Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            27.10.2004 N 515
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 листопада 2004 р.
                   за N 1449/10048
 
 
       Про затвердження Змін до Положення про
       застосування Національним банком України
       заходів впливу за порушення банківського
             законодавства
 
 
   Відповідно до вимог статті 73 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 679-14 ), статті 27 Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ), з метою
вдосконалення  заходів  впливу  за  порушення  банківського
законодавства Правління   Національного   банку   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  застосування
Національним банком  України  заходів  впливу  за  порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за
N 845/6036 (із змінами), що додаються.
 
   2. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(В.В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома  самостійних
структурних   підрозділів   Національного  банку  України,
територіальних управлінь, а також банків для керівництва та
використання в роботі.
 
   3. Ця  постанова  набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови  О.В.  Шлапака,  Генеральний  департамент
банківського  нагляду  (В.В.  Пушкарьов)  та  начальників
територіальних управлінь Національного банку України.
 
 В.о. Голови                      А.П.Яценюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   27.10.2004 N 515
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 листопада 2004 р.
                   за N 1449/10048
 
 
                Зміни
       до Положення про застосування Національним
       банком України заходів впливу за порушення
           банківського законодавства
 
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. Пункт 1.4 глави 1 після абзацу четвертого доповнити
новими абзацами такого змісту:
   "пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі -
Фонд) у разі порушення банком норм Закону України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб ( 2740-14 );
   результатів перевірок  дотримання   банками   валютного
законодавства,   здійснених   уповноваженими   працівниками
Національного банку, що містять виявлені порушення банківського
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або
здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників
чи інших кредиторів банку".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий-сьомий уважати відповідно
абзацами сьомим-дев'ятим.
 
   2. У розділі II:
 
   2.1. У главі 1:
   у пункті 1.2: абзац перший викласти в такій редакції:
   "1.2. У письмовому застереженні Національний банк висловлює
банку своє занепокоєння станом його справ, указує на допущені
порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку або недоліки в роботі та за потреби конкретні
заходи, яких йому потрібно вжити у визначені строки з метою їх
усунення або недопущення надалі, зокрема щодо";
   пункт доповнити абзацом такого змісту:
   "Письмове застереження може застосовуватися в разі порушення
банком Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб" ( 2740-14 ) (залежно від характеру та виду порушення)";
   пункт 1.3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Письмове застереження складається на бланку Національного
банку або територіального управління Національного банку, у якому
зазначається його назва "Застереження", та адресується банку із
зазначенням повної назви банку. Письмове застереження надсилається
банку за допомогою засобів спецзв'язку".
 
   2.2. У главі 2:
   пункт 2.1 викласти в такій редакції:
   "2.1. Письмова угода як захід впливу може укладатися з
банком, що допустив порушення, які впливають на його фінансовий
стан,  або  здійснює операції з високим рівнем ризику, які
загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, за
умови подання ним прийнятного плану заходів для усунення виявлених
проблем".
   пункт 2.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "Якщо банк хоч раз порушив один із нормативів капіталу,
установлених Національним банком [а саме: норматив мінімального
рівня регулятивного капіталу банку (Н1) або норматив адекватності
регулятивного капіталу (Н2), або норматив адекватності основного
капіталу  (Н3)], то він зобов'язаний протягом місяця подати
Національному  банку  план  заходів щодо порядку та строків
відновлення рівня регулятивного капіталу банку (далі - програма
капіталізації) для укладення письмової угоди про його виконання".
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно
третім - п'ятим;
   у пункті 2.3:
   в абзаці другому слова "програми розвитку капітальної бази"
замінити словами "програми капіталізації";
   пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "виконання плану  заходів,  спрямованих  на  забезпечення
прибуткової діяльності".
   У зв'язку з цим абзаци третій  -  одинадцятий  уважати
відповідно абзацами четвертим - дванадцятим";
   пункт доповнити  абзацами  такого  змісту:
   "формування обов'язкових  резервів на окремому рахунку в
Національному банку в разі суттєвого погіршення фінансового стану
банку [зокрема, зростання активів з негативною класифікацією,
обсяг яких становить 10 відсотків і більше від загальної суми
кредитного портфеля, дебіторської заборгованості, портфеля цінних
паперів та коштів, що містяться на кореспондентських рахунках, які
відкриті в інших банках, або наявність збитків за результатами
фінансового року, або систематичного (більше двох разів протягом
поточного місяця) порушення нормативу миттєвої ліквідності (Н4)];
   поліпшення якості активів, у тому числі шляхом вкладення
коштів у безризикові активи (державні цінні папери з подальшим їх
блокуванням на рахунках у цінних паперах банку за безумовною
операцією в депозитарії державних цінних паперів Національного
банку та депозитні сертифікати Національного банку за умови їх
розміщення Національним банком) у розмірі:
   50 відсотків від розрахункової загальної суми резервів під
негативно  класифіковані  активи, якщо питома вага негативно
класифікованих активів  становить  30 відсотків і більше від
загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості,
портфеля  цінних  паперів  та  коштів,  що  містяться  на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках;
   40 відсотків від розрахункової загальної суми резервів під
негативно класифіковані активи, якщо питома  вага  негативно
класифікованих активів становить від 20 до 30 відсотків від
загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості,
портфеля  цінних  паперів  та  коштів,  що  містяться  на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках;
   30 відсотків від розрахункової загальної суми резервів під
негативно класифіковані активи, якщо питома  вага  негативно
класифікованих активів становить від 10 до 20 відсотків від
загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості,
портфеля  цінних  паперів  та  коштів,  що  містяться  на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках";
   у пункті 2.4:
   абзац третій доповнити реченням такого змісту:
   "Якщо  територіальне  управління (Генеральний департамент
банківського нагляду) Національного банку має зауваження або
доповнення до поданого банком проекту письмової угоди, то банку
засобами спецзв'язку надсилається лист за підписом керівника/його
заступника  територіального  управління  (заступника  Голови
Національного банку - куратора служби банківського нагляду або
директора  Генерального  департаменту  банківського  нагляду)
Національного банку з обґрунтованими зауваженнями до проекту
письмової угоди";
   пункт доповнити абзацом такого змісту:
   "Якщо  протягом  15  календарних днів з дня надсилання
Національним банком листа із зауваженнями до проекту письмової
угоди банк не врахував письмових зауважень Національного банку
щодо проекту угоди, то територіальне управління (Генеральний
департамент банківського нагляду) Національного банку порушує
питання про застосування інших адекватних заходів впливу";
   абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:
   "2.6. Письмову угоду з банком від імені Національного банку
підписує  керівник/його  заступник  територіального управління
Національного  банку (заступник Голови Національного банку -
куратор служби банківського нагляду або директор Генерального
департаменту банківського нагляду). Письмова угода засвідчується
відбитком печатки Національного банку (територіального управління
Національного банку)".
 
   3. У розділі III:
 
   3.1. У главі 3:
   абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:
   "Таке розпорядження видається Національним банком у формі
постанови  Правління  Національного банку шляхом установлення
підвищених вимог щодо мінімальних значень нормативу адекватності
регулятивного  капіталу  (Н2)  та/або  нормативу адекватності
основного капіталу (Н3), а також нормативів кредитного ризику для
банків, що здійснюють операції з високим рівнем ризику";
   у пункті 3.2:
   в абзаці першому слова "за таких підстав" замінити словами
"за таких умов";
   виноску 3 викласти в такій редакції:
   "(3) Рівень активів з негативною класифікацією визначається
відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків
в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N  841/6032,  із
змінами";
   в абзаці другому пункту 3.3 слова "Комісії Національного
банку або" виключити;
   у пункті 3.4 слова "рішення Комісією Національного банку або"
виключити.
 
   3.2. Главу 4 доповнити пунктом такого змісту:
   "4.3. Розпорядження  про підвищення резервів на покриття
можливих збитків за кредитами та іншими активами видається у формі
постанови Правління Національного банку".
 
   3.3. У главі 5:
   у пункті 5.2:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "5.2. Рішення щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих
видів здійснюваних банком операцій приймається в разі здійснення
банком операцій з високим рівнем ризику або операцій, подальше
здійснення яких є ризиковим і створюватиме загрозу інтересам
кредиторів і вкладників, у тому числі в таких випадках";
   абзац одинадцятий доповнити словами "у тому числі інформації
щодо підстав виключення сум кредитів, забезпечених безумовним
зобов'язанням або грошовим покриттям під час розрахунку нормативу
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента
(Н7), що встановлений у главі 2 розділу VI Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою
Правління Національного  банку  України від 28.08.2001 N 368
( z0841-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2001 за N 841/6032, із змінами (далі - Інструкція про
порядок регулювання діяльності банків)";
   абзац сімнадцятий виключити;
   пункт доповнити абзацами такого змісту:
   "порушення банком порядку формування обов'язкових резервів
три звітних періоди резервування поспіль протягом календарного
року або неперерахування банком коштів обов'язкових резервів у
повному обсязі на окремий рахунок у Національному банку протягом
10  календарних  днів  після  закінчення  звітного  періоду
резервування;
   здійснення філією (іншим відокремленим підрозділом банку)
операцій  з  порушенням  вимог  нормативно-правових  актів
Національного банку, у тому числі здійснення операцій без правових
підстав.
   У разі порушення банком вимог частини першої та другої
статті 2 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб" ( 2740-14 ) щодо обов'язкової участі банку в Фонді або
несплати, або несвоєчасної сплати зборів до Фонду (якщо Фонд
звернувся до Національного банку про застосування заходів впливу у
зв'язку з допущенням банком цього порушення) Комісія Національного
банку (Комісія Національного банку при територіальному управлінні)
може прийняти рішення про обмеження або зупинення операцій з
приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб.
   У разі здійснення банком операцій з високим рівнем ризику,
які призвели до погіршення якості активів (у тому числі негативно
класифіковані активи становлять 10 відсотків і  більше  від
загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості,
портфеля  цінних  паперів  та  коштів,  що  містяться  на
кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках), збитків
за результатами фінансового року, систематичного (більше двох
разів протягом місяця) порушення нормативу миттєвої ліквідності
(Н4), Національний банк має право прийняти рішення про обмеження
операцій у вигляді встановлення вимоги щодо:
   вкладання банком коштів у розмірі, передбаченому абзацами
чотирнадцятим, п'ятнадцятим та шістнадцятим пункту 2.3 глави 2
розділу II цього Положення, у безризикові активи (депозитні
сертифікати  Національного  банку  за  умови  їх  розміщення
Національним банком та державні цінні папери). У день придбання
банком державних цінних паперів Національний банк на час дії
рішення про обмеження активних операцій здійснює їх блокування на
рахунках  у цінних паперах банку за безумовною операцією в
депозитарії державних цінних паперів Національного банку;
   або формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в
Національному банку;
   або заборони  на  здійснення банком активних операцій з
пов'язаними особами (інсайдерами) банку";
   у пункті 5.4:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "5.4. У разі отримання банком рішення Комісії Національного
банку (Комісії Національного банку при територіальному управлінні)
щодо зупинення (обмеження) здійснення окремого виду операцій
банк";
   в абзаці п'ятому слово "банківських" виключити;
   у пункті 5.8 слова "(відповідного структурного підрозділу
банківського нагляду центрального апарату,  що  безпосередньо
здійснює  нагляд  за  діяльністю  банку)"  замінити  словами
"(Генерального департаменту банківського нагляду)".
   в абзаці другому пункту 5.9 слова "(відповідний структурний
підрозділ  банківського  нагляду  центрального  апарату,  що
безпосередньо  здійснює  нагляд за банком)" замінити словами
"(Генеральний департамент банківського нагляду)";
 
   4. Пункт 2 додатка 1 до Положення доповнити підпунктом такого
змісту:
   "2.4.  Рішення повноважного органу банку про формування
обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку на
час дії програми фінансового оздоровлення".
 
   5. У додатку 2 до Положення:
 
   5.1. Пункт 1 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 2-6 уважати відповідно пунктами 1-5 і
підпункти 2.1-2.10 пункту 2, підпункти 3.1-3.6 пункту 3 уважати
відповідно підпунктами 1.1-1.10 пункту 1 та підпунктами 2.1-2.6
пункту 2.
 
   5.2. Друге речення абзацу шостого пункту 1.6 виключити.
 
 Директор Генерального
 департаменту банківського
 нагляду                       В.В.Пушкарьов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка