тому числі у
незавершеному виробництві, та доход (прибуток), отриманий від
орендованого майна, амортизаційні відрахування на майно, що є
власністю орендаря, а також на набуте орендарем відповідно до
законодавства інше майно.
 
   Зокрема, амортизаційні відрахування на орендовані цілісні
майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи нараховує
та  залишає у своєму розпорядженні орендар, а амортизаційні
відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально
визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні
підприємство, господарське  товариство,  створене  в  процесі
приватизації (корпоратизації), на балансі якого знаходиться це
майно.
 
   Одночасно, у бухгалтерському обліку відповідно до п.  4
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку під амортизацією
розуміється систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
 
   Отже, в Законі України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) амортизаційні відрахування розглядаються як
частина вартості основних фондів та джерело їх відновлення, що
цілком відповідає бухгалтерському обліку.
 
   Підпунктом 8.1.1  п.  8.1  ст.  8  Закону ( 334/94-ВР )
встановлено, що для цілей оподаткування під терміном "амортизація"
основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове
віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на
зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.
 
   Враховуючи вищевикладене, а також те, що орендар державного
майна не здійснює витрат з придбання або виготовлення державного
майна, то відповідно він має право нараховувати амортизаційні
відрахування у бухгалтерському обліку та не має такого права у
податковому обліку.
 
   Що стосується податкового  обліку  операцій  оренди,  то
відповідно до підпункту 1.18.1 п. 18 ст. 1 Закону ( 334/94-ВР )
оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи
юридичної  особи,  що  передбачає  передачу  орендарю  права
користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх
повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних
фондів їх власнику після закінчення строку  дії  лізингової
(орендної) угоди.
 
   При цьому, основні фонди, передані в оперативний лізинг,
залишаються у складі основних фондів орендодавця.
 
   Разом з цим, відповідно до підпунктів 7.9.1 та 7.9.2 п. 7.9
ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) майно, залучене платником податку на
підставі договору лізингу (оренди), не включається до валового
доходу у орендаря та не включається до валових витрат орендодавця.
 
   Згідно із підпунктом 8.1.2 п. 8.2 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР )
амортизації підлягають витрати на: придбання основних фондів та
нематеріальних активів для власного виробничого використання,
включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання,
закладення  і  вирощування багаторічних насаджень до початку
плодоношення; самостійне виготовлення основних фондів для власних
виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати
працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних
фондів; проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації
та інших видів поліпшення основних фондів; поліпшення якості
земель, не пов'язаних з будівництвом.
 
   Одночасно, відповідно до підпункту 8.5.1 п. 8.5 ст. 8 Закону
( 334/94-ВР ) балансова вартість відповідної групи основних фондів
не  зменшується  на вартість основних фондів, які надаються
платником податку в оперативний лізинг (оренду).
 
   Враховуючи вищевикладене, передача об'єкта основних фондів в
оперативний лізинг не призводить до зміни балансової вартості груп
основних фондів у орендаря та орендодавця, а також не призводить
до податкової амортизації зазначеного об'єкта оперативного лізингу
(оренди) у орендаря, і лише орендна плата за такий об'єкт
включається до складу валового доходу орендодавця відповідно до
підпункту 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону ( 334/94-ВР ) та валових
витрат орендаря згідно із підпунктом 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону.
 
   Інші листи органів державної податкової служби застосовуються
в частині, що не суперечить цьому листу.
 
   Головам державних податкових адміністрацій  в  АР  Крим,
областях, містах Києві та Севастополі забезпечити доведення цього
листа до підпорядкованих органів державної податкової служби та
платників податку.
 
 Заступник голови ДПА України              В.Копилов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка