Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.10.2004 N 131-р
 
 
   На   виконання  доручення  Прем'єр-міністра   України
В.Ф. Януковича від 30.09.2004 N 41284/1/1-04 до Указу Президента
України від 18.09.2004 р. N 1102/2004 ( 1102/2004 ) "Про додаткові
заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні"
та за наслідками Всеукраїнської наради щодо реалізації зазначеного
доручення за участю представників центральних органів виконавчої
влади, АПН України, заступника Міністра освіти і науки Автономної
Республіки Крим, заступників начальників управлінь освіти і науки
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій
 
   1. Затвердити Комплексний план виконання наказу МОН від
12.10.2004 р. N 788 "Про затвердження заходів Міністерства освіти
і науки України щодо виконання Указу Президента України від
18.09.2004 р. N 1102/2004 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
професійно-технічної освіти в Україні" (надалі - План) та перелік
міжвідомчих робочих груп з виконання розділів Плану (додаються).
 
   2. Керівникам  структурних  підрозділів МОН, Міністерства
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, регіональних науково-методичних установ забезпечити
безумовне   виконання   Плану   та  подати  департаменту
професійно-технічної освіти кандидатури для включення до складу
міжвідомчих робочих груп.
 
   3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.)
забезпечити організаційне супроводження Плану, про хід  його
виконання інформувати в установленому порядку Кабінет Міністрів
України та здійснити заходи щодо належної роботи міжвідомчих
робочих груп.
 
   4. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на
заступника Міністра Десятова Т.М.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження МОН
                   29.10.2004 N 131-р
 
 
             КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
      виконання наказу МОН від 12.10.2004 р. N 788
     "Про затвердження заходів Міністерства освіти
     і науки України щодо виконання Указу Президента
       України від 18.09.2004 р. N 1102/2004
       "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
       професійно-технічної освіти в Україні"
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Заходи МОН |  Планове  |  Термін  | Відповідальні |
|з/п|       | завдання на | виконання | за виконання |
|  |       | реалізацію  |       |        |
|  |       | наказу МОН  |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|1. |Узагальнити  |1. Розробка та |15.10.2004 р.|Департамент  |
|  |інформацію  |направлення  |       |професійно-  |
|  |центральних та|листів до   |       |технічної   |
|  |місцевих   |центральних та |       |освіти     |
|  |органів    |місцевих    |       |        |
|  |виконавчої  |органів    |       |        |
|  |влади, на   |виконавчої   |       |        |
|  |підставі якої |влади.     |       |        |
|  |розробити   |---------------+-------------+---------------|
|  |проект    |2. Формування |01.11.2004 р.|Департамент  |
|  |Державної   |персонального |       |професійно-  |
|  |програми   |складу     |       |технічної   |
|  |розвитку   |міжвідомчої  |       |освіти     |
|  |професійно-  |робочої групи. |       |        |
|  |технічної   |---------------+-------------+---------------|
|  |освіти на 2005|3. Проведення |  до    |Департамент  |
|  |-2010 роки  |засідання   |09.11.2004 р.|професійно-  |
|  |(надалі -   |міжвідомчої  |       |технічної   |
|  |Державна   |робочої групи, |       |освіти     |
|  |програма) та |на якій    |       |        |
|  |подати її в  |розглянути та |       |        |
|  |установленому |затвердити   |       |        |
|  |порядку на  |поетапний план |       |        |
|  |розгляд    |роботи щодо  |       |        |
|  |Кабінетові  |реалізації   |       |        |
|  |Міністрів   |заходів з   |       |        |
|  |України.   |підготовки   |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми, а  |       |        |
|  |       |саме:     |       |        |
|  |       |---------------+-------------+---------------|
|  |       |- Перший етап: |  до    |Департамент  |
|  |       |        |5.11.2004 р. |економіки та  |
|  |       |---------------+-------------|фінансування  |
|  |       |- опрацювання |       |АПН України  |
|  |       |структури   |       |Науково-    |
|  |       |проекту    |       |методичний   |
|  |       |Державної   |       |центр     |
|  |       |програми;   |       |професійно-  |
|  |       |- розгляд та  |       |технічної   |
|  |       |затвердження на|       |освіти МОН   |
|  |       |засіданні   |       |УОН      |
|  |       |міжвідомчої  |       |Дніпропетровсь-|
|  |       |робочої групи; |       |кої ОДА    |
|  |       |- розсилка до |       |УОН Запорізької|
|  |       |УОН обласних  |       |ОДА      |
|  |       |(міських)   |       |ГУОН Львівської|
|  |       |держадміністра-|       |ОДА      |
|  |       |цій.      |       |ГУОН Луганської|
|  |       |---------------+-------------|ОДА      |
|  |       |- Другий етап: |  до    |УОН Одеської  |
|  |       |        |30.11.2004 р.|ОДА за участю |
|  |       |---------------+-------------|представників: |
|  |       |- збір та   |       |Мінекономіки  |
|  |       |опрацювання  |       |Мінфіну    |
|  |       |пропозицій від |       |Мін'юсту    |
|  |       |УОН обласних  |       |Мінагрополітики|
|  |       |(міських)   |       |Мінпромполітики|
|  |       |держадміністра-|       |Мінтрансзв'язку|
|  |       |цій до проекту |       |Мінпраці    |
|  |       |Державної   |       |галузевих   |
|  |       |програми;   |       |центральних  |
|  |       |- розгляд та  |       |органів    |
|  |       |обговорення  |       |виконавчої   |
|  |       |зазначених   |       |влади     |
|  |       |пропозицій на |       |        |
|  |       |засіданні   |       |        |
|  |       |міжвідомчої  |       |        |
|  |       |робочої групи; |       |        |
|  |       |- розробка   |       |        |
|  |       |проекту    |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми    |       |        |
|  |       |розвитку    |       |        |
|  |       |професійно-  |       |        |
|  |       |технічної   |       |        |
|  |       |освіти на 2005 |       |        |
|  |       |-2010 роки;  |       |        |
|  |       |- розсилка   |       |        |
|  |       |зазначеного  |       |        |
|  |       |проекту    |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми до УОН|       |        |
|  |       |обласних    |       |        |
|  |       |(міських)   |       |        |
|  |       |держадміністра-|       |        |
|  |       |цій.      |       |        |
|  |       |---------------+-------------+---------------|
|  |       |- Третій етап: |грудень   |Департамент  |
|  |       |        |2004 р.   |професійно-  |
|  |       |---------------+-------------|технічної   |
|  |       |- збір та   |       |освіти     |
|  |       |опрацювання  |       |        |
|  |       |пропозицій до |       |        |
|  |       |проекту    |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми від  |       |        |
|  |       |УОН обласних  |       |        |
|  |       |(міських)   |       |        |
|  |       |держадміністра-|       |        |
|  |       |цій;      |       |        |
|  |       |- розгляд та  |       |        |
|  |       |обговорення  |       |        |
|  |       |внесених змін |       |        |
|  |       |до проекту   |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми на  |       |        |
|  |       |засіданні   |       |        |
|  |       |міжвідомчої  |       |        |
|  |       |робочої групи |       |        |
|  |       |та відповідне |       |        |
|  |       |доопрацювання |       |        |
|  |       |програми;   |       |        |
|  |       |- розгляд   |       |        |
|  |       |проекту    |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми на  |       |        |
|  |       |засіданні   |       |        |
|  |       |Міжгалузевої  |       |        |
|  |       |ради з     |       |        |
|  |       |професійно-  |       |        |
|  |       |технічної   |       |        |
|  |       |освіти;    |       |        |
|  |       |- погодження  |       |        |
|  |       |проекту    |       |        |
|  |       |Державної   |       |        |
|  |       |програми з   |       |        |
|  |       |центральними  |       |        |
|  |       |органами    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади.     |       |        |
|  |       |---------------+-------------+---------------|
|  |       |4. Подання   |17.01.2005 р.|Департамент  |
|  |       |проекту    |       |професійно-  |
|  |       |Державної   |       |технічної   |
|  |       |програми в   |       |освіти     |
|  |       |установленому |       |        |
|  |       |порядку на   |       |        |
|  |       |розгляд    |       |        |
|  |       |Кабінетові   |       |        |
|  |       |Міністрів   |       |        |
|  |       |України.    |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|2. |Підготувати та|1. Організація |  до    |Науково-    |
|  |подати в   |та забезпечення|09.11.2004 р.|методичний   |
|  |установленому |роботи     |       |центр     |
|  |порядку на  |міжвідомчої  |       |професійно-  |
|  |розгляд    |робочої групи. |       |технічної   |
|  |Кабінетові  |---------------+-------------|освіти МОН   |
|  |Міністрів   |2. Розробка  |  до    |регіональні  |
|  |України    |пропозицій до |30.12.2004 р.|навчально-   |
|  |пропозиції  |проекту    |       |методичні   |
|  |щодо перегляду|Переліку.   |       |центри     |
|  |з урахуванням |---------------+-------------|професійно-  |
|  |потреб ринку |3. Розгляд   |  до    |технічної   |
|  |праці     |пропозицій та |10.03.2004 р.|освіти     |
|  |Тимчасового  |розробка    |       |АПН України  |
|  |державного  |проекту    |       |Департамент  |
|  |переліку   |Переліку та  |       |професійно-  |
|  |професій з  |проекту    |       |технічної   |
|  |підготовки  |постанови   |       |освіти     |
|  |кваліфікованих|Кабінету    |       |за участю   |
|  |робітників у |Міністрів   |       |представників: |
|  |професійно-  |України.    |       |Мінпраці    |
|  |технічних   |---------------+-------------|Мінфіну    |
|  |навчальних  |4. Узгодження |  до    |Мінекономіки  |
|  |закладах   |проекту    |15.04.2005 р.|Мін'юсту    |
|  |(надалі -   |постанови   |       |галузевих   |
|  |Перелік).   |Кабінету    |       |центральних  |
|  |       |Міністрів   |       |органів    |
|  |       |України в   |       |виконавчої   |
|  |       |установленому |       |влади     |
|  |       |порядку та її |       |роботодавців та|
|  |       |подання    |       |соціальних   |
|  |       |Кабінетові   |       |партнерів   |
|  |       |Міністрів   |       |        |
|  |       |України на   |       |        |
|  |       |розгляд.    |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|3. |Вжити     |1. Організація |  до    |Науково-    |
|  |додаткових  |та забезпечення|09.11.2004 р.|методичний   |
|  |заходів щодо |роботи     |       |центр     |
|  |забезпечення |міжвідомчої  |       |професійно-  |
|  |розроблення та|робочої групи. |       |технічної   |
|  |впровадження |---------------+-------------|освіти МОН   |
|  |державних   |2. Розробка  |  до    |регіональні  |
|  |стандартів  |проектів    |30.12.2004 р.|навчально-   |
|  |професійно-  |державних   |       |методичні   |
|  |технічної   |стандартів   |       |центри     |
|  |освіти з   |професійно-  |       |професійно-  |
|  |конкретних  |технічної   |       |технічної   |
|  |професій для |освіти з    |       |освіти     |
|  |підготовки  |конкретних   |       |АПН України  |
|  |кваліфікованих|професій для  |       |Департамент  |
|  |робітників.  |підготовки   |       |професійно-  |
|  |Про результати|кваліфікованих |       |технічної   |
|  |поінформувати |робітників з  |       |освіти     |
|  |Кабінет    |основних    |       |базові     |
|  |Міністрів   |галузевих   |       |професійно-  |
|  |України.   |напрямів.   |       |технічні    |
|  |       |---------------+-------------|навчальні   |
|  |       |3. Розгляд та |2005/2006  |заклади    |
|  |       |експерименталь-| н. р.   |за участю   |
|  |       |не впровадження|       |представників: |
|  |       |проектів    |       |Мінпраці    |
|  |       |державних   |       |Мінфіну    |
|  |       |стандартів у  |       |Мінекономіки  |
|  |       |базових    |       |Мінагрополітики|
|  |       |професійно-  |       |Мінтрансзв'язку|
|  |       |технічних   |       |Мінпромполітики|
|  |       |навчальних   |       |галузевих   |
|  |       |закладах.   |       |центральних  |
|  |       |---------------+-------------|органів    |
|  |       |4. Доопрацю-  |2006 р.   |виконавчої   |
|  |       |вання     |       |влади     |
|  |       |та затвердження|       |роботодавців та|
|  |       |державних   |       |соціальних   |
|  |       |стандартів   |       |партнерів   |
|  |       |професійно-  |       |        |
|  |       |технічної   |       |        |
|  |       |освіти з    |       |        |
|  |       |конкретних   |       |        |
|  |       |професій для  |       |        |
|  |       |підготовки   |       |        |
|  |       |кваліфікованих |       |        |
|  |       |робітників.  |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|4. |Підготувати та|1. Організація | листопад  |Департамент  |
|  |подати в   |та забезпечення| 2004 р.   |економіки та  |
|  |установленому |роботи     |       |фінансування  |
|  |порядку на  |міжвідомчої  |       |Департамент  |
|  |розгляд    |робочої групи. |       |професійно-  |
|  |Кабінетові  |---------------|       |технічної   |
|  |Міністрів   |2. Збір та   |       |освіти     |
|  |України    |розгляд    |       |Науково-    |
|  |пропозиції  |пропозицій УОН |       |методичний   |
|  |щодо     |обласних    |       |центр     |
|  |збільшення з |(міських)   |       |професійно-  |
|  |1 січня 2005 |держадміністра-|       |технічної   |
|  |року видатків |цій щодо    |       |освіти МОН   |
|  |на харчування,|впровадження  |       |ГУОН Київської |
|  |матеріальне  |харчування,  |       |МДА      |
|  |забезпечення |матеріального |       |ГУОН Київської |
|  |учнів     |забезпечення та|       |ОДА      |
|  |професійно-  |державної   |       |УОН      |
|  |технічних   |матеріальної  |       |Дніпропетровсь-|
|  |навчальних  |допомоги учням |       |кої ОДА    |
|  |закладів у  |та випускникам |       |УОН      |
|  |процесі    |професійно-  |       |Тернопільської |
|  |навчання та на|технічних   |       |ОДА      |
|  |державну   |навчальних   |       |за участю   |
|  |матеріальну  |закладів.   |       |представників: |
|  |допомогу   |---------------|       |Мінпраці    |
|  |випускникам  |3. Подання   |       |Мінфіну    |
|  |професійно-  |пропозицій в  |       |Мінекономіки  |
|  |технічних   |установленому |       |Мінсім'ядіти- |
|  |навчальних  |порядку на   |       |молоді     |
|  |закладів -  |розгляд    |       |Мін'юсту    |
|  |дітям-сиротам |Кабінетові   |       |        |
|  |і дітям,   |Міністрів   |       |        |
|  |позбавленим  |України.    |       |        |
|  |батьківського |        |       |        |
|  |піклування.  |        |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|5. |Розробити   |1. Організація |жовтень   |Департамент  |
|  |методику   |та забезпечення|2004 р.   |економіки та  |
|  |розрахунку  |роботи     |       |фінансування  |
|  |вартості   |міжвідомчої  |       |Департамент  |
|  |підготовки  |робочої групи. |       |професійно-  |
|  |кваліфікованих|---------------+-------------|технічної   |
|  |робітників у |2. Розробка та |жовтень   |освіти     |
|  |професійно-  |розгляд робочою|2004 р.   |Науково-    |
|  |технічних   |групою проекту |       |методичний   |
|  |навчальних  |Методичних   |       |центр     |
|  |закладах із  |рекомендацій  |       |професійно-  |
|  |розрахунку на |щодо розрахунку|       |технічної   |
|  |одного учня, |мінімального  |       |освіти     |
|  |слухача та  |рівня     |       |МОН      |
|  |застосовувати |фінансового  |       |УОН Волинської |
|  |її під час  |забезпечення  |       |ОДА      |
|  |визначення  |функціонування |       |УОН      |
|  |обсягів    |професійно-  |       |Житомирської  |
|  |фінансування |технічних   |       |ОДА      |
|  |професійно-  |навчальних   |       |ГУОН      |
|  |технічних   |закладів та  |       |Харківської ОДА|
|  |навчальних  |вартості    |       |УОН      |
|  |закладів. Про |підготовки   |       |Хмельницької  |
|  |результати  |одного     |       |ОДА      |
|  |поінформувати |кваліфікованого|       |за участю   |
|  |Кабінет    |робітника.   |       |представників: |
|  |Міністрів   |---------------+-------------|Мінпраці    |
|  |України.   |3. Доопрацю-  |2004/2005  |Мінфіну    |
|  |       |вання проекту | н. р.   |Мінекономіки  |
|  |       |Методичних   |       |АПН України  |
|  |       |рекомендацій та|       |        |
|  |       |направлення до |       |        |
|  |       |управлінь   |       |        |
|  |       |освіти і науки |       |        |
|  |       |обласних    |       |        |
|  |       |(міських)   |       |        |
|  |       |державних   |       |        |
|  |       |адміністрацій |       |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |       |4. Експеримен- | 2005 р.   |        |
|  |       |тальне     |       |        |
|  |       |впровадження  |       |        |
|  |       |у базових   |       |        |
|  |       |професійно-  |       |        |
|  |       |технічних   |       |        |
|  |       |навчальних   |       |        |
|  |       |закладах.   |       |        |
|  |       |---------------|       |        |
|  |       |5. Збір та   |       |        |
|  |       |розгляд    |       |        |
|  |       |пропозицій,  |       |        |
|  |       |доопрацювання і|       |        |
|  |       |затвердження. |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|6. |Створити   |1. Розробка та |13.10.2004 р.|Департамент  |
|  |міжвідомчу  |направлення  |       |вищої освіти  |
|  |робочу групу з|листів до   |       |Департамент  |
|  |підготовки  |центральних та |       |професійно-  |
|  |законопроекту |місцевих    |       |технічної   |
|  |щодо     |органів    |       |освіти     |
|  |стимулювання |виконавчої   |       |Департамент  |
|  |участі    |влади.     |       |економіки та  |
|  |роботодавців у|---------------+-------------|фінансування  |
|  |підготовці  |2. Формування |01.11.2004 р.|Науково-    |
|  |кадрів,    |персонального |       |методичний   |
|  |матеріальній |складу     |       |центр     |
|  |підтримці   |міжвідомчої  |       |професійно-  |
|  |навчальних  |робочої групи. |       |технічної   |
|  |закладів у  |---------------+-------------|освіти МОН   |
|  |реалізації  |3. Проведення |  до    |УОН Вінницької |
|  |освітніх   |засідання   |09.11.2004 р.|ОДА      |
|  |проектів та  |міжвідомчої  |       |        |
|  |подати    |робочої групи, |       |УОН Донецької |
|  |узгоджені   |на якій    |       |ОДА      |
|  |пропозиції в |ухвалити    |       |УОН Івано-   |
|  |установленому |поетапний план |       |Франківської  |
|  |порядку    |роботи щодо  |       |ОДА      |
|  |Кабінетові  |реалізації   |       |УОН Сумської  |
|  |Міністрів   |заходів з   |       |ОДА      |
|  |України.   |підготовки   |       |ГУОН      |
|  |       |зазначеного  |       |Харківської ОДА|
|  |       |законопроекту, |       |за участю   |
|  |       |а саме:    |       |представників: |
|  |       |---------------+-------------|Мінекономіки  |
|  |       |- Перший етап: |листопад -  |Мінфіну    |
|  |       |        |грудень   |Мін'юсту    |
|  |       |        |2004 р.   |Мінагрополітики|
|  |       |---------------+-------------|Мінпромполітики|
|  |       |- розробка   |       |Мінтрансзв'язку|
|  |       |питань, що   |       |Мінпраці    |
|  |       |потрібно    |       |АПН України  |
|  |       |врахувати у  |       |роботодавців та|
|  |       |законопроекті; |       |соціальних   |
|  |       |- розгляд,   |       |партнерів   |
|  |       |опрацювання та |       |        |
|  |       |їх затвердження|       |        |
|  |       |на засіданні  |       |        |
|  |       |міжвідомчої  |       |        |
|  |       |робочої групи; |       |        |
|  |       |- розсилка до |       |        |
|  |       |місцевих    |       |        |
|  |       |органів    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади, органів |       |        |
|  |       |місцевого   |       |        |
|  |       |самоврядування,|       |        |
|  |       |підприємств,  |       |        |
|  |       |установ,    |       |        |
|  |       |організацій-  |       |        |
|  |       |роботодавців та|       |        |
|  |       |ПТНЗ.     |       |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |       |- Другий етап: |січень -   |        |
|  |       |        |липень    |        |
|  |       |        |2005 р.   |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |       |- збір та   |       |        |
|  |       |опрацювання  |       |        |
|  |       |пропозицій від |       |        |
|  |       |місцевих    |       |        |
|  |       |органів    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади, органів |       |        |
|  |       |місцевого   |       |        |
|  |       |самоврядування,|       |        |
|  |       |підприємств,  |       |        |
|  |       |установ,    |       |        |
|  |       |організацій-  |       |        |
|  |       |роботодавців та|       |        |
|  |       |ПТНЗ щодо   |       |        |
|  |       |стимулювання  |       |        |
|  |       |участі     |       |        |
|  |       |роботодавців у |       |        |
|  |       |підготовці   |       |        |
|  |       |кадрів,    |       |        |
|  |       |матеріальній  |       |        |
|  |       |підтримці   |       |        |
|  |       |навчальних   |       |        |
|  |       |закладів у   |       |        |
|  |       |реалізації   |       |        |
|  |       |освітніх    |       |        |
|  |       |проектів;   |       |        |
|  |       |- розгляд та  |       |        |
|  |       |обговорення  |       |        |
|  |       |зазначених   |       |        |
|  |       |пропозицій на |       |        |
|  |       |засіданні   |       |        |
|  |       |міжвідомчої  |       |        |
|  |       |робочої групи; |       |        |
|  |       |- розробка   |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |щодо      |       |        |
|  |       |стимулювання  |       |        |
|  |       |участі     |       |        |
|  |       |роботодавців у |       |        |
|  |       |підготовці   |       |        |
|  |       |кадрів,    |       |        |
|  |       |матеріальній  |       |        |
|  |       |підтримці   |       |        |
|  |       |навчальних   |       |        |
|  |       |закладів у   |       |        |
|  |       |реалізації   |       |        |
|  |       |освітніх    |       |        |
|  |       |проектів;   |       |        |
|  |       |- розсилка   |       |        |
|  |       |зазначеного  |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |до місцевих  |       |        |
|  |       |органів    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади, органів |       |        |
|  |       |місцевого   |       |        |
|  |       |самоврядування,|       |        |
|  |       |підприємств,  |       |        |
|  |       |установ,    |       |        |
|  |       |організацій-  |       |        |
|  |       |роботодавців та|       |        |
|  |       |ПТНЗ.     |       |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |       |- Третій етап: |серпень -  |        |
|  |       |        |листопад   |        |
|  |       |        |2005 р.   |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |       |- збір та   |       |        |
|  |       |опрацювання  |       |        |
|  |       |пропозицій до |       |        |
|  |       |зазначеного  |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |від місцевих  |       |        |
|  |       |органів    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади, органів |       |        |
|  |       |місцевого   |       |        |
|  |       |самоврядування,|       |        |
|  |       |підприємств,  |       |        |
|  |       |установ,    |       |        |
|  |       |організацій-  |       |        |
|  |       |роботодавців та|       |        |
|  |       |ПТНЗ;     |       |        |
|  |       |- розгляд та  |       |        |
|  |       |обговорення  |       |        |
|  |       |пропозицій до |       |        |
|  |       |зазначеного  |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |на засіданні  |       |        |
|  |       |міжвідомчої  |       |        |
|  |       |робочої групи |       |        |
|  |       |та відповідне |       |        |
|  |       |доопрацювання |       |        |
|  |       |законопроекту; |       |        |
|  |       |- розгляд   |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |щодо      |       |        |
|  |       |стимулювання  |       |        |
|  |       |участі     |       |        |
|  |       |роботодавців у |       |        |
|  |       |підготовці   |       |        |
|  |       |кадрів,    |       |        |
|  |       |матеріальній  |       |        |
|  |       |підтримці   |       |        |
|  |       |навчальних   |       |        |
|  |       |закладів у   |       |        |
|  |       |реалізації   |       |        |
|  |       |освітніх    |       |        |
|  |       |проектів на  |       |        |
|  |       |засіданні   |       |        |
|  |       |Міжгалузевої  |       |        |
|  |       |ради з     |       |        |
|  |       |професійно-  |       |        |
|  |       |технічної   |       |        |
|  |       |освіти;    |       |        |
|  |       |- погодження  |       |        |
|  |       |зазначеного  |       |        |
|  |       |законопроекту з|       |        |
|  |       |центральними  |       |        |
|  |       |органами    |       |        |
|  |       |виконавчої   |       |        |
|  |       |влади;     |       |        |
|  |       |- подання   |       |        |
|  |       |законопроекту |       |        |
|  |       |щодо      |       |        |
|  |       |стимулювання  |       |        |
|  |       |участі     |       |        |
|  |       |роботодавців у |       |        |
|  |       |підготовці   |       |        |
|  |       |кадрів,    |       |        |
|  |       |матеріальній  |       |        |
|  |       |підтримці   |       |        |
|  |       |навчальних   |       |        |
|  |       |закладів у   |       |        |
|  |       |реалізації   |       |        |
|  |       |освітніх    |       |        |
|  |       |проектів в   |       |        |
|  |       |установленому |       |        |
|  |       |порядку на   |       |        |
|  |       |розгляд    |       |        |
|  |       |Кабінетові   |       |        |
|  |       |Міністрів   |       |        |
|  |       |України.    |       |        |
|---+--------------+---------------+-------------+---------------|
|7. |Розробити та |1. Провести  |інформувати |Міністерство  |
|  |погодити в  |моніторинг   |департамент |освіти і науки |
|  |установленому |стану справ на |професійно- |Автономної   |
|  |порядку    |регіональному |технічної  |Республіки   |
|  |довгострокові |ринку праці з |освіти    |Крим,     |
|  |програми   |метою     |МОН до    |Управління   |
|  |підготовки  |визначення   |30.11.2004 р.|освіти і науки |
|  |кваліфікованих|потреби в   |до      |обласних,   |
|  |робітників для|підготовці   |30.04.2005 р.|Київської та  |
|  |задоволення  |кваліфікованих |та щороку  |Севастопольсь- |
|  |потреб    |робітників.  |       |кої міських  |
|  |регіональних |        |       |державних   |
|  |ринків праці. |        |       |адміністрацій |
|  |--------------|        |       |        |
|  |Забезпечити  |        |       |        |
|  |проведення  |        |       |        |
|  |моніторингу  |        |       |        |
|  |стану справ на|        |       |        |
|  |регіональному |        |       |        |
|  |ринку праці з |        |       |        |
|  |метою     |        |       |        |
|  |визначення  |        |       |        |
|  |потреби в   |        |       |        |
|  |підготовці  |        |       |        |
|  |кваліфікованих|        |       |        |
|  |робітників.  |        |       |        |
|  |--------------|        |       |        |
|  |       |---------------+-------------|        |
|  |Створення   |2. Розробити  |інформувати |        |
|  |навчально-  |програми    |департамент |        |
|  |практичних  |підготовки   |професійно- |        |
|  |центрів із  |кваліфікованих |технічної  |        |
|  |впровадження |робітників для |освіти    |        |
|  |інноваційних |задоволення  |МОН до    |        |
|  |технологій  |потреб     |30.12.2004 р.|        |
|  |навчання у  |регіональних  |       |        |
|  |промисловості,|ринків праці на|       |        |
|  |будівництві, |2005-2010 роки.|       |        |
|  |сфері послуг |---------------+-------------|        |
|  |та сільському |3. Створити  |інформувати |        |
|  |господарстві. |навчально-   |департамент |        |
|  |       |практичні   |професійно- |        |
|  |       |центри із   |технічної  |        |
|  |       |впровадження  |освіти    |        |
|  |       |інноваційних  |МОН до    |        |
|  |       |технологій   |30.12.2004 р.|        |
|  |       |навчання у   |та щороку  |        |
|  |       |промисловості, |       |        |
|  |       |будівництві,  |       |        |
|  |       |сфері послуг та|       |        |
|  |       |сільському   |       |        |
|  |       |господарстві. |       |        |
|  |--------------+---------------+-------------+---------------|
|  |Про результати|        |до 1 лютого |Департамент  |
|  |інформувати  |        |щороку    |професійно-  |
|  |Кабінет    |        |       |технічної   |
|  |Міністрів   |        |       |освіти     |
|  |України    |        |       |        |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження МОН
                   29.10.2004 N 131-р
 
 
               ПЕРЕЛІК
          міжвідомчих робочих груп з:
 
 
   - Розробки Державної програми розвитку професійно-технічної
освіти на 2005-2010 роки
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   Департамент економіки та фінансування МОН
   Академія педагогічних наук України
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   Управління освіти    і    науки    Дніпропетровської
облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Львівської
облдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Луганської
облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації
   за участю представників:
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Міністерства фінансів
   Міністерства юстиції
   Міністерства аграрної політики
   Міністерства промислової політики
   Міністерства транспорту та зв'язку
   Міністерства праці та соціальної політики
   галузевих центральних органів виконавчої влади
 
   - Перегляду  Тимчасового  державного переліку професій з
підготовки  кваліфікованих робітників  у  професійно-технічних
навчальних закладах
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   Академія педагогічних наук України
   регіональні навчально-методичні центри професійно-технічної
освіти
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   за участю представників:
   Міністерства праці та соціальної політики
   Міністерства фінансів
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Міністерства юстиції
   галузевих центральних органів виконавчої влади
   роботодавців та соціальних партнерів
 
   - Розроблення  та  впровадження  державних  стандартів
професійно-технічної освіти з конкретних професій для підготовки
кваліфікованих робітників
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   регіональні навчально-методичні центри професійно-технічної
освіти
   Академія педагогічних наук України
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   за участю представників:
   Міністерства праці та соціальної політики
   Міністерства фінансів
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Міністерства аграрної політики
   Міністерства транспорту та зв'язку
   Міністерства промислової політики
   галузевих центральних органів виконавчої влади
   роботодавців та соціальних партнерів
 
   - Розробки  пропозицій  щодо  харчування,  матеріального
забезпечення та державної  матеріальної  допомоги  учням  та
випускникам професійно-технічних навчальних закладів
   Департамент економіки та фінансування МОН
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   Головне управління   освіти   і   науки   Київської
міськдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Київської
облдержадміністрації
   Управління освіти    і    науки    Дніпропетровської
облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації
   за участю представників:
   Міністерства праці та соціальної політики
   Міністерства фінансів
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді
   Міністерства юстиції
 
   - Розробки  методики  розрахунку  вартості  підготовки
кваліфікованих робітників  у  професійно-технічних  навчальних
закладах
   Департамент економіки та фінансування МОН
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Харківської
облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації
за участю представників:
   Міністерства праці та соціальної політики
   Міністерства фінансів
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
   Академії педагогічних наук України
 
   - Підготовки  законопроекту  щодо  стимулювання  участі
роботодавців  у  підготовці  кадрів,  матеріальній  підтримці
навчальних закладів у реалізації освітніх проектів
   Департамент вищої освіти МОН
   Департамент професійно-технічної освіти МОН
   Департамент економіки та фінансування МОН
   Науково-методичний центр професійно-технічної освіти МОН
   Академія педагогічних наук України
   Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Донецької
облдержадміністрації
   Управління освіти    і    науки   Івано-Франківської
облдержадміністрації
   Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації
   Головне управління   освіти   і   науки   Харківської
облдержадміністрації
   за участю представників:
   Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
Міністерства фінансів
   Міністерства юстиції
   Міністерства аграрної політики
   Міністерства промислової політики
   Міністерства транспорту та зв'язку
   Міністерства праці та соціальної політики
   роботодавців та соціальних партнерів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка