Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексних заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби, фінансових органів, органів контрольно-ревізійної служби та державного казначейства в Національній академії державної под...

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 вересня 1998 р. N 1376
                Київ
 
    Про затвердження Комплексних заходів з підготовки,
     перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
     державної податкової служби, фінансових органів,
    органів контрольно-ревізійної служби та державного
     казначейства в Національній академії державної
          податкової служби України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1535 ( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
 ( У назві, тексті постанови та додатку до неї, Комплексних
  заходах слова "Український фінансово-економічний інститут"
  та "інститут" в усіх відмінках замінено відповідно словами
  "Національна академія державної податкової служби України"
  та "Національна академія" у необхідному відмінку згідно з 
  Постановою КМ N 1535 ( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Комплексні заходи з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби,
фінансових  органів,  органів контрольно-ревізійної служби та
державного  казначейства  в  Національній  академії державної
податкової служби України (м. Ірпінь Київської області), що
додаються.
 
   2. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів
та іншим центральним і місцевим  органам  виконавчої  влади
забезпечити  здійснення  зазначених  Комплексних  заходів  у
встановлені строки.
 
   3. Міністерству фінансів передбачати у проектах державного
бюджету починаючи з 1999 року кошти для виконання затверджених
цією постановою Комплексних заходів та перспективного  плану
капітального  будівництва, реконструкції та розвитку об'єктів
Національної академії державної податкової служби України згідно з
додатком.
 
   4. Міністерству освіти надати Національній академії державної
податкової  служби  України  методичну допомогу в реалізації
Комплексних заходів.
 
   5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну
податкову  адміністрацію  та  Віце-прем'єр-міністра  України
Тігіпка С. Л.
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.28
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 вересня 1998 р. N 1376
 
            КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
   з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
   кадрів державної податкової служби, фінансових органів,
 органів контрольно-ревізійної служби та державного казначейства
  в Національній академії державної податкової служби України
 
------------------------------------------------------------------
Захід           | Терміни  |  Відповідальні за
             | виконання |    виконання
             | (роки)  |
------------------------------------------------------------------
      Наукова та навчально-методична діяльність
 
Створення в   структурі  1999    Державна  податкова
Національної академії          адміністрація
науково-дослідного центру        Національна академія
з   метою   розвитку        державної податкової
фундаментальних    та        служби України
прикладних                Головне управління
науково-дослідних робіт з        державного
проблем   вдосконалення        казначейства Голов КРУ
фінансової    системи
України
 
Створення та забезпечення  2000    Національна академія
функціонування              державної податкової
спеціалізованих  вчених        служби України
рад із захисту дисертацій
 
Організація       і  1999    Державна  податкова
забезпечення  діяльності        адміністрація
аспірантури      із        Національна академія
затверджених Міносвіти в        державної податкової
1998 році спеціальностей        служби України
та розширення їх переліку
згідно   з  основними
напрямами   підготовки
спеціалістів
 
Проведення    спільних  1999-2005  Державна  податкова
досліджень       з        адміністрація
однопрофільними науковими        Національна академія
установами та навчальними        державної податкової
закладами  України  і        служби України
зарубіжних країн з питань        Головне управління
подальшого вдосконалення        державного
фінансової    системи        казначейства Голов КРУ
України
 
Проведення          щорічно   Державна  податкова
науково-практичних            адміністрація
конференцій  разом  з        Національна академія
провідними                державної податкової
науково-дослідними            служби України
інститутами Національної
академії наук, юридичними
і      економічними
навчальними   закладами
України
 
Доукомплектування      1999-2005  Державна  податкова
структурних  підрозділів        адміністрація
Національна академія           Національна академія
професорсько-викладацьким        державної податкової
складом       вищої        служби України
кваліфікації згідно  із
штатним розписом
 
Запровадження стажування  1999-2005  Державна  податкова
майбутніх  фахівців  та        адміністрація
професорсько-викладацького        Національна академія
складу в однопрофільних        державної податкової
навчальних    закладах        служби України
зарубіжних країн з метою        Міжнародний   фонд
більш глибокого вивчення        спілки юристів
зарубіжного досвіду
 
------------------------------------------------------------------
  Захід      | Терміни |         | Відповідальні
          | виконання |   Обсяги   | за виконання
          | (роки)  |         |
------------------------------------------------------------------
         Інформаційно-аналітична служба
 
Розбудова корпора-  1998-2005 420    точок  Державна
тивної іформаційно-       підключення,    податкова
обчислювальної          5   локальних  адміністрація
мережі              сегментів,     Національна
                 супутниковий    академія
                 шлюз     до  державної
                 глобальної     податкової
                 комп'ютерної    служби України
                 мережі,
                 швидкість
                 передачі
                 інформації
                 100 МВ    на
                 секунду
 
Забезпечення     1998-2002 380          -"-
навчального процесу       автоматизованих
обчислювальною  та       робочих  місць
організаційною          викладачів,
технікою             студентів   та
                 адміністративно-
                 керівного
                 персоналу
 
Розбудова   мережі 1999-2005 1600 абонентів,  Державна
зв'язку             канали       податкова
                 супутникового та  адміністрація
                 міжміського    Національна
                 зв'язку, мережа  академія
                 кабельного     державної
                 телебачення  та  податкової
                 радіомовлення   служби України
 
Обладнання друкарні 1999-2001 засоби        -"-
та  комплексу малої      копіювальної та
поліграфії            поліграфічної
                 техніки
                 загальною
                 потужністю 2300
                 друкованих
                 аркушів на рік
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 4 вересня 1998 р. N 1376
 
            ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
  капітального будівництва, реконструкції та розвитку об'єктів
  Національної академії державної податкової служби України
         (м. Ірпінь Київської області)
 
------------------------------------------------------------------
               |Терміни  | Обсяги | Відповідальні
               |виконання |     | за виконання
               |(роки)  |     |
------------------------------------------------------------------
           I черга (1998-2000 роки)
 
Будівництво          1998-1999  1910 кв.  Мінфін
конференцкомплексу     з       метрів   Мінекономіки
розширенням їдальні, Центру            Державна
перепідготовки та підвищення            податкова
кваліфікації  кадрів  для            адміністрація
Державної     податкової            Національна
адміністрації                    академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Будівництво      Центру  1999   9334 кв.  Мінфін
перепідготовки та підвищення       метрів   Мінекономіки
кваліфікації  кадрів  для            Національна
фінансових органів, Головного            академія
управління     державного            державної
казначейства, Голов КРУ               податкової
                           служби
                           України
 
Реконструкція гуртожитку N 1  -"-   4460 кв.  Мінфін
з надбудовою               метрів   Мінекономіки
                           Державна
                           податкова
                           адміністрація
                           Національна
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Будівництво  48-квартирного  -"-    3600 кв.   -"-
житлового будинку N 1           метрів
 
Реконструкція   навчального  -"-    2077 кв.   -"-
корпусу обліково-економічного       метрів
факультету (корпус N 4)
 
Реконструкція   навчально-  2000   6451 кв.   -"-
адміністративного корпусу        метрів
 
Реконструкція   навчального  2000   1747 кв.  Мінфін
корпусу юридичного факультету       метрів   Мінекономіки
(корпус N 5)                     Державна
                           податкова
                           адміністрація
                           Національна 
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Будівництво гуртожитку N 1 на  -"-    4200 кв.   -"-
350 місць                 метрів
 
Реконструкція    під'їзної  -"-   30000 кв.  Мінфін
дороги від Національної         метрів   Мінекономіки
академія до автомагістралі              Київська
Київ-Ковель та Київ-Житомир             обласна
                           державна
                           адміністрація
 
          II черга (2001-2002 роки)
 
Будівництво гуртожитку N 2 на  2001   4200 кв.  Мінфін
350 місць                 метрів   Мінекономіки
                           Державна
                           податкова
                           адміністрація
                           Національна 
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Будівництво     головного  -"-    13988 кв.  -"-
навчального корпусу            метрів
 
Будівництво    спортивного  2002   10227 кв.  -"-
комплексу                 метрів
 
Будівництво    навчального  -"-    1397 кв.   -"-
корпусу факультету податкової       метрів
міліції
 
          III черга (2003-2005 роки)
 
Реконструкція   навчального  2003   5884 кв.  Мінфін
корпусу      фінансово-       метрів   Мінекономіки
економічного    факультету            Державна
(корпус N 3)                     податкова
                           адміністрація
                           Національна 
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Реконструкція інформаційного  2003   6155 кв.  Мінфін
центру та бібліотеки           метрів   Мінекономіки
                           Державна
                           податкова
                           адміністрація
                           Національна 
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Будівництво    культурного  -"-    2658 кв.   -"-
комплексу                 метрів
 
Реконструкція   навчального  2004   2275 кв.   -"-
корпусу N 7                метрів
 
Будівництво гуртожитку на 450  -"-    5400 кв.   -"-
місць                   метрів
 
Будівництво  48-квартирного  -"-    4200 кв.   -"-
житлового будинку N 2           метрів
 
Будівництво їдальні       -"-    650 кв.   -"-
                     метрів
 
Благоустрій     території  2005   30000 кв.  Мінфін
Національної               метрів   Мінекономіки
академії                       Державна
                           податкова
                           адміністрація
                           Київська
                           обласна
                           державна
                           адміністрація
                           Національна 
                           академія 
                           державної
                           податкової 
                           служби 
                           України
 
Автомобільна дорога      2003-2005 12 км   Київська
Київ-Ірпінь"                     облдержадмі-
(з тролейбусним                   ністрація,
сполученням до                    Київська
вул. Північної)                   міськдерж-
                           адміністрація
                           (в межах
                           міської
                           смуги),
                           Мінтранс-
                           зв'язку,
                           Мінфін,
                           Мінекономіки,
                           Укравтодор
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1535
( 1535-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
      Міністр
  Кабінету Міністрів України             А.ТОЛСТОУХОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка